Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 4/2007

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Perjantai 26.1.2007

Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2005

K 11/2006 vp, VaVM 45/2006 vp

(mietintöön sisältyy vastalause)

Asia on loppuun käsitelty.

Hallituksen esitys vuoden 2007 lisätalousarvioksi

HE 278/2006 vp, VaVM 46/2006 vp, LTA 126/2006 vp

(mietintöön sisältyy vastalause)

Asia on loppuun käsitelty.

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 23.1.2007

Hallituksen esitys laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta

HE 207/2006 vp, HaVM 32/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laeiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain ja takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 23 §:n muuttamisesta

HE 152/2006 vp, LaVM 22/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä, laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 4 luvun, esitutkintalain 27 ja 28 §:n ja kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 15 ja 23 §:n muuttamisesta

HE 153/2006 vp, LaVM 23/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 13/2006 vp, LaVM 24/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 12/2006 vp, LaVM 25/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta

HE 186/2006 vp, StVM 53/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

HE 236/2006 vp, StVM 54/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

HE 174/2006 vp, TaVM 29/2006 vp

Hyväksytty

Keskiviikko 24.1.2007

Hallituksen esitys laiksi päästökauppalain muuttamisesta

HE 161/2006 vp, TaVM 28/2006 vp, LA 107/2006 vp

(mietintöön sisältyy §-vastalause)

Hyväksytty

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

VaVM 45/2006 vp - K 11/2006 vp Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2005

Valtiovarainvaliokunta päätti että mietintö lähetetään hallitukselle niihin toimenpiteisiin ryhtymistä varten, joihin tehdyt muistutukset ja ehdotukset antavat aihetta. (Valiokuntaneuvos Mari Nuutila, 432 2056, Valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko, 432 2100, Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055, Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

Mietintöön sisältyy edustaja Mikko Kuoppa/vas, Anni Sinnemäki/vihr, Kari Uotila/vas vastalause

VaVM 46/2006 vp - HE 278/2006 vp Hallituksen esitys vuoden 2007 lisätalousarvioksi

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi esityksen vuoden 2007 lisätalousarvioksi hallituksen esityksen mukaisena, hylkäsi lisätalousarvioaloite LTA 126/ 2006 vp:n ehdotti että lisätalousarviota sovelletaan 29 päivästä tammikuuta 2007 alkaen. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

Mietintöön sisältyy edustaja Kari Uotila/vas ja Iivo Polvi/vas vastalause

LaVM 26/2006 vp - HE 83/2006 vp Hallituksen esitys ulosottokaareksi ja laiksi verojen ja maksujen täytäntöönpanosta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ulosottokaari, jolla kumottaisiin vuodelta 1895 oleva ulosottolaki. Esitys perustuu suurelta osin aiempiin ulosottolain osittaisuudistuksiin.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen, hylkäsi lakialoitteet LA 133/2003 vp, LA 33/2004 vp ja LA 57/2006 vp ja toimenpidealoitteet TPA 32/2004 vp ja TPA 117/2004 vp ja ehdotti että hyväksytään kaksi lausumaa (Valiokuntaneuvos Tuomo Antila, 432 2047)

MmVM 18/2006 vp - HE 177/2006 vp Hallituksen esitys metsätalouden rahoituslaiksi ja laiksi tuloverolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi metsätalouden rahoituslaki. Laissa säädettäisiin metsätalouden tukien myöntämisen perusteista ja yleisistä edellytyksistä. Ehdotetut tuet ovat harkinnanvaraisia. Tukien myöntämiseen, maksamiseen, valvontaan ja muihin vastaaviin seikkoihin liittyviin menettelyihin sovellettaisiin ehdotetun lain lisäksi myös valtionavustuslakia. Esityksen tavoitteena on lisätä tukien vaikuttavuutta, selkeyttää ja yksinkertaistaa tukiehtoja sekä keventää tukiin liittyvää hallinnollista työtä.

Yksi keskeinen syy lain kokonaisuudistukseen on tarve uudistaa kestävän metsätalouden rahoituksesta annettua lakia sillä tavoin, että se täyttää uudessa perustuslaissa asetetut vaatimukset.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. Mietintöön sisältyy edustaja Matti Kauppila/vas vastalause (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

MmVM 19/2006 vp - HE 178/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annettua lakia sekä kuutta siihen liittyvää lakia muutettavaksi. Metsäkeskusten hoitamat julkiset hallintotehtävät järjestettäisiin vastaamaan perustuslain vaatimuksia. Esityksen mukaan sellaiset metsäkeskuksille säädetyt tehtävät, joihin voidaan katsoa sisältyvän merkittävää julkisen vallan käyttöä, siirrettäisiin 1 päivänä toukokuuta aloittavalle Maaseutuvirastolle. Muuta kuin merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältävät tehtävät organisoitaisiin metsäkeskuksissa nykyistä selkeämmin muusta toiminnasta erilleen tehtävien hoidon riippumattomuuden ja puolueettomuuden turvaamiseksi.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

MmVM 20/2006 vp - HE 218/2006 vp Hallituksen esitys Maaseutuviraston toimivaltuuksia koskevaksi lainsäädännöksi

Maaseutuvirasto aloittaa toimintansa 1 päivänä toukokuuta 2007. Virasto vastaa maataloushallinnon tukijärjestelmien toimeenpanosta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi useita lakeja, joissa on säädetty maa- ja metsätalousministeriön tai maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tehtävistä. Muutettavaksi esitettyihin lakeihin ehdotetaan tehtäväksi muutokset, joita Maaseutuviraston perustaminen edellyttää. Laeissa säädettäisiin Maaseutuvirastosta annettua lakia täydentäen tehtävistä, jotka vastaisuudessa hoidetaan Maaseutuvirastossa sekä asioista, joiden osalta päätösvaltaa ja määräyksenantovaltuuksia voidaan antaa Maaseutuvirastolle.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

StVM 55/2006 vp - HE 234/2006 vp Hallituksen esitys laiksi kansanterveyslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansanterveyslakia täsmentämällä kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon sekä opiskelu terveydenhuollon ja opiskelijahuollon välistä suhdetta. Lisäksi ehdotetaan täsmennettäväksi kunnan kansanterveystyöstä vastaavan viranomaisen velvollisuutta osallistua koulujen ja oppilaitosten opetussuunnitelmien laatimiseen niiltä osin, kun kysymys on oppilas- tai opiskelijahuollosta sekä koulun tai oppilaitoksen ja kodin välisestä yhteistyöstä. Myös kuntien velvollisuutta järjestää suun terveydenhuolto osana kouluterveydenhuoltoa ehdotetaan täsmennettäväksi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana ja ehdotti että hyväksytään valiokunnan lausumaehdotus ja että esityksen yhteydessä käsitelty toimenpidealoite TPA 66/2006 vp hylätään (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

Mietintöön sisältyy edustajien Raija Vahasalo/kok, Sirpa Asko-Seljavaara/ kok, Eero Akaan-Penttilä/kok, Leena Rauhala /kd, Anne Huotari/vas vastalause.

StVM 56/2006 vp - HE 90/2006 vp Hallituksen esitys kansaneläkelaiksi, laiksi vammaisetuuksista ja laiksi eläkkeensaajan asumistuesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi kansaneläkelaki, laki vammaisetuuksista ja laki eläkkeensaajan asumistuesta. Esitys on osa kokonaisuutta, jolla pyritään ajanmukaistamaan ja selkeyttämään toimeentuloturvaa koskevaa lainsäädäntöä. Esityksessä uudistetaan lainsäädännön rakenne sekä selkeytetään ja täsmennetään yksittäisten säännösten sanamuotoja. Siinä on otettu huomioon myös perustuslain asettamat vaatimukset säädöstasosta ja valtuutussäännöksistä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen ja ehdotti että hyväksytään valiokunnan lausumaehdotus ja että esityksen yhteydessä käsitelty lakialoitteet LA 87/2006 vp, LA 113/ 2006 vp, LA 122/2006 vp ja LA 131/ 2006 vp hylätään, ja että toimenpidealoitteet TPA 14/2003 vp ja TPA 67/2004 vp hylätään (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

Mietintöön sisältyy edustajien Anne Huotari/vas, Eero Akaan-Penttilä/ kok, Marjaana Koskinen/sd, Leena Rauhala /kd, Sirpa Asko-Seljavaara/ kok, Ulla Anttila/vihr vastalauseet.

StVM 57/2006 vp - HE 273/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä annettua lakia. Ehdotetuilla muutoksilla pantaisiin täytäntöön kudosten ja solujen laatu- ja turvallisuusvaatimuksia koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä annetun lain soveltamisala siten, että laki koskisi nykyisen hoito- ja tutkimustarkoituksiin tapahtuvan elimien ja kudoksien irrottamisen ja talteenoton lisäksi niin kudoslaitoksissa kuin niiden toimeksiannosta tapahtuvaa kudosten ja solujen hankintaa, testausta, käsittelyä, säilömistä, säilytystä ja jakelua sekä tähän toimintaan liittyviä laatu- ja turvallisuusvaatimuksia. Soveltamisalan täydennys edellyttäisi joiltain osin elimien ja kudoksien sääntelyn eriyttämistä sekä solujen mainitsemista lain pykälissä.

Lakiin lisättäisiin uusi luku, jossa olisi säännökset kudoslaitosten toimintaa koskevista vaatimuksista.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

TaVM 30/2006 vp - HE 80/2006 vp Hallituksen esitys laiksi poikkeusolojen vakuutustakuusta

Lakiehdotuksen mukaan valtioneuvosto voi valmiuslaissa tarkoitetuissa poikkeusoloissa ja väestön toimeentuloa tai talouselämän toimintaa vakavasti vaarantavissa normaaliolojen häiriötilanteissa antaa valtiontakuun vakuutuslaitoksen myöntämälle vahinkovakuutukselle.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

TaVM 32/2006 vp - HE 276/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain 4 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lain voimassaoloaikaa ehdotetaan jatkettavaksi neljällä vuodella vuoden 2011 loppuun. Muutokset liittyvät Euroopan Unionin laajentumiseen 1.1.2007, jolloin Bulgaria ja Romania liittyivät unioniin.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

TyVM 15/2006 vp - HE 254/2006 vp Hallituksen esitys laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Nykyinen laki yhteistoiminnasta yrityksissä ehdotetaan korvattavaksi uudella lailla yhteistoiminnasta yrityksissä ja lailla yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä. Lakiehdotuksissa korostetaan yhteistoiminnan henkeä ja yksimielisyyteen pyrkimistä.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana, hylkäsi esityksen yhteydessä käsitelty LA 1/2006 vp ja ehdotti että hyväksytään kaksi lausumaa.

Mietintöön sisältyy edustajien Anne Holmlund/kok, Arto Satonen/kok, Leena Rauhala/kd ja Sari Essayah/kd vastalause (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

LA 173/2006 vp (Lauri Oinonen/kesk)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

LA 174/2006 vp (Lauri Oinonen/kesk)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki metsästyslain 41 §:n muuttamisesta

LA 175/2006 vp (Seppo Lahtela /kok ym.)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

MUUTA

Valtioneuvoston selonteko elintarviketurvallisuudesta

VNS 7/2006 vp, MmVM 17/2006 vp

Palautekeskustelu

Asia on loppuun käsitelty

SUURI VALIOKUNTA

U 69/2006 vp Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (lentoliikenteen harjoittamisen yhteiset säännöt yhteisössä, uudelleen laadittu)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.