Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 3/2007

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Torstai 18.1.2006

Hallituksen esitys Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä

HE 269/2006 vp, TyVM 14/2006 vp

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 16.1.2006

Hallituksen esitys laeiksi julkisista hankinnoista sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista

HE 50/2006 vp, TaVM 26/2006 vp,

Hyväksytään

Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta

HE 113/2006 vp, HaVM 28/2006 vp

Hyväksytään

Hallituksen esitys laiksi Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta

HE 227/2006 vp, TaVM 22/2006 vp

Hyväksytään

Hallituksen esitys polttoturpeen ja sillä tuotetun sähkön toimitusvarmuuden turvaamista koskevaksi lainsäädännöksi

HE 100/2006 vp, TaVM 23/2006 vp

Hyväksytään

Hallituksen esitys laiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä

HE 249/2006 vp, TaVM 24/2006 vp

Hyväksytään

Hallituksen esitys laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 21/2006 vp, TaVM 25/2006 vp

Hyväksytään

Hallituksen esitys laiksi Kioton mekanismien käytöstä

HE 108/2006 vp, TaVM 27/2006 vp

Hyväksytään

Hallituksen esitys Etiopian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 185/2006 vp, UaVM 15/2006 vp

Hyväksytään

Hallituksen esitys Suomen hallituksen ja Euroopan metsäinstituutin välisen instituutin ja sen henkilöstön oikeudellisesta asemasta, erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 199/2006 vp, UaVM 16/2006 vp

Hyväksytään

Hallituksen esitys Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen matkustajien, matkatavaran, kiitotavaran ja tavaroiden kuljetusehtojen hyväksymisestä ja laiksi kuljetusehtojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 221/2006 vp, LiVM 31/2006 vp

Hyväksytään

Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

HE 150/2006 vp, LiVM 32/2006 vp

Hyväksytään

Hallituksen esitys laiksi kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä

HE 149/2006 vp, LiVM 33/2006 vp

Hyväksytään

Hallituksen esitys taksiliikennelaiksi sekä laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

HE 38/2006 vp, LiVM 34/2006 vp

Hyväksytään

Hallituksen esitys Maailman terveysjärjestön kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 259/2006 vp, StVM 52/2006 vp

Hyväksytään

Keskiviikko 17.1.2006

Hallituksen esitys laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta sekä laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja varainsiirtoverolain muuttamisesta

HE 155/2006 vp, HaVM 31/2006 vp, LA 85/2005 vp, 102/2006 vp , TPA 26, 94, 103/2005 vp

Hyväksytään

Hallituksen esitys laiksi Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

HE 180/2006 vp, TaVM 21/2006 vp

Hyväksytään

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

TaVM 29/2006 vp - HE 174/2006 vp Hallituksen esitys laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Esityksellä saatetaan kansallisesti voimaan avoimuusdirektiivi (Euroopan parlamentin ja neuvoston 15 päivänä joulukuuta 2004 antama direktiivi 2004/109/EY säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopapereiden liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta) sekä direktiivin nojalla annettuja komission täytäntöönpanotoimia.

Talousvaliokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna. (Valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi 432 2014).

TyVM 14/2006 vp - HE 269/2006 vp Hallituksen esitys Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan, joulukuussa 2006 solmittavaksi tarkoitetun sopimuksen, joka kattaa vuodet 2007-2010. Pohjoiskalotin koulutussäätiö järjestää työvoimapoliittista aikuiskoulutusta pääasiassa Suomen, Norjan ja Ruotsin pohjoiskalottialueita varten. Säätiön toiminta rahoitettaisiin koulutuksen ja muun toiminnan myyntituloilla. Sopimusvaltioiden työvoimaviranomaiset voisivat hankkia työvoimapoliittista aikuiskoulutusta säätiöltä. Hankittavan koulutuksen työvoimapoliittinen vastuu ja rahoitusvastuu kuuluisivat sopimusvaltioiden työvoimaviranomaisille.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Tukholmassa 18 päivänä joulukuuta 2006 Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä tehdyn sopimuksen. (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström 432 2670).

LaVM 25/2006 vp - HE 12/2006 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan, että oikeudenkäynnin julkisuutta hallintotuomioistuimissa koskeva lainsäädäntö uudistetaan kokonaisuudessaan. Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa säädettäisiin uusi laki. Lisäksi ehdotetaan muutoksia viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin sekä yhteentoista muuhun lakiin.

Lakivaliokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna. (Valiokuntaneuvos Risto Eerola 432 2079).

LaVM 24/2006 vp - HE 13/2006 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan oikeudenkäynnin julkisuutta yleisissä tuomioistuimissa koskeva lainsäädäntö uudistettavaksi kokonaisuudessaan. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa korvaisi nykyisen oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain, ja se olisi oikeudenkäynnin julkisuutta yleisissä tuomioistuimissa sääntelevä yleislaki. Laki ei koskisi hallintolainkäyttöä.

Lakivaliokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna. (Valiokuntaneuvos Risto Eerola 432 2079).

StVM 54/2006 vp - HE 236/2006 vp Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia muutettavaksi siten, että valtioneuvoston nelivuotiskaudeksi hyväksymä sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma korvattaisiin uudella sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisella kehittämisohjelmalla. Ohjelma-asiakirja olisi edelleen valtioneuvoston nelivuotiskaudeksi hyväksymä. Se toimisi hallitusohjelman sosiaali- ja terveyspoliittisten tavoitteiden täsmentäjänä ja toteuttajana. Tarkoituksena on, että sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausjärjestelmässä vahvistettaisiin ohjelmajohtamista, jolloin ohjaus perustuisi nykyistä selkeämmin kansallisesti määriteltyihin tavoitteisiin ja niitä tukeviin toimenpiteisiin.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen 432 2051).

HaVM 32/2006 vp - HE 207/2006 vp Hallituksen esitys laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta. Laki korvaisi nykyisin voimassa olevan lain julkisen hallinnon asiakaspalvelujen järjestämisestä yhteisissä palveluyksiköissä. Lakiin julkisen hallinnon yhteispalvelusta ehdotetaan otettavaksi säännökset, joiden mukaan viranomainen voisi sopia toisen viranomaisen kanssa avustavien asiakaspalvelutehtäviensä hoitamisesta.

Hallintovaliokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 432 2020).

VaVM 44/2006 vp - HE 271/2006 vp Hallituksen esitys laiksi Finnvera Oyj:n säätämisestä tuloverosta vapaaksi yhteisöksi

Esityksessä ehdotetaan tuloverolakia muutettavaksi siten, että Finnvera Oyj säädettäisiin tuloverosta vapaaksi yhteisöksi. Ehdotus edellyttää Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisen ilmoituksen tekemistä komissiolle.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Valtiovarainvaliokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. ( Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

HaVM 33/2006 vp - HE 204/2006 vp Hallituksen esitys laiksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja rajavartiolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annettua lakia sekä rajavartiolakia. Muutoksilla tehtäisiin mahdolliseksi rajavartiomiehen erottaminen määräaikaisesti virantoimituksesta. Rajavartiolaitoksen alueellisten ja paikallisten yksikköjen ja toimintojen lakkauttamista tai supistamista koskevien asioiden päätöksentekomenettelyä sisäasiainministeriössä täsmennettäisiin alan erityislainsäädäntöä vastaavaksi. Rajatarkastukseen sisältyy oleellisena osana rajan ylittämiseen käytettävän kulkuneuvon tarkastaminen. Toimivaltuutta kulkuneuvoon kohdistuvaan etsintään täsmennettäisiin aiemmin voimassa ollut lainsäädäntöä asiallisesti vastaavaksi.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.(Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 432 2080).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 16.1.2006

Hallituksen esitys vuoden 2007 lisätalousarvioksi

HE 278/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain 46 §:n muuttamisesta

HE 277/2006 vp

Hallintovaliokuntaan

Keskiviikko 17.1.2006

Valtion velan vähentämiseen ehdotetun määrärahan vähentäminen

LTA 126,2006 vp (Pentti Tiusanen/ vas).

Valtiovarainvaliokuntaan

Torstai 18.1.2006

Laki tuloverolain 47 §:n muuttamisesta

LA 165/2006 vp (Pertti Hemmilä/ kok)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 14 §:n muuttamisesta

LA 166/2006 vp (Pertti Hemmilä/ kok)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain 5 a §:n kumoamisesta

LA 167/2006 vp (Päivi Räsänen/kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta

LA 168/2006 vp (Päivi Räsänen/kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain kumoamisesta ja avioliittolain muuttamisesta

LA 170/2006 vp (Oras Tynkkynen/ vihr)

Lakivaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 7 §:n muuttamisesta

LA 171/2006 vp (Tuula Väätäinen/sd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki ajoneuvoverolain 25 §:n muuttamisesta

LA 172/2006 vp (Säde Tahvanainen/sd)

Valtiovarainvaliokuntaan

MUUTA

Perjantai 19.1.2007

Ilmastonmuutos ja energiansaannin turvaaminen

VK 7/2006 vp

Hallitus sai luottamuksen äänin 104-77.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.