Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 2/2007

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Wallin)

VN 6/2006 vp

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

LiVM 34/2006 vp - HE 38/2006 vp Hallituksen esitys taksiliikennelaiksi sekä laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi taksiliikennelaki. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annettua lakia. Taksiliikennelain keskeisenä tavoitteena on laadukkaiden taksiliikennepalvelujen turvaaminen koko maassa.

Taksiliikennelaissa säädettäisiin henkilöautolla harjoittavien henkilökuljetusten luvanvaraisuudesta, taksiluvasta, sen saamisen edellytyksistä ja peruuttamisesta, taksipalvelujen laatuvaatimuksista, hintojen määräytymisestä, ajovelvollisuudesta, ajovuorojärjestyksestä sekä muista taksiliikenteen harjoittamiseen liittyvistä asioista.

Taksilupa olisi hankittava ammattimaiseen tai muutoin ansiotarkoituksessa tapahtuvaan henkilöiden kuljettamiseen. Koti- tai matkailupalveluihin liittyviä kuljetuksia saisi kuitenkin suorittaa ilman liikennelupaa. Valvonnan mahdollistamiseksi lupa vaadittaisiin myös yksittäiseen kuljetukseen, jota edeltää asiakkaiden odottelu julkisella paikalla.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

Mietintöön sisältyy edustaja Matti Kangas/vas vastalause

StVM 53/2006 vp - HE 186/2006 vp Hallituksen esitys laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnallista eläkelakia. Lakiin lisättäisiin säännökset uudesta kuntien eläkeneuvottelukunnasta. Neuvottelukunta toimisi valmistelu-, neuvottelu- ja lausunnonantoelimenä kunnalliseen eläketurvaan liittyvän lainsäädännön kehittämistä koskevissa kysymyksissä. Se toimisi sisäasiainministeriön yhteydessä, ja siinä olisi jäseniä myös kunnallisista pääsopijajärjestöistä ja kunnallisesta eläkelaitoksesta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

TaVM 28/2006 vp - HE 161/2006 vp Hallituksen esitys laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan päästökauppalakia muutettavaksi siten, että lakiin lisätään päästöoikeuksien jakomenetelmä ja jakoperusteet päästökauppakaudelle 2008-2012. Tarkoituksena on myös mahdollistaa, että lain soveltamisalaan kuuluvien laitosten toiminnanharjoittajat voivat käyttää Kioton pöytäkirjan mukaisista hankemekanismeista saatuja päästövähenemiä yhteisön sisäisessä päästökauppajärjestelmässä. Esityksellä pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta annetun direktiivin muuttamisesta Kioton pöytäkirjan hankemekanismien osalta, niin sanottu linkkidirektiivi (2004/101/EY).

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen, hylkäsi esityksen yhteydessä käsittelemänsä lakialoitteen LA 107/2006 sekä edellytti että hyväksytään valiokunnan lausumaehdotus (Valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi, 432 2104)

Mietintöön sisältyy edustaja Oras Tynkkynen/vihr vastalause

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 9.1.2007

Valtiontilintarkastajien kertomus 2006

K 16/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi seutuyhteistyökokeilusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 274/2006 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi sosiaalisista yrityksistä annetun lain sekä julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 9 ja 11 §:n muuttamisesta

HE 275/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua

Suomessa annetun lain 4 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 276/2006 vp

Talousvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 9.1.2007

Helsingin vaalipiiristä tulee kansanedustajaksi Jörn Donner vapautuksen saaneen Eva Biaudetn tilalle.

Donner on esittänyt hyväksytyn edustajanvaltakirjansa 5.1.2007.

Keskiviikko 10.1.2007

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta suuren valiokunnan jäsenyydestä ed. Arto Bryggare, talousvaliokunnan jäsenyydestä ed. Marjaana Koskinen ja ympäristövaliokunnan jäsenyydestä ed. Sinikka Hurskainen. Edellä mainittujen valiokuntapaikkojen täydennysvaalissa jokaiseen tuli valituksi ed. Miapetra Kumpula-Natri

Valiokuntien täydennysvaaleissa valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti:
ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi ed. Jörn Donner, sekä valtiovarainvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varajäseneksi ed. Jan Erik Enestam.

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaalissa varajäseneksi on tullut ehdokaslistan mukaisesti edustaja Jan Erik Enestam.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan täydennysvaalissa varajäseneksi on tullut valituksen ehdokaslistan mukaisesti edustaja Jörn Donner.

Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssin jäseneksi Eva Biaudetn tilalle valittiin ed. Jan Erik Enestam.

Pääministerin ilmoitus Suomen EU-puheenjohtajuuskaudesta

PI 4/2006 vp

Asia on loppuun käsitelty

SUURI VALIOKUNTA

U 68/2006 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi)

Ympäristövaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.