Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 24/2006

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Maanantai 4.12.2006

Hallituksen esitys vuoden 2007 tuloveroasteikkolaiksi

HE 143/2006 vp, VaVM 36/2006 vp

Lakialoite LA 103, 125/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 246/2006 vp, VaVM 38/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain muuttamisesta

HE 74/2006 vp, HaVM 26/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n muuttamisesta

HE 262/2006 vp, HaVM 27/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

HE 226/2006 vp, LiVM 24/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merilain 6 luvun 9 §:n muuttamisesta

HE 223/2006 vp, LiVM 25/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain muuttamisesta

HE 224/2006 vp, LiVM 26/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys ajoneuvolain ja eräiden muiden ajoneuvojen rekisteröintiä koskevia säännöksiä sisältävien lakien sekä ajoneuvoverolain muuttamisesta

HE 61/2006 vp, LiVM 27/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista

HE 220/2006 vp, MmVM 13/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 191/2006 vp, SiVM 14/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sähköisestä lääkemääräyksestä sekä laiksi lääkelain 57 ja 57 a §:n muuttamisesta

HE 250/2006 vp, StVM 43/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain, ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain ja eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain muuttamisesta

HE 238/2006 vp, StVM 44/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi kaupparekisterilain, yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n sekä kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n muuttamisesta

HE 193/2006 vp, TaVM 20/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 169/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 12/2006 vp

Lakialoite LA 50/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta sekä valtion asuntorahastosta annetun lain muuttamisesta

HE 240/2006 vp, YmVM 6/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

HE 198/2006 vp, YmVM 7/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta<7p>

HE 81/2006 vp, YmVM 8/2006 vp

Hyväksyttiin

Tiistai 5.12.2006

Hallituksen esitys Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 67/2006 vp, UaVM 13/2006 vp

(mietintöön sisältyy yksi hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause sekä yksi perusteluehdotuksen ja lausumaehdotuksia sisältävä vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden verolakien muuttamisesta sekä valtion ja kuntien kustannustenjaon tarkistuksesta aiheutuviksi muutoksiksi lainsäädäntöön

HE 144/2006 vp, VaVM 37/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi rikoslain 2 a luvun 6 §:n muuttamisesta

HE 203/2006 vp, LaVM 21/2006 vp

(mietintöön sisältyy yksi hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

HE 133/2006 vp, StVM 41/2006 vp

(mietintöön sisältyy yksi hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys vanhempainpäivärahoja ja työnantajakustannusten korvaamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

HE 112/2006 vp, StVM 45/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista sekä laeiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 4 ja 13 §:n ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

HE 131/2006 vp, StVM 46/2006 vp

Hyväksyttiin

Torstai 7.12.2006

Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 3 §:n muuttamisesta

HE 266/2006 vp, VaVM 39/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi tekijänoikeuslain 19 §:n muuttamisesta

HE 126/2006 vp, SiVM 15/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laeiksi laivaväen luetteloinnista sekä merimieslain 4 ja 77 §:n muuttamisesta

HE 239/2006 vp, TyVM 13/2006 vp

Hyväksytty

Perjantai 8.12.2006

Hallituksen esitys laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 72/2006 vp, HaVM 24/2006 vp

Hyväksytty

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Lakialoite laiksi Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

PNE 1/2006 vp, LA 66/2006 vp, PeVM 11/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laeiksi maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista ja maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta

HE 192/2006 vp, MmVM 14/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

HE 219/2006 vp, MmVM 15/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista

HE 217/2006 vp, MmVM 16/2006 vp

Hyväksytty

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

VaVM 40/2006 vp - HE 210/2006 vp Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia. Pakettiautojen alentamattoman veron veroprosenttia ehdotetaan tarkistettavaksi, ja alennetun veron ehtoihin ehdotetaan eräitä vähäisiä muutoksia. Käytettyjen autojen verotusarvon määrittelyä koskevia säännöksiä ehdotetaan täydennettäväksi. Lakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset rajan ylittävässä työskentelyssä käytettävien työsuhdeautojen verottomuudesta.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

StVM 51/2006 vp - HE 195/2006 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 51/2006 vp

Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain, aikuiskoulutustuesta annetun lain ja vuorotteluvapaalain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, aikuiskoulutustuesta annettua lakia ja vuorotteluvapaalakia. Korotetun ansio-osan ja peruspäivärahan korotusosan, lisäpäiväoikeuden, ansiopäivärahan korotetun määrän lisäpäiviltä, koulutuspäivärahan, aikuiskoulutustuen ja vuorotteluvapaan myöntämisen edellytyksenä olevaa työssäoloaikavaatimusta ehdotetaan muutettavaksi siten, että se määritetään työeläkelakien alaisten ansioiden perusteella. Työllistymisohjelmalisän edellytyksistä poistettaisiin viittaus eläkevakuutettuun työhön. Esitys johtuu vuoden 2007 alusta voimaan tulevista työeläkelainsäädännön muutoksista.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.(Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

LiVM 28/2006 vp - HE 98/2006 vp Hallituksen esitys laiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 4 ja 7 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutoksia ohjelmistolupia koskevaan sääntelyyn. Muutoksilla on tarkoitus keventää menettelyä myönnettäessä ohjelmistolupia neljänteen kanavanippuun. Ehdotuksen mukaan ohjelmistoluvan uuteen kanavanippuun myöntäisi Viestintävirasto. Toimilupaa myöntäessään Viestintävirasto käyttäisi lakiin sidottua harkintaa. Esityksessä ehdotetaan myös, että valtioneuvoston myöntämän digitaalisen toimiluvan nojalla lähetettävät televisio- ja radio-ohjelmistot voitaisiin lähettää samanaikaisesti ja muuttamattomina myös DVB-H-verkossa ilman erillistä toimilupaa. Sama koskisi Yleisradio Oy:n televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain nojalla lähettämiä ohjelmistoja.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että hyväksytään yksi valiokunnan lausumaehdotus. Valiokunnan lausumaehdotus Eduskunta edellyttää, että hallitus omalta osaltaan ryhtyy toimenpiteisiin tekijänoikeuskysymyksissä olevien tulkintaerimielisyyksien ratkaisemiseksi pikaisesti perusteellisessa laajapohjaisessa valmistelussa olemassa olevan tekijänoikeusjärjestelmän puitteissa. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker 432 2082).

SiVM 16/2006 vp - HE 216/2006 vp Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia. Lukiokoulutuksen järjestämislupia voidaan lukiolain säännösten mukaan myöntää myös ulkomailla järjestettävää opetusta ja koulutusta varten. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi koulutuksen järjestämislupaan perustuvan, yksityisen koulutuksenjärjestäjän ulkomailla järjestämän lukiokoulutuksen yksikköhinnan määräytymisestä

Sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena, paitsi lain nimike muutettuna. (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila 432 2081).

HaVM 29/2006 vp - HE 157/2006 vp Hallituksen esitys laiksi pelastustoimen laitteista

Lain tarkoituksena on varmistaa, että pelastustoimen laitteet ovat turvallisia ja käyttötarkoitukseensa sopivia. Lisäksi lailla halutaan varmistaa eräiden valvonta- ja hälytysjärjestelmien toimivuus ja tekninen yhteensopivuus.

Lakiin ehdotetaan otettaviksi säännökset laitteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta sekä eräiden laitteistojen tarkastuksista. Vaativimpien laitteiden markkinoille saattaminen edellyttäisi vaatimustenmukaisuuden arviointia hyväksytyssä arviointilaitoksessa. Rakennuksiin asennettujen palonilmaisulaitteistojen ja automaattisten sammutuslaitteistojen tarkastuksia varten olisi hyväksyttyjä tarkastuslaitoksia. Mitkä vaatimukset laitteita kussakin tapauksessa koskisivat, riippuu niihin liittyvistä riskeistä ihmisille, omaisuudelle ja ympäristölle sekä niiden merkityksestä esimerkiksi julkisten tilojen turvajärjestelyjen osana.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna. (Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne 432 2062).

LiVM 30/2006 vp - HE 222/2006 vp Hallituksen esitys ratalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi rautateiden suunnittelua, rakentamista, kunnossapitoa ja lakkauttamista koskeva ratalaki. Eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta annettuun lakiin, maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 9 §:ään tehtäisiin ratalaista johtuvat muutokset.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker 432 2082).

LiVM 29/2006 vp - HE 268/2006 vp Hallituksen esitys laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annettua lakia muutettavaksi siten, että Tullin ja Ajoneuvohallintokeskuksen välinen toimivallanjako kuljetuslupien myöntämisessä selkeytettäisiin.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker 432 2082).

SiVM 16/2006 vp - HE 216/2006 vp Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia.

Lukiokoulutuksen järjestämislupia voidaan lukiolain säännösten mukaan myöntää myös ulkomailla järjestettävää opetusta ja koulutusta varten. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila 432 208).

StVM 50/2006 vp - HE 233/2006 vp Hallituksen esitys sosiaaliturvasta Suomen ja Liettuan välillä tehdyn sopimuksen lakkauttamisesta ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi sosiaaliturvasta Suomen ja Liettuan välillä tehdyn sopimuksen lakkauttamisen ja lain sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta. Sopimuksen lakkauttaminen on tullut ajankohtaiseksi Liettuan liityttyä Euroopan unioniin. Euroopan unionin sosiaaliturvajärjestelmien koordinointia koskeva lainsäädäntö on suurelta osin korvannut sosiaaliturvasopimuksen soveltamisalan.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen 432 2051).

StVM 49/2006 vp - HE 251/2006 vp Hallituksen esitys merimieseläkelaiksi, laiksi merimieseläkelain voimaanpanosta ja laiksi työntekijän eläkelain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan uusittavaksi merenkulkijoiden työeläkkeitä koskeva merimieseläkelaki. Yksityisten alojen palkansaajia koskevat työeläkelait on merimieseläkelakia lukuun ottamatta yhdistetty työntekijän eläkelaiksi, joka tulee voimaan vuoden 2007 alusta. Samalla palkansaajien työeläkelainsäädäntöä ajanmukaistettiin ja selkeytettiin. Merenkulkijoiden eläketurva määräytyy pääosin samoin kuin muidenkin palkansaajien eläketurva. Merimieseläkelaissa on kuitenkin myös erityissäännöksiä, jollaisia ei ole muita palkansaajia koskevassa eläkelainsäädännössä. Näissä erityissäännöksissä on kysymys merenkulkijoiden alennetusta vanhuuseläkeiästä ja erityisistä eläkkeen karttumisprosenteista, eläketurvan rahoituksesta ja merimieseläkekassan hallinnosta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

SiVM 17/2006 vp - HE 248/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettua lakia siten, että ylioppilastutkintoon kuuluvat kokeet järjestettäisiin samanaikaisesti sekä Suomessa että ulkomailla lukiokoulutusta järjestävissä oppilaitoksissa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila 432 2081).

SiVM 19/2006 vp - HE 256/2006 vp Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan yliopistolakia muutettavaksi. Yliopistojen taloudellista itsehallintoa lisättäisiin antamalla kaikille yliopistoille mahdollisuus omaan valtion talousarviotalouden ulkopuoliseen omaisuuteen sekä siihen liittyvään oikeushenkilöllisyyteen. Nykyisin tämä mahdollisuus on historiallisista syistä pelkästään Helsingin yliopistolla ja Åbo Akademilla. Muun kuin rahastotaloutensa osalta yliopistot säilyisivät valtion talousarviotalouden tilivirastoina. Sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila 432 2081).

SiVM 18/2006 vp - HE 176/2006 vp Hallituksen esitys laiksi kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuvaohjelmien tarkastamisesta annettua lakia. Lain ikärajaluokitusta ehdotetaan muutettavaksi lisäämällä siihen uusi 13 vuoden ikäraja, jolloin Valtion elokuvatarkastamo voisi hyväksyä kuvaohjelman esitettäväksi ja levitettäväksi 18, 15, 13, 11 ja 7 vuotta täyttäneille tai kaikenikäisille. Lisäksi lakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että tarkastamattomien vuorovaikutteisten kuvaohjelmien merkinnöissä ikärajasuosituksina ei enää noudateta lain 8 §:n mukaisia ikärajoja.

Sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna. (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila 432 2081).

LaVM 22/2006 vp - HE 152/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain ja takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 23 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yrityksen saneerauksesta annettua lakia niin, että yritysten ohjautuminen ja valikointi saneerausmenettelyyn tapahtuisi mahdollisimman nopeasti ja tarkoituksenmukaisesti. Saneerausmenettelyyn hakeutuvalta yritykseltä vaadittaisiin nykyistä tarkempaa selvitystä keinoista, joilla yritystoiminta voidaan tervehdyttää. Saneeraushakemusten käsittelyaikoja tuomioistuimissa pyritään lyhentämään. Hakemus, jota merkittävät velkojat puoltavat, voitaisiin hyväksyä ilman erityisiä selvityksiä. Saneerausasioita käsittelevien käräjäoikeuksien määrää vähennettäisiin.

Lakivaliokunta ehdottaa, että hallituksen esityksen hyväksytään muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Tuomo Antila 432 2047).

VaVM 41/2006 vp - HE 122/2006 vp, HE 265/2006 vp Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2007

Hallituksen esitys vuoden 2007 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 122/2006 vp) täydentämisestä

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että ehdotus valtion talousarvioksi vuodelle 2007 hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävän esityksen mukaisesti tehdyin muutoksin.

Valiokunnan sihteereinä jaostokäsittelyissä ovat toimineet valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko 432 2100, valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055, valiokuntaneuvos Mari Nuutila 432 2056, valiokuntaneuvos Marjo Hakkila 432 2081.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Maanantai 4.12.2006

Hallituksen esitys laiksi työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 267/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan ja Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta

HE 268/2006 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä

HE 269/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Tiistai 5.12.2006

Laki vaalilain ja Suomen perustuslain 25 §:n muuttamisesta

LA 158/2006 vp (Annika Lapintie/vas ym.)

Perustuslakivaliokuntaan

Laki ikääntymisen vuoksi annettavista palveluista ja hoidosta

LA 159/2006 vp (Sari Essayah/kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki opintotukilain 17 §:n muuttamisesta

LA 161/2006 vp (Hannu Hoskonen/ kesk ym.)

Sivistysvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 5.12.2006

Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unioniin asioiden tutkimuslaitoksen hallituksen vaali on yksimielinen ja valituiksi ovat ehdokaslistan mukaisesti tulleet seuraavat henkilöt:

Filosofian maisteri Mirja Ryynänen, Ministeri Pertti Paasio, Ministeri Ilkka Suominen, valtiosihteeri Risto Volanen Valtioneuvoston kanslian ehdottamana, osastopäällikkö Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve ulkoasiainministeriön ehdottamana, professori Liisa Laakso ja ministeri Antti Tanskanen Suomen Akatemian ehdottamina, valtiotieteen tohtori Teija Tiilikainen Suomen yliopistojen rehtorien ehdottamana, professori Mikko Viitasalo Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiön ehdottamana.

Lisäksi merkitään, että tutkimuslaitoksen hallituksen jäsenten toimikausi alkaa tämän vaalin tultua toimitetuksi ja päättyy tutkimuslaitoksesta annetun lain 14 §:n 2 momentin mukaan 31. päivänä joulukuuta 2011 kuitenkin niin, että valtioneuvoston kanslian, ulkoasiainministeriön, Suomen Akatemian, Suomen yliopistojen rehtorien ja Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiön ehdotuksista valittujen jäsenten toimikausi päättyy 31. päivänä joulukuuta 2009.

Torstai 7.12.2006

Valtioneuvoston selonteko suomalaisen sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Saksan, Alankomaiden ja Suomen muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.-30.6.2007

VNS 8/2006 vp UaVM 14/2006 vp

Hyväksyttin

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.