Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 48/2006

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 28.11.2006

Hallituksen esitys laiksi verohallintolain muuttamisesta

HE 189/2006 vp, VaVM 33/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

HE 183/2006 vp, HaVM 23/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain muuttamisesta

HE 179/2006 vp, LiVM 23/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi eläinten kuljetuksesta sekä laeiksi eläinsuojelulain ja rikoslain 17 luvun 14 ja 23 §:n muuttamisesta

HE 160/2006 vp, MmVM 11/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi sekä siirrettäviä lainoja ja myyntihintasaamisia koskevien lakien muuttamisesta

HE 148/2006 vp, MmVM 12/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi opintotukilain 39 ja 46 §:n muuttamisesta

HE 214/2006 vp, SiVM 13/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

HE 129/2006 vp, StVM 40/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laeiksi kuluttajariitalautakunnasta ja Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

HE 115/2006 vp, TaVM 18/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys Suomen ja Viron välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 229/2006 vp, TaVM 19/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

HE 114/2006 vp, TyVM 10/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 17 ja 18 §:n muuttamisesta

HE 255/2006 vp, YmVM 5/2006 vp

Hyväksytty

Perjantai 1.12.2006

Hallituksen esitys laiksi Suomen perustuslain 35 ja 90 §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta, valtiontilintarkastajien johtosäännön kumoamisesta sekä eduskunnan päätökseksi Eduskunnan kirjaston johtosäännön 5 §:n ja eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

HE 71/2006 vp, PNE 2/2006 vp, PeVM 10/2006 vp

Hyväksytty lepäämään

Lakialoite laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

LA 153/2006 vp, VaVM 35/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tullitutkintatietokannan perustamisen osalta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja tullilain 23 b ja 24 §:n muuttamisesta

HE 213/2006 vp, HaVM 25/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laeiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta ja korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä

HE 201/2006 vp, LaVM 18/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laeiksi kihlakunnansyyttäjästä annetun lain, Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjästä annetun lain ja yleisistä syyttäjistä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

HE 84/2006 vp, LaVM 19/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäymiskaaren 24 luvun muuttamisesta

HE 85/2006 vp, LaVM 20/2006 vp

Hylätty

Hallituksen esitys maatalousyrittäjän eläkelaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi

Hallituksen esitys HE 196/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 42/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 13 ja 17 §:n sekä maatalousyrittäjien eläkelain 16 §:n muuttamisesta

HE 132/2006 vp, TyVM 11/2006 vp

Hyväksytty

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

PeVM 11/2006 vp - PNE 1/2006 vp, LA 66/2006 vp Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Lakialoite laiksi Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Puhemiesneuvosto ehdottaa eduskunnan työjärjestyksen täydentämistä säännöksellä eduskunnan mahdollisuudesta asettaa valiokunta puhemiesneuvoston ehdotuksesta uudelleen valtioneuvoston tultua eduskuntavaalien jälkeen nimitetyksi. Sääntelyllä pyritään siirtämään eduskunnan järjestäytymisen painopistettä vaalikauden alussa vaiheeseen, jossa valtioneuvosto on tullut muodostetuksi. Eduskunnan työjärjestystä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi eräiden eduskunnan valitsemien toimielinten toimikauden pidentämiseksi koko vaalikauden mittaiseksi.

Ehdotetut säännökset ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vaalikauden 2007-2010 alussa eli 22 päivänä maaliskuuta 2007.

Perustuslakivaliokunta ehdotti että puhemiesneuvoston ehdotukseen sisältyvä ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta hyväksytään muutoin muuttamattomana paitsi voimaantulosäännös täydennettynä ja että lakialoitteeseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

UaVM 13/2006 vp - HE 67/2006 vp Hallituksen esitys Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Roomassa lokakuussa 2004 tehdyn sopimuksen Euroopan perustuslaista ja sen voimaansaattamislain. Sopimukseen liittyy 36 pöytäkirjaa, kaksi liitettä sekä päätösasiakirja ja 30 julistusta. Liitteet ja pöytäkirjat ovat erottamaton osa sopimusta.

Sopimus Euroopan perustuslaista on Euroopan unionin jäsenvaltioiden välinen kansainvälinen sopimus. Uusi yhtenäinen perustuslakisopimus korvaa eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta voimassa olevat sopimukset, joihin Euroopan unioni perustuu. Uuteen sopimukseen perustuva Euroopan unioni on oikeudellisesti ja poliittisesti olemassa olevan Euroopan unionin seuraaja. Sopimuksella yhdistetään Euroopan yhteisö ja Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella perustettu unioni yhdeksi, yhtenäiseksi oikeushenkilöksi. Kokonaisuudistuksen keskeisiä tavoitteita ovat perussopimusten selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen, unionin toiminnan tehostaminen ja unionin tuominen lähemmäksi kansalaisia.

Perustuslakisopimuksen johdannossa kuvataan Euroopan kehitykselle keskeisiä arvoja, päämääriä ja vaikuttimia. Sopimuksen ensimmäisessä osassa määritellään yleisellä tasolla unionin luonne ja sen toimintaa koskevat keskeiset periaatteet. Sopimuksen toisen osan muodostaa Euroopan unionin perusoikeuskirja. Sopimuksen kolmanteen osaan sisältyvät yksityiskohtaiset määräykset unionin politiikoista ja toiminnasta. Sopimuksen neljäs osa sisältää yleiset määräykset ja loppumääräykset. Merkittävä osa uuden sopimuksen määräyksistä vastaa sisällöltään unionin nykyisten perussopimusten määräyksiä.

Ulkoasiainvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy Roomassa 29 päivänä lokakuuta 2004 Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen ja että hyväksytään kaksi lausumaa. (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi, 432 2057)

Mietintöön sisältyy edustajien Petri Neittaanmäki/kesk, Ulla Anttila/vihr ja Suvi-Anne Siimes/vas vastalauseet.

UaVM 14/2006 vp - VNS 8/2006 vp Valtioneuvoston selonteko suomalaisen sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Saksan, Alankomaiden ja Suomen muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1. -30.6.2007

Sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain (211/2006) 2 §:n mukaan päätöksen Suomen osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaan ja osallistumisen lopettamisesta tekee kussakin tapauksessa erikseen tasavallan presidentti valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta. Tasavallan presidentti tekee valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta myös päätöksen sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen (valmiusosasto). Lain 3 §:n mukaan ennen valmiusosaston asettamista koskevan ratkaisuehdotuksen tekemistä valtioneuvoston on kuultava eduskuntaa antamalla sille asiasta selonteko.

Ulkoasiainvaliokunta totesi ettei valiokunnalla ole huomauttamista selonteon johdosta. (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi, 432 2057)

Mietintöön sisältyy edustaja EskoJuhani Tennilä/vas vastalause

VaVM 36/2006 vp - HE 143/2006 vp Hallituksen esitys vuoden 2007 tuloveroasteikkolaiksi

Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2007 verotuksessa sovellettavaksi progressiiviseksi tuloveroasteikoksi. Esitys liittyy tulopoliittisesta sopimuksesta 29 päivänä marraskuuta 2004 saavutettuun neuvottelutulokseen ja valtion vuoden 2007 talousarvioesitykseen.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä lakialoitteet LA 103/2006 vp ja LA 125/2006 vp jotka hylättiin.

Mietintöön sisältyy edustajien Bjarne Kallis/kd, Iivo Polvi/vas, Kari Uotila/ vas ja Anni Sinnemäki/vihr vastalauseet.

VaVM 37/2006 vp - HE 144/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden verolakien muuttamisesta sekä valtion ja kuntien kustannustenjaon tarkistuksesta aiheutuviksi muutoksiksi lainsäädäntöön

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia, elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia, varainsiirtoverolakia, verontilityslakia ja kuntien valtionosuuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä LA 114/2004 vp, LA 81/2005 vp, LA 107/2005 vp, LA 122/2005 vp, LA146/2005 vp, LA 27/2006 vp, LA 40/2006 vp, LA 56/2006 vp, LA 59/2006 vp, LA 81/2006 vp, LA 82/2006 vp, LA 93/2006 vp, LA 109/2006 vp, LA 110/2006 vp, LA 121/2006 vp, LA 123/2006 vp, LA 148/2006 vp, toimenpidealoitteet TPA 29/2005 vp, TPA 52/2005 vp, TPA 105/2005 vp, TPA 116/2005 vp ja TPA 68/2006 hylätään. Kaikki aloitteet hylättiin. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

Mietintöön sisältyy edustaja Jari Koskinen/kok, Pekka Kuosmanen/kok, Tuija Nurmi/kok, Irja Tulonen/kok, Iivo Polvi/vas, Kari Uotila/vas, Mikko Immonen/vas, Mikko Kuoppa/vas, Bjarne Kallis/kd ja Anni Sinnemäki/ vihr vastalauseet.

VaVM 38/2006 vp - HE 246/2006 vp Hallituksen esitys laiksi eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista. Lakia sovellettaisiin hakemuksesta annettaviin verohallinnon, Tullihallituksen ja Ajoneuvohallintokeskuksen päätöksiin, jotka sisältävät verotusta koskevan sitovan ennakkoratkaisun tai ennakkotiedon. Laki antaisi mahdollisuuden periä päätöksistä omakustannusarvoa pienemmän maksun, mikä vastaa nykyistä käytäntöä. Maksujen suuruus vahvistettaisiin asetuksella.

Ajoneuvoverolaissa ja polttoainemaksusta annetussa laissa oleva lakiviittaus ehdotetaan muutettavaksi viittaukseksi tässä esityksessä tarkoitettuun uuteen lakiin.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VaVM 39/2006 vp - HE 266/2006 vp Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 3 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia siten, että yliopistorahasto määriteltäisiin tuloverolaissa tarkoitetuksi yhteisöksi.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

MmVM 14/2006 vp - HE 192/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista ja maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi maaseudun kehittämiseen myönnettäviä tukia koskeva laki. Lain soveltamisalaan kuuluisivat maaseudun yritystoiminnan edellytysten ja kilpailukyvyn kehittämiseen, elinkeinotoiminnan monipuolistamiseen sekä maaseudun asukkaiden elämänlaadun parantamiseen myönnettävät tuet. Lakia sovellettaisiin Euroopan yhteisön osaksi rahoittamiin sekä kokonaan kansallisista varoista rahoitettaviin tukiin. Laki koskisi maaseudun kehittämisohjelmaan perustuvia tukia ja sellaisia tukia, joita hallinnoidaan erillisenä tukijärjestelmänä. Laissa ehdotetaan säädettäväksi yritystuista ja hanketuista, niiden myöntämisen yleisistä ja erityisistä edellytyksistä sekä tuen ehdoista. Lisäksi laissa säädettäisiin tuen myöntävistä viranomaisista sekä näiden tehtävistä ja toimivallasta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annettua lakia. Lakiin tehtäisiin Maaseutuviraston perustamisesta aiheutuvat muutokset sekä eräitä teknisluonteisia muutoksia.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

MmVM 15/2006 vp - HE 219/2006 vp Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että siinä otettaisiin huomioon kansallisessa tukijärjestelmässä tapahtuneet muutokset. Kansallisen tuen tukiperusteita ehdotetaan eräiltä osin yhtenäistettäväksi muiden tukijärjestelmien kanssa.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

Mietintöön sisältyy edustaja Pertti Hemmilä/kok, Reijo Paajanen/kok, Lasse Virén/kok, vastalause.

MmVM 16/2006 vp - HE 217/2006 vp Hallituksen esitys laiksi luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista. Lailla säädettäisiin niistä Euroopan unionin osaksi rahoittamista maaseudun kehittämiseen liittyvistä tuista, joiden tavoitteena on korvata pohjoisista epäsuotuisista luonnonolosuhteista maataloudelle aiheutuvia haittoja, kehittää ja edistää maaseudun uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja parantaa ympäristön tilaa sekä edistää tuotantoeläinten hyvinvointia.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

HaVM 26/2006 vp - HE 74/2006 vp Hallituksen esitys laiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annettua lakia. Lakia ehdotetaan muutettavaksi lähinnä siten, että yhteistoimintaa paikallishallinnon toimintojen organisointimuotona tuetaan. Lakia ehdotetaan muutettavaksi myös niin, että toimivalta päättää kihlakunnanvirastojen palvelutoimistoista siirrettäisiin lääninhallituksilta sisäasiainministeriölle.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

HaVM 27/2006 vp - HE 262/2006 vp Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntien valtionosuuslakia siten, että kunnille vuosina 2007 ja 2008 myönnettävästä yleisestä valtionosuudesta vähennetään 0,96 euroa asukasta kohden kumpanakin vuotena. Valtionosuuksien vähennyksiä vastaava euromäärä, yhteensä noin 10 miljoonaa euroa, osoitetaan valtion talousarviossa valtion ja kuntien yhteisten tietojärjestelmien kehittämiskustannusten rahoittamiseen.

Esitys liittyy vuoden 2007 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne, 432 2062)

HaVM 28/2006 vp - HE 113/2006 vp Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta

Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta johtuvat muutokset. Julkisista hankinnoista annettua lakia sovellettaisiin kirkollisten viranomaisten hankintoihin kirkkolakiin otettavan viittaussäännöksen nojalla.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

LaVM 21/2006 vp - HE 203/2006 vp Hallituksen esitys laiksi rikoslain 2 a luvun 6 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia siten, että enintään 20 päiväsakon suuruisia rangaistusmääräysmenettelyssä annettuja sakkorangaistuksia ei voitaisi muuntaa vankeudeksi. Esityksen tavoitteena on vähentää sakkovankien lukumäärää ja lyhyiden muuntorangaistusten vankiloissa aiheuttamaa työmäärää.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Risto Eerola, 432 2079)

Mietintöön sisältyy edustaja Timo Soinin/ps vastalause

LiVM 25/2006 vp - HE 223/2006 vp Hallituksen esitys ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merilain 6 luvun 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan hyväksyttäväksi annetaan ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen V lukuun vuonna 2004 tehdyt muutokset. Merilakia muutetaan siten, että aluksen päälliköllä on ammatillisen arvionsa mukaan oikeus kenenkään estämättä ryhtyä toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen ihmishengen turvaamiseksi merellä.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen 20 päivänä toukokuuta 2004 tehdyt muutokset ja että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

LiVM 26/2006 vp - HE 224/2006 vp Hallituksen esitys laiksi eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Lailla pannaan täytäntöön satamien turvallisuuden parantamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/65/EY. Tavoitteena on parantaa satamien turvallisuutta laajentamalla maantieteellisesti niitä alueita, joihin turvatoimet kohdistuvat. Aluetta, johon turvatoimet kohdistuvat laajennetaan aluksesta ja satamarakenteesta koko sataman alueelle. Muutos toteutetaan ottamalla lakiin uusi turvatoimialueen käsite, jolla pääosin korvataan voimassa olevassa laissa käytetty suppea satamarakenteen käsite.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

LiVM 27/2006 vp - HE 61/2006 vp Hallituksen esitys ajoneuvolain ja eräiden muiden ajoneuvojen rekisteröintiä koskevia säännöksiä sisältävien lakien sekä ajoneuvoverolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan ajoneuvolakia, eräitä muita ajoneuvojen rekisteröintiä koskevia säännöksiä sisältäviä lakeja sekä ajoneuvoverolakia muutettavaksi. Ajoneuvolakia muutettaisiin siten, että ajoneuvon rekisteröintijärjestelmä uudistettaisiin ja samalla tehtäisiin lakiin eräitä muita vähäisempiä muutoksia.

Esitykseen sisältyvät lisäksi ehdotukset ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain, ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain ja tieliikennelain muuttamisesta. Muutokset liittyvät pääasiassa ajoneuvon rekisteröintijärjestelmän uudistamiseen.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen, ja ehdotti että hyväksytään valiokunnan lausumaehdotus (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

MmVM 13/2006 vp - HE 220/2006 vp Hallituksen esitys laiksi Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi Euroopan kalatalousrahaston kansallista hallinnointia ja elinkeinokalataloudelle myönnettäviä tukia koskeva laki. Lain soveltamisalaan kuuluisivat maa- ja metsätalousministeriön toimialalla laadittava ja toteutettava elinkeinokalatalouden kansallinen strategiasuunnitelma sekä toimintaohjelma, joiden tavoitteena olisi muun muassa elinkeinokalatalouden kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen kalavarojen kestävän käytön periaatteiden mukaisesti.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen ja ehdotti että hyväksytään valiokunnan lausumaehdotus (Valiokuntaneuvos Jaakko Autio, 432 2195)

SiVM 14/2006 vp - HE 191/2006 vp Hallituksen esitys kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Pariisissa lokakuussa 2005 Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestössä (Unesco) tehdyn kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen ja sen voimaansaattamista koskevan lakiehdotuksen.

Sivistysvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy Pariisissa 19 päivänä lokakuuta 2005 tehdyn kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen ja, että hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

StVM 43/2006 vp - HE 250/2006 vp Hallituksen esitys laiksi sähköisestä lääkemääräyksestä sekä laiksi lääkelain 57 ja 57 a §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sähköisestä lääkemääräyksestä sekä muutettavaksi lääkelakia. Ehdotettavalla lainsäädännöllä määriteltäisiin ne vaatimukset, joita tulee noudattaa kun lääkemääräys laaditaan sähköisesti ja siirretään tietoverkkoja pitkin valtakunnalliseen reseptikeskukseen, jossa olevien tietojen perusteella apteekki voi toimittaa potilaalle määrätyn lääkkeen.

Sähköisen lääkemääräyksen tavoitteena on parantaa potilas- ja lääketurvallisuutta sekä helpottaa ja tehostaa lääkkeen määräämistä ja toimittamista.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

StVM 44/2006 vp - HE 238/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain, ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain ja eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan yhtenäistettäviksi säännökset, jotka koskevat eräiden tapaturmavakuutuslain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain, ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain sekä eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain perusteella maksettavien korotusten, korvausten ja maksujen rahoitusta jakojärjestelmäperiaatteella. Tällaisia korotuksia, korvauksia ja maksuja ovat muun muassa ansionmenetyksen ja pysyvän haitan korvauksiin maksettavat indeksikorotukset sekä ne sairaanhoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen kustannukset, jotka maksetaan kymmenen vuoden kuluttua vahingon sattumisesta. Vakuutusyhtiöt osallistuvat jakojärjestelmän rahoittamiseen vuosittain vakuutusmaksutulonsa mukaan määräytyvällä jakojärjestelmämaksulla.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

StVM 45/2006 vp - HE 112/2006 vp Hallituksen esitys vanhempainpäivärahoja ja työnantajakustannusten korvaamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi niitä sairausvakuutuslain säännöksiä, jotka koskevat äitiys- ja vanhempainrahan määrää, työnantajalle maksettavaa vuosilomakustannuskorvausta, isän vanhempainraha- ja isyysrahajakson muodostaman isäkuukauden käyttöajankohtaa ja ottovanhempien vanhempainrahakautta. Lisäksi ehdotetaan, että rekisteröidyssä parisuhteessa vakuutetulla, joka ei ole lapsen vanhempi, voisi olla oikeus vanhempainrahaan.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä LA 11/2004 vp, LA 52/2006 vp, LA 95/2005 vp, LA 99/2005 vp, LA 115/2005 vp, LA 74/2006 vp, LA 100/2006 vp, LA 112/2006 vp, LA 133/2006 vp ja LA 138/2006 vp ja toimenpidealoitteet TPA 72/2003 vp, TPA 88/2003 vp ja TPA 90/2003 vp. Kaikki aloitteet hylättiin.(Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

Mietintöön sisältyy edustajien Eero Akaan-Penttilä/kok, Sirpa Asko-Seljavaara/kok, Paula Risikko/kok, Erkki Virtanen/vas ja Osmo Soininvaara/ vihr vastalauseet.

StVM 46/2006 vp - HE 131/2006 vp Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista sekä laeiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 4 ja 13 §:n ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi laki sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista sekä muutettavaksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta annettua lakia ja sairausvakuutuslakia.

Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua ehdotetaan alennettavaksi 0,03 prosenttiyksikköä 1,30 prosenttiin. Eläkkeen- ja etuudensaajien maksu alenee 1,47 prosenttiin. Työnantajan kansaneläkemaksua ehdotetaan korotettavaksi 0,003 prosenttiyksikköä vuoden 2006 tasosta.

Työnantajan sosiaaliturvamaksun ja sairausvakuutuksen päivärahamaksun perusteena olevan palkan määritelmää ehdotetaan tarkistettavaksi työeläkelakien uudistamisen johdosta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2007 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

StVM 47/2006 vp - HE 253/2006 vp Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevaksi lainsäädännöksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.

Lain tarkoituksena on edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen tietoturvallista käsittelyä. Lailla luotaisiin yhtenäinen sähköinen potilastietojen käsittely- ja arkistointijärjestelmä terveydenhuollon palvelujen tuottamiseksi potilasturvallisesti ja tehokkaasti sekä potilaan tiedonsaantimahdollisuuksien edistämiseksi.

Lakiin ehdotetaan sisällytettäväksi säännökset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisen käsittelyn yleisistä vaatimuksista, jotta turvataan näiden tietojen käytettävyys, eheys ja säilyminen sekä asiakkaan yksityisyyden suoja näiden tietojen käytössä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

Mietintöön sisältyy edustaja Osmo Soininvaara/vihr ja Erkki Virtanen/ vas, vastalause

TaVM 20/2006 vp - HE 193/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi kaupparekisterilain, yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n sekä kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n muuttamisesta

Kaupparekisterilakiin ehdotetun lisäyksen mukaan osakeyhtiö voisi toimittaa kaupparekisterissä julkistettavaksi tarkoitetut asiakirjat ja tiedot pakollisten suomen- tai ruotsinkielisten asiakirjojen ja tietojen lisäksi vapaaehtoisesti myös muulla kielellä. Luonnollisen henkilön henkilötietoja ja elinkeinonharjoittajan osoite- ja yhteystietoja ei kuulutettaisi kaupparekisterilaissa säädettävällä tavalla. Rekisterinpitoon liittyvistä teknisistä seikoista voitaisiin määrätä Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä.

Yritys- ja yhteisötietolakiin ehdotetussa lisäyksessä säädettäisiin sähköisen osoite- ja yhteisötietojen muutosilmoituksen allekirjoittamisesta.

Kirjanpitolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Patentti- ja rekisterihallitus kauppa- ja teollisuusministeriön sijasta voi antaa tarkempia määräyksiä tilinpäätösasiakirjojen sähköisessä toimittamisessa noudatettavista menettelytavoista ja muista niiden rekisteröintimenettelyyn liittyvistä teknisistä seikoista.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

TyVM 12/2006 vp - HE 169/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan tehtäviksi palkkaturvalakiin ja merimiesten palkkaturvalakiin työaikapankkijärjestelmän käyttöönoton ja laajentumisen edistämiseksi tarvittavat muutokset. Lakeihin ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvana maksettavaa työaikapankkisaatavaa ja sen enimmäismäärää koskeva säännös.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä lakialoite LA 50/2004 vp - Toimi Kankaanniemi /kd ym.), joka hylättiin. (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

TyVM 13/2006 vp - HE 239/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi laivaväen luetteloinnista sekä merimieslain 4 ja 77 §:n muuttamisesta

Laivaväen luettelointia koskevassa laissa säädettäisiin aluksen päällikön velvollisuudesta huolehtia laivaväkiluettelon ylläpitämisestä laivalla. Lisäksi laissa säädettäisiin laivanisännän velvollisuudesta tehdä palveluksessaan olevien merimiesten meripalveluaikoja koskevia ilmoituksia Merenkulkulaitoksen ylläpitämään merimiesluetteloon ja merimiehen oikeudesta saada tietoja merimiesluetteloon tallennetuista tiedoista.

Merimieslain työsopimuksen tekemistä koskevassa säännöksessä säädettäisiin kattavasti niistä asioista, joista työsopimuksessa on sovittava. Lisäksi säädettäisiin luottamusmiehen oikeudesta saada edustamiaan työntekijöitä koskevat tiedot.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

YmVM 6/2006 vp - HE 240/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta sekä valtion asuntorahastosta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että valtion asuntorahasto ja valtion asuntorahaston nimisenä toiminut virasto eriytetään toisistaan. Viraston nimeksi ehdotetaan annettavaksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, ja siitä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki. Samalla viraston tehtäviä uudistetaan vastaamaan toimintaympäristön muutoksia. Virastosta on tarkoitus kehittää laaja-alainen asumisen asiantuntija. Valtion asuntorahastosta annettua lakia muutetaan kumoamalla siitä virastoa koskevat säännökset siten, että laki jää koskemaan vain varsinaista rahastoa.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos, 432 2089)

YmVM 7/2006 vp - HE 198/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi aravarajoituslakia, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettua lakia ja asumisoikeusasunnoista annettua lakia.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos, 432 2089)

YmVM 8/2006 vp - HE 81/2006 vp Hallituksen esitys maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan maankäyttö- ja rakennuslakia muutettavaksi.

Kaavoituksen tavoitteita koskevaa säännöstä ehdotetaan tarkistettavaksi siten, että tavoitteissa korostetaan riittävän asuntotuotannon edellytysten edistämistä. Asemakaavan laatimisen ja ajan tasalla pitämisen tarvetta koskevaan säännökseen lisätään asuntotuotannon tarve otettavaksi huomioon osana kunnan kehityksen edellyttämää asemakaavoitusta. Lisäksi kunnan tulee vuotuisen kaavoituskatsauksen yhteydessä asuntojen kysyntätilanteen sitä edellyttäessä arvioida asumiseen varattujen tonttien riittävyyttä.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos, 432 2089)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 28.11.2006

Laki toimeentulotuesta annetun lain 7 b §:n muuttamisesta

LA 140/2006 vp (Toimi Kankaanniemi /kd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 6 §:n muuttamisesta

LA 141/2006 vp (Toimi Kankaanniemi /kd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 8 ja 9 §:n muuttamisesta

LA 142/2006 vp (Toimi Kankaanniemi /kd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki opintotukilain 17 §:n muuttamisesta

LA 143/2006 vp (Toimi Kankaanniemi /kd)

Sivistysvaliokuntaan

Laki hedelmöityshoidosta annetun lain 8 §:n 6 kohdan kumoamisesta

LA 150/2006 vp (Sirpa Asko-Seljavaara /kok ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

LA 154/2006 vp (Lauri Kähkönen /sd ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Laki arvonlisäverolain 36 §:n muuttamisesta

LA 155/2006 vp (Bjarne Kallis /kd)

Valtiovarainvaliokuntaan

Torstai 1.12.2006

Laki tuloverolain muuttamisesta

LA 147/2006 vp (Pekka Kuosmanen/kok ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 1 §:n muuttamisesta

LA 149/2006 vp (Eva Biaudet /r ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki perusopetuslain 30 §:n muuttamisesta

LA 156/2006 vp (Päivi Räsänen /kd)

Sivistysvaliokuntaan

Laki opintotukilain 11 ja 17 §:n muuttamisesta

LA 160/2006 vp (Päivi Räsänen /kd)

Sivistysvaliokuntaan

Perjantai 1.12.2006

Laki korkolain 4 §:n muuttamisesta

LA 157/2006 vp (Tuija Brax/vihr ym.)

Talousvaliokuntaan

MUUTA

Naisten aseman parantaminen työelämässä

VK 6/2006 vp

Asia on loppuun käsitelty

Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan vaalissa valituksi tuli valtioneuvoston controller, oikeustieteen tohtori Tuomas Pöysti. Pääjohtaja valitaan kuusivuotiskaudeksi 2007-2012.

Lakivaliokunnan täydennysvaalissa lakivaliokunnan jäseneksi on tullut ehdokaslistan mukaisesti valituksi edustaja Anne Holmlund.

SUURI VALIOKUNTA

U 63/2006 vp.

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.