Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 47/2006

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Perjantai 24.11.2006

Hallituksen esitys vuoden 2006 toiseksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitys vuoden 2006 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 208/2006 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitys vuoden 2006 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 208/2006 vp) toisesta täydentämisestä

HE 208, 244, 258/2006 vp, VaVM 34/2006 vp , LTA 107-125/2006 vp

Hyväksytty

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 21.11.2006

Hallituksen esitys Sambian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 51/2006 vp , UaVM 12/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi öljyjätemaksusta annetun lain muuttamisesta

HE 121/2006 vp , VaVM 25/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta

HE 190/2006 vp , VaVM 26/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi kasvinsuojeluaineista sekä laeiksi kemikaalilain ja rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta

HE 147/2006 vp , MmVM 10/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 182/2006 vp , StVM 33/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

HE 237/2006 vp , StVM 35/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laeiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi ja yritystoiminnan tukemisesta annetun lain 41 §:n muuttamisesta

HE 162/2006 vp, TaVM 15/2006 vp, LA 18/2003 vp, 14/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi sähköntuotannon eräiden tehoreservien käytettävyyden varmistamisesta

HE 228/2006 vp, TaVM 16/2006 vp

Hyväksytty

Keskiviikko 22.11.2006

Hallituksen esitys laiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 167/2006 vp , StVM 34/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

HE 120/2006 vp , VaVM 24/2006 vp

Hyväksytty

Perjantai 24.11.2006

Hallituksen esitys laiksi verontilityslain 13 §:n muuttamisesta

HE 209/2006 vp, VaVM 28/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 173 a §:n muuttamisesta

HE 211/2006 vp, VaVM 29/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi Bulgarian tasavallasta ja Romaniasta tuotavan tavaran arvonlisäverotuksesta eräissä tapauksissa

HE 212/2006 vp, VaVM 30/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi

HE 158/2006 vp, VaVM 31/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 265/2004 vp, HaVM 22/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta

HE 70/2006 vp, LaVM 16/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi pakkokeinolain 5 luvun 12 §:n ja 6 luvun 5 §:n muuttamisesta

HE 140/2006 vp, LaVM 17/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laeiksi tieliikennelain ja ajoneuvolain 89 §:n muuttamisesta

HE 225/2006 vp , LiVM 22/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta

HE 86/2006 vp , StVM 36/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys valtion eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 173/2006 vp , StVM 37/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys yrittäjän eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 197/2006 vp, StVM 38/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta

HE 91/2006 vp, StVM 39/2006 vp

Hyväksytty

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

TyVM 10/2006 vp - HE 114/2006 vp Hallituksen esitys laiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

Lailla tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä on tarkoitus edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista sekä luoda yrityksille edellytyksiä varmistaa, että niiden kanssa sopimuksia tekevät yritykset täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvoitteensa.

Laki sovelletaan Suomessa tehtävään työhön edellyttäen, että vuokrattujen työntekijöiden työskentely kestää yhteensä yli 10 työpäivää tai alihankintasopimuksen vastikkeen arvo ylittää 7 500 euroa.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna. (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström 432 2670).

StVM 40/2006 vp - HE 129/2006 vp Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa säädettyä valtion ja kuntien välistä kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannustenjakoa siten, että valtion osuutta vuonna 2007 sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksista korotetaan 33,32 prosentista 33,88 prosenttiin. Tällöin vastaavasti kuntien osuus mainituista kustannuksista alenee 66,68 prosentista 66,12 prosenttiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2007 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2007 alusta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

LiVM 23/2006 vp - HE 179/2006 vp Hallituksen esitys laiksi radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan että radiotaajuuksista ja telelaitteista annettuun lakiin tehdään sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin muuttamisesta johtuvat viestintäverkkolaitteita ja viestintä-verkkoja koskevat muutokset.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker 432 2082).

VaVM 34/2006 vp - HE 208/2006 vp, HE 244/2006 vp , HE 258/2006 vp Hallituksen esitys vuoden 2006 toiseksi lisätalousarvioksi, Hallituksen esitys vuoden 2006 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 208/ 2006 vp) täydentämisestä, Hallituksen esitys vuoden 2006 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 208/2006 vp) toisesta täydentämisestä

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että ehdotus vuoden 2006 toiseksi lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävien esitysten mukaisena, että lisätalousarvioaloitteet LTA 107-125/2006 vp hylätään ja että lisätalousarviota sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2006 alkaen.

Valiokunnan sihteereinä jaostokäsittelyissä ovat toimineet valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko, valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, valiokuntaneuvos Mari Nuutila ja valiokuntaneuvos Marjo Hakkila.

MmVM 11/2006 vp - HE 160/2006 vp Hallituksen esitys laiksi eläinten kuljetuksesta sekä laeiksi eläinsuojelulain ja rikoslain 17 luvun 14 ja 23 §:n muuttamisesta

Esityksellä uudistettaisiin eläinten kuljetusta koskeva lainsäädäntö. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eläinten kuljetuksesta, joka koskisi sekä elävien selkärankaisten eläinten että soveltuvin osin myös selkärangattomien eläinten kuljettamista. Nykyinen eläinten kuljetusta koskeva lainsäädäntö korjattaisiin vastaamaan perustuslain vaatimuksia.

Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotuksen 28 ja 37 § hyväksytään muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset), että hyväksytään yksi lausuma (Valiokunnan lausumaehdotus). (Valiokuntaneuvos Carl Selenius 432 2085).

MmVM 12/2006 vp - HE 148/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi sekä siirrettäviä lainoja ja myyntihintasaamisia koskevien lakien muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen hoidettavina olevat lainat ja myyntihintasaamiset siirtyisivät Valtiokonttorin hoidettaviksi 1 päivästä toukokuuta 2007 lukien. Lääninhallitusten ja maanmittaustoimistojen hoidettavina olevien lainojen hoito siirtyisi Valtiokonttoriin aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta 2008. Käytännössä tämä siirto toteutettaisiin vuoden 2008 alkupuolella, ja sen tulisi olla toteutettu kokonaan vuoden 2008 aikana.

Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että 2.-10. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 13 § muutettuna. (Valiokuntaneuvos Carl Selenius 432 2085).

HaVM 24/2006 vp - HE 72/2006 vp Hallituksen esitys laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin hallinnosta annettua lakia ja neljää siihen liittyvää lakia. Tarkoituksena on kihlakunnan poliisilaitosten toimialueiden laajentamisen mahdollistaminen. Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin niistä kihlakunnan poliisilaitoksista, joiden toimialueena olisi useampi kihlakunta. Poliisiammattikorkeakoulusta ja Poliisikoulusta ehdotetaan muodostettavaksi Poliisialan koulutus- ja kehittämiskeskus. Sisäasiainministeriön tehtäviä ehdotetaan vähennettäviksi siirtämällä ampuma-aseisiin ja yksityiseen turvallisuusalaan liittyviä lupa-, valvonta- ja tarkastustehtäviä Poliisin tekniikkakeskukseen.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hylätään, että 1. ja 3.-5. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että hyväksytään kaksi lausumaa. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 432 2080).

TaVM 19/2006 vp - HE 229/2006 vp Hallituksen esitys Suomen ja Viron välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen ja Viron välillä tehdyn sopimuksen raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista. Sopimus mahdollistaa raakaöljyn ja öljytuotteiden varastointia koskevan direktiivin mukaisen 90 päivän varastointivelvoitteen täyttämisen sijoittamalla varastoja myös toiseen sopijavaltioon. Sopimuksen nojalla varaston sijoitusvaltion viranomaiset valvovat toisen valtion lukuun sitä, että varastoa hoitava yritys tai vastaava noudattaa sopimusta.

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.(Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen 432 2052).

TaVM 18/2006 vp - HE 115/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi kuluttajariitalautakunnasta ja Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kuluttajariitalautakunnasta ja samalla kumottavaksi nykyinen laki kuluttajavalituslautakunnasta. Kuluttajariitalautakunta olisi riippumaton ja puolueeton kuluttajariita-asioita käsittelevä oikeussuojaelin. Lautakunnan tehtävänä olisi antaa ratkaisusuosituksia laissa lueteltaviin yksittäisiin erimielisyyksiin. Lautakunnan toimivaltaan ehdotetaan lisättäväksi asuinhuoneiston vuokrausta ja asumisoikeuden luovuttamista koskevat riita-asiat. Näissä asioissa lautakunta voi käsitellä paitsi kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan myös kahden yksityishenkilön välisiä erimielisyyksiä.

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin muuttamattomina paitsi 1. lakiehdotuksen 13 § muutettuna. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen 432 2052).

YmVM 5/2006 vp - HE 255/2006 vp Hallituksen esitys laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 17 ja 18 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettua lakia muutettavaksi. Lain voimaantulon jälkeen hyväksytyllä korkotukilainalla perusparannettuja vuokra-asuntoja koskevat käyttö- ja luovutusrajoitusajat ehdotetaan lyhennettäviksi 30 vuoteen.

Lisäksi ehdotetaan, että erityisryhmille tarkoitettujen vuokratalojen ja -asuntojen perusparannusta varten myönnettyjen korkotukilainojen saajilla on oikeus hakemuksen perusteella vapautua rajoituksista, jos lainan hyväksymisestä korkotukilainaksi on kulunut vähintään 20 vuotta. Muista kuin erityisryhmille tarkoitettujen asuntojen korjaamiseen myönnettyihin korkotukilainoihin liittyvistä rajoituksista on oikeus vapautua jo 10 vuoden kuluttua. Myös nämä muutokset koskevat lain voimaantulon jälkeen korkotukilainoiksi hyväksyttyjä lainoja.

Ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos 432 2089).

SiVM 13/2006 vp - HE 214/2006 vp Hallituksen esitys laiksi opintotukilain 39 ja 46 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilain opintotuen rahoitusta koskevia säännöksiä yksinkertaistamalla menettelytapoja, joilla Kansaneläkelaitokselle maksetaan korvausta opintotukilain nojalla maksettavista etuuksista aiheutuviin kustannuksiin. Lisäksi on tarkoitus selkeyttää säännöksiä, jotka koskevat vapautuksen myöntämistä valtion varoista takausvastuun perusteella maksettujen opintolainojen takaisinmaksusta.

Sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila 432 2081).

LaVM 18/2006 vp - HE 201/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta ja korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä

Uuteen lakiin otettaisiin keskeiset säännökset muun muassa korkeimman hallinto-oikeuden tehtävistä, asioiden ratkaisemisesta, korkeimman hallinto-oikeuden henkilöstöstä sekä palvelussuhteen väliaikaisesta järjestelystä. Tarkemmat määräykset asioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta sekä muusta työskentelystä annettaisiin korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestyksessä. Korkeimman hallinto-oikeuden sivutoimisten asiantuntijajäsenten kelpoisuusvaatimuksista ja nimittämisestä säädettäisiin erillisessä laissa, jota koskeva ehdotus sisältyy tähän hallituksen esitykseen.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Tuomo Antila 432 2047).

HaVM 25/2006 vp - HE 213/2006 vp Hallituksen esitys tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tullitutkintatietokannan perustamisen osalta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja tullilain 23 b ja 24 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan mukaisesti tehdyn pöytäkirjan tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tullitutkintatietokannan perustamisen osalta ja lain sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Lisäksi muutettaisiin tullilakia. Mainitulla pöytäkirjalla perustetaan tullitutkintatietokanta -niminen rekisteri, jonka avulla EU:n jäsenvaltioiden tullirikostutkinnasta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset voivat tiettyä henkilöä tai yritystä koskevaa tutkintaa suorittaessaan selvittää, suorittavatko tai ovatko muiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset suorittaneet samaa henkilöä tai yritystä koskevaa tutkintaa.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 432 2080).

TyVM 11/2006 vp - HE 132/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 13 ja 17 §:n sekä maatalousyrittäjien eläkelain 16 §:n muuttamisesta

Työterveyshuoltoon liittynyt maatalousyrittäjä saa 20 prosentin alennuksen lakisääteisestä työtapaturmavakuutusmaksusta edellyttäen, että tilalla tehdään työterveyshuollon työpaikkakäynti hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti vähintään neljän vuoden välein. Esityksessä ehdotetaan, että Maatalousyrittäjien eläkelaitos voisi niissä tilanteissa, joissa työterveyshuollon työpaikkakäynti on jäänyt toteuttamatta, olla yhteydessä työterveyshuollon palvelujen tuottajaan ja huolehtia työpaikkakäynnin toteuttamisesta maatalouden asiantuntijan suorittamana työpaikkakäyntinä. Menettely edellyttäisi työterveyshuollon palvelujen tuottajan antamaa toimeksiantoa.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström 432 2670)

VaVM 35/2006 vp - LA 153/2006 vp Lakialoite laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lakialoitteessa ehdotetaan, että vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annettua erityislakia jatkettaisiin vielä vuodella. Vaikeavammaisille yrittäjille on myönnetty tähän asti vuosittain erityislain turvin mahdollisuus vapautua tietyin edellytyksin arvonlisäverosta. On tärkeää, että myös vaikeavammaiset ihmiset voivat osallistua halutessaan työelämään yrittäjinä ja ylläpitää tälläkin tavalla omaa motivaatiotaan ja mielenterveyttään.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakialoitteeseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

StVM 42/2006 vp - HE 196/2006 vp Hallituksen esitys maatalousyrittäjän eläkelaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi

Esityksessä ehdotetaan uusittavaksi maatalousyrittäjien työeläkkeitä koskeva lainsäädäntö. Maatalousyrittäjän eläketurvaa, joka on pääosin sisällöltään samanlainen kuin palkansaajan eläketurva, koskevan lainsäädännön rakenne uudistettaisiin työntekijän eläkelakia vastaavaksi. Samalla yksittäisten säännösten sanamuotoa selkeytettäisiin ja täsmennettäisiin. Maatalousyrittäjän eläkelakiin tehtäisiin myös työntekijän eläkelaista aiheutuvat muutokset. Maatalousyrittäjän ja palkansaajan eläketurva säilyy pääosin sisällöltään samanlaisena.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

StVM 41/2006 vp - HE 133/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa. Esityksen mukaan niissä päivärahaetuuksissa, jotka lasketaan henkilön palkan perusteella, vähennettäisiin aikaisempien vuosien tapaan työtulosta tai maksettavasta etuudesta työntekijän työeläkevakuutusmaksua ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua vastaava osuus. Etuuksista tehtävän vähennyksen määräksi ehdotetaan 4,98 prosenttia vuonna 2007. Esitys liittyy valtion vuoden 2007 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2007 alusta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067)

PeVM 10/2006 vp - HE 71/2006 vp , PNE 2/2006 vp Hallituksen esitys laiksi Suomen perustuslain 35 ja 90 §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta, valtiontilintarkastajien johtosäännön kumoamisesta sekä eduskunnan päätökseksi Eduskunnan kirjaston johtosäännön 5 §:n ja eduskunnan tilisäännön muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen perustuslakia. Esityksen pääasiallisena tarkoituksena on vahvistaa valtiontalouden parlamentaarista valvontaa perustamalla uusi eduskunnan tarkastusvaliokunta, joka hoitaisi keskitetysti nykyisin valtiontilintarkastajille sekä valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja tarkastusjaostolle kuuluvat valvontatoimen tehtävät. Valtiontilintarkastajat ja valtiontilintarkastajien kanslia ehdotetaan lakkautettaviksi. Esitys sisältää lisäksi ehdotukset uudistukseen liittyvien useiden muiden lakien muuttamisesta.

Perustuslakivaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset sekä puhemiesneuvoston ehdotukseen sisältyvät laki- ja säädösehdotukset hyväksytään muuttamattomina. (Valiokuntaneuvos Sami Manninen 432 2077).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 21.11.2006

Hallituksen esitys vuoden 2007 talousarvioesityksen (HE 122/2006 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitys HE 265/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 266/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Hallituksen esitys HE 260/2006 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi vankeuslain 12 luvun ja tutkintavankeuslain 8 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 261/2006 vp

Lakivaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 262/2006 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kuntalain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 263/2006 vp

Hallintovaliokuntaan

Keskiviikko 22.11.2006

Hallituksen esitys puolustusvoimalaista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 264/2006 vp

Puolustusvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

MUUTA

Perjantai 24.11.2006

Alkoholin käytön vähentäminen alkoholiveroa korottamalla

VK 5/2006 vp

Hallitus sai luottamuksen äänin jaa 94, ei 73.

Valtioneuvoston selonteko vähittäiskaupan rakenteesta, muutoksista ja kauppaa koskevista erityiskysymyksistä

VNS 3/2006 vp , TaVM 17/2006 vp

Hyväksyttiin äänin jaa 128, ei 38.

Valtioneuvoston selonteko suomalaisen sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Saksan, Alankomaiden ja Suomen muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.-30.6.2007

VNS 8/2006 vp

Hyväksytty

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.