Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 46/2006

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 14.11.2006

Hallituksen esitys tuloverotuksen siirtohinnoittelua koskevaksi lainsäädännöksi

HE 107/2006 vp, VaVM 22/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Kiinan kanssa kansainvälisen ilmakuljetusliiketoiminnan vastavuoroisesta vapauttamisesta eräistä veroista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 188/2006 vp, VaVM 23/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

HE 31/2006 vp, HaVM 21/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi liiketoimintakiellosta annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

HE 82/2006 vp, LaVM 14/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain 48 b ja 48 f §:n muuttamisesta

HE 124/2006 vp, SiVM 11/2006 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 17.11.2006

Hallituksen esitys laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

HE 76/2006 vp, StVM 29/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 79/2006 vp, StVM 30/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eläkelaitosten toimintapääomaa ja vastuuvelkaa koskevien säännösten muuttamiseksi

HE 77/2006 vp, StVM 31/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain muuttamisesta sekä eläkesäätiölain 64 §:n 2 momentin ja vakuutuskassalain 96 §:n 2 momentin kumoamisesta

HE 78/2006 vp, StVM 32/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

HE 106/2006 vp, LaVM 15/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys vuoden 1989 kansainvälisen meripelastusyleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merilain muuttamisesta, sekä vuoden 1910 erinäisten meriapua ja meripelastusta koskevien määräysten yhdenmukaistuttamisesta tehdyn kansainvälisen sopimuksen irtisanomisen hyväksymisestä

HE 97/2006 vp, LiVM 19/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi lapsipornografian levittämisen estotoimista

HE 99/2006 vp, LiVM 20/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

HE 111/2006 vp, LiVM 21/2006 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

UaVM 12/2006 vp - HE 51/2006 vp Hallituksen esitys Sambian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Sambian tasavallan kanssa 7 päivänä syyskuuta 2005 allekirjoitetun sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä.

Ulkoasiainvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 2005 tehdyn Suomen tasavallan ja Sambian tasavallan välisen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja että hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi, 432 2057)

VaVM 26/2006 vp - HE 190/2006 vp Hallituksen esitys laiksi indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain voimassaoloaikaa jatkettavaksi kolmella vuodella eli vuoden 2009 loppuun. Lain sisältöön ehdotetaan lisäksi vähäisiä tarkennuksia.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VaVM 27/2006 vp - K 13/2006 vp Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus toiminnastaan sekä tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2005

Valtiovarainvaliokunta ehdotti että mietintö lähetetään sekä Valtiontalouden tarkastusvirastolle että hallitukselle tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten.(Valiokuntaneuvos Mari Nuutila, 432 2056, Valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko, 432 2100, Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055 ja Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

VaVM 28/2006 vp - HE 209/2006 vp Hallituksen esitys laiksi verontilityslain 13 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia siten, että yhteisöveron metsävero-osuuden yksittäisten kuntien ja seurakuntien metsäerän laskentaperusteena käytettäisiin bruttokantorahatuloja, jotka on laskettu metsäkeskuksittain. Kantorahatulot jaettaisiin yksittäisille kunnille näiden kuntien alueella olevien metsämaapinta-alojen suhteessa.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VaVM 29/2006 vp - HE 211/2006 vp Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 173 a §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolain veroedustajaa koskevaa säännöstä muutettavaksi Euroopan yhteisön oikeuden mukaiseksi.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VaVM 30/2006 vp - HE 212/2006 vp Hallituksen esitys laiksi Bulgarian tasavallasta ja Romaniasta tuotavan tavaran arvonlisäverotuksesta eräissä tapauksissa

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Bulgarian tasavallasta ja Romaniasta tuotavan tavaran arvonlisäverotuksesta eräissä tapauksissa.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VaVM 31/2006 vp - HE 158/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi tuloverolakia, verotusmenettelystä annettua lakia, rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettua lakia, ennakkoperintälakia sekä yritys- ja yhteisötietolakia.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VaVM 32/2006 vp - PNE 3/2006 vp Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunnan tilisääntöön tehdään ne muutokset, jotka ovat tarpeen kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksen perustamisen johdosta. Eduskunnan yhteydessä itsenäisesti toimivan tutkimuslaitoksen taloushallinnollinen asema ehdotetaan järjestettäväksi niin, että siitä muodostetaan tilivirasto.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Mari Nuutila, 432 2056)

HaVM 22/2006 vp - HE 265/2004 vp Hallituksen esitys laiksi järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi järjestyksenvalvojista annettua lakia. Yksityisistä turvallisuuspalveluista annettuun lakiin, kokoontumislakiin sekä eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annettuun lakiin ehdotetaan vähäisiä muutoksia.

Esityksen tavoitteena on ajanmukaistaa järjestyksenvalvontatoiminnan oikeudellinen sääntely järjestyksenvalvojien ammattitaidon ja turvallisuustoimenpiteiden kohteena olevien oikeusturvan varmistamiseksi. Esityksellä pyritään myös tehostamaan järjestyksenvalvontatoiminnan viranomaisvalvontaa. Esityksen tavoitteena on niin ikään vähentää järjestyksenvalvonta- ja vartioimisliiketoiminnan osin päällekkäistä sääntelyä ja selkiyttää viranomais- sekä järjestyksenvalvojatoiminnan välistä rajanvetoa. Lisäksi nostettaisiin nykyisin tietyiltä osin yksinomaan asetustasolla toteutettu sääntely perustuslaissa edellytetyllä tavalla lain tasolle.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

LaVM 16/2006 vp - HE 70/2006 vp Hallituksen esitys laiksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta. Laki korvaisi nykyisen Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta annetun lain.

Koulutuskeskus antaisi rikosseuraamusalalla tutkintoon johtavaa koulutusta ja ammatillista lisäkoulutusta sekä harjoittaisi toimialaansa liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Perussäännökset opetuksesta ja tutkintoon johtavasta koulutuksesta sekä opiskelijavalinnasta siirrettäisiin lain tasolle. Opiskelijavalinnasta, tutkintoon johtavassa koulutuksessa päättäisi koulutuskeskuksen johtaja.

Opiskelijoiden oikeuksista ja velvollisuuksista säädettäisiin nykyistä yksityiskohtaisemmin lain tasolla. Myös opiskelijoihin kohdistuvista kurinpidollisista seuraamuksista ja oikeusturvasta säädettäisiin aikaisempaa täsmällisemmin.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Risto Eerola, 432 2079)

LaVM 17/2006 vp - HE 140/2006 vp Hallituksen esitys laiksi pakkokeinolain 5 luvun 12 §:n ja 6 luvun 5 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan DNA-tunnisteen määrittämistä koskevien pakkokeinolain säännösten muuttamista siten, että törkeään rikokseen syyllistyneen henkilön DNA-tunnisteen määrittäminen ja rekisteröinti olisi mahdollista myös silloin, kun sitä ei ole tehty esitutkintavaiheessa. Ehdotuksen mukaan DNA-tunnisteen määrittämiseksi tarpeellinen henkilönkatsastus saataisiin tehdä henkilölle, jonka on lainvoimaisella tuomiolla todettu syyllistyneen rikokseen, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kolme vuotta vankeutta.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi henkilönkatsastusta koskevaa sääntelyä siten, että henkilönkatsastuksen, joka käsittää ainoastaan sylkinäytteen ottamisen DNA-tunnisteen määrittämiseksi, saisi tehdä myös tutkittavan kanssa eri sukupuolta oleva, joka ei kuulu terveydenhuoltohenkilöstöön.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Risto Eerola, 432 2079)

LiVM 22/2006 vp - HE 225/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi tieliikennelain ja ajoneuvolain 89 §:n muuttamisesta

Lakeihin tehdään ne muutokset, jotka ajo- ja lepoaikoja, niiden valvontaa ja valvontalaitteiden käyttämistä koskevat Euroopan Parlamentin ja neuvoston uudet säädökset edellyttävät. Muutokset koskevat säädösviittauksia ja valtuuksia kansallisista poikkeuksista säätämiseen.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

MmVM 10/2006 vp - HE 147/2006 vp Hallituksen esitys laiksi kasvinsuojeluaineista sekä laeiksi kemikaalilain ja rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kasvinsuojeluaineista, jolla kumottaisiin vuonna 1969 annettu torjunta-ainelaki. Uudella lailla selkeytettäisiin kasvinsuojeluaineita ja niin sanottuja muita torjunta-aineita koskeva lainsäädäntö. Laki sisältäisi nykyiseen tapaan kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamista koskevassa neuvoston direktiivissä edellytetyt vaatimukset kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamiselle. Lisäksi ajanmukaistettaisiin lain noudattamisen valvontaa ja hallinnollisia pakkokeinoja koskevia säännöksiä.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen ja edellytti että hyväksytään valiokunnan lausumaehdotus (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

StVM 35/2006 vp - HE 237/2006 vp Hallituksen esitys laiksi urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annettua lakia muutettavaksi siten, että urheilun lajiliitot voisivat nykyistä paremmin valvoa urheilijoiden pakollisen tapaturma- ja eläketurvan järjestämistä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

StVM 36/2006 vp - HE 86/2006 vp Hallituksen esitys laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnallista eläkelakia siten, että lain säännökset sovitetaan yhteen vuoden 2007 alusta voimaan tulevan yksityisen sektorin työeläketurvaa koskevan uuden työntekijän eläkelain kanssa. Ehdotetuilla muutoksilla selkiytetään ja täsmennetään lain säännöksiä sekä kirjataan lakiin nykyistä soveltamiskäytäntöä. Esitykseen ei sisälly eläkepoliittisia muutoksia.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

StVM 37/2006 vp - HE 173/2006 vp Hallituksen esitys valtion eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi valtion eläkelaki, joka korvaisi nykyisen valtion eläkelain, valtion perhe-eläkelain sekä niihin liittyviä lakeja. Lainsäädännön rakenne ehdotetaan uudistettavaksi siten, että se sopii yhteen vuoden 2007 alusta voimaan tulevan yksityisten alojen palkansaajien uuden eläkelainsäädännön kanssa, ottaen kuitenkin huomioon valtion eläkejärjestelmän erityispiirteet.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

StVM 38/2006 vp - HE 197/2006 vp Hallituksen esitys yrittäjän eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan uusittavaksi yrittäjien työeläkkeitä koskeva lainsäädäntö. Palkansaajien eläkelait on yhdistetty työntekijän eläkelaiksi, joka tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007. Samalla palkansaajien työeläkelainsäädäntöä on ajanmukaistettu ja selkiytetty. Yrittäjän ja palkansaajan eläketurva on sisällöltään samanlainen. Yrittäjän eläketurvaa koskeva lainsäädännön rakenne uudistettaisiin työntekijän eläkelakia vastaavaksi ja yksittäisten säännösten sanamuotoa selkeytettäisiin ja täsmennettäisiin. Yrittäjän eläkelakiin tehtäisiin myös työntekijän eläkelaista aiheutuvat muutokset. Yrittäjän ja palkansaajan eläketurva säilyy sisällöltään samanlaisena.

Esitys liittyy valtion vuoden 2007 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

StVM 39/2006 vp - HE 91/2006 vp Hallituksen esitys työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annettua lakia siten, että sekä yksityisten että julkisten alojen työeläkeasioihin haetaan muutosta ensimmäisenä asteena työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta. Samalla lautakunnan kokoonpanoa täydennetään yhdistämällä siihen nykyiset valtion eläkelautakunta ja kuntien eläkelautakunta. Muutoksenhakulautakunnan organisaatiota ja jaostoja muutettaisiin vastaamaan yhdistyvän muutoksenhakulautakunnan asiantuntemuksen tarpeita.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

TaVM 15/2006 vp - HE 162/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi ja yritystoiminnan tukemisesta annetun lain 41 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi. Lailla kumottaisiin nykyinen yritystoiminnan tukemisesta annettu laki, jota kuitenkin ehdotetaan vielä muutettavaksi siten, että tämän lain nojalla voidaan tehdä tukien myöntämispäätöksiä vuoden 2007 aikana kunnes uusi laki on tullut voimaan.

Uuden lain tarkoituksena on edistää taloudellista kasvua, työllisyyttä sekä muita elinkeinopoliittisia tavoitteita myöntämällä avustusta erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kasvua, kehittämistä ja perustamista edistäviin hankkeisiin. Suurelle yritykselle avustusta voidaan myöntää vain laissa tarkoitetuissa tapauksissa.

Avustusten myöntämisessä tulisi ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja kansallisen alue- ja rakennepolitiikan tavoitteet sekä kilpailunäkökohdat.

Voimassa olevan lain mukaisia tukiohjelmia ehdotetaan yhtenäistettäväksi siten, että investointituki ja pienten ja keskisuurten yritysten kehittämistuki yhdistetään yrityksen kehittämisavustukseksi.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

TaVM 16/2006 vp - HE 228/2006 vp Hallituksen esitys laiksi sähköntuotannon eräiden tehoreservien käytettävyyden varmistamisesta

Ehdotetun lain tavoitteena on sähkön toimitusvarmuuden turvaamiseksi luoda edellytykset sähköntuotannon ja kulutuksen välistä tasapainoa varmistavan sähköntuotannon tehoreservin ylläpitämiselle. Järjestelmävastuuseen määrätyn kantaverkon haltijan, käytännössä Fingrid Oyj:n, tehtävänä olisi ylläpitää järjestelmää sähköntuotannon tehoreservin käytettävyyden varmistamiseksi. Voimalaitosten haltijat voisivat tarjota järjestelmään sähköntuotannon tehoreservissä olevia voimalaitosyksiköitä. Haltijat sitoutuvat varmistamaan voimalaitosten käyttövalmiuden ja sitoutuvat käyttämään niitä ennalta määritettyjen käyttöperiaatteiden mukaisesti.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

TaVM 17/2006 vp - VNS 3/2006 vp Valtioneuvoston selonteko vähittäiskaupan rakenteesta, muutoksista ja kauppaa koskevista erityiskysymyksistä

Hyväksyessään joulukuussa 2000 lain vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista eduskunta hyväksyi lausuman, jossa se edellytti, että valtioneuvosto antaa eduskunnan asianomaiselle valiokunnalle vuosittain selvityksen vähittäiskaupan muutoksista ja eduskunnalle perusteellisen selonteon vähittäiskaupan kehityksestä, kun laki on ollut voimassa 3-5 vuotta. Lakiin ei tule ehdottaa muutoksia, ennen kuin eduskunta on käsitellyt edellä mainitun selonteon.

Talousvaliokunta hyväksyi selonteon (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

Mietintöön sisältyy edustajien Sari Sarkomaa /kok, Jere Lahti /kok vastalause

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 14.11.2006

Hallituksen esitys vuoden 2006 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 208/2006 vp) toisesta täydentämisestä

HE 258/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Maailman terveysjärjestön kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 259/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki kalastuslain 8 §:n muuttamisesta

LA 101/2006 vp (Reijo Paajanen /kok ym.)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta sekä laki kuntajakolain muuttamisesta ja varainsiirtoverolain muuttamisesta

LA 102/2006 vp (Virpa Puisto/sd ym.)

Hallintovaliokuntaan

Laki tuloverolain 127 d §:n muuttamisesta

LA 120/2006 vp (Suvi Lindén/kok ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 3 ja 8 §:n muuttamisesta

LA 152/2006 vp (Antti Kaikkonen/ kesk ym.)

Ympäristövaliokuntaan

Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muttamisesta

LA 153/2006 vp (Markku Koski /kesk ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Keskiviikko 15.11.2006

Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 §:n muuttamisesta

LA 98/2006 vp (Pekka Nousiainen/ kesk ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

LA 121/2006 vp (Tuija Nurmi/kok)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki kansaneläkelain 20 §:n muuttamisesta

LA 122/2006 vp (Tuija Nurmi/kok)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

LA 123/2006 vp (Tuija Nurmi /kok)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta

LA 124/2006 vp (Tuija Nurmi /kok)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 2 ja 9 §:n muuttamisesta

LA 139/2006 vp (Arja Alho /sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki saatavien perinnästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

LA 151/2006 vp (Lauri Oinonen/ kesk)

Lakivaliokuntaan

Torstai 16.11.2006

Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

LA 70/2006 vp (Tero Rönni /sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki vesiliikennelain 8 §:n muuttamisesta

LA 96/2006 vp (Sirpa Asko-Seljavaara/ kok ym.)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Laki kalastuslain 37 §:n muuttamisesta

LA 97/2006 vp (Erkki Pulliainen/vihr)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n sekä lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

LA 138/2006 vp (Erkki Virtanen /vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki opintotukilain 11 §:n muuttamisesta

LA 144/2006 vp (Jutta Urpilainen /sd ym.)

Sivistysvaliokuntaan

MUUTA

Perjantai 17.11.2006

Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko

VNS 4/2006 vp, SiVM 12/2006 vp

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta)

Asia on loppuun käsitelty

SUURI VALIOKUNTA

U 62/2006 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (torjunta-aineiden puitedirektiivi)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.