Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 45/2006

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 7.11.2006

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 119/2006 vp, VaVM 19/2006 vp, TPA 15/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 123/2006 vp, VaVM 20/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Kanadan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 159/2006 vp, VaVM 21/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

HE 163/2006 vp, StVM 27/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

HE 166/2006 vp, StVM 28/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun 1 §:n ja 10 luvun 1 §:n sekä työttömyysturvalain 9 luvun 7 §:n muuttamisesta

HE 138/2006 vp, TyVM 9/2006 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 10.11.2006

Hallituksen esitys laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

HE 30/2006 vp, LaVM 13/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 87 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 96/2006 vp, LiVM 18/2006 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 8.11.2006

Hallituksen esitys laiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

HE 163/2006 vp StVM 27/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

HE 166/2006 vp, StVM 28/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun 1 §:n ja 10 luvun 1 §:n sekä työttömyysturvalain 9 luvun 7 §:n muuttamisesta

HE 138/2006 vp, Työelämä- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö 9/2006 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

StVM 32/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain muuttamisesta sekä eläkesäätiölain 64 §:n 2 momentin ja vakuutuskassalain 96 §:n 2 momentin kumoamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Vakuutusvalvontavirastosta annettua lakia, eläkesäätiölakia ja vakuutuskassalakia. Vakuutusvalvontavirastosta annettuun lakiin lisättäisiin säännökset viraston valvonta- ja tarkastustoimen itsenäisyydestä, viraston toiminnan tavoitteesta ja johtokunnan tehtävistä. Lisäksi lakiin tehtäisiin eräitä teknisiä muutoksia.

Eläkesäätiölakia muutettaisiin siten, ettei eläkesäätiöiden valvontatehtäviä voitaisi enää siirtää Vakuutusvalvontavirastolta Eläketurvakeskukselle. Vakuutuskassalakia muutettaisiin siten, ettei työntekijäin eläkelain ja yrittäjien eläkelain mukaista toimintaa harjoittavien eläkekassojen valvontatehtäviä voitaisi enää siirtää Eläketurvakeskukselle.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

StVM 31/2006 vp Hallituksen esitys eläkelaitosten toimintapääomaa ja vastuuvelkaa koskevien säännösten muuttamiseksi

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia, työntekijän eläkelakia, eläkesäätiölakia, vakuutuskassalakia ja elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia siten, että lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien työeläkevakuutusyhtiöiden, eläkesäätiöiden ja eläkekassojen toimintapääomaa ja vastuuvelkaa tai eläkevastuuta koskevia säännöksiä muutettaisiin.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

StVM 30/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta. Lisäksi ehdotetaan siihen liittyviä muutoksia eläkelaitoksia koskeviin lakeihin. Laki koskisi työeläkevakuutusyhtiöiden, eläkesäätiöiden, eläkekassojen, maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ja merimieseläkekassan harjoittamaa lakisääteistä eläkevakuutusta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

StVM 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia. Uudistuksen tavoitteena on selkiyttää ja uudistaa työeläkevakuutusyhtiöitä koskevaa säännöstöä vastaamaan muun muassa yhtiöiden hallintoa koskevien säännösten osalta yleistä yhtiölainsäädäntöä sekä korostaa työeläkevakuutusyhtiöiden itsenäisyyttä ja riippumattomuutta muuta liiketoimintaa harjoittavista yhtiöistä. Rinnan tämän esityksen kanssa on eduskunnan käsiteltävänä eläkelaitosten vakavaraisuuden laskemista ja vastuuvelan katesäännöstön uudistamista koskeva hallituksen esitys.

Myös eläkelaitosten sijoitustoiminnan uudistamista koskeva hallituksen esitys ja Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain uudistamista koskeva esitys, joka niin ikään on annettu eduskunnalle, liittyvät samaan asiakokonaisuuteen. Neljä esitystä muodostavat kokonaisuuden, jossa tavoitteena on paitsi nykyaikaistaa lainsäädäntöä ja tehostaa eläkelaitosten hallinnon toimivuutta, lisätä mahdollisuuksia sijoitustuottojen kasvattamiseen ja siten alentaa vastaisuudessa tarvetta eläkemaksujen korotuksiin.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

LaVM 14/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi liiketoimintakiellosta annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi liiketoimintakiellosta annettua lakia niin, että poliisille kuuluvan liiketoimintakiellon valvonnan tehostamiseksi vero-, tulli-, ulosotto- ja palkkaturvaviranomaisen sekä muiden laissa määriteltyjen viranomaisten tehtävänä olisi kiinnittää huomiota liiketoimintakiellon toteutumiseen.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Tuomo Antila 432 2047).

LiVM 21/2006 vp - HE 111/2006 vp Hallituksen esitys laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän tietosuojalain tietoturvamaksua koskevia säännöksiä. Esityksen tavoitteena on puolittaa teleyritysten maksama tietoturvamaksu siten, että se vastaisi niitä kokonaiskustannuksia, joita Viestintävirastolle aiheutuu sähköisen viestinnän tietosuojalaissa säädettyjen teleyrityksiä koskevien tehtävien hoitamisesta.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker 432 2082)

LiVM 20/2006 vp - HE 99/2006 vp Hallituksen esitys laiksi lapsipornografian levittämisen estotoimista

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki lapsipornografian levittämisen estotoimista. Esityksen tavoitteena on varmistaa, että poliisi voi luovuttaa lapsipornografista aineistoa sisältävistä ulkomailla ylläpidettävistä Internet-sivustoista laatimansa luettelon teleyrityksille.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker 432 2082)

LiVM 19/2006 vp - HE 97/2006 vp Hallituksen esitys vuoden 1989 kansainvälisen meripelastusyleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merilain muuttamisesta, sekä vuoden 1910 erinäisten meriapua ja meripelastusta koskevien määräysten yhdenmukaistuttamisesta tehdyn kansainvälisen sopimuksen irtisanomisen hyväksymisestä

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker 432 2082)

VaVM 25/2006 vp - HE 121/2006 vp Hallituksen esitys laiksi öljyjätemaksusta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi öljyjätemaksusta annettua lakia siten, että maksun alaisten tuotteiden määrittelyssä viitattaisiin vuoden 2002 alusta voimaan tulleeseen Euroopan yhteisöjen yhdistettyyn nimikkeistöön. Samalla öljyjätemaksun määrä ehdotetaan korotettavaksi nykyisestä 4,2 sentistä 5,75 senttiin kilolta. Lisäksi öljyjätemaksuina kertyviä avustuksia ei enää myönnettäisi ongelmajätteiden alueellisten vastaanottopaikkojen perustamiseen eikä valtakunnallisen ongelmajätelaitoksen kehittämiseen.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 7.11.2006

Hallituksen esitys lastensuojelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 252/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan ja Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sähköisestä lääkemääräyksestä sekä laiksi lääkelain 57 ja 57 a §:n muuttamisesta

HE 250/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys merimieseläkelaiksi, laiksi merimieseläkelain voimaanpanosta ja laiksi työntekijän eläkelain muuttamisesta

HE 251/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevaksi lainsäädännöksi

HE 253/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys luottotietolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

HE 241/2006 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys rakennerahastolaiksi sekä laeiksi alueiden kehittämislain ja Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta

HE 242/2006 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys vuoden 2006 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 208/2006 vp) täydentämisestä

HE 244/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi valtion johtavista virkamiehistä sekä valtion virkamieslain 4 §:n 2 momentin 2 ja 5 kohdan kumoamisesta ja valtion virkaehtosopimuslain 5 §:n 4 momentin muuttamisesta

HE 245/2006 vp

Hallintovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 246/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

HE 247/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

HE 248/2006 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä

HE 249/2006 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 17 ja 18 §:n muuttamisesta

HE 255/2006 vp

Ympäristövaliokuntaan

Keskiviikko 8.11.2006

Hallituksen esitys laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 254/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen (Prümin sopimus) hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi muiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 243/2006 vp

Hallintovaliokuntaan, Perustusvaliokuntaan ja Lakivaliokuntaan

Lakialoite 71/2006 vp (Pentti Tiusanen /vas ym.)

Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Lakialoite 148/2006 vp (Ulla Anttila/vihr ym.)

Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Valtiovarainvaliokuntaan

Lisätalousarvioaloitteet

Lisätalousarvioaloitteet LTA 107-125/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Torstai 9.11.2006

Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta

HE 256/2006 vp

Sivistysvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi jätelain 10 ja 13 §:n muuttamisesta

HE 257/2006 vp

Ympäristövaliokuntaan

Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

LA 59/2006 vp (Marja Tiura/kok ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

LA 60/2006 vp (Seppo Lahtela/kok ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

LA 65/2006 vp (Rosa Meriläinen/vihr ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

LA 69/2006 vp (Raija Vahasalo /kok)

Sivistysvaliokuntaan

Laki opintotukilain 19 §:n muuttamisesta

LA 72/2006 vp (Miapetra Kumpula-Natri/sd ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 9 §:n muuttamisesta

LA 73/2006 vp (Jouko Laxell/kok)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 10 §:n muuttamisesta

LA 74/2006 vp (Christina Gestrin/r ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki rintamasotilaseläkelain 9 ja 9 a §:n muuttamisesta

LA 75/2006 vp (Raija Vahasalo /kok)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 9 §:n muuttamisesta

LA 76/2006 vp (Matti Kauppila /vas)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamisesta

LA 99/2006 vp (Raija Vahasalo /kok)

Lakivaliokuntaan

Laki työntekijän eläkelain 98 §:n muuttamisesta

LA 145/2006 vp (Jouko Laxell /kok)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki kansaneläkeindeksistä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 146/2006 vp (Jouko Laxell /kok)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 7.11.2006

Valiokuntien täydennysvaalissa on valittu suuren valiokunnan jäseneksi ed. Marjo Matikainen-Kallström ja varajäseneksi ed. Eero Akaan-Penttilä. Tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi ed. Marjo Matikainen-Kallström.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.