Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 43/2006

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Torstai 26.10.2006

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2005

K 14/2006 vp, SiVM 9/2006 vp

Asia on loppuun käsitelty

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 24.10.2006

Hallituksen esitys laiksi ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

HE 103/2006 vp, VaVM 16/2006 vp

(mietintöön sisältyy kaksi §-vastalausetta)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain sekä metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 117/2006 vp, VaVM 17/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

HE 118/2006 vp, VaVM 18/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003-2009 annetun lain muuttamisesta

HE 116/2006 vp, HaVM 19/2006 vp

(mietintöön sisältyy yksi §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sähköisten tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmistä

HE 109/2006 vp, LiVM 17/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

HE 168/2006 vp, StVM 24/2006 vp

(mietintöön sisältyy yksi §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi säästöpankkilain muuttamisesta

HE 145/2006 vp, TaVM 13/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi valtion erityisrahoitusyhtiötä koskevien lakien muuttamisesta

HE 151/2006 vp, TaVM 14/2006 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 25.10.2006

Hallituksen esitys laeiksi hedelmöityshoidoista ja isyyslain muuttamisesta

HE 3/2006 vp, SuVM 1/2006 vp, LaVM 12/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys vammaisetuuksien määrän sekä eläkkeensaajien asumistuessa hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismäärien tarkistamista koskevaksi lainsäädännöksi

HE 164/2006 vp, StVM 25/2006 vp

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa yksi §-muutosehdotus ja kaksi lausumaehdotusta)

Hyväksyttiin

Perjantai 27.10.2006

Hallituksen esitys Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 171/2006 vp, UaVM 11/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi opintotukilain 31 ja 32 §:n muuttamisesta

HE 125/2006 vp, SiVM 10/2006 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

VaVM 21/2006 vp - HE 159/2006 vp Hallituksen esitys Kanadan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Kanadan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi heinäkuussa 2006 tehdyn sopimuksen.

Valtiovarainvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 2006 Suomen ja Kanadan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen ja että hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VaVM 22/2006 vp - HE 107/2006 vp Hallituksen esitys tuloverotuksen siirtohinnoittelua koskevaksi lainsäädännöksi

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verotusmenettelystä annettua lakia ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettua lakia.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VaVM 23/2006 vp - HE 188/2006 vp Hallituksen esitys Kiinan kanssa kansainvälisen ilmakuljetusliiketoiminnan vastavuoroisesta vapauttamisesta eräistä veroista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Kiinan kanssa kansainvälisen ilmakuljetusliiketoiminnan vastavuoroisesta vapauttamisesta eräistä veroista syyskuussa 2006 tehdyn sopimuksen.

Valtiovarainvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy Pekingissä 26 päivänä syyskuuta 2006 Suomen ja Kiinan välillä kansainvälisen ilmakuljetusliiketoiminnan vastavuoroisesta vapauttamisesta eräistä veroista tehdyn sopimuksen ja että hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

LaVM 13/2006 vp - HE 30/2006 vp Hallituksen esitys laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain säännöksiä, jotka koskevat velallisen velvollisuutta maksaa velkojaan maksuohjelman aikana saamillaan lisätuloilla. Ehdotuksen mukaan velallisen suoritusvelvollisuus lievenisi niin, että hänen olisi käytettävä lisätuloistaan puolet velkojen maksuun ja puolet jäisi hänen omaan käyttöönsä. Esitykseen sisältyy tarkistuksia eräisiin muihinkin yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain säännöksiin, jotka liittyvät lisäsuoritusvelvollisuutta koskevaan muutosehdotukseen. Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös siitä, milloin velalliselle tuomittu sakko kuuluu velkajärjestelyn piiriin.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Tuomo Antila, 432 2047)

SiVM 11/2006 vp - HE 124/2006 vp Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain 48 b ja 48 f §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perusopetuslain aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevia säännöksiä. Jos kunta järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille joko 570 tuntia tai vaihtoehtoisesti 760 tuntia koulun työvuoden aikana kullekin toimintaan osallistuvalle lapselle. Nykyisen lainsäädännön mukaan toimintaa tulee tarjota 570 tuntia. Valtionosuus määräytyisi kuten nykyisinkin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesti. Lisäksi säädettäisiin toiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.

Esitys liittyy valtion vuoden 2007 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

TyVM 9/2006 vp - HE 138/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun 1 §:n ja 10 luvun 1 §:n sekä työttömyysturvalain 9 luvun 7 §:n muuttamisesta

Alueellisen liikkuvuuden tukemiseksi ehdotetaan muutosturvaa laajennettavaksi harkinnanvaraisella muuttoavustuksella, jota muutosturvan piiriin kuuluvien lisäksi voidaan myöntää työmarkkinatukeen oikeutetulle. Työmarkkinatukeen oikeutetulle myönnettävän matka-avustuksen enimmäiskestoa pidennettäisiin.

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007. Esitys liittyy valtion vuoden 2007 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

Mietintöön sisältyy edustajien Markus Mustajärvi/vas, Sari Essayah/kd, Leena Rauhala/kd vastalause.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 24.10.2006

Hallituksen esitys vuoden 2006 toiseksi lisätalousarvioksi

HE 208/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta ja korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä

HE 201/2006 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi valitusasioiden siirtämisestä toisessa hovioikeudessa käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi sekä oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 13 §:n muuttamisesta

HE 202/2006 vp

Lakivaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi rikoslain 2 a luvun 6 §:n muuttamisesta

HE 203/2006 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi verontilityslain 13 §:n muuttamisesta

HE 209/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

HE 210/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 173 a §:n muuttamisesta

HE 211/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Bulgarian tasavallasta ja Romaniasta tuotavan tavaran arvonlisäverotuksesta eräissä tapauksissa

HE 212/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tullitutkintatietokannan perustamisen osalta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja tullilain 23 b ja 24 §:n muuttamisesta

HE 213/2006 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta

HE 227/2006 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sähköntuotannon eräiden tehoreservien käytettävyyden varmistamisesta

HE 228/2006 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys Suomen ja Viron välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 229/2006 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta

HE 230/2006 vp

Talousvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä

HE 231/2006 vp

Talousvaliokuntaan, Liikenne- ja viestintävaliokuntaan, Maa- ja metsätalousvaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan

Keskiviikko 25.10.2006

Hallituksen esitys Suomen hallituksen ja Euroopan metsäinstituutin välisen instituutin ja sen henkilöstön oikeudellisesta asemasta, erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 199/2006 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen toteuttamiseksi tehtyjen Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden välisen sisäisen rahoitussopimuksen ja sisäisen menettelytapasopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sisäisen menettelytapasopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 200/2006 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja rajavartiolain muuttamisesta

HE 204/2006 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

HE 205/2006 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kotikuntalain 4 §:n muuttamisesta

HE 206/2006 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta

HE 207/2006 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi opintotukilain 39 ja 46 §:n muuttamisesta

HE 214/2006 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta

HE 215/2006 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

HE 216/2006 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista

HE 217/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys Maaseutuviraston toimivaltuuksia koskevaksi lainsäädännöksi

HE 218/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

HE 219/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista

HE 220/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen matkustajien, matkatavaran, kiitotavaran ja tavaroiden kuljetusehtojen hyväksymisestä ja laiksi kuljetusehtojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 221/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys ratalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 222/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merilain 6 luvun 9 §:n muuttamisesta

HE 223/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain muuttamisesta

HE 224/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi tieliikennelain ja ajoneuvolain 89 §:n muuttamisesta

HE 225/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

HE 226/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi alkoholilain muuttamisesta

HE 232/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys sosiaaliturvasta Suomen ja Liettuan välillä tehdyn sopimuksen lakkauttamisesta ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

HE 233/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kansanterveyslain muuttamisesta

HE 234/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain 6 §:n, sosiaalihuoltolain 6 §:n ja lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 16 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

HE 235/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

HE 236/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

HE 237/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain, ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain ja eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain muuttamisesta

HE 238/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi laivaväen luetteloinnista sekä merimieslain 4 ja 77 §:n muuttamisesta

HE 239/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta sekä valtion asuntorahastosta annetun lain muuttamisesta

HE 240/2006 vp

Ympäristövaliokuntaan

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

PNE 3/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Talousarvioaloitteet

TAA 1-1574/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Torstai 26.10.2006

Vuoden 2007 tuloveroasteikkolaki

LA 125/2006 vp (Anni Sinnemäki/ vihr ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta

LA 126/2006 vp (Anni Sinnemäki/ vihr ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tupakkaverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta

LA 127/2006 vp (Anni Sinnemäki/ vihr ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki jäteverolain muuttamisesta

LA 128/2006 vp (Ulla Anttila/vihr ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

LA 129/2006 vp (Rosa Meriläinen/ vihr ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Laki opintotukilain 11 §:n muuttamisesta

LA 130/2006 vp (Rosa Meriläinen/ vihr ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Laki kansaneläkelain 24 §:n muuttamisesta

LA 131/2006 vp (Erkki Pulliainen/ vihr ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

LA 132/2006 vp (Johanna Sumuvuori/vihr ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

LA 133/2006 vp (Anni Sinnemäki/ vihr ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki elatusturvalain 7 §:n muuttamisesta

LA 134/2006 vp (Anni Sinnemäki/ vihr ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta

LA 135/2006 vp (Ulla Anttila/vihr ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki kiinteistöverolain 12 b §:n muuttamisesta

LA 136/2006 vp (Anni Sinnemäki/ vihr ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki siviilipalveluslain 23 a §:n muuttamisesta

LA 137/2006 vp (Janina Andersson/ vihr ym.)

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Vanhuspalvelulaki ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

LA 51/2006 vp (Martti Korhonen /vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Torstai 26.10.2006

Ajankohtaiskeskustelu

Pääministerin ilmoitus ajankohtaisista EU-asioista

PI 3/2006 vp

Keskustelu on päättynyt

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyysi edustaja Eero Akaan-Penttilä vapautusta suuren valiokunnan jäsenyydestä, varajäsenyydestä pyysi vapautusta edustaja Sirpa Asko-Seljavaara. Tulevaisuusvaliokunnan jäsenyydestä pyysi vapautusta edustaja Marjukka Karttunen.

Kansanedustaja Seppo Lahtela on 26. päivänä lokakuuta 2006 päivätyllä kirjeellään ilmoittanut eduskunnan puhemiehelle, että hän on eronnut keskustan eduskuntaryhmästä ja 26. päivästä lokakuuta 2006 lukien liittynyt kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmään.

SUURI VALIOKUNTA

U 61/2006 vp ehdotuksesta komission direktiiviksi (sijoitusrahasto)

Talousvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.