Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 42/2006

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 17.10.2006

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2005

K 10/2006 vp, TaVM 12/2006 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 18.10.2006

Hallituksen esitys laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

HE 73/2006, HaVM 17/2006

Hyväksytty

Perjantai 19.10.2006

Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

HE 137/2006 vp, StVM 22/2006 vp, TPA 6/2004 vp, 21, 82/2005 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi palosuojelurahastolain muuttamisesta

HE 101/2006 vp , HaVM 18/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi ortodoksisesta kirkosta

HE 59/2006 vp , HaVM 20/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi yksityisten arkistojen valtionavusta

HE 127/2006 vp , SiVM 8/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laeiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä toimeentulotuesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

HE 165/2006 vp, StVM 23/2006 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta

HE 130/2006 vp , StVM 26/2006 vp

Hyväksytty

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

StVM 27/2006 vp - HE 163/2006 vp Hallituksen esitys laiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lasten päivähoidosta annettua lakia. Erityistä tukea tarvitsevien lasten asemaa päivähoidossa parannettaisiin säätämällä, että kunnan käytettävissä tulee olla lasten päivähoidossa esiintyvää tarvetta vastaavasti erityislastentarhanopettajan palveluja.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokunann mietintöön sisältyy vastalauseen lausumaehdotus, jossa edellytetään, että hallitus ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973) kokonaisuudistuksen aikaansaamiseksi. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

TaVM 14/2006 vp - HE 151/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi valtion erityisrahoitusyhtiötä koskevien lakien muuttamisesta

Valtion erityisrahoitusyhtiöstä annettua lakia ehdotetaan täydennettäväksi siten, että Finnvera Oyj:n taseessa on vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto sekä kotimaan toiminnan rahasto. Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta kertyvät vuosittaiset voitot siirretään ensin mainittuun rahastoon ja kotimaan toiminnasta kertyvät vuosittaiset voitot toiseen rahastoon.

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen 432 2052).

TaVM 13/2006 vp - HE 145/2006 vp Hallituksen esitys laiksi säästöpankkilain muuttamisesta

Säästöpankkilakia ehdotetaan muutettavaksi ja täydennettäväksi säännöksillä, jotka koskevat säästöpankin kantarahaston alentamista varojen jakamiseksi kantarahasto-osuuden omistajille sekä omien kantarahasto-osuuksien hankkimista ja lunastamista. Samalla ehdotetaan säädettäväksi omien kantarahasto-osuuksien mitätöimisestä. Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen 432 2052).

SuVM 1/2006 vp - HE 3/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi hedelmöityshoidoista ja isyyslain muuttamisesta

Eduskunta on 13 päivänä lokakuuta 2006 hyväksynyt hallituksen esitykseen (HE 3/2006 vp) pohjautuvat ehdotukset laeiksi hedelmöityshoidoista ja isyyslain muuttamisesta lakivaliokunnan mietintöön (LaVM 12/2006 vp) liittyvän vastalauseen mukaisina.

Suuri valiokunta ilmoittaa, että suuri valiokunta yhtyy eduskunnan asiassa tekemään päätökseen. (Valiokuntaneuvos Kirsi Pimiä 432 2012)

SiVM 10/2006 vp - HE 125/2006 vp Hallituksen esitys laiksi opintotukilain 31 ja 32 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Kansaneläkelaitoksen tai opintotukilautakunnan päätöksistä tehdyt poistovaatimukset ratkaisisi opintotuen muutoksenhakulautakunta eikä vakuutusoikeus kuten nykyisin. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan organisaatiota muutettaisiin siten, että lautakunnassa olisi päätoiminen puheenjohtaja.

Sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila 432 2081)

UaVM 11/2006 vp - HE 171/2006 vp Hallituksen esitys Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi New Yorkissa syyskuussa 2006 Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen hallituksen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan sekä lain sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi 432 2057).

LiVM 18/2006 vp - HE 96/2006 vp Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 87 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Tieliikennelakiin ehdotetaan lisättäväksi väliaikaisesti uusi säännös, jolla sallittaisiin yli 2,55 metriä leveiden yli 22,00 metrin pituisissa ajoneuvoyhdistelmissä käytettävien kuorma-autojen, perävaunujen ja vaihtokuormatilojen käyttäminen tiellä 31 päivän joulukuuta 2006 jälkeen, jos kuormatila on kavennettu sisäpuolelta siten, että kuormatilan sisäleveydeksi jää enintään 2,51 metriä. Oikeus sisäpuolelta kavennetun ajoneuvon ja kuormatilan käyttämiseen olisi voimassa kolme vuotta.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker 432 2082).

VaVM 19/2006 vp - HE 119/2006 vp Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi väliaikaisesti siten, että parturi- ja kampaamopalveluiden sekä pienten korjauspalveluiden arvonlisäverokanta alennettaisiin 22 prosentista 8 prosenttiin. Pieniin korjauspalveluihin luettaisiin polkupyörien, kenkien ja nahkatavaroiden sekä vaatteiden ja liinavaatteiden korjauspalvelut.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2007 alusta ja olevan voimassa vuoden 2010 loppuun.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.(Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 17.10.2006

Hallituksen esitys kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

HE 184/2006 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Etiopian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 185/2006 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta

HE 186/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys asevelvollisuuslaiksi

HE 187/2006 vp

Puolustusvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys Kiinan kanssa kansainvälisen ilmakuljetusliiketoiminnan vastavuoroisesta vapauttamisesta eräistä veroista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 188/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi verohallintolain muuttamisesta

HE 189/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta

HE 190/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 191/2006 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista ja maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta

HE 192/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kaupparekisterilain, yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n sekä kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n muuttamisesta

HE 193/2006 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys tilintarkastuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

HE 194/2006 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain, aikuiskoulutustuesta annetun lain ja vuorotteluvapaalain muuttamisesta

HE 195/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys maatalousyrittäjän eläkelaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi

HE 196/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys yrittäjän eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 197/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

HE 198/2006 vp

Ympäristövaliokuntaan

Keskiviikko 18.10.2006

Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 109/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tuloverolain 95 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 110/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki opintotukilain muuttamisesta

Lakialoite LA 111/2006 vp

Sivistysvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lakialoite LA 112/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki kansaneläkelain 30 a §.n muuttamisesta

Lakialoite LA 113/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki lapsilisälain 21 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 114/2006

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta

Lakialoite LA 115/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tupakkaverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta

Lakialoite LA 116/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 117/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 118/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 80/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Varallisuusverolaki ja laki tuloverolain ja eräiden muiden verolakien muuttamisesta

Lakialoite LA 81/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Vuoden 2007 tuloveroasteikkolaki

Lakialoite LA 103/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta

Lakialoite LA 104/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki opintotukilain 11 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 105/2006 vp

Sivistysvaliokuntaan

Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 108/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 119/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki omaishoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 77/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki lapsilisälain 8 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 78/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tuloverolain 105 a §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 82/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tuloverolain 57 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 83/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tupakkaverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta

Lakialoite LA 85/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki työttömyysturvalain 6 luvun 6 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 86/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki kansaneläkelain 24 ja 42 b §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 87/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 88/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 7 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 89/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki opintotukilain 11 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 90/2006 vp

Sivistysvaliokuntaan

Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 91/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 93/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 94/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki ajoneuvoverolain 11 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 95/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta

Lakialoite LA 106/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Torstai 19.10.2006

Laki kuntalain 10 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 67/2006 vp

Hallintovaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lakialoite LA 100/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki päästökauppalain muuttamisesta

Lakialoite LA 107/2006 vp

Talousvaliokuntaan

MUUTA

Perjantai 20.10.2006

Valtioneuvoston selonteko elintarviketurvallisuudesta

VNS 7/2006 vp

Maa-ja metsätalousvaliokuntaan ja Ympäristövaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.