Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 41/2006

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 11.10.2006

Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Saarela)

VN 5/2006 vp

Asia on loppuun käsitelty

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Hallituksen esitys laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

HE 141/2006 vp, PeVM 9/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta

HE 229/2005 vp, HaVM 16/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja postipalvelulain muuttamisesta

HE 110/2006 vp, LiVM 16/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi metsästyslain 23 §:n muuttamisesta

HE 146/2006 vp, MmVM 9/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain muuttamisesta

HE 64/2006 vp, StVM 18/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi perhehoitajalain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

HE 134/2006 vp, StVM 19/2006 vp

(mietintöön sisältyy §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi elatusturvalain 7 §:n muuttamisesta

HE 135/2006 vp, StVM 20/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi omaishoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta

HE 136/2006 vp, StVM 21/2006 vp

(mietintöön sisältyy §-vastalause)

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

VaVM 16/2006 vp - HE 103/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annettua lakia muutettavaksi siten, että lain soveltamista jatkettaisiin vuosina 2008-2011 alkaneeseen työskentelyyn.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2008 alusta.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

Mietintöön sisältyy edustajien Bjarne Kallis/kd, Iivo Polvi/vas ja Kari Uotila/ vas vastalauseet

VaVM 17/2006 vp - HE 117/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain sekä metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varojen arvostamisesta verotuksessa annettua lakia siten, että asunto-osakeyhtiön osakkeille ja määrätyn huoneiston hallintaan oikeuttaville osakkeille määriteltäisiin muiden arvopapereiden tapaan vertailuarvo. Vertailuarvoa käytettäisiin poistamatta olevan hankintamenon sijasta mainittuja osakkeita omistavan yrityksen nettovarallisuuden määrää laskettaessa silloin, kun yrityksen muuhun kuin vaihto- tai sijoitusomaisuuteen kuuluvien arvopaperien yhteenlaskettu vertailuarvo on niiden yhteenlaskettua poistamatonta hankintamenoa suurempi.

Ennen 1 päivää tammikuuta 2006 hankittujen huoneisto-osakkeiden vertailuarvona pidettäisiin vuodelle 2005 varallisuusverolain nojalla vahvistettua verotusarvoa. Vertailuarvoa noudatettaisiin lisäksi perintö- ja lahjaverolakiin sisältyvää yrityksen sukupolvenvaihdosta koskevaa huojennussäännöstä sovellettaessa.

Vuonna 2006 tai sen jälkeen hankitun huoneisto-osakkeen arvona pidettäisiin poistamatta olevaa hankintamenoa.

Lakiin ehdotetaan lisäksi lisättäväksi metsämaan, maatalousmaan ja muun maatilatalouden maan määritelmät, jotka nykyisin sisältyvät metsäveroasetukseen.

Metsänhoitoyhdistyksistä annettua lakia muutettaisiin siten, että lakiin sisältyvä viittaussäännös metsäveroasetuksessa tarkoitettuun metsämaahan muutettaisiin viittaukseksi varojen arvostamisessa verotuksessa annettuun lakiin, jonne metsämaan määritelmä siirtyisi.

Esitys liittyy valtion vuoden 2007 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VaVM 18/2006 vp - HE 118/2006 vp Hallituksen esitys laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annettua lakia. Pienet ja keskisuuret yritykset voisivat tehdä verotuksessa korotetut poistot myös vuosina 2007-2008 tekemiensä käyttöomaisuusinvestointien hankintamenoista. Käyttöomaisuuden hankintamenosta tehtävän poiston enimmäismäärä kolmena ensimmäisenä verovuonna olisi säännönmukainen poisto korotettuna 50 prosentilla. Huojennuksen soveltamisala pysyisi pääosin ennallaan.

Esitys liittyy valtion vuoden 2007 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

HaVM 19/2006 vp - HE 116/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003-2009 annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan laajennettavaksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003-2009 annetun lain soveltamisalaa siten, että maksuvapautusta sovellettaisiin myös työnantajaan, jolla on kiinteä toimipaikka Ilomantsin tai Juuan kunnassa, Lieksan tai Nurmeksen kaupungissa taikka Rautavaaran tai Valtimon kunnassa.

Esitys liittyy valtion vuoden 2007 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä seuraavat aloitteet: LA 54/ 2005 vp, LA 93/2005 vp, LA 79/2006 vp

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana ja hylkäsi lakialoitteet (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

Mietintöön sisältyy edustajien Veijo Puhjo/vas, Esko Kurvinen/kok, Ahti Vielma/kok, Kari Kärkkäinen/kd vastalause

HaVM 20/2006 vp - HE 59/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ortodoksisesta kirkosta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ortodoksisesta kirkosta. Sillä korvattaisiin nykyinen ortodoksista kirkkoa koskeva lainsäädäntö.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

SiVM 8/2006 vp - HE 127/2006 vp Hallituksen esitys laiksi yksityisten arkistojen valtionavusta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki yksityisten arkistojen valtionavusta. Lailla korvataan yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta vuonna 1975 voimaan tullut laki.

Ehdotuksen mukaan yksityisille arkistoille, joilla on huomattavaa tieteellistä merkitystä, voidaan myöntää pysyväisluonteista valtionavustusta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2007 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

SiVM 9/2006 vp - K 14/2006 vp Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2005

Sivistysvaliokunta ehdotti että mietintö lähetetään Eduskunnan kirjaston hallitukselle. (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

StVM 24/2006 vp - HE 168/2006 vp Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettua lakia siten, että ottovanhemmilla olisi eräissä tapauksissa oikeus saada kotihoidon tukea myös yli kolmivuotiaan lapsen hoitamiseen hoitovapaan ajan, kuitenkin enintään, kunnes lapsi aloittaa koulun. Esityksessä ehdotetaan myös korotettavaksi perheen toisesta ja seuraavista lapsista maksettavaa kotihoidon tukea. Lisäksi ehdotetaan parannettavaksi vanhempien tai muiden huoltajien mahdollisuutta valita lasten hoitomuoto mahdollistamalla se, että kotihoidon tukea ja yksityisen hoidon tukea voidaan maksaa perheelle samanaikaisesti.

Esitys liittyy valtion vuoden 2007 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä seuraavat aloitteet: LA 77/ 2005 vp ja TPA 56/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana ja hylkäsi aloitteet (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

Mietintöön sisältyy edustajien Leena Rauhala/kd, Raija Vahasalo/kok, Eero Akaan-Penttilä/kok, Erkki Virtanen/vas, Osmo Soininvaara/vihr vastalause

StVM 25/2006 vp - HE 164/2006 vp Hallituksen esitys vammaisetuuksien määrän sekä eläkkeensaajien asumistuessa hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismäärien tarkistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi lapsen hoitotuesta annettua lakia, vammaistukilakia ja kansaneläkelakia sekä annettavaksi laki eläkkeensaajien asumistuessa hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismääristä vuonna 2007. Ehdotetuilla laeilla tuettaisiin vaikeavammaisia ja sairaita sekä pientä eläkettä saavien asumiskustannuksia.

Esitys liittyy valtion vuoden 2007 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051, Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

Mietintöön sisältyy edustajien Eero Akaan-Penttilä/kok, Raija Vahasalo/ kok, Paula Risikko/kok, Leena Rauhala/kd, Erkki Virtanen/vas, Osmo Soininvaara/vihr, Marjaana Koskinen/ sd vastalauseet

StVM 26/2006 vp - HE 130/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia siten, että yrityksessä työllistynyt yrittäjän perheenjäsen pääsisi työttömyysetuuksien piiriin nykyistä helpommin. Muutos koskisi tilanteita, joissa yrityksen tietty toiminta tai tuotantosuunta lopetetaan.

Esitys liittyy valtion vuoden 2007 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

TaVM 12/2006 vp - K 10/2006 vp Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2005

Talousvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy kertomuksen sekä yhden lausuman ja että mietintö lähetetään toimenpiteitä varten hallitukselle ja että mietintö lähetetään tiedoksi pankkivaltuustolle. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 11.10.2006

Hallituksen esitys Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 171/2006 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 172/2006 vp

Puolustusvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys valtion eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 173/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

HE 174/2006 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta sekä eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain 3 §:n kumoamisesta

HE 175/2006 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain muuttamisesta

HE 176/2006 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys metsätalouden rahoituslaiksi ja laiksi tuloverolain muuttamisesta

HE 177/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 178/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain muuttamisesta

HE 179/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamiseksi

HE 180/2006 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta

HE 181/2006 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 182/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

HE 183/2006 vp

Hallintovaliokuntaan, Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

MUUTA

Perjantaina 13.10.2006

Lapsiperheiden aseman parantaminen

VK 4/2006 vp

Hyväksyttiin

SUURI VALIOKUNTA

U 54/2006 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (alkoholin vähimmäisverotasot)

Valtiovarainvaliokuntaan, Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

U 55/2006 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (jätepuitedirektiivi)

Ympäristövaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.