Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 40/2006

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Torstai 5.10.2006

Oikeusasiamiehen erilliskertomus 2006: lapsi, perheväkivalta ja viranomaisten vastuu

K 1/2006 vp , PeVM 7/2006 vp

Hyväksytty

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 3.10.2006

Hallituksen esitys laeiksi valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista sekä tuloverolain 70 §:n muuttamisesta

HE 93/2006 vp, PeVM 8/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Marokon kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 87/2006 vp, VaVM 13/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Azerbaidzhanin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 88/2006 vp, VaVM 14/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Amerikan yhdysvaltojen kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 95/2006 vp, VaVM 15/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi rikoslain 50 luvun muuttamisesta

HE 53/2006 vp, LaVM 11/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi vesikulkuneuvorekisteristä

HE 39/2006 vp, LiVM 15/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 §:n ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

HE 68/2006 vp, SiVM 6/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Tieteellisten seurain valtuuskunnasta

HE 104/2006 vp, SiVM 7/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen sisäinen kuntoutusyhtiö Petrean muuttamisesta säätiöksi

HE 105/2006 vp, StVM 16/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 128/2006 vp, StVM 17/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eurooppaosuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 54/2006 vp, TaVM 9/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

HE 89/2006 vp, TaVM 11/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 92/2006 vp, TyVM 8/2006 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

StVM 22/2006 vp, HE 137/2006 vp Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan sotilasvammalakia muutettavaksi siten, että sotainvalideille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 20 prosenttia, voitaisiin korvata enintään kymmenen viikkoa laitoshuoltoa tai enintään 70 päivää osa-aikaista huoltoa vuodessa.

Ehdotettu muutos laajentaisi etuuden saajien piiriä ja edistäisi sotainvalidien kotona selviytymistä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067).

HaVM 17/2006 vp - HE 73/2006 vp Hallituksen esitys laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kuntien takauskeskuksesta annettua lakia. Niiden saatavien piiriä, joiden vakuutena voidaan käyttää takauskeskuksen myöntämää takausta, ehdotetaan täsmennettäväksi. Esityksessä ehdotetaan myös luovuttavaksi takauskeskuksen toimintaa ohjaavasta sisäasiainministeriön vahvistamasta ohjesäännöstä.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 432 2080).

LaVM 12/2006 vp - HE 3/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi hedelmöityshoidoista ja isyyslain muuttamisesta

Ehdotetussa laissa hedelmöityshoidoista säädettäisiin sellaisen hedelmöityshoidon antamisesta, jossa sukusolu tai alkio viedään naiseen raskauden aikaansaamiseksi. Tällaista hoitoa ovat muun muassa keinosiemennys ja koeputkihedelmöitys. Laki koskisi myös sukusolujen ja alkioiden luovuttamista ja varastointia hedelmöityshoitoa varten.

Lakiehdotukset hyväksytään muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Risto Eerola 432 2079).

MmVM 9/2006 vp - HE 146/2006 vp Hallituksen esitys laiksi metsästyslain 23 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan metsästyslakia selkeytettäväksi siten, että lääninhallitus voisi määräajaksi kieltää metsästyksen tai rajoittaa sitä helposti leviävien eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi. Samalla ehdotetaan lääninhallituksen kuulemisvelvollisuutta muutettavaksi siten, että eläintautien leviämisen ehkäisemistilanteissa kuulemisvelvollisuutta ei olisi.

Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Carl Selenius 432 2085).

StVM 23/2006 vp - HE 165/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä toimeentulotuesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta annettua lainsäädäntöä. Kokeilua, jonka tarkoituksena on ollut selvittää, mitä vaikutuksia toimeentulotukea saavien työllistymiseen ja tuen määrään on sillä, että osa tukea saavien ansiotuloista jätetään ottamatta huomioon tukea myönnettäessä ehdotetaan jatkettavaksi vuoden 2008 loppuun saakka. Lisäksi muutoksenhakua koskevaan pykälään esitetään tehtäväksi lakitekninen korjaus.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

HaVM 18/2006 vp - HE 101/2006 vp Hallituksen esitys laiksi palosuojelurahastolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi palosuojelurahastolakia. Ehdotuksen mukaan palosuojelumaksun maksuunpano ja tilitys keskitettäisiin Etelä-Suomen lääninhallitukselle. Laista poistettaisiin mahdollisuus myöntää yleisavustusta muille kuin pelastusalalla toimiville järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille. Avustuksen laskentatapa muutettaisiin vastaamaan vakiintunutta käytäntöä.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 432 2080).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 3.10.2006

Hallituksen esitys laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta sekä laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja varainsiirtoverolain muuttamisesta

HE 155/2006 vp

Hallintovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Valtiovarainvaliokuntaan, Liikennevaliokuntaan, Sivistysvaliokuntaan, Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja Ympäristövaliokuntaan

Torstai 5.10.2006

Laki tuloverolain 33 d §:n muuttamisesta

LA 63/2006 vp (Esko Kiviranta/kesk ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 §:n muuttamisesta

LA 64/2006 vp (Eero Lämsä/kesk ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta LA 68/2006 vp (Valto Koski /sd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Keskiviikko 4.10.2006

Hallituksen esitys laeiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain ja takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 23 §:n muuttamisesta

HE 152/2006 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä, laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 4 luvun, esitutkintalain 27 ja 28 §:n ja kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 15 ja 23 §:n muuttamisesta

HE 153/2006 vp

Lakivaliokuntaan ja Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys ryhmäkannelaiksi ja laiksi Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

HE 154/2006 vp

Lakivaliokuntaan, Talousvaliokuntaan ja Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 156/2006 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi pelastustoimen laitteista

HE 157/2006 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi

HE 158/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan ja Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys Kanadan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 159/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi eläinten kuljetuksesta sekä laeiksi eläinsuojelulain ja rikoslain 17 luvun 14 ja 23 §:n muuttamisesta

HE 160/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi päästökauppalain muuttamisesta

HE 161/2006 vp

Talousvaliokuntaan ja Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi ja yritystoiminnan tukemisesta annetun lain 41 §:n muuttamisesta

HE 162/2006 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

HE 163/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys vammaisetuuksien määrän sekä eläkkeensaajien asumistuessa hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismäärien tarkistamista koskevaksi lainsäädännöksi

HE 164/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä toimeentulotuesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

HE 165/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

HE 166/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 167/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

HE 168/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

HE 169/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Hallituksen esitys rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi

HE 170/2006 vp

Ympäristövaliokuntaan

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta, valtiontilintarkastajien johtosäännön kumoamisesta sekä eduskunnan päätökseksi Eduskunnan kirjaston johtosäännön 5 §:n ja eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

PNE 2/2006 vp

Perustuslakivaliokuntaan ja Valtiovarainvaliokuntaan

Ryhmäkannelaki ja laki Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

LA 92/2006 vp (Annika Lapintie/vas ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 3.10.2006

Suuren valiokunnan täydennysvaalissa varajäseneksi on valittu edustaja Lauri Kähkönen.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.