Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 39/2006

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikkona 27.9.2006

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2003

K 8/2004 vp, PeVM 5/2006 vp

Asia on loppuun käsitelty

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2005

K 2/2006 vp, TaVM 10/2006 vp

Asia on loppuun käsitelty

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistaina 26.9.2006

Hallituksen esitys laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta

HE 139/2006 vp, HaVM 15/2006 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

PeVM 7/2006 vp - K 1/2006 vp Oikeusasiamiehen erilliskertomus 2006: lapsi, perheväkivalta ja viranomaisten vastuu

Perustuslakivaliokunnan mielestä eduskunnalla ei ole kertomuksen johdosta huomautettavaa. (Valiokuntaneuvos Sami Manninen, 432 2077)

PeVM 8/2006 vp - HE 93/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista sekä tuloverolain 70 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista, jolla korvataan nykyinen laki valtioneuvoston jäsenelle maksettavasta palkkiosta. Ministerin palkkio vastaa ehdotuksen mukaan eduskunnan varapuhemiehelle maksettavaa palkkiota kuitenkin niin, että pääministerin palkkio vastaa puhemiehelle maksettavaa palkkiota. Lakiehdotus sisältää säännöksiä myös erinäisistä valtioneuvoston jäsenelle nykyisin kuuluvista etuuksista ja korvauksista. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia.

Perustuslakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Sami Manninen, 432 2077)

PeVM 9/2006 vp - HE 141/2006 vp Hallituksen esitys laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan vaalilakia muutettavaksi. Vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatetaan vastaamaan ensi vuoden alusta voimaan tulevia kuntajaon muutoksia.

Perustuslakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Kalevi Laaksonen, 432 2044)

VaVM 13/2006 vp - HE 87/2006 vp Hallituksen esitys Marokon kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Marokon kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi huhtikuussa 2006 tehdyn sopimuksen.

Valtiovarainvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2006 Suomen tasavallan ja Marokon kuningaskunnan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen ja että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VaVM 14/2006 vp - HE 88/2006 vp Hallituksen esitys Azerbaidzhanin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Azerbaidzhanin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi syyskuussa 2005 tehdyn sopimuksen.

Valtiovarainvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy Bakussa 29 päivänä syyskuuta 2005 Suomen tasavallan ja Azerbaidzhanin tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen ja että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VaVM 15/2006 vp - HE 95/2006 vp Hallituksen esitys Amerikan yhdysvaltojen kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Amerikan yhdysvaltojen kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan toukokuussa 2006 tehdyn pöytäkirjan.

Valtiovarainvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2006 Suomen tasavallan ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan ja että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.( Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

HaVM 16/2006 vp - HE 229/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rekisterihallintolakia, nimilakia, isyyslakia, perintökaarta ja kotikuntalakia.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne, 432 2062)

LiVM 16/2006 vp - HE 110/2006 vp Hallituksen esitys Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja postipalvelulain muuttamisesta

Maailman postiliiton yleissopimus sisältää kansainvälisessä postiliikenteessä sovellettavat yleissäännöt. Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyisi Bukarestissa 5 päivänä lokakuuta 2004 Maailman postiliiton yleissopimuksen siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan, että eduskunta hyväksyisi annettavaksi yleissopimuksen soveltamisesta julistuksen, jonka mukaan Suomi soveltaa sopimusvelvoitteita noudattaen Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa sekä Maailman kauppajärjestön maailman palvelukaupan yleissopimuksessa määriteltyjä velvollisuuksia ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

SiVM 7/2006 vp - HE 104/2006 vp Hallituksen esitys laiksi Tieteellisten seurain valtuuskunnasta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Tieteellisten seurain valtuuskunnasta.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

StVM 18/2006 vp - HE 64/2006 vp Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tartuntatautilakia. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi mahdollisuus määrätä henkilöitä ja tavaroita karanteeniin, millä täydennettäisiin laissa nyt olevaa sairaanhoitolaitokseen eristämistä koskevaa säännöstä. Tartuntatautiepidemian torjumiseksi voitaisiin myös poiketa sekä lääkkeen myyntilupavaatimuksesta että lääkkeiden jakelua koskevista lääkelain säännöksistä. Lisäksi ehdotetaan, että kiireellisessä tapauksessa terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaava lääkäri voisi päättää karanteenista sekä työstä, päivähoitopaikasta tai oppilaitoksesta poissaolosta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

StVM 19/2006 vp - HE 134/2006 vp Hallituksen esitys laiksi perhehoitajalain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perhehoitajalakia. Perhehoitajalle maksettavan hoitopalkkion vähimmäismäärä korotettaisiin 300 euroon perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kalenterikuukaudessa ja luovuttaisiin palkkion enimmäismäärän sääntelystä. Lisäksi perhehoitajalle maksettavan kulukorvausta ja käynnistämiskorvausta koskevat säännökset siirrettäisiin asetuksesta lain tasolle. Samalla korotettaisiin kulukorvauksen vähimmäismäärä 350 euroon perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kalenterikuukaudessa ja luovuttaisiin kulukorvauksen enimmäismäärän sääntelystä.

Esitys liittyy valtion vuoden 2007 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

Mietintöön sisältyy edustajien Leena Rauhala/kd, Paula Risikko/kok ja Sirpa Asko-Seljavaara/kok vastalause

StVM 20/2006 vp - HE 135/2006 vp Hallituksen esitys laiksi elatusturvalain 7 §:n muuttamisesta

Esityksessä elatusturvalakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että elatustuen määrä kalenterikuukaudessa nousisi nykyisestä 118,15 eurosta 124 euroon.

Esitys liittyy valtion vuoden 2007 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

StVM 21/2006 vp - HE 136/2006 vp Hallituksen esitys laiksi omaishoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan omaishoitajan oikeutta lakisääteiseen vapaaseen lisättäväksi kahdesta vuorokaudesta kolmeen vuorokauteen kalenterikuukautta kohti.

Esitys liittyy vuoden 2007 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

Mietintöön sisältyy edustaja Leena Rauhala/kd vastalause.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistaina 26.9.2006

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

PNE 1/2006 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Laki Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

LA 66/2006 vp (Mikko Elo /sd)

Perustuslakivaliokuntaan

Laki tuloverolain 4 luvun muuttamisesta

LA 56/2006 vp (Reijo Paajanen/kok ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Keskiviikkona 27.9.2006

Laki velan vanhentumisesta annetun lain muuttamisesta

LA 57/2006 vp (Kauko Juhantalo/ kesk)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

LA 50/2006 vp (Mikko Alatalo /kesk)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Torstaina 28.9.2006

Laki sotilasvammalain 10 ja 17 §:n muuttamisesta

LA 58/2006 vp (Leena Rauhala /kd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki kuntalain 24 ja 30 §:n muuttamisesta

LA 61/2006 vp (Oras Tynkkynen/ vihr)

Hallintovaliokuntaan

Laki lasten päivähoidosta annetun lain 5 §:n muuttamiseta

LA 62/2006 vp (Tuija Nurmi/kok ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003-2009 annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta

LA 79/2006 vp (Esko-Juhani Tennilä/ vas)

Hallintovaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

U 50/2006 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (talousarvion kurinalaisuus)

Valtiovarainvaliokuntaan

U 51/2006 vp ehdotuksesta komission asetukseksi (esite)

Talousvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.