Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 38/2006

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Torstai 21.9.2006

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2005

K 7/2006 vp , StVM 14/2006 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 22.9.2006

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2003

K 8/2004 vp, PeVM 5/2006 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 19.9.2006

Hallituksen esitys Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 75/2006 vp, VaVM 12,2006 vp

Hyväksyttiin

Torstai 21.9.2006

Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

HE 14/2006 vp , PeVM 4/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

HE 62/2006 vp, LiVM 14/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 15 ja 19 luvun muuttamisesta

HE 69/2006 vp, StVM 15/2006 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

StVM 16/2006 vp - HE 105/2006 vp Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen sisäinen kuntoutusyhtiö Petrean muuttamisesta säätiöksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Kansaneläkelaitoksen sisäinen yhtiö Petrean muuttamisesta säätiöksi. Säätiö tuottaisi kuntoutuspalveluja ja niihin liittyviä palveluja. Lailla Kansaneläkelaitos oikeutettaisiin luovuttamaan nykyisen Kansaneläkelaitoksen sisäisenä yhtiönä toimivan kuntoutusyhtiö Petrean toiminta ja sen hallinnassa oleva irtain omaisuus perustettavalle säätiölle.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen 432 2051).

LiVM 15/2006 vp - HE 39/2006 vp Hallituksen esitys laiksi vesikulkuneuvorekisteristä

Lailla vesikulkuneuvorekisteristä kumotaan veneliikennelain 2 § ja veneliikenneasetus, jossa säädetään moottoriveneiden rekisteröinnistä. Vesikulkuneuvojen rekisteröintiä koskeva lainsäädäntö saatetaan vastaamaan Suomen perustuslain, viranomaisten toiminnan julkisuudessa annetun lain ja henkilötietolain vaatimuksia. Laissa on huomioitu rekisterin ylläpitoon ja tietopalveluun liittyvät kehittämistarpeet samoin kuin rekisterin tietosisällön ajantasaisuuden ja oikeellisuuden parantamiseen tarvittavat toimenpiteet. Rekisterin käyttötarkoituksena on muun muassa vesiliikenteen turvallisuuden parantaminen, valvonta- ja pelastustoiminnan tukeminen sekä vesikulkuneuvojen käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäiseminen.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker 432 2082).

StVM 17/2006 vp - HE 128/2006 vp Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua lakia. Apteekin liikevaihdon mukaan määräytyvän apteekkimaksun perusteita muutettaisiin ottamalla huomioon apteekkien liikevaihdon muutos. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2007 alusta, ja sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 2006 liikevaihdon perusteella.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067).

TyVM 8/2006 vp - HE 92/2006 vp Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Starttirahakokeilussa työvoimatoimisto voi myöntää työllistämistukea starttirahana muullekin yrittäjäksi ryhtyvälle kuin työttömälle työnhakijalle. Kokeilua koskeva julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain säännös on voimassa vuoden 2006 loppuun saakka. Kokeiluaikaa ehdotetaan jatkettavaksi vuodella.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670).

PeVM 6/2006 vp - K 4/2006 vp Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005

Perustuslakivaliokunta ehdotti hyväksyttäväksi yhden lausumaehdotus. (Valiokuntaneuvos Sami Manninen, 432 2077).

LaVM 11/2006 vp - HE 53/2006 vp Hallituksen esitys laiksi rikoslain 50 luvun muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että huumausaineen viljelyn, kuljettamisen ja kuljetuttamisen yritys säädetään huumausainerikoksena rangaistavaksi. Myös huumausainerikoksen edistämisenä rangaistavaksi säädetyn huumausaineen laitonta valmistusta, viljelyä, maahantuontia tai maastavientiä varten tapahtuvan välineiden, tarvikkeiden tai aineiden valmistamisen, kuljettamisen, luovuttamisen tai välittämisen yritys ehdotetaan säädettäväksi rangaistavaksi.

Lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna. (Valiokuntaneuvos Tuomo Antila, 432 2047)

TaVM 11/2006 vp - HE 89/2006 vp Hallituksen esitys laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Teknologian kehittämiskeskuksen nimi ehdotetaan muutettavaksi Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskukseksi. Samalla ehdotetaan tarkennettavaksi kehittämiskeskuksen toiminnan tavoitteita. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi myös nykyisin asetuksessa olevat teknologian kehittämiskeskuksen ulkomaanyksiköissä työskentelevien henkilöiden työehtoihin sovellettavat säännökset.

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Keskiviikko 20.9.2006

Hallituksen esitys laiksi pakkokeinolain 5 luvun 12 §:n ja 6 luvun 5 §:n muuttamisesta

HE 140/2006 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

HE 141/2006 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 142/2006 vp

Lakivalokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys vuoden 2007 tuloveroasteikkolaiksi

HE 143/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden verolakien muuttamisesta sekä valtion ja kuntien kustannustenjaon tarkistuksesta aiheutuviksi muutoksiksi lainsäädäntöön

HE 144/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan ja Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi säästöpankkilain muuttamisesta

HE 145/2006 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi metsästyslain 23 §:n muuttamisesta

HE 146/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kasvinsuojeluaineista ja laeiksi kemikaalilain ja rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta

HE 147/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi sekä siirrettäviä lainoja ja myyntihintasaamisia koskevien lakien muuttamisesta

HE 148/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä

HE 149/2006 vp

Liikennevaliokuntaan ja Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

HE 150/2006 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi valtion erityisrahoitusyhtiötä koskevien lakien muuttamisesta

HE 151/2006 vp

Talousvaliokuntaan

Torstai 21.9.2006

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2005

K 15/2006 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2005

K 14/2006 vp

Sivistysvaliokuntaan

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan sekä tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2005

K 13/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 19.9.2006

Ympäristövaliokunnan täydennysvaalissa jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Hurskainen.

Perjantai 22.9.2006

Eläkeläisten taloudellisen aseman parantaminen

Välikysymys VK 3/2006 vp

Hallitus sai luottamuksen äänin 95 ja 73.

Valtioneuvoston selonteko vammaispolitiikasta 2006

Valtioneuvoston selonteko VNS 5/2006 vp , StVM 13/2006 vp (mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta)

Hyväksyttiin äänin 95 ja 73.

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 22.9.2006

U 48/2006 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (asiantuntijatiimiasetus) Perustuslakivaliokuntaan ja Hallintovaliokuntaan

U 49/2006 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (julkisten hankintojen oikeussuojakeinot)

Talousvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.