Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 37/2006

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

PeVM 4/2006 vp - HE 14/2006 vp Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan vaalilakia muutettavaksi. Tarkoitus on mahdollistaa sähköinen äänestys äänestyspaikoissa, ennakkoäänestyspaikoissa ja kotiäänestyksessä. Äänestäjä voi ehdotuksen mukaan kuitenkin edelleen äänestää myös äänestyslipulla. Sähköinen äänestysmahdollisuus on suunniteltu otettavaksi käyttöön kokeiluluonteisesti ja vaiheittain oikeusministeriön asetuksella erikseen säädettävissä kunnissa.

Esityksen säätämisjärjestysperustelujen mukaan esityksessä on ainakin aluksi kysymys kokeilusta oikeusministeriön asetuksella erikseen säädettävissä kunnissa. Kaikilla äänioikeutetuilla ei siten ole mahdollisuutta osallistua kokeiluun. Sääntelyllä ei toisaalta puututa kenenkään oikeuteen äänestää perinteisellä tavalla eli äänestyslipulla.

Perustuslakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Sami Manninen, 432 2077)

PeVM 5/2006 vp - K 8/2004 vp Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2003

Perustuslakivaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy kertomuksen ja että mietintö lähetetään tiedoksi sekä eduskunnan oikeusasiamiehelle että hallitukselle sekä myös valtioneuvoston oikeuskanslerin tietoon saatettavaksi. (Valiokuntaneuvos Kalevi Laaksonen, 432 2044)

VaVM 12/2006 vp - HE 75/2006 vp Hallituksen esitys Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta huhtikuussa 2006 tehdyn pöytäkirjan.

Pöytäkirjalla muutetaan niitä sopimuksen määräyksiä, jotka koskevat osingon verottamista, kaksinkertaisen verotuksen poistamismenetelmää ja verotusta koskevaa tiedonvaihtoa.

Valtiovarainvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2006 Suomen tasavallan ja Sveitsin valaliiton välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

StVM 15/2006 vp - HE 69/2006 vp Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 15 ja 19 luvun muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia siten, että lakiin lisättäisiin säännökset sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen maksamisesta suoraan palvelujen tuottajalle silloin, kun palvelujen tuottaja on Kansaneläkelaitoksen kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella perinyt asiakkaalta ainoastaan omavastuuosuuden.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

TaVM 9/2006 vp - HE 54/2006 vp Hallituksen esitys eurooppaosuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotettu eurooppaosuuskuntalaki sisältää eurooppaosuuskuntaa koskevaa neuvoston asetusta täydentävät kansalliset säännökset eurooppaosuuskunnan perustamisesta, kotipaikan siirrosta, selvitystilasta ja purkamisesta sekä johdon, jäsenten ja tilintarkastajien vastuusta.

Eurooppaosuuskunta on osuuskuntamuoto, jonka avulla eri valtioista olevat luonnolliset henkilöt, osuuskunnat ja muut yksityis- ja julkisoikeudelliset oikeushenkilöt voivat järjestää yritysrakenteita yli valtiollisten rajojen.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Perjantai 15.9.2006

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2007

HE 122/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

HE 111/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys vanhempainpäivärahoja ja työnantajakustannusten korvaamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

HE 112/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan ja Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

HE 114/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kuluttajariitalautakunnasta ja Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

HE 115/2006 vp

Talousvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003-2009 annetun lain muuttamisesta

HE 116/2006 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain sekä metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 17/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

HE 118/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 119/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

HE 120/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi öljyjätemaksusta annetun lain muuttamisesta

HE 121/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 123/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain 48 b ja 48 f §:n muuttamisesta

HE 124/2006 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi opintotukilain 31 ja 32 §:n muuttamisesta

HE 125/2006 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tekijänoikeuslain 19 §:n muuttamisesta

HE 126/2006 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi yksityisten arkistojen valtionavusta

HE 127/2006 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 128/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

HE 129/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta

HE 130/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista sekä laeiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 4 ja 13 §:n ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

HE 131/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 13 ja 17 §:n sekä maatalousyrittäjien eläkelain 16 §:n muuttamisesta

HE 132/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

HE 133/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi perhehoitajalain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

HE 134/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi elatusturvalain 7 §:n muuttamisesta

HE 135/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi omaishoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta

HE 136/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

HE 137/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun 1 §:n ja 10 luvun 1 §:n sekä työttömyysturvalain 9 luvun 7 §:n muuttamisesta

HE 138/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2005

K11/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta

HE 113/2006 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ulkoaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta

HE 139/2006 vp

Hallintovaliokuntaan

MUUTA

Valiokuntien täydennysvaaleissa valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti:

suuren valiokunnan jäseneksi edustaja Arto Bryggare,

perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäseneksi edustaja Terhi Peltokorpi,

talousvaliokunnan jäseneksi edustaja Marjaana Koskinen ja

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi edustaja Terhi Peltokorpi.

Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäseneksi on valittu ehdokaslistan mukaisesti edustaja Erkki Pulliainen.

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten edustaja Miapetra Kumpula-Natri pyysi vapautusta ympäristövaliokunnan jäsenyydestä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.