Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 36/2006

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 5.9.2006

Hallituksen esitys laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 90/2005 vp, HaVM 14/2006 vp

Hyväksytty

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

LiVM 14/2006 vp - HE 62/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä annettua lakia siten, että ajopiirturikorttien myöntämistä koskevan sopimuskauden pituus säädetään yhdenmukaiseksi kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetussa laissa olevan sopimuskauden kanssa. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker 432 2082).

UaVM 9/2006 vp - VNS 6/2006 vp Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon (UNIFIL, United Nations Interim Force in Lebanon) Libanonissa

(Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi 432 2057).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 5.9.2006

Hallituksen esitys laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

HE 89/2006 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys polttoturpeen ja sillä tuotetun sähkön toimitusvarmuuden turvaamista koskevaksi lainsäädännöksi

HE 100/2006 vp

Talousvaliokuntaan ja Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Kioton mekanismien käytöstä

HE 108/2006 vp

Talousvaliokuntaan jaYmpäristövaliokuntaan

Keskiviikko 6.9.2006

Hallituksen esitys laiksi Suomen perustuslain 35 ja 90 §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 71/2006 vp

Perustuslakivaliokuntaan ja Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi liiketoimintakiellosta annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

HE 82/2006 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys ulosottokaareksi ja laiksi verojen ja maksujen täytäntöönpanosta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

HE 83/2006 vp

Lakivaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan ja Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kihlakunnansyyttäjästä annetun lain, Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjästä annetun lain ja yleisistä syyttäjistä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

HE 84/2006 vp

Lakivaliokuntaan ja Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäymiskaaren 24 luvun muuttamisesta

HE 85/2006 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta

HE 86/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys Marokon kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 87/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Halltuksen esitys Azerbaitdzhanin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määrysten voimaansaattamisesta

HE 88/2006

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys kansaneläkelaiksi, laiksi vammaisetuuksista ja laiksi eläkkeensaajan asumistuesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

HE 90/2006

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta

HE 91/2006

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 92/2006

Työasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista sekä tuloverolain 70 §:n muuttamisesta

HE 93/2006 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 §:n muuttamisesta

HE 94/2006 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys Amerikan yhdysvaltojen kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista

HE 95/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 87 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 96/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys vuoden 1989 kansainvälisen meripelastusyleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merilain muuuttamisesta, sekä vuoden 1910 erinäisten meriapua ja meripelastusta koskevien määräysten yhdenmukaistuttamisesta tehdyn kansainvälisen sopimuksen irtisanomisen hyväksymisestä

HE 97/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 4 ja 7 §:n muuttamisesta

HE 98/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan ja Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi lapsipornografian levittämisen estotoimista

HE 99/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi palosuojelurahastolain muuttamisesta

HE 101/2006 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kiinteistörahastolain ja sijoitusrahastolain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

HE 102/2006 vp

Talousvaliokuntaan ja Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

HE 103/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Tieteellisten seurain valtuuskunnasta

HE 104/2006 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen sisäinen kuntoutusyhtiö Petrean muuttamisesta säätiöksi

HE 105/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

HE 106/2006 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys tuloverotuksen siirtohinnoittelua koskevaksi lainsäädännöksi

HE 107/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sähköisten tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmistä

HE 109/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja postipalvelulain muuttamisesta

HE 110/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 5.9.2006

Valiokuntien täydennysvaaleissa Irina Krohnin edustajantoimen päättymisen johdosta hänen tilalleen valitaan uusi jäsen perustuslakivaliokuntaan sekä uusi varajäsen hallintovaliokuntaan, sivistysvaliokuntaan ja tulevaisuusvaliokuntaan.

Edelleen ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta
suuren valiokunnan varajäsenyydestä ed. Sinnemäki, perustuslakivaliokunnan varajäsenyydestä ed. Ulla Anttila, valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä ed. Andersson, hallintovaliokunnan jäsenyydestä ed. Kasvi, liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenyydestä ed. Paajanen, sivistysvaliokunnan jäsenyydestä ed. Löv ja varajäsenyydestä ed. Satonen, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä ed. Holmlund, talousvaliokunnan jäsenyydestä ed. Laxell, tulevaisuusvaliokunnan jäsenyydestä ed. Lindén työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä ed. Cronberg ja ed. Jansson sekä varajäsenyydestä ed. Kurvinen ja ympäristövaliokunnan jäsenyydestä ed. Heidi Hautala.

Keskiviikko 6.9.2006

Valiokuntapaikkojen uudelleen järjestelyä varten on edustaja Pia Gästrin pyytänyt vapautusta ympäristövaliokunnan jäsenyydestä.

Valiokuntien täydennysvaaleissa valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti:
suuren valiokunnan varajäseneksi ed. Meriläinen,
perustuslakivaliokunnan jäseneksi ed. Heidi Hautala ja varajäseneksi ed. Meriläinen,
valtiovarainvaliokunnan varajäseneksi ed. Sumuvuori,
hallintovaliokunnan jäseneksi ed. Andersson ja varajäseneksi ed. Kasvi,
liikenne- ja viestintävaliokunnan jäseneksi ed. Karttunen ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Paajanen,
sivistysvaliokunnan jäseneksi ed. Nylander ja varajäseniksi ed. Karttunen ja ed. Forsius,
sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseneksi ed. Risikko,
talousvaliokunnan jäseneksi ed. Sarkomaa,
tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi ed. Karttunen ja varajäseneksi ed. Sumuvuori,
työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi ed. Meriläinen ja ed. Löv sekä varajäseneksi ed. Risikko,
ympäristövaliokunnan jäseneksi ed. Tynkkynen ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Andersson.

Torstai 7.9.2006

Ympäristövaliokunnan täydennysvaalissa on valittu jäseneksi edustaja Mikaela Nylander.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.