Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 24/2006

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Maanantai 12.6.2006

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2005

K 8/2006 vp, VaVM 8/2006 vp

Asia on loppuun käsitelty

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2005

K 9/2006 vp, VaVM 9/2006 vp

Asia on loppuun käsitelty

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Maanantai 12.6.2006

Hallituksen esitys laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

HE 57/2006 vp, VaVM 7/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi Pelastusopistosta ja pelastuslain 15 §:n muuttamisesta

HE 222/2005 vp, HaVM 8/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

HE 48/2006 vp, HaVM 9/2006 vp

Hyväksyttiin

Lakialoite laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 14 ja 19 §:n muuttamisesta

LA 42/2006 vp, HaVM 10/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta

HE 32/2006 vp, HaVM 11/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Suomen ja Sierra Leonen erityistuomioistuimen välillä Sierra Leonen erityistuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultaviksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 28/2006 vp, LaVM 7/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

HE 29/2006 vp, LaVM 8/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi hallintooikeuslain muuttamisesta

HE 85/2005 vp, LaVM 9/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain ja eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta

HE 231/2005 vp, LiVM 13/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

HE 37/2006 vp, MmVM 5/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 58/2006 vp, SiVM 4/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta

HE 33/2006 vp, SiVM 5/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta

HE 63/2006 vp, StVM 11/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi

HE 109/2005 vp, TaVM 7/2006 vp, LA 70, 147/2003 vp, TPA 50/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) annetun lain muuttamisesta

HE 66/2006 vp, TyVM 7/2006 vp

Hyväksyttiin

Tiistai 13.6.2006

Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain 56 §:n muuttamisesta

HE 7/2006 vp, VaVM 10/2006 vp

(mietintöön sisältyy yksi hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi Maaseutuvirastosta sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta

HE 36/2006 vp, MmVM 6/2006 vp

(mietintöön sisältyy yksi hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause)

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

VaVM 11/2006 vp - HE 55/2006 vp Hallituksen esitys vuoden 2006 lisätalousarvioksi

Valtiovarainvaliokunta ehdotti että ehdotus vuoden 2006 lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen mukaisena, että lisätalousarvioaloitteet LTA 1-106/2006 vp hylätään, että lisätalousarviota sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2006 alkaen. (valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko, 432 2100, valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055, valiokuntaneuvos Mari Nuutila, 432 2056, valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

Mietintöön sisältyy edustajien Jari Koskinen/kok, Tuija Nurmi/kok, Maija Perho/kok, Pekka Kuosmanen/ kok, Olli Nepponen/kok, Bjarne Kallis/kd, Anni Sinnemäki/vihr, Janina Andersson/vihr, Kari Uotila/vas, Iivo Polvi/vas, Mikko Immonen/vas, Mikko Kuoppa /vas vastalauseet.

HaVM 13/2006 vp - HE 25/2005 vp Hallituksen esitys passilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi passilaki. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimesta annettua lakia, ulkomaalaislakia ja ulkomaalaisrekisteristä annettua lakia.

Taustana passilainsäädännön uudistamiselle on se, että Euroopan yhteisöjen komissio antoi helmikuussa 2004 ehdotuksen neuvoston asetukseksi EU:n kansalaisten passien turvatekijöistä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista. Asetusehdotuksen mukaan matkustusasiakirjaan tulisi sisällyttää tekninen osa, siru, joka sisältäisi biometrisena tunnisteena kasvokuvan. Toisena biometrisena tunnisteena tulisi käyttöön sormenjäljet. Euroopan unionin neuvosto (oikeus- ja sisäasiat) on hyväksynyt asetuksen.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

HaVM 14/2006 vp - HE 90/2005 vp Hallituksen esitys laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta. Lakia sovellettaisiin poliisin tiloihin sijoitettujen tutkintavankien, poliisin säilytettävinä olevien pidätettyjen ja kiinni otettujen sekä muiden poliisin säilytettävinä laillisella perusteella olevien vapautensa menettäneiden kohteluun.

Laissa säädettäisiin vapautensa menettäneiden kohtelussa noudatettavista yleisistä periaatteista, vapautensa menettäneen oikeuksista ja velvollisuuksista sekä niistä toimenpiteistä, joihin poliisin henkilökunnalla on oikeus ryhtyä henkilön vapauden rajoittamiseksi sinä aikana, jona vapautensa menettänyt on poliisin säilytettävänä.

Poliisin tiloihin sijoitettujen tutkintavankien sekä poliisin säilyttämien pidätettyjen ja kiinni otettujen kohtelua koskevan lainsäädännön uudistamisen lähtökohtana on ollut säätää heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä perusoikeuksien rajoituksista lain tasolla perustuslain asettamien vaatimusten ja ihmisoikeussopimusten velvoitteiden mukaisesti.

Laissa säädetyin edellytyksin pidätettyjen ja kiinni otettujen valvonta voitaisiin toteuttaa teknisten laitteiden avulla etävalvontana poliisin etävalvontakeskuksesta. Laissa säädettäisiin myös poliisin palveluksessa olevien vartijoiden asemasta, tehtävistä ja toimivaltuuksista.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne, 432 2062)

LaVM 10/2006 vp - HE 221/2005 vp Hallituksen esitys kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ihmiskauppaa ja maahanmuuttajien salakuljetusta koskevien lisäpöytäkirjojen hyväksymisestä ja niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain 20 luvun ja järjestyslain 7 ja 16 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan rikoslakia muutettavaksi siten, että seksuaalipalvelujen ostaminen olisi yleisesti rangaistavaa. Mainittuun rikokseen syyllistyisi se, joka lupaamalla tai antamalla korvauksen saa toisen ryhtymään sukupuoliyhteyteen tai siihen rinnastettavaan seksuaaliseen tekoon, jollei teko ole ankarammin rangaistava seksuaalipalvelujen ostamisena nuorelta. Seksuaalipalvelujen ostamisesta tuomittaisiin myös se, joka käyttää seksuaalipalveluita, joista toinen on luvannut tai antanut korvauksen. Seksuaalipalvelujen ostamisesta tuomittaisiin rangaistukseksi sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta. Seksuaalipalvelujen ostamisen yritys olisi rangaistava.

Järjestyslakiin ehdotetaan tehtäviksi uudesta rangaistussäännöksestä johtuvat muutokset. Seksuaalipalvelujen ostaminen yleisellä paikalla ei olisi enää rangaistavaa järjestysrikkomuksena. Seksuaalipalvelujen ostamista nuorelta koskevaan rikoslain rangaistussäännökseen lisättäisiin tekomuodoksi toisen henkilön korvaamien seksuaalipalvelujen käyttäminen.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että eduskunta hyväksyisi kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ihmiskauppaa ja maahanmuuttajien salakuljetusta koskevat lisäpöytäkirjat jotka ehdotetaan saatettaviksi voimaan blankettilaeilla.

Lakivaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen New Yorkissa 15 päivänä marraskuuta 2000 tehdyt lisäpöytäkirjan ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan ehkäisemisestä sekä lisäpöytäkirjan maitse, meritse ja ilmateitse tapahtuvan maahanmuuttajien salakuljetuksen kieltämisestä siltä osin kuin lisäpöytäkirjat kuuluvat Suomen toimivaltaan, ja että hallituksen esitys hyväksytään muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Risto Eerola, 432 2079)

Mietintöön sisältyy edustajien Minna Sirnö/vas, Päivi Räsänen/kd, Petri Salo/kok, Juhani Sjöblom/kok, Lyly Rajala/kok, Timo Soini/ps, Jukka Roos/sd, vastalauseet

MmVM 8/2006 vp - HE 34/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta ja luopumisjärjestelmiä koskevien lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta. Lailla jatkettaisiin luopumistukijärjestelmää niille maatalousyrittäjille, jotka luopuvat maatalouden harjoittamisesta vuosina 2007-2010. Laki vastaisi sisällöltään pääosin lakia maatalousyrittäjien luopumistuesta, jonka nojalla on voitu myöntää vastaavaa tukea vuosina 1995-2006 maataloudesta luopuville maatalousyrittäjille. Ikääntyvä viljelijä voisi edelleen ennen vanhuuseläkeiän saavuttamista luopua maatalouden harjoittamisesta maatilatalouden rakenteen parantamiseksi siten, että tuen avulla turvattaisiin luopujan ja hänen puolisonsa toimeentulo eläkeiän saavuttamiseen asti. Luopujaa, luovutuksensaajaa ja luovutuksen kohteena olevaa maatilaa koskevat edellytykset säilyisivät pääosin ennallaan.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

Mietintöön sisältyy edustajien Pertti Hemmilä/kok, Jari Koskinen/kok vastalause

StVM 13/2006 vp - VNS 5/2006 vp Valtioneuvoston selonteko vammaispolitiikasta

Vammaispoliittisen selonteon antaminen perustuu pääministeri Matti Vanhasen hallituksen ohjelmaan. Selonteko sisältää suomalaisen vammaispolitiikan esittelyn, selvityksen vammaisten henkilöiden elinolosuhteista sekä tasavertaisuutta edistävistä palveluista ja tukitoimista. Selonteossa hallitus arvioi nykyisen vammaispolitiikan vahvuuksia ja haasteita sekä esittää ratkaisuja sen kehittämiseksi ja uudistamiseksi. Selonteko sisältää tavoitteita ja toimenpiteitä, joiden avulla hallitus toteuttaa kansalaisten yhdenvertaisuutta edistävää vammaispolitiikkaa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdotti että selonteko hyväksytään ja että lisäksi hyväksytään yksi lausuma (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067, valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

Mietintöön sisältyy edustajien Eero Akaan-Penttilä/kok, Raija Vahasalo/ kok, Sirpa Asko-Seljavaara/kok, Leena Rauhala/kd, Erkki Virtanen/ vas, Marjaana Koskinen/sd, Erkki Virtanen/vas, vastalauseet

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Maanantai 12.6.2006

Laki tuloverolain 69 §:n muuttamisesta

LA 46/2006 vp (Suvi Lindén /kok ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tuloverolain 55 §:n muuttamisesta

LA 48/2006 vp (Jukka Vihriälä/kesk ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki rikoslain ja pakkokeinolain 5 a luvun 2 §:n muuttamisesta

LA 49/2006 vp (Jukka Gustafsson/sd ym.)

Lakivaliokuntaan

Tiistai 13.6.2006

Hallituksen esitys laiksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta 70/2006 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 72/2006 vp

Hallintovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

HE 73/2006 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain muuttamisesta

HE 74/2006 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 75/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

HE 76/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys eläkelaitosten toimintapääomaa ja vastuuvelkaa koskevien säännösten muuttamiseksi

HE 77/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain muuttamisesta sekä eläkesäätiölain 64 §:n 2 momentin ja vakuutuskassalain 96 §:n 2 momentin kumoamisesta

HE 78/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 79/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi poikkeusolojen vakuutustakuusta

HE 80/2006 vp

Talousvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

HE 81/2006 vp

Ympäristövaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

MUUTA

Valtioneuvoston selonteko maatalouspolitiikasta

VNS 4/2005 vp, MmVM 7/2006 vp

Palautekeskustelu

Asia on loppuun käsitelty

SUURI VALIOKUNTA

U 36/2006 vp ehdotuksesta komission direktiiviksi (rahoitusvälineiden markkinat)

Talousvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.