Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 23/2006

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Maanantai 5.6.2006

Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 luvun 4 §:n ja 7 luvun 3 §:n sekä työttömyysturvalain 2 luvun 20 §:n ja 7 luvun 5 §:n muuttamisesta

HE 45/2006 vp, TyVM 5/2006 vp, LA 15/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta

HE 43/2006 vp, TyVM 6/2006 vp

Hyväksyttiin

Tiistai 6.6.2006

Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta

HE 44/2006 vp, TyVM 4/2006 vp, LA 81/2003 vp, 80/2004 vp, 33/2005 vp

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia ja yksi lausumaehdotus)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi kuntalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 8/2006 vp, HaVM 6/2006 vp, LA 123/2004 vp

Hyväksyttiin

Torstai 8.6.2006

Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

HE 60/2006 vp, HaVM 7/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta

HE 26/2006 vp, LaVM 6/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ilmailulain muuttamisesta

HE 49/2006 vp, LiVM 10/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys rautatielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 16/2006 vp, LiVM 11/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys kaupallisia tavarankuljetuksia ja maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutusta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

HE 24/2006 vp, LiVM 12/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista

HE 35/2006 vp, MmVM 4/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys valtion tuella rahoitettujen vuokra- ja osaomistusasuntojen asukasvalinnan sekä omistusasuntolainojen tuen myöntämisen perusteita koskevaksi lainsäädännöksi

HE 47/2006 vp, YmVM 4/2006 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

VaVM 6/2006 vp - HE 56/2006 vp Hallituksen esitys laiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta ja laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki, jonka nojalla maataloudessa käytetystä energiasta palautettaisiin energiatuotteiden hintaan sisältyvää valmisteveroa. Valmisteveroa palautettaisiin ammattimaiselle maatalouden harjoittajalle maataloudessa käytetyn kevyen ja raskaan polttoöljyn sekä sähkön käytön perusteella. Veronpalautukseen olisivat oikeutettuja sellaiset maatalouden harjoittajat, joille maksetaan Euroopan unionin suoraa tukea, luonnonhaittakorvausta, maatalouden ympäristötukea tai kansallista tukea ja lisäksi ne, jotka harjoittavat viljankuivausta.

Veroa palautettaisiin noin 15,8 miljoonaa euroa vuodelta 2005 ja noin 19,9 miljoonaa euroa vuodesta 2006 lähtien.

Teknisesti valmistevero palautettaisiin hakemuksesta pääasiallisesti maatalouden tuloverotuksen toimittamisen yhteydessä ja veronpalautukseen sovellettaisiin pääsääntöisesti verotusmenettelyä koskevia säännöksiä. Veroa palautettaisiin kuitenkin erillisen hakemuksen perusteella vuoden 2005 aikana käytetyistä energiatuotteista. Verovirasto vastaisi veronpalautuksesta.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

Mietintöön sisältyy edustajien Jari Koskinen/kok, Tuija Nurmi/kok, Iivo Polvi/vas, Irja Tulonen/kok Kari Uotila/vas, Bjarne Kallis/kd, Olli Nepponen/kok vastalause

VaVM 7/2006 vp - HE 57/2006 vp Hallituksen esitys laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan vuoden 2004 alusta voimaan tulleen valtion tilivelvollisuusuudistuksen periaatteiden ulottamiseksi valtion eläkerahastoon rahastosta annettuun lakiin otettavaksi tarpeelliset säännökset rahaston ohjauksen ja valvonnan vahvistamisesta. Valtiovarainministeriöllä olisi oikeus antaa yleisiä määräyksiä rahaston hallinnon järjestämisestä, talouden hoidosta ja varojen sijoittamisesta. Rahaston johtokunta muuttuisi hallitukseksi. Lakiin otettaisiin myös voimassa olevaa lakia seikkaperäisemmät säännökset hallituksen tehtävistä, rahaston hallinnosta sekä rahaston tilinpäätöksen käsittelystä ja tilintarkastuksesta. Muutosten tarkoituksena on vahvistaa rahaston sijoitustoiminnan ohjausta, täsmentää rahaston hallituksen tehtäviä ja vastuuta sekä tarkistaa muutoinkin lain säännöksiä rahaston valtiontaloudellisen merkityksen edellyttämällä tavalla.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että valtion eläkerahastosta siirretään valtion talousarvioon vuonna 2006 vähemmän kuin laissa säädetyt 40 prosenttia valtion saman vuoden eläkemenosta. Tältä osin esitys liittyy valtion vuoden 2006 lisätalousarvioon.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Mari Nuutila, 432 2056)

VaVM 8/2006 vp - K 8/2006 vp Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2005

Valtiovarainvaliokunta ehdotti että eduskunta päättäisi lähettää eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2005 sekä sen johdosta annetun mietinnön kansliatoimikunnalle tiedoksi ja niihin toimenpiteisiin ryhtymistä varten, joihin ne antavat aihetta. (Valiokuntaneuvos Mari Nuutila, 432 2056)

VaVM 9/2006 vp - K 9/2006 vp Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2005

Valtiovarainvaliokunta ehdotti että eduskunta päättäisi lähettää eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2005 sekä sen johdosta annetun mietinnön kansliatoimikunnalle tiedoksi ja niihin toimenpiteisiin ryhtymistä varten, joihin ne antavat aihetta. (Valiokuntaneuvos Mari Nuutila, 432 2056)

VaVM 10/2006 vp - HE 7/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain 56 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvoverolakia.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055

Mietintöön sisältyy edustajien Iivo Polvi/vas, Anni Sinnemäki/vihr, Kari Uotila/vas, Bjarne Kallis/kd vastalause.

HaVM 9/2006 vp - HE 48/2006 vp Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan tarkistettavaksi kirkkolain kielisäännöksiä uuden kielilain ja saamen kielilain säätämisen johdosta.

Kirkkolakia ehdotetaan tarkistettavaksi seurakuntayhtymän kielen määrittelyn osalta samalla tavalla kuin kuntayhtymän kielestä säädetään uudessa kielilaissa. Seurakunnan kielen osalta voimassa oleviin säännöksiin ei esitetä muutoksia. Säännös suomalais-saamelaisesta seurakunnasta ehdotetaan kuitenkin muutettavaksi siten, että saamelaisten kotiseutualueen seurakunnat säädettäisiin kaksikielisiksi. Saamelaisten kotiseutualueen seurakunnassa noudatettaisiin soveltuvin osin saamen kielilakia kuten kunnassa. Lakiin esitetään lisättäväksi uusi säännös, jonka mukaan kaikki kirkon keskushallinnon viranomaiset olisivat kaksikielisiä ja hiippakunnan viranomaiset yksikielisiä, jos hiippakuntaan kuuluu vain yksikielisiä seurakuntia, ja kaksikielisiä, jos hiippakuntaan kuuluu vähintään yksi kaksikielinen seurakunta.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne, 432 2062)

HaVM 10/2006 vp - LA 42/2006 vp Lakialoite laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 14 ja 19 §:n muuttamisesta

Lakialoitteessa ehdotetaan, että henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettuun lakiin sekä kahdella hallituksen esityksellä, hallituksen esitys rahankeräyslaiksi sekä laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja rikoslain muuttamisesta (HE 102/2005 vp) ja hallituksen esitys laiksi Metsähallituksen erävalvonnasta ja laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 14 ja 19 §:n muuttamisesta (HE 147/2005 vp ) tehdyt muutokset sovitetaan teknisesti yhteen niiden sisältöä muuttamatta, jotta oikeustila ei jää 1.7.2006 lukien epäselväksi.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

HaVM 11/2006 vp - HE 32/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi ulkomaalaislakiin säännökset ihmiskaupan uhreille myönnettävästä oleskeluluvasta. Samalla lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös harkinta-ajasta, jonka kuluessa ihmiskaupan uhri voi toipua kokemuksistaan ja päästä rikollisten vaikutuspiiristä. Harkinta-aikana uhri voi tehdä päätöksen yhteistyöhön ryhtymisestä viranomaisten kanssa ihmiskaupasta epäiltyjen kiinni saamiseksi.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

HaVM 12/2006 vp - HE 215/2005 vp Hallituksen esitys laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kainuun hallintokokeilusta annettua lakia. Kainuun maakuntavaltuustoa ja sen vaaleja koskevia säännöksiä muutettaisiin niin, että maakuntavaltuutettujen määrä määräytyisi kuntalain säännöksien mukaisesti, maakuntavaaleissa luovuttaisiin kuntakohtaisista kiintiöistä ja vaalit käytäisiin koko kokeilualueella yhtenä vaalipiirinä kunnallisvaalien säännöksiä soveltuvin osin noudattaen. Ennakkoäänestysoikeus laajenisi koskemaan kaikkia kotimaassa olevia ennakkoäänestyspaikkoja. Vaalitavan muutoksen yhteydessä ehdotetaan lakiin lisättäväksi säännös maakuntahallinnon rahoituksen perusteista ja maakuntahallinnolle asetettaisiin velvoite suunnitella mahdollisen alijäämän kattamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

LiVM 13/2006 vp - HE 231/2005 vp Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain ja eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Viestintämarkkinalakia muutetaan siten, että se ottaa paremmin huomioon kuluttajan oikeudet viestintäpalvelua koskevan sopimuksen osapuolena.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

MmVM 5/2006 vp - HE 37/2006 vp Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Tilatukijärjestelmän täytäntöönanosta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lakiin otetaan säännökset tilaneuvontajärjestelmästä, sokeriuudistuksen kansallisesta toteuttamistavasta, lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta sekä tukioikeuksien siirrosta eräissä sukupolvenvaihdostilanteissa. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi vuoden 2007 alusta käyttöön otettavan tilaneuvontajärjestelmän perusteista. Tilaneuvontajärjestelmä on osa vuonna 2003 hyväksyttyä yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta.

Tilaneuvontaa antaisivat maa- ja metsätalousministeriön hyväksymät neuvontajärjestöt ja yksittäiset neuvojat, jotka merkittäisiin perustettavaan neuvontarekisteriin. Tilaneuvontajärjestelmän perustaminen on jäsenvaltiolle pakollista, mutta neuvontaan osallistuminen on ensi vaiheessa viljelijöille vapaaehtoista. Viljelijät voisivat saada valtion varoista tukea tilaneuvontaa varten.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

MmVM 6/2006 vp - HE 36/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi Maaseutuvirastosta sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Maaseutuviraston perustamisesta maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle. Maaseutuvirasto perustettaisiin hoitamaan Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten toimenpiteiden, yhteisön osaksi rahoittamien maaseudun kehittämistoimien ja näitä täydentävien kansallisten toimenpiteiden toimeenpanotehtäviä.

Esityksessä ehdotetaan myös maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annettua lakia muutettavaksi. Lakiin tehtäisiin Maaseutuviraston perustamisesta aiheutuvat muutokset.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

Mietintöön sisältyy edustaja Pertti Hemmilä/kok vastalause

MmVM 7/2006 vp - VNS 4/2005 vp Valtioneuvoston selonteko maatalouspolitiikasta

Selonteossa tarkastellaan maatalouden kansainvälisen toimintaympäristön kehitystä ja kuvataan Suomen maatalouden kehitystä viime vuosien aikana. Sekä arvioidaan tapahtunutta kehitystä ja koettuja muutoksia suomalaisen maatalouden näkökulmasta. Selonteon loppuosassa linjataan keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet, joilla edessä oleviin haasteisiin voidaan vastata.

Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdotti että hyväksytään selonteko ja että lisäksi hyväksytään neljä lausumaa (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

SiVM 5/2006 vp - HE 33/2006 vp Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan yliopistolakia muutettavaksi siten, että Helsingin yliopiston kirjaston nimi muutetaan Kansalliskirjastoksi.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081

StVM 12/2006 vp - HE 226/2005 vp Hallituksen esitys laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annettua lakia. Esityksen lähtökohtana on, että ravintolat ja muut ravitsemisliikkeet olisivat savuttomia.

Tupakointi voisi kuitenkin olla sallittua ravintolan tai muun ravitsemisliikkeen sisätiloissa hyväksytyssä erillisessä tupakointitilassa. Ravintolan tai muun ravitsemisliikkeen elinkeinonharjoittaja voisi päättää, varaako hän tähän tarkoitukseen tupakointitilan.

Tupakointitila tulisi toteuttaa sellaisia teknisiä menetelmiä hyväksi käyttäen, että tupakansavun kulkeutuminen tupakointitilasta muihin sisätiloihin estyy. Ruoan ja juoman tarjoilu ja nauttiminen olisi kielletty tupakointitilassa. Työskentely tupakointitilassa olisi muutoinkin kielletty lukuun ottamatta järjestyksen kannalta välttämättömiä toimenpiteitä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

Mietintöön sisältyy edustajien Osmo Soininvaara/vihr, Erkki Virtanen/vas, Leena Rauhala/kd, Eero Akaan-Penttilä/kok, Anne Holmlund/kok ja Marjaana Koskinen/sd vastalauseet

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Maanantai 5.6.2006

Hallituksen esitys laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 §:n ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

HE 68/2006 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 15 ja 19 luvun muuttamisesta

HE 69/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 14 ja 19 §:n muuttamisesta

LA 42/2006 vp (Tapani Tölli/kesk ym.)

Hallintovaliokuntaan

Lisätalousarvioaloitteet

LTA 1-106/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Keskiviikko 7.6.2006

Laki tuloverolain 38 ja 39 §:n muuttamisesta

LA 43/2006 vp (Esko Kiviranta /kesk)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tuloverolain 55 §:n muuttamisesta

LA 44/2006 vp (Esko Kiviranta /kesk)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki rikoslain 23 luvun 5 §:n muuttamisesta

LA 45/2006 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Lakivaliokuntaan

Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta

LA 47/2006 vp (Mikko Kuoppa /vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Torstai 8.6.2006

Hallituksen esitys Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 67/2006 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan, jolle muiden valiokuntien tulee antaa lausuntonsa 31. lokakuuta 2006 mennessä

MUUTA

Valtioneuvoston selonteko lähiajan energia- ja ilmastopolitiikan linjauksista - kansallinen strategia Kioton pöytäkirjan toimeenpanemiseksi

VNS 5/2005 vp, TaVM 8/2006 vp

Asia on loppuun käsitelty

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten vapautusta valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä pyysi edustaja Heikki A. Ollila, tilalle valittiin edustaja Sari Sarkomaa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäsenyydestä pyysi vapautusta edustaja Irja Tulonen jonka tilalle valittiin edustaja Sari Sarkomaa.

SUURI VALIOKUNTA

U 33/2006 vp komission alustavasta talousarvioesityksestä vuodelle 2007 (budjetti; Euroopan unioni)

(Käsitelty aiemmin tunnuksella E 6/2006 vp)

Valtiovarainvaliokuntaan

U 34/2006 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimitusketjujen turvallisuuden parantamiseksi (kuljetusketjujen turvatoimiasetus)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

U 35/2006 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (lääkinnällisiä laitteita koskevien säännösten tarkentaminen)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.