Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 21/2006

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 23.6.2006

Hallituksen esitys Guatemalan tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 205/2005 vp, UaVM 3/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Nigerian liittotasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 219/2005 vp, UaVM 4/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi Merenkulkulaitoksesta annetun lain sekä öljysuojarahastosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

HE 40/2006 vp, LiVM 9/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys lannoitevalmistelaiksi

HE 71/2005 vp, MmVM 3/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain, kauppakamarilain ja Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

HE 6/2006 vp, TaVM 6/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi eräiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisten työntekoa koskevien tietojen rekisteröinnistä, ulkomaalaislain 85 §:n muuttamisesta sekä ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 5 ja 7 §:n muuttamisesta

HE 46/2006 vp, TyVM 3/2006 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

UaVM 6/2006 vp - HE 230/2005 vp Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tadzikistanin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Luxemburgissa lokakuussa 2004 Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tadzikistanin tasavallan välisen kumppanuuden perustamisesta tehdyn kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen sekä lain sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy Luxemburgissa 11 päivänä lokakuuta 2004 tehdyn Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tadzikistanin tasavallan välisen kumppanuuden perustavan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi, 432 2057)

UaVM 7/2006 vp - HE 18/2006 vp Hallituksen esitys Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi New Yorkissa 31 päivänä maaliskuuta 1999 tehdyn sopimuksen Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy New Yorkissa 31 päivänä maaliskuuta 1999 tehdyn sopimuksen Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.(Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi, 432 2057)

TyVM 4/2006 vp - HE 44/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työsopimuslain ja merimieslain ottovanhempien hoitovapaaoikeutta, etävanhemman tilapäistä hoitovapaaoikeutta sekä vammaisen ja pitkäaikaissairaan lapsen vanhemman oikeutta osittaiseen hoitovapaaseen koskevia säännöksiä.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

Mietintöön sisältyy edustajien Sari Essayah/kd, Leena Rauhala/kd, Arto Satonen/kok, Anne Holmlund/kok, Markus Mustajärvi/vas ja Tarja Cronberg/vihr vastalauseet.

TyVM 5/2006 vp - HE 45/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 luvun 4 §:n ja 7 luvun 3 §:n sekä työttömyysturvalain 2 luvun 20 §:n ja 7 luvun 5 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoimapalvelusta annettua lakia ja työttömyysturvalakia.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

TaVM 7/2006 vp - HE 109/2005 vp Hallituksen esitys uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi osakeyhtiölaki, jolla kumotaan nykyinen osakeyhtiölaki. Lisäksi useisiin muihin lakeihin ehdotetaan tehtäväksi uudesta osakeyhtiölaista johtuvia muutoksia.

Uudella lailla lisätään suomalaisten osakeyhtiöiden toimintamahdollisuuksia vähentämällä ja keventämällä muotomääräyksiä, säätämällä kokonaan uusista menettelyistä sekä lisäämällä tahdonvaltaisuutta. Laissa ehdotetaan säädettäväksi useista sellaisista asioista, joista nykyään on pakko määrätä yhtiöjärjestyksessä. Uusi laki on muutenkin nykyistä kattavampi, mikä selkeyttää oikeustilaa ja lisää oikeusvarmuutta. Erityistä huomiota on kiinnitetty pienten osakeyhtiöiden asemaan. Ehdotus ei kokonaisuutena arvioiden vaikuta velkojien tai vähemmistöosakkeenomistajien suojan tasoon.

Osakeyhtiön perustamista ehdotetaan yksinkertaistettavaksi ja kevennettäväksi. Osakeyhtiöiden osake- ja osakasluettelot säilyisivät nykyiseen tapaan julkisina.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 23.6.2006

Hallituksen esitys vuoden 2006 lisätalousarvioksi

HE 55/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Sambian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 51/2006 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi edunvalvontavaltuutuksesta sekä holhoustoimesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

HE 52/2006 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi rikoslain 50 luvun muuttamisesta

HE 53/2006 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys eurooppaosuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 54/2006 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta ja laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta

HE 56/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

HE 57/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 58/2006 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ortodoksisesta kirkosta

HE 59/2006 vp

Hallintovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

HE 60/2006 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys ajoneuvolain ja eräiden muiden ajoneuvojen rekisteröintiä koskevia säännöksiä sisältävien lakien sekä ajoneuvoverolain muuttamisesta

HE 61/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan, Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

HE 62/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta

HE 63/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain muuttamisesta

HE 64/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys huumausainelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 65/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) annetun lain muuttamisesta

HE 66/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2005

K 7/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Keskiviikko 24.5.2006

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2005

K 6/2006 vp

Perustuslakivaliokuntaan

MUUTA

Keskustan eduskuntaryhmän pääsihteeri Pekka Perttula pyysi vapautusta Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsenyydestä, tilalle valittiin edustaja Mauri Salo.

SUURI VALIOKUNTA

U 26/2006 vp ehdotuksesta jäsenmaiden sisäiseksi sopimukseksi koskien EU:n ja AKT-maiden kehitysyhteistyön rahoitusta (Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden väliseen kumppanuussopimukseen perustuvan kehitysrahoitusyhteistyön rahoitus)

Ulkoasiainvaliokuntaan, Valtiovarainvaliokuntaan

U 27/2006 vp ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (rikosrekisteritietojen vaihdon järjestäminen ja sisältö Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä)

Lakivaliokuntaan

U 28/2006 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhteisön autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet)

Valtiovarainvaliokuntaan

U 29/2006 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhteisöjen tullisuspensiot; teollisuus-, maatalous- ja kalastustuotteet)

Valtiovarainvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.