Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 20/2006

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 17.5.2006

Hallituksen esitys Suomen ja Norjan välillä tavaroiden ja palvelujen vaihdon ylläpitämisestä sota- ja kriisitilanteissa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 41/2006 vp, TaVM 4/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

HE 42/2006 vp, TaVM 5/2006 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

UaVM 3/2006 vp - HE 205/2005 vp Hallituksen esitys Guatemalan tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Guatemalan tasavallan kanssa 12 päivänä huhtikuuta 2005 allekirjoitetun sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen.

Ulkoasiainvaliokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2005 tehdyn Suomen tasavallan hallituksen ja Guatemalan tasavallan hallituksen välisen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen, ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi, 432 2057)

UaVM 4/2006 vp - HE 219/2005 vp Hallituksen esitys Nigerian liittotasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Nigerian kanssa 22 päivänä kesäkuuta 2005 allekirjoitetun sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen.

Ulkoasiainvaliokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2005 tehdyn Suomen tasavallan ja Nigerian liittotasavallan välisen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen, ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi, 432 2057)

UaVM 5/2006 vp - LA 28/2006 vp Lakialoite Laki kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksesta sekä laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain ja valtion maksuperustelain 1 ja 10 §:n muuttamisesta

Aloitteessa ehdotetaan säädettäväksi laki kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksesta. Se toimisi eduskunnan yhteydessä riippumattomana tutkimuslaitoksena, joka harjoittaisi kansainvälisiin poliittisiin tai taloudellisiin suhteisiin ja Euroopan unionin asioihin kohdistuvaa tutkimusta sekä tekisi niistä ajankohtaisia selvityksiä.

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi lakiehdotuksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Jukka Salovaara, 432 2105)

VaVM 5/2006 vp - HE 20/2006 vp Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan valtion talousarviosta annettuun lakiin lisättäväksi uusi säännös, joka mahdollistaa valtionhallinnossa tarvittavien tavanomaisten tavaroiden ja palveluiden sekä laajasti käytettävien tavanomaisten tietoteknisten laitteistojen ja niiden ohjelmistojen sekä hallinnon yhteisten tietojärjestelmien hankintojen toteuttamisen yhteishankintoina. Ehdotetun säännöksen mukaan valtion virastot ja laitokset järjestäisivät säännöksen tarkoittamien tavaroiden ja palveluiden hankinnat niin, että niissä käytettäisiin yhteishankintaa toteuttavan hankintayksikön valtionhallinnolle kilpailuttamaa sopimusta. Jos hankinta ei erityisestä syystä olisi toteutettavissa yhteishankinnan piirissä, hankinnan voisi järjestää muulla tavoin.

Ehdotetun uuden säännöksen tavoitteena on edistää valtionhallinnon hankintojen taloudellista toteuttamista poistamalla päällekkäistä kilpailuttamista sekä mahdollistamalla hankintatoimeen sitoutuvien voimavarojen tehokkaampaa käyttöä ja hankinnan ammattimaisempaa toteuttamista.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Mari Nuutila, 432 2056)

HaVM 5/2006 vp - HE 4/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja valtion virkamieslain 53 ja 55 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan poliisin hallinnosta annettua lakia sekä valtion virkamieslakia muutettaviksi. Poliisin tekniikkakeskuksen tehtävämääritystä laajennettaisiin siten, että myös muut viranomaistahot kuin poliisihallinto voisivat hankkia palveluita Poliisin tekniikkakeskukselta.

Lisäksi poliisin hallinnosta annettuun lakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset poliisin ylijohdon ja poliisin lääninjohdon ohjaustoimivallasta sekä mahdollisuudesta määrätä poliisimies erotettavaksi määräaikaisesti virantoimituksesta.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

HaVM 6/2006 vp - HE 8/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi kuntalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntalakia siten, että valtuusto voisi valita kunnan johtoon pormestarin sekä apulaispormestareita. Kuntalakiin ehdotetaan otettavaksi uusina säännökset luottamushenkilön oikeudesta saada vapaata työstään luottamustoimen hoitamiseksi sekä kunnan mahdollisuudesta tukea valtuustoryhmien toimintaa. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi otto-oikeutta ja kunnan talouden tasapainottamista koskevia säännöksiä.

Pormestari valittaisiin kunnanjohtajan sijasta. Pormestari ja apulaispormestari olisivat luottamushenkilöitä, jotka valittaisiin enintään valtuuston toimikaudeksi ja jotka voitaisiin erottaa epäluottamuksen perusteella. Pormestari toimisi kunnanhallituksen puheenjohtajana ja apulaispormestari voisi toimia lautakunnan puheenjohtajana. Pormestarimalliin siirtyvässä kunnassa ei tarvitsisi olla apulaispormestareita. Pormestariksi ja apulaispormestariksi voitaisiin valita sellainenkin henkilö, joka ei ole valtuutettu tai vaalikelpoinen kunnanhallitukseen tai lautakuntaan tai jonka kotikunta kyseinen kunta ei ole.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne, 432 2062)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Keskiviikko 17.5.2006

Tiemaksulaki

LA 41/2006 vp (Erkki Pulliainen /vihr ym.)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Torstai 18.5.2006

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2005

K 8/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2005

K 9/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki arvonlisäverolain 36 §:n muuttamisesta

LA 38/2006 vp (Oras Tynkkynen/ vihr)

Valtiovarainvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 16.5.2006

Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2007-2011

VNS 2/2006 vp, VaVM 4/2006 vp

Asia on loppuun käsitelty

Valtioneuvoston selonteko vammaispolitiikasta

VNS 5/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten edustaja Sirkka-Liisa Anttila pyysi vapautusta eduskunnan pankkivaltuutettujen jäsenyydestä, tilalle valittiin edustaja Markku Koski.

Edustaja Irina Krohnille/vihr on myönnetty vapautusta edustajantoimesta 1. päivästä elokuuta 2006 lukien.

SUURI VALIOKUNTA

U 24/2006 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (merenkulun vastuudirektiivi)

Liikennevaliokuntaan

U 25/2006 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (kaksoisrunkoasetuksen muutos)

Liikennevaliokunta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.