Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 19/2006

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Perjantai 12.5.2006

Hallituksen esitys laiksi kunnallisen eläkelain 2 §:n muuttamisesta

HE 19/2006 vp, StVM 10/2006 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

VaVM 4/2006 vp - VNS 2/2006 vp Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2007-2011

Valtioneuvoston hyväksymät valtiontalouden menokehykset ovat 30 211 miljoonaa euroa vuodelle 2007, 31 013 miljoonaa euroa vuodelle 2008, 30 980 miljoonaa euroa vuodelle 2009, 31 004 miljoonaa euroa vuodelle 2010 ja 31 020 miljoonaa euroa vuodelle 2011. Jakamattomaksi varaukseksi vuodelle 2007 jää 139 miljoonaa euroa ja vuosille 2008-2011 kullekin 300 miljoonaa euroa.

Kehysten valmistelun ensisijaisena lähtökohtana on ollut hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamisen tukeminen ja vakaan talouskasvun turvaavan finanssipolitiikan jatkaminen. Hallitus on myös pyrkinyt varautumaan tuleviin haasteisiin, mikä on merkinnyt pidättyvyyttä kaikkien menolisäysten suhteen.

Vuodelle 2007 kohdennetaan menojen vähentämisehdotuksia yhteensä noin 146 milj. euroa. Lisäksi harkinnanvaraisiin määrärahoihin ei muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta tehdä hintatason muutokseen perustuvia tasokorotuksia, mikä kohentaa kehystilannetta noin 120 milj. eurolla. Tuottavuusohjelmien toimeenpanon seurauksena hallinnonalojen menot vähenevät noin 20 milj. eurolla vuonna 2007. Hallituksen lähtökohtana on, että jos jatkovalmistelussa tehdään kehykset ylittäviä ratkaisuja, niiden vaikutukset kompensoidaan määrärahasäästöinä muualla.

Vuosien 2008-2011 menotaso perustuu nykyisen hallituksen tekemiin päätöksiin, mutta vasta seuraava hallitus määrittelee tulevan hallituskauden määrärahojen tason ja painopisteet.

Valtiovarainvaliokunta ehdotti että eduskunta lähettäisi mietinnön valtioneuvostolle tiedoksi ja tarpeellisia toimenpiteitä varten. (Valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko, 432 2100)

Mietintöön sisältyy edustajien Jari Koskinen/kok, Pekka Kuosmanen/ kok, Tuija Nurmi/kok, Irja Tulonen/ kok, Kimmo Sasi/kok, Kari Uotila/ vas, Iivo Polvi/vas, Bjarne Kallis/kd ja Anni Sinnemäki/vihr vastalauseet.

LiVM 9/2006 vp - HE 40/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi Merenkulkulaitoksesta annetun lain sekä öljysuojarahastosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Merenkulkulaitoksesta annettua lakia muutetaan siten, että Merenkulkulaitoksen jako keskushallintoon ja aluehallintoon poistetaan. Laista poistetaan maininnat keskus- ja aluehallinnosta sekä merenkulkupiireistä.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

MmVM 3/2006 vp - HE 71/2005 vp Hallituksen esitys lannoitevalmistelaiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi lannoitevalmistelaki, jolla kumottaisiin vuonna 1993 annettu lannoitelaki. Esityksen tarkoituksena on uudistaa, yhdenmukaistaa ja selventää lannoitevalmisteita koskeva lainsäädäntö, ottaen huomioon kansalliset kehittämistavoitteet ja käytännössä esiin tulleet muutostarpeet.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

TaVM 6/2006 vp - HE 6/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain, kauppakamarilain ja Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Esityksellä saatetaan kansallisesti voimaan direktiivi julkisista ostotarjouksista. Direktiivistä johtuvien muutosten lisäksi arvopaperimarkkinalain säännöksiin ehdotetaan tehtäväksi kansallisista tarpeista johtuvia muutoksia, joiden vuoksi arvopaperimarkkinalain 6 luvun säännökset julkisesta ostotarjouksesta uudistetaan kokonaisuudessaan. Mainitussa luvussa ehdotetaan säädettäväksi julkisesta vapaaehtoisesta ostotarjouksesta sekä pakollisesta ostotarjouksesta. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset myös Keskuskauppakamarin yrityskauppalautakunnasta.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

TyVM 3/2006 vp - HE 46/2006 vp Hallituksen esitys laiksi eräiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisten työntekoa koskevien tietojen rekisteröinnistä, ulkomaalaislain 85 §:n muuttamisesta sekä ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 5 ja 7 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiden Euroopan unionin kansalaisten työn-tekoa koskevien tietojen rekisteröinnistä. Esitys liittyy tavoitteeseen parantaa Suomen ja muiden Euroopan unionin maiden välillä liikkuvan työvoiman tilastointia ja seurantaa Tšekin, Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan, Slovenian ja Slovakian kansalaisten ansiotyön edellytyksistä annetun lain soveltamisen päättyessä huhtikuun 2006 lopussa.

Työntekoa koskevien tietojen rekisteröiminen parantaisi mahdollisuuksia työvoiman liikkuvuuden tilastointiin. Tilastot ovat tarpeen työmarkkinoiden toiminnan ja lyhytaikaisen työvoimamuuton seuraamiseksi

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistaina 9.5.2006

Laki tekijänoikeuslain sekä eräiden muiden teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvien lakien muuttamisesta

LA 29/2006 vp (Jyrki Kasvi /vihr ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

LA 34/2006 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki alkoholilain 14 §:n muuttamisesta

LA 37/2006 vp (Markus Mustajärvi/ vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tuloverolain 72 a §:n muuttamisesta

LA 40/2006 vp (Mikko Kuoppa/vas ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Torstai 11.5.2006

Laki metsästyslain 14 §:n muuttamisesta

LA 36/2006 vp (Matti Kangas /vas ym.)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Laki arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta

LA 39/2006 vp (Hannu Hoskonen/ kesk ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Perjantai 12.5.2006

Laki autoverolain 51 §:n muuttamisesta

LA 24/2006 vp (Paula Risikko /kok)

Valtiovarainvaliokuntaan

MUUTA

Valtioneuvoston selonteko Euroopan unionin perustuslakisopimuksesta

VNS 6/2005 vp, UaVM 2/2006 vp (mietintöön sisältyy kolme vastalausetta)

Asia on loppuun käsitelty

SUURI VALIOKUNTA

U 20/2006 vp ehdotuksesta parlamentin ja neuvoston asetukseksi (uudistettu tullikoodeksi)

Valtiovarainvaliokuntaan

U 21/2006 vp ehdotuksesta parlamentin ja neuvoston päätökseksi (e-tullipäätös)

Valtiovarainvaliokuntaan

U 22/2006 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (matkatavaradirektiivin muuttaminen)

Valtiovarainvaliokuntaan

U 23/2006 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.