Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 17/2006

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 25.4.2006

Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista

VN 4/2006 vp

Asia on loppuun käsitelty

Torstai 27.4.2006

Valtiontilintarkastajien kertomus 2005

K 16/2005 vp, VaVM 2/2006 vp

Asia on loppuun käsitelty

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Hallituksen esitys laiksi polttoainemaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

HE 15/2006 vp, VaVM 1/2006 vp, LA 37/2004 vp, 42/2005 vp, TPA 23/ 2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista

HE 50/2005 vp, HaVM 4/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ulosottolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 13/2005 vp, LaVM 5/2006 vp, LA 31/2004 vp, 20, 30, 41/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

HE 224/2005 vp, LiVM 6/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi eräiden Euroopan yhteisön jäsenvaltioista olevien liikenteenharjoittajien kiellosta harjoittaa Suomen sisäistä liikennettä

HE 23/2006 vp, LiVM 7/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

HE 17/2006 vp, StVM 8/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi

HE 227/2005 vp, StVM 9/2006 vp, TPA 78/2003 vp
(mietintöön sisältyy kaksi §-vastalausetta)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

HE 27/2006 vp, TyVM 2/2006 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 26.4.2006

Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta

HE 9/2006 vp, SiVM 3/2006 vp, LA 22, 59, 112, 131, 140/2003 vp, 96, 113, 125/2004 vp, 84, 108, 125, 152/ 2005 vp, 19, 23/2006 vp
(mietintöön sisältyy yksi §-muutosehdotuksen ja lausumaehdotuksen sisältävä vastalause)

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

UaVM 2/2006 vp - VNS 6/2005 vp Valtioneuvoston selonteko Euroopan unionin perustuslakisopimuksesta

Euroopan unionin jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehet ja ulkoministerit allekirjoittivat Roomassa 29 päivänä lokakuuta 2004 sopimuksen Euroopan perustuslaista, jäljempänä perustuslakisopimus.

Perustuslakisopimus koostuu neljästä osasta. Ensimmäisessä osassa määritellään mm. unionin luonne, sen toimintaa koskevat periaatteet, toimielinjärjestelmän yleispiirteet ja toimivallankäytön pääpiirteet. Sopimuksen ensimmäistä osaa voi luonnehtia perustuslain kaltaiseksi. Sopimuksen toisen osan muodostaa Euroopan unionin perusoikeuskirja. Sopimuksen kolmas osa sisältää yksityiskohtaiset määräykset unionin politiikoista ja toiminnasta. Sopimuksen neljäs osa sisältää yleiset määräykset ja loppumääräykset. Perustuslakisopimukseen on liitetty pöytäkirjoja (yhteensä 36 kappaletta).

Perustuslakisopimus on kansainvälinen sopimus, jonka voimaantulo edellyttää kaikkien allekirjoittajavaltioiden ratifiointia.

Ulkoasiainvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy selonteon mietinnössä mainituin huomautuksin ja että hyväksytään kaksi lausumaa (Valiokuntaneuvos Jukka Salovaara, 432 2105, Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi, 432 2057)

Mietintöön sisältyy edustajien Petri Neittaanmäki/kesk, Ulla Anttila/vihr, Esko-Juhani Tennilä/vas vastalauseet

LiVM 8/2006 vp - HE 25/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ajoneuvolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan ajoneuvolakia muutettavaksi. Ajoneuvon, sen osan, järjestelmän tai erillisen teknisen yksikön hyväksyminen liikennekäyttöön voisi perustua nykyisten ajoneuvoja koskevien tyyppihyväksyntävaatimusten lisäksi myös yhdennettyihin standardeihin ja valmistajan CE-merkintään.

Toimivaltaiseksi viranomaiseksi ehdotetaan Ajoneuvohallintokeskusta, joka vastaa nykyisin tyyppihyväksyntäjärjestelmän piiriin kuuluvien tuotteiden liikenteeseen hyväksymisen ja käytön menettelyistä.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Hallituksen esitys Suomen ja Sierra Leonen erityistuomioistuimen välillä Sierra Leonen erityistuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultaviksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 28/2006 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

HE 29/2006 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

HE 30/2006 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

HE 31/2006 vp

Hallintovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta

HE 32/2006 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta

HE 33/2006 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta ja luopumistukijärjestelmiä koskevien lakien muuttamisesta

HE 34/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista

HE 35/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi Maaseutuvirastosta sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta

HE 36/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

HE 37/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys taksiliikennelaiksi sekä laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

HE 38/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vesikulkuneuvorekisteristä

HE 39/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi Merenkulkulaitoksesta annetun lain sekä öljysuojarahastosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

HE 40/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys Suomen ja Norjan välillä tavaroiden ja palvelujen vaihdon ylläpitämisestä sota- ja kriisitilanteissa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 41/2006 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

HE 42/2006 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta

HE 43/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta

HE 44/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 luvun 4 §:n ja 7 luvun 3 §:n sekä työttömyysturvalain 2 luvun 20 §:n ja 7 luvun 5 §:n muuttamisesta

HE 45/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi eräiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisten työntekoa koskevien tietojen rekisteröinnistä, ulkomaalaislain 85 §:n muuttamisesta sekä ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 5 ja 7 §:n muuttamisesta

HE 46/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys valtion tuella rahoitettujen vuokra- ja osaomistusasuntojen asukasvalinnan sekä omistusasuntolainojen tuen myöntämisen perusteita koskevaksi lainsäädännöksi

HE 47/2006 vp

Ympäristövaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Keskiviikko 26.4.2006

Laki kansanterveyslain 41 §:n muuttamisesta

LA 30/2006 vp (Raija Vahasalo/kok ym.)

Sosiaali-ja terveysvaliokuntaan

Laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

LA 31/2006 vp (Raija Vahasalo/kok ym.)

Sosiaali-ja terveysvaliokuntaan

Laki opintotukilain muuttamisesta

LA 32/2006 vp (Raija Vahasalo/kok ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Laki työttömyysturvalain 3 luvun 3 §:n muuttamisesta

LA 33/2006 vp (Tero Rönni/sd ym.)

Sosiaali-ja terveysvaliokuntaan

Torstai 27.4.2006

Laki tuloverolain 140 §:n muuttamisesta

LA 25/2006 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tuloverolain 56 §:n muuttamisesta

LA 26/2006 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tuloverolain 95 §:n muuttamisesta

LA 27/2006 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta

LA 35/2006 vp (Päivi Räsänen /kd)

Sosiaali-ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Ulkopuolella päiväjärjestyksen

Valtioneuvoston selonteko vähittäiskaupan rakenteesta, muutoksista ja kauppaa koskevista erityiskysymyksistä - Vähittäiskaupan kehitys

VNS 3/2006 vp

Talousvaliokuntaan, Sosiaali-ja terveysvaliokuntaan, Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten edustaja Timo Kalli pyysi vapautusta eduskunnan pankkivaltuutettujen jäsenyydestä tilalle valittiin edustaja Eero Lankia.

SUURI VALIOKUNTA

U 17/2006 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta (globalisaatiorahastoasetus)

Valtiovarainvaliokuntaan, Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.