Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 14/2006

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

erjantai 7.4.2006

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen selvitys sidonnaisuuksistaan

M 2/2006 vp

Asia on loppuun käsitelty

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 5.4.2006

Hallituksen esitys laiksi Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

HE 228/2005 vp, YmVM 2/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta

HE 210/2005 vp, YmVM 3/2006 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 7.4.2006

Hallituksen esitys laeiksi tieliikennelain muuttamisesta ja Tiehallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 10/2006 vp, LiVM 5/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin sekä laiksi oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain muuttamisesta

HE 259/2004 vp, SiVM 1/2006 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

VaVM 1/2006 vp - HE 15/2006 vp Hallituksen esitys laiksi polttoainemaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Polttoainemaksusta annetusta laista poistettaisiin vaatimukset, joiden mukaan maksusta vapaiden kaasukäyttöisten ajoneuvojen on täytettävä seuraavaksi voimaan tulevat, vähintään EURO 4 -tason pakokaasupäästönormit. Lakiin lisättäisiin säännös puu- ja turveperusteista polttoainetta käyttävien ajoneuvojen maksuvapautuksesta.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

HaVM 4/2006 vp - HE 50/2005 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ulkomaanedustuksen korvauksista. Uusi laki korvaisi lain ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella suoritettavista korvauksista sekä muista etuuksista. Esityksen tavoitteena on uudistaa ulkomaanedustuksen korvausjärjestelmää koskeva lainsäädäntö siten, että se täyttää perustuslain asettamat vaatimukset. Samalla tehtäisiin nykyisiin säännöksiin tarpeelliseksi havaittuja säädösteknisiä ja muita muutoksia.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne, 432 2062)

LaVM 5/2006 vp - HE 13/2005 vp Hallituksen esitys laiksi ulosottolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan, että maksuvelvoitteen täytäntöönpanoa koskevat ulosottolain säännökset uudistettaisiin. Uudistus muodostaa ulosottolain kokonaisuudistuksen kolmannen vaiheen.

Palkan ja muun toistuvaistulon ulosmittauksessa säännönmukainen ulosmittauksen määrä olisi nykyiseen tapaan kolmasosa nettotulosta. Esityksessä kuitenkin ehdotetaan, että suojaosuuden määrään perustuvan lievemmän ulosmittauksen käyttöä laajennettaisiin. Toisaalta ehdotetaan, että suurituloisilta voitaisiin ulosmitata säännönmukaista määrää suurempi osuus, kuitenkin enintään puolet nettotulon määrästä. Tätä ulosmittauksen tiukennusta ryhdyttäisiin soveltamaan kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen. Lisäksi pienituloinen velallinen saisi pitää yli vuoden jatkuneessa toistuvaistulon ulosmittauksessa itsellään kahden kuukauden tulon.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Risto Eerola, 432 2079)

LiVM 6/2006 vp - HE 224/2005 vp Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia muutettavaksi niin, että vastuuta ajoneuvon oikeasta kuormaamisesta ja kuorman sitomisesta sekä ajoaikojen noudattamisesta tulisi kuljettajan lisäksi sellaiselle henkilölle, joka osallistuu kuormaamiseen tai tosiasiallisesti määrää kuljettajan aikataulusta. Tarkoituksena on, että jokainen päättävä vastaa tekemisistään. Kuormaamisen osalta esitys koskisi vain kaupallisia kuljetuksia. Muiden kuljetusten kuormaamista koskeviin säädöksiin, mukaan lukien vaarallisten aineiden kuljetusta koskeviin säädöksiin, ei puututtaisi.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

SiVM 3/2006 vp - HE 9/2006 vp Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Opintotukea myönnettäessä sovellettavia vanhempien tulorajoja ja kansanopiston ja liikunnan koulutuskeskuksen maksullisella linjalla opiskelevien, oppilaitoksen asuntolassa asuvien opiskelijoiden asumislisää korotettaisiin kustannustason muutosten perusteella eduskunnan valtion vuoden 2006 talousarviossa edellyttämällä tavalla. Lisäksi opintotukilain soveltamisalaa koskevaa säädösviittausta ulkomaalaislakiin ehdotetaan tarkistettavaksi.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana ja hyväksyi yhden lausuman (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

Mietintöön sisältyy edustaja Unto Valppaan vastalause

StVM 8/2006 vp - HE 17/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia muutettavaksi. Lakiin lisättäisiin säännökset asiakirjojen, tietojen ja toiminnan julkisuudesta sekä oikeudesta saada ja luovuttaa tietoja.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

StVM 9/2006 vp - HE 227/2005 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia, työsopimuslakia, kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia, työttömyysturvalakia sekä julkisesta työvoimapalvelusta annettua lakia.

Vakuutetulla olisi mahdollisuus työskennellä osa-aikaisesti ja saada lisäksi osasairauspäivärahaa vähintään 60 sairauspäivärahapäivää kestäneen sairauden jälkeen. Osa-sairauspäiväraha olisi itsenäinen etuus, jonka maksamisen edellytyksenä olisi, että kokoaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä olisi sopinut työnantajansa kanssa työnsä tekemisestä osa-aikaisesti laissa säädetyksi määräajaksi. Osasairauspäivärahan perusteena olevasta osa-aikatyötä koskevasta sopimuksesta säädettäisiin työsopimuslaissa sekä kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa.

Osasairauspäivärahajärjestelmän tarkoituksena on tukea vakuutetun kuntoutumista ja työhön paluuta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

Mietintöön sisältyy edustajien Raija Vahasalo /kok, Sirpa Asko-Seljavaara /kok, Anne Holmlund /kok Osmo Soininvaara /vihr ja Erkki Virtanen /vas vastalauseet

TaVM 3/2006 vp - HE 156/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi eläkesäätiölain, vakuutuskassalain ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Hallitus esittää eläkesäätiölakia, vakuutuskassalakia ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annettua lakia muutettavaksi siten, että näihin lakeihin tehdään ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta annetusta direktiivistä johtuvat välttämättömät muutokset. Tällaisia muutoksia ovat vakuutettujen etujen turvaamiseksi säädettävät tiedonantosäännökset, Vakuutusvalvontaviraston valvontavaltuuksia koskevat täsmennykset sekä säännökset, jotka koskevat rajat ylittävää toimintaa, omaisuudenhoitajia ja säilytysyhteisöjä, vastuuvelan ja eläkevastuun laskentaa sekä sijoitustoimintaa.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana ja hyväksyi yhden lausuman (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

TyVM 1/2006 vp - VNS 1/2006 vp Valtioneuvoston selonteko siirtymäaikalain vaikutuksista sekä työvoiman ja vapaan liikkuvuuden vaikutuksista työmarkkinatilanteeseen eri aloilla

EU:n laajentuessa 1.5.2004 muuttuivat EU:hun liittyneiden valtioiden kansalaisten liikkuvuutta koskevat säännökset. Työntekijöiden liikkuvuus Suomeen palvelujen tarjonnan puitteissa vapautui kokonaan. Henkilöiden pääsy Suomen työmarkkinoille työvoiman liikkuvuuden puitteissa vapautui siltä osin, kun sitä ei rajoita laki Tšekin, Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan, Slovenian ja Slovakian kansalaisten ansiotyön edellytyksistä (309/2004, jäljempänä siirtymäaikalaki). Siirtymäaikalain säätämisen taustalla oli hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen yhteisymmärrys EU:n laajentumisen yhteydessä käyttöön otettavasta työvoiman liikkuvuutta koskevasta siirtymäajasta.

Hyväksyessään siirtymäaikalain eduskunta edellytti, että hallitus hyvissä ajoin ennen lain voimassaoloajan päättymistä antaa eduskunnalle selonteon, jossa arvioidaan paitsi siirtymäaikalain vaikutuksia ja tarvetta jatkaa sen voimassaoloa, myös laajemmin työvoiman ja palvelujen vapaan liikkuvuuden vaikutuksia työmarkkinatilanteeseen eri aloilla (EV 45/2004 vp ).

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi selonteon (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 4.4.2006

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2005

K 3/2006 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2005

K 2/2006 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 18/2006 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kunnallisen eläkelain 2 §:n muuttamisesta

HE 19/2006 vp

Sosiaali-ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

HE 20/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 21/2006 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys Euroopan unionin uusien jäsenvaltioiden liittymisestä yleissopimukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 22/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi eräiden Euroopan yhteisön jäsenvaltioista olevien liikenteenharjoittajien kiellosta harjoittaa Suomen sisäistä liikennettä

HE 23/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys kaupallisia tavarankuljetuksia ja maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutusta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

HE 24/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ajoneuvolain muuttamisesta

HE 25/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta

HE 26/2006 vp

Lakivaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

HE 27/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Keskiviikko 5.4.2006

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005

K 4/2006 vp

Perustuslakivaliokuntaan, Ulkoasiainvaliokuntaan ja lausunnot muista valiokunnista

Laki kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksesta sekä laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain ja valtion maksuperustelain 1 ja 10 §:n muuttamisesta

LA 28/2006 vp (Timo Kalli /kesk ym.)

Ulkoasiainvaliokuntaan, Suureen Valiokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Sivistysvaliokuntaan

Laki neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

LA 16/2006 vp (Unto Valpas /vas)

Hallintovaliokuntaan

Laki opintotukilain 11 ja 17 §:n muuttamisesta

LA 23/2006 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Torstai 6.4.2006

Laki perusopetuslain 4 ja 25 §:n muuttamisesta

LA 21/2006 vp (Anni Sinnemäki /vihr)

Sivistysvaliokuntaan

Laki käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamisesta

LA 22/2006 vp (Pekka Vilkuna /kesk ym.)

Lakivaliokuntaan

MUUTA

Lakivaliokunnan täydennysvaalissa valittiin jäseneksi edustaja Juhani Sjöblom.

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyysivät vapautusta hallintovaliokunnan jäsenyydestä edustaja Lauri Oinonen ja varajäsenyydestä edustaja Timo Kalli,

maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäsenyydestä edustaja Matti Väistö, sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäsenyydestä edustaja Seppo Särkiniemi,

talousvaliokunnan varajäsenyydestä edustaja Simo Rundgren ja

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä edustaja Juha Rehula.

Erikoisvaliokuntien täydennysvaalissa valittiin

hallintovaliokunnan jäseneksi edustaja Mauri Salo ja varajäseneksi edustaja Lauri Oinonen,

maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäseneksi edustaja Simo Rundgren,

sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäseneksi edustaja Pekka Nousiainen,

talousvaliokunnan varajäseneksi edustaja Mauri Salo ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi edustaja Kyösti Karjula.

SUURI VALIOKUNTA

U 15/2006 vp komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Elatusvelvoitteet)

Lakivaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.