Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 13/2006

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 28.3.2006

Hallituksen esitys korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi rikoslain 30 luvun 12 §:n muuttamisesta

HE 197/2005 vp, LaVM 3/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi lastensuojelulain muuttamisesta

HE 225/2004 vp, StVM 7/2006 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

HaVM 3/2006 vp - HE 198/2005 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan ulkomaalaislakiin tehtäviksi niin sanotun perheenyhdistämisdirektiivin täytäntöönpanon edellyttämät muutokset. Direktiivillä pyritään lähentämään kolmansien maiden kansalaisten perheenjäseniin sovellettavaa maahantuloa ja maassaoleskelua koskevaa jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

LiVM 5/2006 vp - HE 10/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi tieliikennelain muuttamisesta ja Tiehallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia ja Tiehallinnosta annettua lakia muutettaviksi. Tieliikennelakiin lisättäisiin kävelykadun liikennesäännöt. Kävelykatu olisi jalankulku- ja polkupyöräliikenteelle tarkoitettu tie, joka osoitettaisiin kävelykaduksi uudella liikennemerkillä. Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakiin lisättäväksi myös säännökset, joita olisi noudatettava liikennemerkillä osoitetussa tunnelissa. Säännökset koskisivat ajoneuvon peruuttamista, kääntämistä, pysäyttämistä ja pysäköintiä sekä ajovalojen käyttöä tunnelissa.

Tiehallinto nimettäisiin tunneleitten turvallisuudesta vastaavaksi hallintoviranomaiseksi, ja näin pantaisiin täytäntöön Euroopan laajuisen tieverkon tunnelien turvallisuutta koskevan direktiivin vaatimus.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

MmVM 2/2006 vp - HE 203/2005 vp Hallituksen esitys Elintarviketurvallisuusviraston perustamisen edellyttämistä muutoksista eräisiin lakeihin

Hallitus on antanut keväällä 2005 eduskunnalle esityksen laiksi Elintarviketurvallisuusvirastosta. Nyt annettavassa esityksessä ehdotetaan tehtäviksi uuden Elintarviketurvallisuusviraston perustamisesta aiheutuvat välttämättömät muutokset eläintautilakiin, helposti leviävistä eläintaudeista annettuun lakiin, eläinten lääkitsemisestä annettuun lakiin, eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annettuun lakiin, lääkelakiin, eläinsuojelulakiin ja eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annettuun lakiin.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

SiVM 1/2006 vp - HE 259/2004 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin sekä laiksi oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin. Uuden lain tarkoituksena on tehostaa mainittujen keksintöjen tunnistamista ja hyödyntämistä selkeyttämällä niihin liittyviä oikeuksia ja korvauskäytäntöjä. Oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain, jäljempänä työsuhdekeksintölaki, tutkijapoikkeusta ehdotetaan laajennettavaksi koskemaan kaikkia korkeakoulun palveluksessa olevia henkilöitä. Näin varmistetaan se, että kaikkiin korkeakouluihin palvelussuhteessa oleviin henkilöihin sovelletaan samoja sääntöjä.

Esityksen mukaan korkeakouluissa tehtävä tutkimus jaoteltaisiin avoimeen tutkimukseen ja sopimustutkimukseen. Ehdotetun lain mukaisesti korkeakoulu hallinnoisi ulkopuolisen yhteistyökumppanin kanssa tehtäviin sopimuksiin tai muuhun ulkopuoliseen rahoitukseen perustuvissa tutkimushankkeissa syntyvien keksintöjen oikeuksia. Korkeakoululla olisi tällaisissa tilanteissa oikeus ottaa itselleen oikeudet keksintöön. Sen sijaan laissa määritellyssä avoimessa tutkimuksessa keksijä saisi pääsääntöisesti pitää itsellään oikeuden tekemäänsä keksintöön.

Ehdotetun lain mukaan kaikista korkeakouluissa tehtävistä keksinnöistä olisi tehtävä korkeakoululle keksintöilmoitus.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

SiVM 2/2006 vp - HE 111/2005 vp Hallituksen esitys laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tekijänoikeuslain jälleenmyyntikorvauksia koskevia säännöksiä, joiden mukaan tekijällä on oikeus saada korvaus tekemiensä kuvataiteen teosten edelleen myynneistä.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

YmVM 3/2006 vp - HE 210/2005 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi muutokset, jotka ovat tarpeen tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annettuun neuvoston direktiiviin tehtyjen muutosten täytäntöönpanemiseksi.

Lain osallistumista koskevia säännöksiä ehdotetaan täydennettäväksi järjestöjen osalta ja arviointimenettelyn soveltamisalaa hankkeiden muutoksiin täsmennettäväksi.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos, 432 2089)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Keskiviikko 29.3.2006

Laki perusopetuslain 37 §:n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

LA 155/2005 vp (Paula Risikko/kok ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Laki muovipussiverosta

LA 18/2006 vp (Oras Tynkkynen/ vihr)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki opintotukilain 11 ja 48 §:n muuttamisesta

LA 19/2006 vp (Mikko Kuoppa/vas ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Torstai 30.3.2006

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

LA 5/2006 vp (Leena Rauhala/kd)

Sosiaali-ja terveysvaliokuntaan

Laki kaivoslain muuttamisesta

LA 12/2006 vp (Heidi Hautala/vihr ym.)

Talousvaliokuntaan

MUUTA

Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2007-2011

VNS 2/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten edustaja Marjo Matikainen-Kallström pyysi vapautusta suuren valiokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan jäsenyydestä sekä Pohjoismaidenneuvoston Suomen valtuuskunnan varajäsenyydestä.

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten suuren valiokunnan täydennysvaalissa jäseneksi valittiin edustaja Mari Kiviniemi ja varajäseneksi edustaja Tapani Tölli.

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten edustaja Sari Sarkomaa pyysi vapautusta Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen jäsenyydestä, tilalle valittiin edustaja Paula Risikko.

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen täydennysvaalissa Kansaneläkelaitoksen valtuutetuksi valittiin edustaja Anne Holmlund ja häneltä vapautuvalle varavaltuutetun paikalle edustaja Marja Tiura.

Suuren valiokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan täydennysvaaleissa valittiin suuren valiokunnan jäseneksi edustaja Eero Akaan-Penttilä ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle edustaja Sirpa Asko-Seljavaara sekä tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi edustaja Marja Tiura. Pohjoismaidenneuvoston Suomen valtuuskunnan varajäseneksi valittiin edustaja Petri Salo.

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten edustaja Marja Tiura pyysi vapautusta lakivaliokunnan jäsenyydestä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.