Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 12/2006

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Perjantai 24.3.2006

Hallituksen esitys lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien voimassaolon jatkamisen hyväksymisestä

HE 220/2005 vp, LaVM 4/2006 vp

Asia on loppuun käsitelty

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 21.3.2006

Hallituksen esitys laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 29 e §:n, eläkesäätiölain 88 ja 100 a §:n ja vakuutuskassalain 132 ja 134 §:n muuttamisesta

HE 158/2005 vp, StVM 6/2006 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 24.3.2006

Hallituksen esitys laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 5/2006 vp, UaVM 1/2006 vp

(mietintöön sisältyy yksi vastalause)

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

LaVM 3/2006 vp - HE 197/2005 vp Hallituksen esitys korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi rikoslain 30 luvun 12 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi New Yorkissa 31 päivänä lokakuuta 2003 tehdyn korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen siltä osin kuin sopimus kuuluu Suomen toimivaltaan.

Lakivaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy New Yorkissa 30 päivänä lokakuuta 2003 tehdyn korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen siltä osin kuin sopimus kuuluu Suomen toimivaltaan ja että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. (Valiokuntaneuvos Risto Eerola, 432 2079)

LaVM 4/2006 vp - HE 220/2005 vp Hallituksen esitys lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien voimassaolon jatkamisen hyväksymisestä

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien pitämisen voimassa toistaiseksi.

Lakivaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy Suomen pitävän Strasbourgissa 4 päivänä marraskuuta 1998 tehdyn lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen (SopS 108/2002) 12 artiklaan ja 17 artiklan 1 kappaleen b kohtaan tekemänsä varaumat voimassa toistaiseksi. (Valiokuntaneuvos Risto Eerola, 432 2079)

YmVM 2/2006 vp - HE 228/2005 vp Hallituksen esitys laiksi PallasYllästunturin kansallispuistosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan Kittilän kunnan Raattaman ja Rauhalan kylissä vakinaisesti asuvilla henkilöillä on oikeus metsästää kansallispuiston siinä osassa, joka kuntajaon muuttamista koskevalla valtioneuvoston päätöksellä on vuonna 2003 siirretty Kittilän kunnasta Muonion kuntaan. Esitys perustuu eduskunnan asiaa koskevaan lausumaan.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos, 432 2089)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 21.3.2006

Hallituksen esitys laiksi polttoainemaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

HE 15/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys rautatielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 16/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

HE 17/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Keskiviikko 22.3.2006

Laki eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta

LA 2/2006 vp (Marjo Matikainen-Kallström /kok)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tieliikennelain 2 §:n muuttamisesta

LA 4/2006 vp (Lyly Rajala /kok ym.)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Laki ajoneuvoverolain 12 §:n muuttamisesta

LA 13/2006 vp (Jouko Laxell/kok ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki yritystoiminnan tukemisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

LA 14/2006 vp (Jouko Laxell/kok)

Talousvaliokuntaan

Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 3 §:n muuttamisesta

LA 15/2006 vp (Jouko Laxell/kok ym.)

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Torstai 23.3.2006

Laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

LA 6/2006 vp (Erkki Pulliainen /vihr)

Sosiaali ja terveysvaliokuntaan

Laki kuluttajansuojalain 7 luvun 4 §:n muuttamisesta

LA 7/2006 vp (Annika Lapintie /vas)

Talousvaliokuntaan

Laki mielenterveyslain muuttamisesta

LA 8/2006 vp (Minna Sirnö /vas ym.)

Sosiaali ja terveysvaliokuntaan

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

LA 20/2006 vp (Minna Sirnö /vas ym.

Sosiaali ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten edustaja Jyri Häkämies pyysi vapautusta valtiovarainvaliokunnan jäsenyydestä sekä Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsenyydestä.

Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaalissa jäseneksi valittiin edustaja Pertti Hemmilä.

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten edustaja Tuija Nurmi pyysi vapautusta Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen jäsenyydestä.

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyysivät vapautusta ulkoasiainvaliokunnan jäsenyydestä edustaja Aila Paloniemi ja varajäsenyydestä edustaja Kauko Juhantalo.

Ulkoasiainvaliokunnan täydennysvaalissa ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi valittiin edustaja Mari Kiviniemi ja varajäseneksi edustaja Aila Paloniemi.

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyysivät vapautusta suuren valiokunnan jäsenyydestä edustaja Tapani Tölli ja varajäsenyydestä edustaja Kyösti Karjula.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.