Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 11/2006

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 14.3.2006

Hallituksen esitys laiksi joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain, rikoslain 17 luvun 6 §:n ja järjestyksenvalvojista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 167/2005 vp, LaVM 2/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 200/2005 vp PuVM 1/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys työntekijän eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 45/2005 vp, StVM 5/2006 vp, LA 31/2003 vp, 24, 66, 127/2004 vp, 31/2005 vp (mietintöön sisältyy yksi §-vastalause)

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

StVM 7/2006 vp - HE 225/2004 vp Hallituksen esitys laiksi lastensuojelulain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan lapsen oikeusturvan parantamiseksi täsmennettäväksi ja täydennettäväksi lastensuojelulain nykyisiä säännöksiä, jotka koskevat lastensuojelulaitokseen sijoitettuun huostassa olevaan lapseen kohdistettavia rajoitustoimenpiteitä. Samalla selkeytettäisiin laitosjohtajien rajoitustoimivaltaa ja mahdollisuutta käyttää laissa tarkoitettuja rajoituksia kaikissa lastensuojelulaitoksissa. Rajoitustoimenpiteitä koskevat lastensuojeluasetuksen säännökset ehdotetaan, niiden lapsen perus- ja ihmisoikeuksiin kajoava luonne huomioon ottaen, nostettavaksi lakitasolle. Seurannan ja valvonnan tehostamiseksi ehdotetaan rajoitustoimenpiteiden kirjaamisvelvoitetta täsmennettäväksi ja korostettavaksi, rajoitustoimenpiteiden vaikutusta huoltosuunnitelmaan tehostettavaksi, lääninhallitusten valvontavelvoitetta täsmennettäväksi ja päätöksentekoa sekä muutoksenhakua koskevaa sääntelyä selkeytettäväksi. Lisäksi tehostettaisiin lapsen mahdollisuutta keskusteluun sijaishuollon toteuttamista ja häneen kohdistettuja rajoitustoimenpiteitä koskevissa asioissa.

Myös sijaishuoltoon sijoitetun lapsen ja hänen vanhempiensa tai muiden läheistensä välistä yhteydenpitoa ja sen rajoittamista koskevaa lastensuojelulain sääntelyä ehdotetaan täsmennettäväksi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 14.3.2006

Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 12/2006 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 13/2006 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

HE 14/2006 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

LA 1/2006 vp (Matti Kangas/vas ym.)

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Laki valtion erityisrahoitusyhtiön ottamien vastatakausten vanhenemisesta

LA 10/2006 vp (Kauko Juhantalo/ kesk)

Talousvaliokuntaan

Laki tuloverolain 55 §:n muuttamisesta

LA 11/2006 vp (Lauri Oinonen /kesk ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki lääkelain 54 a §:n muuttamisesta

LA 17/2006 vp (Miapetra Kumpula-Natri/sd)

Sosiaali  ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Valtioneuvoston selonteko siirtymäaikalain vaikutuksista sekä työvoiman ja palvelujen vapaan liikkuvuuden vaikutuksista työmarkkinatilanteeseen eri aloilla

VNS 1/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan

Valtioneuvoston selonteko keskus-, alue- ja paikallishallinnon toimivuudesta ja kehittämistarpeista - Parempaa palvelua, tehokkaampaa hallintoa

VNS 2/2005 vp, HaVM 2/2006 vp

(mietintöön sisältyy kaksi lausumavastalausetta)

Asia on loppuun käsitelty

Perustuslakivaliokunnan täydennysvaalissa valittiin perustuslakivaliokunnan jäseneksi edustaja Johannes Koskinen.

Eduskunnan pankkivaltuutettujen täydennysvaalissa valittiin eduskunnan pankkivaltuutettujen jäseneksi edustaja Jyri Häkämies.

Valtiovarainvaliokunnan täydennysvaalissa jäseneksi valittiin edustaja Tuija Nurmi ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle edustaja Jyri Häkämies.

Perjantai 17.3.2006

Nuorten parlamentti kokoontui eduskunnassa

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.