Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 09/2006

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 28.2.2006

Hallituksen esitys ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen neljännentoista pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 232/2005 vp, PeVM 2/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

HE 223/2005 vp, HaVM 1/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys vuonna 1997 tarkistetun kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 216/2005 vp, MmVM 1/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

HE 163/2005 vp, StVM 1/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain 2 luvun 6 §:n ja 15 luvun 2 §:n sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

HE 217/2005 vp, StVM 4/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi patenttilain 3 §:n muuttamisesta

HE 225/2005 vp, TaVM 2/2006 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

PuVM 1/2006 vp - HE 200/2005 vp Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annettua lakia. Esityksen mukaan puolustusvoimat ei enää järjestäisi erikoissairaanhoidon palveluja omissa sairaaloissa, vaan ne hankittaisiin puolustusvoimien ulkopuolisilta palvelujen tuottajilta.

Puolustusvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Heikki Savola, 432 2060)

StVM 5/2006 vp - HE 45/2005 vp Hallituksen esitys työntekijän eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan hallitusohjelmassa sovitun mukaisesti yksityisten alojen palkansaajien työeläkettä koskeva lainsäädäntö yhdistettäväksi. Uuteen työntekijän eläkelakiin kootaan työntekijäin eläkelaissa, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaissa ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelaissa olevat työntekijän eläketurvaa ja sen muutoksenhakua koskevat säännökset. Laissa täsmennetään myös eläketurvan järjestämistä ja sen valvontaa koskevia säännöksiä. Lakiuudistuksen tavoitteet on ilmaistu vuoden 2005 alusta voimaan tullessa suuressa työeläkeuudistuksessa. Nyt ehdotettavissa laeissa ei ole uusia eläkepoliittisia muutoksia. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi erillinen laki Eläketurvakeskuksesta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)
Mietintöön sisältyy edustajien Erkki Virtanen/vas ja Marjaana Koskinen/ sd vastalause.

YmVM 1/2006 vp - HE 214/2005 vp Hallituksen esitys laiksi omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annettua lakia siten, että omistusasuntolainalle säädettäisiin 25 vuoden enimmäislaina-aika. Nykyisin ei laissa laina-aikaa rajoiteta.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos, 432 2089)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 28.2.2006

Hallituksen esitys laeiksi hedelmöityshoidoista ja isyyslain muuttamisesta

HE 3/2006 vp

Lakivaliokuntaan. Perustuslakivaliokuntaan. Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Torstai 2.3.2006

Laki sairausvakuutuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 2 ja 19 §:n muuttamisesta

LA 3/2006 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

LA 9/2006 vp (Pertti Hemmilä /kok ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 28.2.2006

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaali

Oikeustieteen tohtori Petri Jääskeläinen valittiin eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tehtävään toimikaudeksi, joka alkaa 1. päivänä huhtikuuta 2006 ja päättyy 31. päivänä maaliskuuta 2010.

Keskiviikko 1.3.2006

Tasavallan Presidentin juhlallinen vakuutus

Yrittäjä Mauri Mikael Salo, varamiehenä Varsinais-Suomen vaalipiiristä tuli eduskunnan jäseneksi edustajantoimesta vapautuksen saaneen Olavi Ala-Nissilän sijaan

Valtiovarainvaliokunnan täydennysvaalissa on valituksi tullut ehdokaslistan mukaisesti edustaja Markku Koski.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.