Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 08/2006

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 21.2.2006

Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista

VN 2/2006 vp

Asia on loppuun käsitelty.

Keskiviikko 22.2.2006

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2003

K 13/2004 vp, PeVM 1/2006 vp

Asia on loppuun käsitelty.

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 22.2.2006

Hallituksen esitys Kiinan kansantasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 99/2005 vp, UaVM 13/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain, oikeudenkäymiskaaren ja eräiden muiden lakien rikosasioiden käsittelyä käräjäoikeudessa koskevien säännösten muuttamisesta

HE 271/2004 vp, LaVM 1/2006 vp, LA 83/2003 vp, 69/2004 vp, 73/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta

HE 151/2005 vp, LiVM 1/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 138/2004 vp, TaVM 1/2006 vp, LA 34/2004 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 24.2.2006

Hallituksen esitys laeiksi terveydensuojelulain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain ja kemikaalilain muuttamisesta

HE 179/2005 vp, StVM 2/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys sosiaaliturvasta Suomen ja Viron välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 208/2005 vp, StVM 3/2006 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

LiVM 2/2006 vp - HE 1/2006 vp Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan hallituksen välillä meriliikenteestä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Sopimuksen tarkoituksena on edistää yhteisön jäsenvaltioihin sijoittautuneiden varustamoiden toimintamahdollisuuksia Kiinan kansantasavallan ja kolmansien maiden välisessä meriliikenteessä. Se on ensimmäinen meriliikenteen alalla tehty Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä kolmannen valtion välinen sopimus.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

LiVM 3/2006 vp - HE 152/2005 vp Hallituksen esitys laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

Sähköisen viestinnän tietosuojalakia muutetaan siten, että tarkoituksena on mahdollistaa viranomaisten hätätiedotteiden ja muiden viranomaistiedotteiden välittäminen tekstiviestillä tai muutoin sähköisillä kohdeviestintäpalveluilla matkaviestinverkoissa.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

LiVM 4/2006 vp - HE 207/2005 vp Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Tieliikennelain muutoksilla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi turvavöiden ja lasten turvalaitteiden pakollisesta käytöstä ajoneuvoissa.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

StVM 4/2006 vp - HE 217/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain 2 luvun 6 §:n ja 15 luvun 2 §:n sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Sairausvakuutuslakia muutettaisiin siten, että lakiin lisättäisiin säännös ulkomailla annetun sairaanhoidon korvaamisen edellytyksenä olevista terveyspalvelujen tuottajan lupa- ja rekisteröintivaatimuksista sekä säännös, jonka perusteella sairausvakuutuslain mukaista etuutta koskevassa asiassa voisi vakuutetun puhevaltaa käyttää hänen lähiomaisensa, jos vakuutettu ei terveydentilansa vuoksi itse pysty hakemaan etuutta. Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia muutettaisiin siten, että harkinnanvaraisen kuntoutukseen varattua rahamäärää voitaisiin käyttää myös sairausvakuutusta koskevaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

TaVM 2/2006 vp - HE 225/2005 vp Hallituksen esitys laiksi patenttilain 3 §:n muuttamisesta

Patenttilakiin ehdotettu lisäys mahdollistaisi patentoitua keksintöä koskevien tutkimusten ja kokeiden sekä käytännön vaatimuksista aiheutuvien toimien suorittamisen patentin tuottamasta yksinoikeudesta riippumatta silloin, kun nämä toimet ovat tarpeellisia tähän keksintöön perustuvan lääkevalmisteen myyntilupahakemusta varten.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 21.2.2006

Hallituksen esitys laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 5/2006 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Puolustusvaliokuntaan

Hallituksen esitys Serbian ja Montenegron kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 2/2006 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja valtion virkamieslain 53 ja 55 §:n muuttamisesta

HE 4/2006 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain, kauppakamarilain ja Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

HE 6/2006 vp

Talousvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain 56 §:n muuttamisesta

HE 7/2006 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Keskiviikko 22.2.2006

Laki Suomen perustuslain 28 §:n muuttamisesta

LA 148/2005 vp (Merikukka Forsius/vihr ym.)

Perustuslakivaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

U 7/2006 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (sopimusvelvoitteisiin sovellettava laki)

Lakivaliokuntaan

U 8/2006 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (alusliikenteen valvontadirektiivin muutos)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

U 9/2006 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (satamavaltiovalvontadirektiivin uudistaminen)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

U 10/2006 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (meriliikenteen kilpailusäännöt)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.