Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 07/2006

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 15.2.2006

Perustuslain 115 §:n mukainen muistutus valtioneuvoston oikeuskanslerin Paavo Nikulan virkatointen lainmukaisuuden tutkimisesta

M 2/2004 vp, PeVM 9/2005 vp
(mietintöön sisältyy vastalause)

Asia on loppuun käsitelty

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 14.2.2006

Hallituksen esitys Armenian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 114/2005 vp, UaVM 14/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Algerian demokraattisen kansantasavallan kanssa sijoitusten vastavuoroisesta edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 115/2005 vp, UaVM 15/2005 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

PeVM 1/2006 vp - K 13/2004 vp Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2003

Perustuslakivaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy kertomuksen ja että mietintö lähetetään tiedoksi hallitukselle, valtioneuvoston oikeuskanslerille sekä eduskunnan oikeusasiamiehelle. (Valiokuntaneuvos Kalevi Laaksonen, 432 2044)

PeVM 2/2006 vp - HE 232/2005 vp Hallituksen esitys ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen neljännentoista pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn yleissopimukseen Strasbourgissa vuonna 2004 tehdyn neljännentoista pöytäkirjan yleissopimuksen valvontajärjestelmän muuttamisesta.

Perustuslakivaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn yleissopimukseen Strasbourgissa 13 päivänä toukokuuta 2004 tehdyn neljännentoista pöytäkirjan ja että hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Kalevi Laaksonen, 432 2044)

HaVM 1/2006 vp - HE 223/2005 vp Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkolliskokouksen hyväksymässä kirkkolakiehdotuksessa havaitusta asiasisältöön vaikuttamattomasta lainsäädäntöteknisestä virheestä pyydettävän lausunnon antaisi kirkolliskokouksen sijasta kirkkohallitus. Tämä nopeuttaisi ja helpottaisi kirkkolakiehdotuksen valmistelua opetusministeriössä ja käsittelyä eduskunnassa.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

LaVM 1/2006 vp - HE 271/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain, oikeudenkäymiskaaren ja eräiden muiden lakien rikosasioiden käsittelyä käräjäoikeudessa koskevien säännösten muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi oikeudenkäynnistä rikosasioissa annettuun lakiin, oikeudenkäymiskaareen sekä eräisiin muihin lakeihin sisältyviä säännöksiä, jotka koskevat rikosasioiden käsittelyä käräjäoikeudessa.

Esityksessä ehdotetaan otettavaksi käyttöön uusi kirjallinen, summaarinen rikosprosessi tunnustettuja tekoja varten. Tässä menettelyssä tuomioistuin voisi ratkaista asian ilman pääkäsittelyä kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston perusteella. Kirjallisen menettelyn käyttämiseen vaadittaisiin syytetyn nimenomainen suostumus samoin kuin hänen tunnustuksensa. Kirjallisen menettelyn käyttämiselle olisi saatava asianomistajan suostumus. Menettelyn soveltamisalaa ehdotetaan rajoitettavaksi myös rikoksesta säädetyn rangaistusmaksimin perusteella. Kirjallisessa menettelyssä voitaisiin tuomita enintään yhdeksän kuukauden pituinen vankeusrangaistus. Ilman suullisen kuulemistilaisuuden varaamista vastaaja voitaisiin kuitenkin tuomita enintään kuuden kuukauden pituiseen vankeusrangaistukseen.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Risto Eerola, 432 2079)

MmVM 1/2006 vp - HE 216/2005 vp Hallituksen esitys vuonna 1997 tarkistetun kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi marraskuussa 1997 pidetyssä YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) yleiskonferenssin 29. istunnossa päätöslauselmalla 12/97 hyväksytyn tarkistetun kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen. Tarkistetun yleissopimuksen pääasiallisena tarkoituksena on perustaa FAO:oon kasvinsuojelutoimenpiteitä käsittelevä komissio ja sihteeristö sekä lisätä yleissopimukseen säännös siitä, että sopimuspuolet sopivat toimivansa yhteistyössä kehittäessään kansainvälisiä standardeja edellä mainittua komissiota koskevien menettelysäännösten mukaisesti.

Yleissopimus kuuluu Euroopan yhteisössä jaetun toimivallan piiriin. Yleissopimuksen määräyksistä osa kuuluu jäsenvaltioiden ja osa yhteisön tai molempien yhteiseen toimivaltaan.

Tarkistettu yleissopimus ei aiheuta tarvetta muuttaa Suomen voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön konferenssissa Roomassa 18 päivänä marraskuuta 1997 tarkistetun kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan, ja että hallituksen esitys hyväksytään 1 § muutettuna. (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

StVM 1/2006 vp - HE 163/2005 vp Hallituksen esitys laiksi Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta siten, että keskukselle annettaisiin oikeus saada tehtäviensä hoitamiseksi Lääkkeiden hintalautakunnalta välttämättömät tiedot. Tarkoituksena on parantaa Lääkehoidon kehittämiskeskuksen mahdollisuuksia kehittää lääkkeenmääräämistä nykyistä rationaalisempaan suuntaan.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

StVM 2/2006 vp - HE 179/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi terveydensuojelulain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain ja kemikaalilain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydensuojelulakia, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annettua lakia ja kemikaalilakia. Lakeihin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulisi laatia kunnallista ympäristöterveydenhuollon valvontaa ohjaava ympäristöterveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

StVM 3/2006 vp - HE 208/2005 vp Hallituksen esitys sosiaaliturvasta Suomen ja Viron välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen ja Viron välillä sosiaaliturvasta tehdyn uuden sopimuksen, joka on allekirjoitettu marraskuussa 2005. Samalla voimassa oleva sosiaaliturvasopimus lakkaa olemasta voimassa, koska se on tullut suurelta osin tarpeettomaksi Viron EU-jäsenyyden vuoksi. Uudella sopimuksella turvataan EU:n sosiaaliturvan koordinointilainsäädännön ulkopuolella olevien Suomen ja Viron välillä liikkuvien henkilöiden oikeus kansaneläkelain mukaiseen vanhuuseläkkeeseen sekä perhe-eläkelain mukaiseen lesken- ja lapseneläkkeeseen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy Tallinnassa 11 päivänä marraskuuta 2005 Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä tehdyn sosiaaliturvasopimuksen, ja että eduskunta hyväksyy Tallinnassa 27 päivänä syyskuuta 1996 Suomen tasavallan ja Viron tasavallan välillä sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen (SopS 70/1997) lakkauttamisen ja että hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 14.2.2006

Oikeusasiamiehen erilliskertomus 2006: lapsi, perheväkivalta ja viranomaisten vastuu

K 1/2006 vp

Perustuslakivaliokuntaan, Lakivaliokuntaan, Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Keskiviikko 15.2.2006

Laki Suomen perustuslain 76 §:n kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien kumoamisesta ja muuttamisesta

LA 157/2005 vp (Rosa Meriläinen/ vihr ym.)

Perustuslakivaliokuntaan

Torstai 16.2.2006

Laki työntekijäin eläkelain 4 c §:n muuttamisesta

159/2005 vp (Leena Rauhala /kd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 22 §:n muuttamisesta

160/2005 vp (Raija Vahasalo/kok ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki perusopetuslain 17 §:n muuttamisesta

161/2005 vp (Raija Vahasalo/kok ym.)

Sivistysvaliokuntaan

MUUTA

Valiokuntien täydennysvaaleissa valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti:
suuren valiokunnan jäseneksi edustaja Tapani Tölli ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle edustaja Kyösti Karjula,
perustuslakivaliokunnan varaäseneksi edustaja Petri Neittaanmäki,
valtiovarainvaliokunnan varajäseneksi edustaja Reijo Kallio,
hallintovaliokunnan varajäseneksi edustaja Timo Kalli,
maa- ja metsätalousvaliokunnan jäseniksi edustaja Sirpa Paatero ja edustaja Kimmo Tiilikainen sekä edustaja Tiilikaiselta vapautuvalle varajäsenen paikalle edustaja Matti Väistö,
puolustusvaliokunnan jäseneksi edustaja Risto Kuisma,
sivistysvaliokunnan varajäseneksi edustaja Arto Satonen,
sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseneksi edustaja Anne Holmlund ja varajäseneksi edustaja Seppo Särkiniemi sekä edustaja Holmlundilta vapautuvalle varajäsenen paikalle edustaja Irja Tulonen,
talousvaliokunnan jäseneksi edustaja Sirpa Paatero sekä
työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi edustaja Juha Rehula ja varajäseneksi edustaja Esko Kurvinen.

SUURI VALIOKUNTA

U 3/2006 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (varainhoitoasetuksen muuttaminen)

Valtiovarainvaliokuntaan

U 4/2006 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (vesiviljelyeläinten terveysdirektiivi)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

U 5/2006 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tulvien arvioinnista ja hallinnasta (tulvadirektiiviehdotus)

Maa ja metsätalousvaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan

U 6/2006 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävät lääkkeet)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.