Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 06/2006

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 8.2.2006

Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista

VN 1/2006 vp

Asia on loppuun käsitelty

Perjantai 10.2.2006

Eduskunnan oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiehen selvitys sidonnaisuuksistaan

M 1/2006 vp

Asia on loppuun käsitelty

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

LiVM 1/2006 vp - HE 151/2005 vp Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta

Verkkotunnuslakia muutetaan siten, että lakia sovelletaan myös Ahvenanmaalla käyttöön otettavaan ensimmäisen asteen verkkotunnukseen. Uuden ax-tunnuksen rekisteröintipolitiikassa noudatetaan samoja periaatteita kuin fi-verkkotunnushallinnossa. Verkkotunnusrekisterin ylläpidosta ja verkkotunnusten myöntämisestä huolehtii Ahvenanmaan maakunnan hallitus. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2006.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

TaVM 1/2006 vp - HE 138/2004 vp Hallituksen esitys laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Laki korvaa nykyisen majoitus- ja ravitsemusliikkeistä annetun asetuksen. Lailla ei muuteta nykyistä ravitsemusliikkeiden aukioloaikoja koskevaa sääntelyä. Lain säännökset myös asiakasvalintaoikeudesta ja järjestyksen turvaamisesta vastaavat pääosin voimassaolevaa sääntelyä.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 7.2.2006

Hallituksen esitys Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja näiden valtioiden kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten voimaansaattamislakien kumoamisesta

HE 218/2005 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan, Suureen Valiokuntana, Valtiovarainvaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys Nigerian liittotasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 219/2005 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien voimassaolon jatkamisen hyväksymisestä

HE 220/2005 vp

Lakivaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ihmiskauppaa ja maahanmuuttajien salakuljetusta koskevien lisäpöytäkirjojen hyväksymisestä ja niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain 20 luvun ja järjestyslain 7 ja 16 §:n muuttamisesta

HE 221/2005 vp

Lakivaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi Pelastusopistosta ja pelastuslain 15 §:n muuttamisesta

HE 222/2005 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

HE 223/2005 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

HE 224/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan, Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi patenttilain 3 §:n muuttamisesta

HE 225/2005 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

HE 226/2005 vp

Sosiaali ja terveysvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi

HE 227/2005 vp

Sosiaali ja terveysvaliokuntaan, Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

HE 228/2005 vp

Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta

HE 229/2005 vp

Hallintovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tadzikistanin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 230/2005 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Keskiviikko 8.2.2006

Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain ja eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta

HE 231/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan, Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen neljännentoista pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 232/2005 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan hallituksen välillä meriliikenteestä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 1/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta

LA 149/2005 vp (Markku Rossi /kesk ym.)

Ympäristövaliokuntaan

Laki tuloverolain 140 §:n muuttamisesta

LA 158/2005 vp (Lauri Oinonen/ kesk)

Valtiovarainvaliokuntaan

MUUTA

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan, talousvaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan täydennysvaaleissa valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti:
sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäseneksi edustaja Anne Holmlund,
talousvaliokunnan jäseneksi edustaja Jouko Laxell ja
valtiovarainvaliokunnan varajäseneksi edustaja Heikki A. Ollila.

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaalissa valituiksi ovat ehdokaslistojen mukaisesti tulleet seuraavat edustajat: Arja Alho, Risto Kuisma, Ilkka Taipale, Satu Taiveaho, Harry Wallin, Outi Ojala, Mikko Alatalo, Lauri Oinonen, Aulis Ranta-Muotio, Simo Rundgren, Pekka Vilkuna, Martin Saarikangas, Hanna-Leena Hemming, Raija Vahasalo, Jan Vapaavuori, Leena Rauhala, Pehr Löv ja Tarja Cronberg.

Varajäseniksi Klaus Hellberg, Anneli Kiljunen, Miapetra Kumpula-Natri, Matti Saarinen, Kari Urpilainen, Suvi-Anne Siimes, Mika Lintilä, Riikka Moilanen-Savolainen, Aila Paloniemi, Pertti Salovaara, Seppo Särkiniemi, Esko Kurvinen, Lyly Rajala, Marjo Matikainen-Kallström, Eva Biaudet, Roger Jansson, Raimo Vistbacka, Jyrki Kasvi

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan vaalissa valituiksi ovat ehdokaslistojen mukaisesti tulleet seuraavat edustajat: Mikko Elo, Sinikka Hurskainen, Antti Kaikkonen, Markku Laukkanen, Kaarina Dromberg.
varajäseniksi Minna Lintonen, Kalevi Olin, Kimmo Tiilikainen, Kimmo Sasi, Irina Krohn.

Suomen Pankin tilintarkastajien vaalissa valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti seuraavat henkilöt: Arto Bryggare, KHT Veli Vanhanen, ed. Esko Kiviranta, KHT Markku Koskela, Timo Seppälä
Varajäseniksi ed. Sirpa Paatero, KHT Arto Kuusiola, ed. Mika Lintilä, KHT Keijo Kauppinen, ed. Olli Nepponen

Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaalissa valituiksi ovat tulleet Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäseniksi toiminnanjohtaja Pauliina Arola ja edustaja Astrid Thors.

Toimitusjohtaja Sinikka Mönkäreen edustajantoimen päättymisen johdosta hänen tilalleen valitaan uusi varajäsen valtiovarainvaliokuntaan ja uusi jäsen puolustusvaliokuntaan.

Edustaja Sirkka-Liisa Anttila, tultuaan valituksi ensimmäiseksi varapuhemieheksi, on pyytänyt vapautusta suuren valiokunnan jäsenyydestä ja maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenyydestä.

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta perustuslakivaliokunnan varajäsenyydestä ed. Terhi Peltokorpi, hallintovaliokunnan varajäsenyydestä edustaja Terhi Peltokorpi, maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenyydestä edustaja Risto Kuisma, sivistysvaliokunnan varajäsenyydestä edustaja Paula Risikko, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä edustaja Paula Risikko ja varajäsenyydestä edustaja Terhi Peltokorpi, talousvaliokunnan jäsenyydestä edustaja Reijo Kallio ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä edustaja Terhi Peltokorpi ja varajäsenyydestä edustaja Paula Risikko.

Torstai 9.2.2006

Pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta vuonna 2006 ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä

PI 1/2006 vp
(Valtiopäivien avauskeskustelu)

Keskustelu päättynyt

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.