Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 50/2005

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Maanantai 12.12.2005

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan kanslian ohjesäännön 32 §:n muuttamisesta

PNE 2/2005 vp, PeVM 8/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

HE 193/2005 vp, VaVM 41/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys metsäverotuksen siirtymäkauden päättymisestä johtuviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

HE 212/2005 vp, VaVM 43/2005 vp, (mietintöön sisältyy §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys rahankeräyslaiksi sekä laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja rikoslain muuttamisesta

HE 102/2005 vp, HaVM 25/2005 vp

(mietintöön sisältyy §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

HE 166/2005 vp

HaVM 26/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 169/2005 vp, LaVM 15/2005 vp,

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys rikosvahinkolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 192/2005 vp, LaVM 16/2005 vp

(mietintöön sisältyy yksi §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

HE 176/2005 vp, LiVM 28/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi pysäköintivirhemaksusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Lakialoite laiksi pysäköintivirhemaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

HE 168/2005 vp, LA 119/2003 vp, LiVM 29/2005 vp

(mietintöön sisältyy §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan IV liitteeseen tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 188/2005 vp, LiVM 30/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta ja viestintämarkkinalain 70 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 81/2005 vp, LiVM 31/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi koe-eläintoiminnasta ja laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta

HE 32/2005 vp, MmVM 8/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys elintarvikelaiksi sekä laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

HE 53/2005 vp, MmVM 9/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

HE 175/2005 vp, MmVM 10/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

HE 199/2005 vp, PuVM 1/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

HE 112/2005 vp, SiVM 14/2005 vp

(mietintöön sisältyy yksi §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 §:n muuttamisesta

HE 126/2005 vp, StVM 33/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

HE 155/2005 vp, StVM 35/2005 vp

(mietintöön sisältyy §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta annetun lain 30 §:n muuttamisesta

HE 190/2005 vp, StVM 36/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

HE 204/2005 vp, StVM 37/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

HE 213/2005 vp, StVM 38/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys liikennevakuutuslainsäädännön, potilasvakuutuslainsäädännön ja ympäristövahinkovakuutuslainsäädännön indeksijärjestelmän muuttamisesta

HE 178/2005 vp, StVM 39/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi painelaitelain 27 §:n muuttamisesta

HE 196/2005 vp, TaVM 20/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

HE 142/2005 vp, TyVM 8/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

HE 181/2005 vp, TyVM 9/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi säteilylain muuttamisesta

HE 180/2005 vp, TyVM 10/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta

HE 143/2005 vp, TyVM 12/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi varallisuusverolain kumoamisesta ja laiksi varojen arvostamisesta verotuksessa sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

HE 144/2005 vp, VaVM 44/2005 vp

(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia ja hylkäysehdotuksia)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä eräiden muiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

HE 88/2005 vp, HaVM 24/2005 vp

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia sekä hylkäysehdotus ja kaksi lausumaehdotusta)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 164/2005 vp, StVM 34/2005 vp

(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia sekä hylkäysehdotus ja kaksi lausumaa)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi lääkelain muuttamisesta

HE 107/2005 vp, StVM 32/2005 vp

(mietintöön sisältyy kolme §-vastalausetta)

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

PeVM 9/2005 vp - M 2/2004 vp Perustuslain 115 §:n mukainen muistutus valtioneuvoston oikeuskanslerin Paavo Nikulan virkatointen lainmukaisuuden tutkimisesta (Hannu Hoskonen /kesk ym.)

Muistutuskirjelmässä esitettiin perustuslakivaliokunnalle tutkimuspyyntö valtioneuvoston oikeuskanslerin Paavo Nikulan virkatoimien lainmukaisuudesta. Muistutuksen kohteena olevat oikeuskanslerin toimet Natura 2000 -verkoston kansallisessa päätöksenteossa.

Perustuslakivaliokunta esitti että valtioneuvoston oikeuskansleri Paavo Nikula ei ole menetellyt kysymyksessä olevassa asiassa virkatoimissaan lainvastaisesti. (Valiokuntaneuvos Kalevi Laaksonen, 432 2044)

Mietintöön sisältyy edustaja Hannu Hoskosen /kesk vastalause

UaVM 13/2005 vp - HE 99/2005 vp Hallituksen esitys Kiinan kansantasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Kiinan kansantasavallan kanssa 15 päivänä marraskuuta 2004 allekirjoitetun sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen ja voimaansaattamislakiehdotuksen. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä.

Ulkoasiainvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy Pekingissä 15 päivänä marraskuuta 2004 tehdyn Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen ja että hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi, 432 2057)

UaVM 14/2005 vp - HE 114/2005 vp Hallituksen esitys Armenian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Armenian tasavallan kanssa 5 päivänä lokakuuta 2004 allekirjoitetun sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja voimaansaattamislakiehdotuksen. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä.

Ulkoasiainvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy Jerevanissa 5 päivänä lokakuuta 2004 tehdyn Suomen tasavallan hallituksen ja Armenian tasavallan hallituksen välisen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja että hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana.( Valiokuntaneuvos Jukka Salovaara, 432 2105)

UaVM 15/2005 vp - HE 115/2005 vp Hallituksen esitys Algerian demokraattisen kansantasavallan kanssa sijoitusten vastavuoroisesta edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Algerian demokraattisen kansantasavallan kanssa 13 päivänä tammikuuta 2005 allekirjoitetun sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja voimaansaattamislakiehdotuksen.

Sopimuksen tarkoituksena on selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä sekä edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Algerian demokraattisen kansantasavallan kanssa.

Ulkoasiainvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy Algerissa 13 päivänä tammikuuta 2005 tehdyn Suomen tasavallan hallituksen ja Algerian demokraattisen kansantasavallan hallituksen välisen sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja että hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Jukka Salovaara, 432 2105)

VaVM 46/2005 vp - HE 211/2005 vp Hallituksen esitys laiksi tuloverolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia. Tuloverolakiin lisättävässä uudessa 72 a §:ssä säädettäisiin pitkäkestoisesta työskentelystä erityisellä työntekemispaikalla. Lakiin ehdotetaan otettavaksi täsmällinen aikaraja siitä, kuinka pitkän ajan kestäneen työskentelyn voitaisiin katsoa olevan tilapäistä työskentelyä erityisellä työntekemispaikalla, jolloin myös verovapaita matkakustannusten korvauksia voitaisiin muiden edellytysten täyttyessä maksaa. Tilapäisenä työskentelynä pidettäisiin pääsääntöisesti enintään kahden vuoden työskentelyä samassa työntekemispaikassa. Tietyin edellytyksin kuitenkin kolmen vuoden työskentelyä samassa työntekemispaikassa pidettäisiin tilapäisenä työskentelynä.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana ja ehdotti että hyväksytään yksi lausuma (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

Mietintöön sisältyy edustajien Bjarne Kallis/kd, Jyri Häkämies/kok, Jari Koskinen/kok, Pekka Kuosmanen/ kok, Iivo Polvi/vas Irja Tulonen/kok, Mikko Immonen/vas, Bjarne Kallis/ kd vastalauseet

TaVM 21/2005 vp - K 8/2005 vp Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2004

Talousvaliokunta ehdotti että mietintö lähetetään tiedoksi pankkivaltuustolle (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Maanantai 12.12.2005

Hallituksen esitys laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta

HE 215/2005 vp

Hallintovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys vuonna 1997 tarkistetun kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 216/2005 vp

Maa ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain 2 luvun 6 §:n ja 15 luvun 2 §:n sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

HE 217/2005 vp

Sosiaali ja terveysvaliokuntaan

Laki eläinsuojelulain muuttamisesta

LA 150/2005 vp (Heidi Hautala/vihr ym.)

Maa ja metsätalousvaliokuntaan

Tiistai 13.12.2005

Laki tekijänoikeuslain 50 a §:n muuttamisesta

LA 151/2005 vp (Jyrki Kasvi/vihr ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.