Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 49/2005

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Perjantai 9.12.2005

Hallituksen esitys vuoden 2005 kolmanneksi lisätalousarvioksi

HE 206/2005 vp, VaVM 42/2005 vp, LTA 68, 69/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys 92. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän inhimillisten voimavarojen kehittämistä koskevan suosituksen johdosta

HE 165/2005 vp, TyVM 11/2005 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 7.12.2005

Hallituksen esitys laeiksi kaupparekisterilain 31 a §:n muuttamisesta sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 7 §:n kumoamisesta

HE 186/2005 vp, VaVM 35/2005 vp

(mietintöön sisältyy yksi §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

HE 194/2005 vp, VaVM 37/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 202/2005 vp, VaVM 38/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

HE 145/2005 vp, VaVM 39/2005 vp, LA 128/2003 vp, 9, 16, 92/2004 vp, 70/2005 vp, TPA 71/2004 vp

(mietintöön sisältyy kaksi §-vastalausetta)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n ja maatilatalouden tuloverolain 7 §:n muuttamisesta

HE 187/2005 vp, VaVM 40/2005 vp

(mietintöön sisältyy yksi §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

HE 78/2005 vp, HaVM 21/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003-2005 annetun lain muuttamisesta

HE 170/2005 vp, HaVM 22/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta

HE 149/2005 vp, LiVM 23/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys väylämaksulaiksi

HE 150/2005 vp, LiVM 24/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi Ilmailulaitoksesta, Ilmailuhallinnosta ja lentoliikenteen valvontamaksusta sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

HE 138/2005 vp, LiVM 25/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys ilmailulaiksi

HE 139/2005 vp, LiVM 26/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta

HE 82/2005 vp, LiVM 27/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Metsähallituksen erävalvonnasta ja laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 14 ja 19 §:n muuttamisesta

HE 147/2005 vp, MmVM 6/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Elintarviketurvallisuusvirastosta

HE 54/2005 vp, MmVM 7/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 94/2005 vp, TyVM 7/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys asumisoikeusjärjestelmän kehittämisestä

HE 98/2005 vp, YmVM 16/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi kemikaalilain, ympäristönsuojelulain ja rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

HE 184/2005 vp, YmVM 17/2005 vp

Hyväksyttiin

Torstai 8.12.2005

Hallituksen esitys vuoden 2006 tuloveroasteikkolaiksi

HE 116/2005 vp, VaVM 33/2005 vp

(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta, joissa kolme §-muutosehdotusta ja yksi lausumaehdotus)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eräiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi

HE 117/2005 vp, VaVM 34/2005 vp

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa kaksi §-muutosehdotusta ja yksi lausumaehdotus)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

HE 120/2005 vp, HaVM 23/2005 vp

(mietintöön sisältyy yksi §-vastalause)

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

VaVM 42/2005 vp - HE 206/2005 vp Hallituksen esitys vuoden 2005 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana ja ehdotti että lisätalousarviota sovelletaan 15 päivästä joulukuuta 2005 alkaen. (Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja, 432 2056, valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko, 432 2100, valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VaVM 43/2005 vp - HE 212/2005 vp Hallituksen esitys metsäverotuksen siirtymäkauden päättymisestä johtuviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Esityksessä ehdotetaan lakimuutoksia metsäverotuksen siirtymäkauden päättymisen johdosta. Tuloverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että puun myyntitulon verotukseen siirtyvien metsäomistajien metsätaloudessa käyttämien maatalouteen tai elinkeinotoimintaan kuulumattomien koneiden ja muun kaluston sekä rakennusten hankintamenoksi niitä siirrettäessä pääomatuloverotukseen katsotaan niiden käypä arvo.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

Mietintöön sisältyy edustajien Jyri Häkämies/kok, Jari Koskinen/kok, Pekka Kuosmanen /kok, Bjarne Kallis/ kd, Olli Nepponen/kok vastalause

VaVM 44/2005 vp - HE 144/2005 vp Hallituksen esitys laiksi varallisuusverolain kumoamisesta ja laiksi varojen arvostamisesta verotuksessa sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi varallisuusverolaki. Varallisuuden arvostamisesta kiinteistöjen verotusarvon määrittämiseksi kiinteistöverotusta varten samoin kuin yritysten nettovarallisuuden määrittämiseksi tuloverotusta varten ehdotetaan säädettäväksi laki varojen arvostamisesta verotuksessa. Lisäksi tehtäisiin tarvittavat varallisuusverotuksesta luopumisen edellyttämät tarkistukset verolainsäädäntöön.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

Mietintöön sisältyy edustajien Iivo Polvi/vas, Kari Uotila/vas, Jyri Häkämies/kok, Jari Koskinen/kok, Pekka Kuosmanen/kok, Bjarne Kallis/kd, Olli Nepponen/kok, Anni Sinnemäki/ vihr vastalauseet

VaVM 45/2005 vp - HE 119/2005 vp, HE 201/2005 vp Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2006 Hallituksen esitys vuoden 2006 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 119/2005 vp) täydentämisestä

Valtiovarainvaliokunta ehdotti että ehdotus valtion talousarvioksi vuodelle 2006 hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävän esityksen mukaisesti edellä mainituin muutoksin, että edellä ehdotetut lausumat 1 ja 2 hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 54, 85, 95, 119, 241, 327, 572, 575, 582, 735, 816, 863 ja 1254/2005 vp hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 1-53, 55-84, 86-94, 96-118, 120-240, 242-326, 328-571, 573-574, 576-581, 583-734, 736-815, 817-862, 864-1253 ja 1255-1269/2005 vp hylätään ja että talousarviota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2006 alkaen.

(Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja, 432 2056, Valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko, 432 2100, Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055, Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

Mietintöön sisältyy edustajien Bjarne Kallis/kd, Anni Sinnemäki/vihr, Janina Andersson/vihr, Jyri Häkämies/kok, Jari Koskinen/kok, Pekka Kuosmanen/kok, Irja Tulonen/kok, Olli Nepponen/kok, Tuija Nurmi/kok, Maija Perho/kok, Sari Sarkomaa/kok, Iivo Polvi/vas, Kari Uotila/vas, Mikko Immonen/vas, Mikko Kuoppa/vas vastalauseet

HaVM 26/2005 vp - HE 166/2005 vp Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maahanmuuttajien kotouttamista ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annettua lakia. Tavoitteena on tehostaa ja nopeuttaa maahanmuuttajien kotoutumista. Viranomaisten työnjakoa ja vastuita selkiinnytettäisiin kaikilla hallinnon tasoilla. Paikallistasolla kunnan ja työvoimatoimistojen yhteistyötä tehostettaisiin sekä yleisellä tasolla että yksittäisten maahanmuuttajien kotouttamisessa. Tarkoituksena on, että kunta ja työvoimatoimisto kokoaisivat yhtenäisen palvelujen ja toimenpiteiden kokonaisuuden, jossa sekä julkisten että myös yksityisten tahojen palvelut ja toimenpiteet täydentäisivät toisiaan.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne, 432 2062)

LiVM 31/2005 vp - HE 81/2005 vp Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta ja viestintämarkkinalain 70 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Niin sanottua kytkykauppaa koskevaa säännöstä muutetaan. Kytkykauppakielto koskee edelleen sellaisia matkapuhelimia ja liittymiä, joita voidaan käyttää vain GSM-matkaviestinverkossa, mutta ei enää uudempaa teknologiaa hyödyntävien matkapuhelinten kauppaa. Lakiin otetaan säännös, jonka mukaan kuluttajaa ei saa sitoa kahta vuotta pidempään määräaikaiseen liittymäsopimukseen sekä eräitä muita kuluttajan suojaamiseksi tarpeellisia säännöksiä. Säännös on voimassa kolme vuotta. Samassa yhteydessä viestintämarkkinalakiin tehdään eräitä muita lain soveltamiskäytännössä tarpeelliseksi havaittuja muutoksia.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

SiVM 15/2005 vp - HE 28/2005 vp Hallituksen esitys nuorisolaiksi sekä laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi nuorisolaki, jolla kumottaisiin vuodelta 1995 oleva nuorisotyölaki. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081, Valiokuntaneuvos Risto Eerola, 432 2079

Mietintöön sisältyy edustajien Kaarina Dromberg/kok, Raija Vahasalo/ kok, Hanna-Leena Hemming/kok, Kirsi Ojansuu/vihr, Marja Tiura/kok, Paula Risikko/kok, Unto Valpas/vas vastalauseet

StVM 34/2005 vp - HE 164/2005 vp Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi julkisesta työvoimapalvelusta annettua lakia, työttömyysturvalakia, toimeentulotuesta annettua lakia, kuntien valtionosuuslakia sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia.

Työmarkkinatuen ja toimeentulotuen rahoitusta on tarkoitus yhtenäistää. Toimeentulotuen rakenne määriteltäisiin uudelleen jakamalla tuki perustoimeentulotukeen ja tarveharkintaiseen toimeentulotukeen. Kunnille korvattaisiin rahoitusuudistuksesta aiheutuvat lisämenot. Esitys liittyy valtion vuoden 2006 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

Mietintöön sisältyy edustajien Osmo Soininvaara/vihr, Leena Rauhala/kd, Paula Risikko/kok, Sirpa Asko-Seljavaara/kok, Erkki Virtanen/vas Raija Vahasalo/kok, Eero Akaan-Penttilä/ kok vastalauseet

StVM 35/2005 vp - HE 155/2005 vp Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan toimeentulotuesta annettua lakia muutettavaksi siten, että toimeentulotuen perusosaan ei enää sisällytettäisi seitsemää prosenttia toimeentulotuen asiakkaan tarpeellisten suuruisten asumismenojen määrästä.

Esitys liittyy valtion vuoden 2006 talousarvioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

Mietintöön sisältyy edustajien Erkki Virtanen/vas, Marjaana Koskinen/sd, Leena Rauhala/kd, Paula Risikko/kok vastalause

StVM 36/2005 vp - HE 190/2005 vp Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta annetun lain voimassaolosäännöstä. Nykyisen säännöksen mukaan määräaikainen kokeilulaki lakkaa olemasta voimassa 31 päivänä joulukuuta 2005. Esityksessä voimassaoloaikaa ehdotetaan jatkettavaksi yhdellä vuodella siten, että laki olisi voimassa 31 päivään joulukuuta 2006.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

StVM 37/2005 vp - HE 204/2005 vp Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan tapaturmavakuutuslakia muutettavaksi. Työtapaturmavakuutusmaksujen perusteena käytettävä työtulo olisi yhdenmukainen työeläkejärjestelmän uudistetun työtulokäsitteen kanssa. Tapaturmavakuutuskannan luovutukselle tapaturmavakuutuslaissa säädetyt edellytykset ulotettaisiin koskemaan myös työtapaturmavakuutusta harjoittavan vakuutusyhtiön sulautumista, jakautumista ja kotipaikan siirtoa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

StVM 38/2005 vp - HE 213/2005 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia muutettavaksi siten, että laissa määriteltäisiin palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun perusteena oleva työtulo ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevaan palkkasummaan luettavat työtulot.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

StVM 39/2005 vp - HE 178/2005 vp Hallituksen esitys liikennevakuutuslainsäädännön, potilasvakuutuslainsäädännön ja ympäristövahinkovakuutuslainsäädännön indeksijärjestelmän muuttamisesta

Liikennevakuutus-, potilasvakuutus- ja ympäristövahinkovakuutusjärjestelmissä ehdotetaan siirryttäväksi kokonaisuudessaan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kanssa yhdenmukaisen, vuoden 2005 alussa voimaan tulleen työeläkeuudistuksen mukaisten indeksien käyttöön.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

TyVM 10/2005 vp - HE 180/2005 vp Hallituksen esitys laiksi säteilylain muuttamisesta

Säteilylakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että siihen sisällytetään säännökset Euroopan unionin neuvoston antaman korkea-aktiivisia säteilylähteitä koskevan niin sanotun umpilähdedirektiivin täytäntöön panemiseksi.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

TyVM 11/2005 vp - HE 165/2005 vp Hallituksen esitys 92. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän inhimillisten voimavarojen kehittämistä koskevan suosituksen johdosta

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleiskokous hyväksyi vuonna 2004 inhimillisten voimavarojen kehittämistä koskevan suosituksen, jolla uudistetaan vuodelta 1975 oleva ammatinvalinnan ohjauksen ja ammattikoulutuksen osuutta inhimillisiä voimavaroja kehitettäessä koskeva suositus. Uuden suosituksen tarkoituksena on koulutuksen ja elinikäisen oppimisen merkityksen korostaminen inhimillisten voimavarojen kehittämisessä ja väestön osaamis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämisessä. Suosituksen tavoitteet liittyvät koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevan toimintapolitiikan laatimiseen ja toteuttamiseen, työelämään valmentavan ja muun koulutuksen edistämiseen ja osaamisen kehittämiseen ja tunnustamiseen.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdotti että Genevessä pidetyssä Kansainvälisessä työ-konferenssissa 17 päivänä kesäkuuta 2004 hyväksytty kansainvälisen työjärjestön suositus nro 195, joka koskee inhimillisten voimavarojen kehittämistä, otetaan tarpeellisin osin huomioon tulevassa lainsäädäntötyössä. (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

TyVM 12/2005 vp - HE 143/2005 vp Hallituksen esitys laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi työturvallisuuslakiin säännökset, joiden mukaan yhteistä rakennustyömaata johtavalla tai valvovalla rakennuttajalla olisi velvollisuus huolehtia siitä, että rakennustyömaalla työskentelevillä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä kuvallinen tunniste, josta käy ilmi myös työnantaja. Huolehtimisvelvollisuuden noudattamisen tehosteena olisi rangaistusuhka.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

MUUTA

Valtioneuvoston selonteko lähiajan energia- ja ilmastopolitiikan linjauksista - kansallinen strategia Kioton pöytäkirjan toimeenpanemiseksi

VNS 5/2005 vp

Talousvaliokuntaan, Valtiovarainvaliokuntaan, Liikenne- ja viestintävaliokuntaan, Maa ja metsätalousvaliokuntaan ja Ympäristövaliokuntaan

Suuren valiokunnan, perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan täydennysvaaleja varten on valiokuntien jäseneksi ja varajäseniksi valituiksi tulleet:

suuren valiokunnan varajäseneksi edustaja Anni Sinnemäki, perustuslakivaliokunnan varajäseneksi edustaja Ulla Anttila ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi edustaja Tarja Cronberg.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.