Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 48/2005

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 30.11.2005

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

PNE 1/2005 vp, VaVM 36/2005 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 29.11.2005

Lakialoite laiksi tuloverolain 31 §:n muuttamisesta

LA 164/2003 vp, VaVM 26/2005 vp

Hyväksyttiin

Lakialoite laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

LA 94, 136/2005 vp, VaVM 27/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain 136 §:n sekä perintö- ja lahjaverolain 24 §:n muuttamisesta

HE 172/2005 vp, VaVM 30/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tullilain 9 a §:n kumoamisesta

HE 195/2005 vp, VaVM 31/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eräiksi kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuutta parantaviksi säännöksiksi

HE 75/2005 vp, HaVM 19/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi kirkkolain 22 luvun 8 §:n, verontilityslain 13 §:n ja kirkon keskusrahastosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

HE 173/2005 vp, HaVM 20/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi rikesakkomenettelystä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta ajoneuvon haltijan vastuun toteuttamiseksi automaattisessa liikennevalvonnassa

HE 16/2005 vp, LaVM 14/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi Rautatievirastosta ja Ratahallintokeskuksesta

HE 148/2005 vp, LiVM 22/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi luopumiseläkelain 13 §:n muuttamisesta

HE 174/2005 vp, MmVM 5/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi vakuutuskassalain muuttamisesta ja Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 2 §:n 17 kohdan kumoamisesta

HE 157/2005 vp, StVM 25/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta

HE 189/2005 vp, StVM 26/2005 vp, LA 96/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

HE 130/2005 vp, StVM 27/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi merimieseläkelain 38 §:n muuttamisesta

HE 182/2005 vp, StVM 28/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 10 ja 18 §:n muuttamisesta

HE 191/2005 vp, StVM 29/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 12 luvun 3 §:n muuttamisesta

HE 162/2005 vp, StVM 30/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain muuttamisesta

HE 141/2005 vp, TaVM 17/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta

HE 153/2005 vp, TaVM 18/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi valtion erityisrahoitusyhtiötä koskevien lakien muuttamisesta

HE 177/2005 vp, TaVM 19/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 77/2005 vp, YmVM 15/2005 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 30.11.2005

Hallituksen esitys laiksi väliaikaisesta työnantajan matalapalkkatuesta

HE 146/2005 vp, VaVM 25/2005 vp, LA 100/2004 vp, 132/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

HE 40/2005 vp, SiVM 11/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

HE 128/2005 vp, StVM 31/2005 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 2.12.2005

Hallituksen esitys laiksi raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 121/2005 vp, SiVM 13/2005 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

PeVM 7/2005 vp - K 3/2005 vp Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004

Perustuslakivaliokunta ehdotti että mietintö lähetetään tiedoksi hallitukselle ja että hyväksytään yksi lausuma (Valiokuntaneuvos Sami Manninen, 432 2077)

PeVM 8/2005 vp - PNE 2/2005 vp Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan kanslian ohjesäännön 32 §:n muuttamisesta

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunnan työjärjestyksen mietintö- ja lausuntoasioiden käsittelysäännökset muutetaan erikoisvaliokunnissa nykyisin yleisesti käytetyn menettelytavan mukaisiksi. Tarkoitus on, että asiaa ei pääsäännön mukaan oteta valiokunnassa kahteen käsittelyyn, vaan valiokunta voi yksimielisesti päättää pitää yksityiskohtaista käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. Muussa tapauksessa asia otetaan erilliseen ratkaisevaan käsittelyyn.

Perustuslakivaliokunta hyväksyi puhemiesneuvoston ehdotukset muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Sami Manninen, 432 2077

UaVM 12/2005 vp - K 3/2005 vp Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004

Ulkoasiainvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy kertomuksen ja että mietintö lähetetään tiedoksi valtioneuvostolle (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi, 432 2057)

VaVM 33/2005 vp - HE 116/2005 vp Hallituksen esitys vuoden 2006 tuloveroasteikkolaiksi

Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2006 verotuksessa sovellettavaksi progressiiviseksi tuloveroasteikoksi.

Esitys liittyy tulopoliittisesta sopimuksesta 29 päivänä marraskuuta 2004 saavutettuun neuvottelutulokseen ja vuoden 2006 talousarvioesitykseen.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

Mietintöön sisältyy edustajien Bjarne Kallis /kd, Kari Uotila /vas, Mikko Kuoppa /vas, Anni Sinnemäki /vihr, Janina Andersson /vihr vastalauseet

VaVM 34/2005 vp - HE 117/2005 vp Hallituksen esitys eräiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia, verontilityslakia ja eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapaudesta annettua lakia.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

Mietintöön sisältyy edustajien Jyri Häkämies /kok, Jari Koskinen /kok, Pekka Kuosmanen /kok, Irja Tulonen /kok, Janina Andersson /vihr Kari Uotila /vas, Mikko Kuoppa /vas vastalauseet

VaVM 35/2005 vp - HE 186/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi kaupparekisterilain 31 a §:n muuttamisesta sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 7 §:n kumoamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kaupparekisterilakia sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

Mietintöön sisältyy edustajien Jyri Häkämies /kok, Jari Koskinen /kok, Pekka Kuosmanen /kok, Irja Tulonen /kok, Bjarne Kallis /kd vastalause

VaVM 36/2005 vp - PNE 1/2005 vp Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotukseen sisältyy eduskunnan tilisäännön muuttaminen siltä osin kuin se koskee teknisiä tarkistuksia, valtion palvelukeskukselta mahdollisesti hankittavia tilitoimistolle määriteltyjä taloushallintotehtäviä, sisäistä valvontaa ja tietojärjestelmien tietoturvallisuutta.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja, 432 2056)

VaVM 37/2005 vp - HE 194/2005 vp Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan autoverolakia muutettavaksi siten, että lakiin lisätään pysyvä säännös omaan käyttöön hankitun ajoneuvon väliaikaisesta verottomasta käytöstä ennen kuin ajoneuvon verotuspäätös vahvistetaan. Ehdotuksen mukaan ajoneuvoa voisi käyttää liikenteeseen tullin ajoluvalla enintään kolmen kuukauden ajan.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VaVM 38/2005 vp - HE 202/2005 vp Hallituksen esitys laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia. Säännökset, joissa viitataan luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettuun kaupankäyntivarastoon muutettaisiin, koska luottolaitostoiminnasta annettua lakia on muutettu.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VaVM 39/2005 vp - HE 145/2005 vp Hallituksen esitys laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistöverolakia.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

Mietintöön sisältyy edustajien Kari Uotila /vas, Mikko Kuoppa /vas Pekka Kuosmanen /kok, Kimmo Sasi /kok, Irja Tulonen /kok, Bjarne Kallis /kd, Maija Perho /kok vastalauseet

VaVM 40/2005 vp - HE 187/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n ja maatilatalouden tuloverolain 7 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia ja maatilatalouden tuloverolakia.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

Mietintöön sisältyy edustajien Pekka Kuosmanen /kok, Kimmo Sasi /kok, Irja Tulonen /kok, Bjarne Kallis /kd, Maija Perho /kok vastalause

VaVM 41/2005 vp - HE 193/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia ja elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

HaVM 23/2005 vp - HE 120/2005 vp Hallituksen esitys laiksi kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annettua lakia. Kalleusluokitusjärjestelmää jatkettaisiin vielä kahdella vuodella.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana ja ehdotti että hyväksytään yksi lausuma (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

Mietintöön sisältyy edustajien Esko Kurvinen /kok, Sirpa Asko-Seljavaara /kok, Ahti Vielma /kok, Kari Kärkkäinen /kd, Veijo Puhjo /vas, Heli Paasio /sd, Jyrki Kasvi /vihr vastalause

HaVM 24/2005 vp - HE 88/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä eräiden muiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntien valtionosuuslakia, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia, lastensuojelulakia, ammattikorkeakoululakia, ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettua lakia, teatteri- ja orkesterilakia, museolakia ja valtionavustuslakia.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne, 432 2062)

Mietintöön sisältyy edustajien Esko Kurvinen /kok, Ahti Vielma /kok, Sirpa Asko-Seljavaara /kok, Veijo Puhjo /vas, Kari Kärkkäinen /kd, Jyrki Kasvi/vihr vastalauseet

HaVM 25/2005 vp - HE 102/2005 vp Hallituksen esitys rahankeräyslaiksi sekä laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja rikoslain muuttamisesta

Esitys sisältää ehdotukset nykyisen rahankeräyslain korvaavaksi uudeksi rahankeräyslaiksi sekä laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja rikoslain muuttamisesta. Uudistuksen tarkoituksena on selventää rahankeräystoiminnan eroa erityisesti kaupankäyntiin ja yleishyödyllisten yhteisöjen ja säätiöiden muuhun varainhankintaan.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

Mietintöön sisältyy edustajien Kari Kärkkäinen /kd, Lauri Oinonen /kesk vastalause

LaVM 15/2005 vp - HE 169/2005 vp Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Syyteoikeuden vanhentumista koskevia rikoslain säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi niin, että tiettyjen lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten syyteoikeus ei vanhene ennen kuin asianomistaja täyttää 28 vuotta. Tämä koskisi lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä ja törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä sekä alle 18-vuotiaaseen kohdistunutta raiskausta, törkeää raiskausta ja pakottamista sukupuoliyhteyteen. Syyteoikeuden vanhentumisaika jatkuisi vielä mainitun iän saavuttamisen jälkeen, jos vanhentumisaikaa on jäljellä rikoksen enimmäisrangaistukseen perustuvien yleisten vanhentumissäännösten perusteella.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen ((Valiokuntaneuvos Risto Eerola, 432 2079)

LaVM 16/2005 vp - HE 192/2005 vp Hallituksen esitys rikosvahinkolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan rikosvahinkolain kokonaisuudistusta.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Risto Eerola, 432 2079)

Mietintöön sisältyy edustajien Minna Sirnö /vas, Petri Salo /kok, Leena Harkimo /kok, Marja Tiura /kok, Timo Soini /ps vastalause

LiVM 25/2005 vp - HE 138/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi Ilmailulaitoksesta, Ilmailuhallinnosta ja lentoliikenteen valvontamaksusta sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Vuodelta 1990 oleva laki Ilmailulaitoksesta korvataan uudella lailla, jossa otetaan huomioon, että vuoden 2006 alusta Ilmailulaitokseen sovelletaan uutta valtion liikelaitoslakia eräin poikkeuksin. Oikeussääntöjen antaminen ja julkiset hallintotehtävät erotetaan liikelaitoksesta erilliseen virastoon. Tässä tarkoituksessa säädetään uusi laki ilmailuviranomaisesta, Ilmailuhallinnosta. Kolmantena lakina säädetään laki lentoliikenteen valvontamaksusta, jota kannetaan lentoasemien pitäjiltä lentoturvallisuuden, lentoyhtiöiden ja yleisilmailun valvonnan sekä ilmailun julkisten hallintotehtävien rahoittamiseksi.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

LiVM 26/2005 vp - HE 139/2005 vp Hallituksen esitys ilmailulaiksi

Uusi ilmailulaki korvaa vuodelta 1995 olevan ilmailulain. Laissa säädetään muun muassa ilma-aluksia ja niiden henkilöstöä samoin kuin ilmailua palvelevaa maahenkilöstöä koskevien turvallisuussääntöjen perusteista, lentopaikoista ja maalaitteista, lennonvarmistuksesta, lentoasemien maahuolinnasta, siviili-ilmailun turvaamisesta sekä ilmailusta ansiotarkoituksessa.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

LiVM 27/2005 vp - HE 82/2005 vp Hallituksen esitys laiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Televisio- ja radiotoiminnasta annettua lakia muutetaan toimilupasääntelyn osalta. Laissa tarkennetaan toimiluvan siirtoa koskevia säännöksiä. Toimiluvan siirto on edelleen kiellettyä.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

LiVM 28/2005 vp - HE 176/2005 vp Hallituksen esitys laiksi kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Kuljettajantutkintotoiminnan järjestämistä koskevaan lakiin tehdään muutoksia tutkintojen vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

LiVM 29/2005 vp - HE 168/2005 vp, LA 119/2003 vp Hallituksen esitys laiksi pysäköintivirhemaksusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta Lakialoite laiksi pysäköintivirhemaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Pysäköintivirhemaksusta annettua lakia muutetaan siten, että liikenteellisistä syistä tapahtuvalle pysäköintivirhemaksun korottamiselle säädetty enimmäismäärä voidaan ylittää enintään kymmenellä eurolla kaupunkien keskustan kalleimmalla pysäköintimaksuvyöhykkeellä.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

Mietintöön sisältyy edustajan Erkki Pulliainen /vihr vastalause

LiVM 30/2005 vp - HE 188/2005 vp Hallituksen esitys alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan IV liitteeseen tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n merellisen ympäristön suojelukomitea MEPC hyväksyi vuonna 2004 alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (ns. Marpol 73/78 -yleissopimukseen) IV liitteen muutokset, joilla liite uudistettiin kokonaisuudessaan. Liite sisältää määräyksiä aluksista tulevan käymäläjäteveden aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemiseksi. Uudistettu liite tuli kansainvälisesti voimaan 1.8.2005. Suomi on ilmoittanut IMO:lle, että muutokset tulevat Suomen osalta voimaan vasta nimenomaisen suostumuksen antamisen jälkeen. Uudistettu IV liite ja voimaansaattamislaki on tarkoitettu voimaan tasavallan presidentin asetuksella.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyisi alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan IV liitteeseen tehdyt muutokset, ja että hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana.

(Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

MmVM 7/2005 vp - HE 54/2005 vp Hallituksen esitys laiksi Elintarviketurvallisuusvirastosta

Esityksessä ehdotetaan perustettavaksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle uusi Elintarviketurvallisuusvirasto, johon yhdistetään nykyisten Elintarvikeviraston, Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen ja Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tehtävät ja johon myös siirretään maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston toimeenpanotehtävät.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

MmVM 8/2005 vp - HE 32/2005 vp Hallituksen esitys laiksi koe-eläintoiminnasta ja laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki koe-eläintoiminnasta, joka koskisi selkärankaisilla eläimillä harjoitettavaa koe-eläintoimintaa.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

MmVM 9/2005 vp - HE 53/2005 vp Hallituksen esitys elintarvikelaiksi sekä laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi elintarvikelaki, joka korvaisi voimassa olevan elintarvikelain, eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain sekä terveydensuojelulain elintarvikehygieniaa koskevan luvun. Lailla säädettäisiin elintarvikkeita koskevista yleisistä vaatimuksista sekä niiden valvonnan järjestämisestä.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen ja ehdotti että hyväksytään kaksi lausumaa (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

MmVM 10/2005 vp - HE 175/2005 vp Hallituksen esitys metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annettua lakia.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

PuVM 1/2005 vp - HE 199/2005 vp Hallituksen esitys laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan että puolustusvoimista annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka perusteella Pääesikunta voisi painavasta syystä ja virkamiehen suostumuksella päättää, että virkamies voisi jatkaa palveluaan samassa virassa eroamisiän jälkeen määräajan. Lisäaikaa annettaisiin siihen saakka, kun virkamies täyttää 68 vuotta. Sotilasvirassa olevan virkamiehen osalta vastaava raja olisi 55 vuotta.

Puolustusvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana ja ehdotti hyväksytään yksi lausuma (Valiokuntaneuvos Heikki Savola, 432 2060)

SiVM 14/2005 vp - HE 112/2005 vp Hallituksen esitys laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan vapaasta sivistystyöstä annettua lakia muutettavaksi kansalaisopistojen, kesäyliopistojen ja kansanopistojen valtionosuuden määräytymisperusteiden osalta.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Risto Eerola, 432 2079)

Mietintöön sisältyy edustajien Kaarina Dromberg /kok, Raija Vahasalo /kok, Paula Risikko /kok, Marja Tiura /kok, Hanna-Leena Hemming /kok, Unto Valpas /vas, Irina Krohn /vihr vastalause

StVM 32/2005 vp - HE 107/2005 vp Hallituksen esitys laiksi lääkelain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lääkelakia. Lääkkeiden kuluttajamyyntiin liittyen ehdotetaan, että lääkeyritysten tulisi myydä lääkkeet kaikille apteekeille samalla hinnalla. Mahdolliset alennukset ja muut hyvitykset tulee kohdentaa siten, että ne vaikuttavat välittömästi lääkkeiden vähittäismyyntihintoihin. Lisäksi lääkelaissa olevaa valtuutussäännöstä, jonka mukaan valtioneuvosto voi asetuksella säätää apteekin myyntikatteen suuruuden, ehdotetaan muutettavaksi siten, että yksittäisen lääkkeen myyntikate voisi olla pienempi kuin apteekkimaksusta annetun lain mukainen apteekkimaksu. Tällöin lääketaksan mukaiset apteekkien myyntikatteet voitaisiin määritellä nykyistä paremmin ottaen huomioon apteekkitoiminnan tuloksellisuus kokonaisuutena.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen ja ehdotti että hyväksytään yksi lausuma (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

Mietintöön sisältyy edustajien Erkki Virtanen/vas, Sirpa Asko-Seljavaara/ kok, Paula Risikko /kok, Raija Vahasalo/kok, Osmo Soininvaara/vihr, Leena Rauhala /kd vastalauseet

StVM 33/2005 vp - HE 126/2005 vp Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua lakia. Apteekin liikevaihdon mukaan määräytyvän apteekkimaksun perusteita muutettaisiin ottamalla huomioon apteekkien liikevaihdon muutos.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

TaVM 20/2005 vp - HE 196/2005 vp Hallituksen esitys laiksi painelaitelain 27 §:n muuttamisesta

Painelaitelain siirtymäsäännöksen siirtymäaikaa ehdotetaan jatkettavaksi kolmella vuodella siten, että puolustushallinnon toimialan painelaitteisiin, alusten painelaitteisiin sekä ilma-alusten tai niiden käyttölaitteistoihin kuuluviin painelaitteisiin sovelletaan paineastialakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä vuoden 2008 loppuun.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

TyVM 7/2005 vp - HE 94/2005 vp Hallituksen esitys laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta. Esityksellä pyritään tehostamaan työsuojelun viranomaisvalvontaa ja vahvistamaan työntekijöiden osallistumista työsuojeluasioiden käsittelyyn.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

TyVM 8/2005 vp - HE 142/2005 vp Hallituksen esitys laiksi lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

Esityksellä pyritään parantamaan lähetettyjen työntekijöiden vähimmäistyöehtojen toteutumista ja tehostamaan valvontamahdollisuuksia. Lähetetyt vuokratyöntekijät asetettaisiin vähimmäispalkan määräytymisessä tasavertaiseen asemaan Suomessa toimivien yritysten palveluksessa olevien vuokratyöntekijöiden kanssa.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

TyVM 9/2005 vp - HE 181/2005 vp Hallituksen esitys laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että maininta Työterveyslaitoksen organisaation perustumisesta keskuslaitokseen ja aluelaitoksiin poistetaan. Työterveyslaitos muodostuu jatkossa organisatorisesti valtakunnallisista osaamiskeskuksista, joiden tehtävä on turvata myös alueellinen toiminta ja palveluiden saatavuus.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

YmVM 16/2005 vp - HE 98/2005 vp Hallituksen esitys asumisoikeusjärjestelmän kehittämisestä

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi asumisoikeusasunnoista annettua lakia ja aravalakia sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettua lakia.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos, 432 2089)

YmVM 17/2005 vp - HE 184/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi kemikaalilain, ympäristönsuojelulain ja rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia, ympäristönsuojelulakia ja rikoslakia muutettavaksi.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos, 432 2089)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 29.11.2005

Hallituksen esitys Guatemalan tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 205/2005 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys vuoden 2005 kolmanneksi lisätalousarvioksi

HE 206/2005 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

HE 207/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys sosiaaliturvasta Suomen ja Viron välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 208/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys kansaneläkelaiksi ja laiksi vammaisetuuksista sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

HE 209/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta

HE 210/2005 vp

Ympäristövaliokuntaan

Keskiviikko 30.11.2005

Määrärahan osoittaminen Jyväskylä-Vaasa-valtatien 18 rakennustöiden jatkamiseen välillä Multia-Ähtäri

LTA 68/2005 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Valtiovarainvaliokuntaan

Määrärahan osoittaminen Haapamäki-Pori-rautatien käyttöönoton perusselvitykseen

LTA 69/2005 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Valtiovarainvaliokuntaan

Torstai 1.12.2005

Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

LA 154/2005 vp (Anni Sinnemäki /vihr ym.)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Perjantai 2.12.2005

Hallituksen esitys laiksi tuloverolain muuttamisesta

HE 211/2005 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys metsäverotuksen siirtymäkauden päättymisestä johtuviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

E 212/2005 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

HE 213/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

HE 214/2005 vp

Ympäristövaliokuntaan

MUUTA

Valtioneuvoston selonteko Euroopan unionin perustuslakisopimuksesta

VNS 6/2005 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan, Suuri Valiokunta, Perustuslakivaliokuntaan

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten edustaja Rosa Meriläinen pyysi vapautusta suuren valiokunnan varajäsenyydestä, perustuslakivaliokunnan varajäsenyydestä ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä. Täydennysvaalit toimitetaan keskiviikkona joulukuun 7 päivänä.

Eduskunnan oikeusasiamiehen vaalissa neljän vuoden toimikaudeksi, joka alkaa 1.1.2006 ja päättyy 31.12.2009 on Eduskunnan oikeusasiamieheksi valittu oikeustieteen lisensiaatti Riitta-Leena Paunio

SUURI VALIOKUNTA

U 42/2005 vp eduskunnalle ehdotuksesta komission asetukseksi (soveltamissääntöjen muuttaminen)

Valtiovarainvaliokuntaan

U 43/2005 vp eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhteisöjen tullisuspensiot; teollisuus-, maatalous- ja kalastustuotteet)

Valtiovarainvaliokuntaan

U 44/2005 vp eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhteisön autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet)

Valtiovarainvaliokuntaan

U 45/2005 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Euroopan unionin solidaarisuusrahasto)

Valtiovarainvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.