Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 47/2005

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 23.11.2005

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2004

K 4/2005 vp, UaVM 10/2005 vp

Hyväksyttiin

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2004

K 10/2005 vp, UaVM 11/2005 vp

Hyväksyttiin

Torstai 24.11.2005

Hallituksen esitys vuoden 2005 toiseksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitys vuoden 2005 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 161/2005 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitys vuoden 2005 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 161/2005 vp) toisesta täydentämisestä

HE 161, 171, 185/2005 vp, VaVM 32/2005 vp, LTA 39-67/2005 vp

(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta)

Hyväksyttiin

Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2004

K 11/2005 vp, VaVM 28/2005 vp

Hyväksyttiin

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus toiminnastaan sekä tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2004

K 13/2005 vp, VaVM 29/2005 vp

Hyväksyttiin

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2004

K 14/2005 vp, SiVM 12/2005 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 23.11.2005

Hallituksen esitys eräiden verotusmenettelyyn liittyvien säännösten muuttamisesta

HE 91/2005 vp, VaVM 22/2005 vp

(mietintöön sisältyy kaksi §-vastalausetta)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämislain muuttamisesta

HE 89/2005 vp, HaVM 18/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys sairausvakuutuksen rahoitusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitys sairausvakuutuksen rahoitusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi annetun hallituksen esityksen HE 68/2005 vp täydentämisestä

HE 68, 129/2005 vp, StVM 22/2005 vp

(mietintöön sisältyy yksi §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta vuonna 2006 ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 125/2005 vp, StVM 23/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista

HE 134/2005 vp, YmVM 14/2005 vp

(mietintöön sisältyy yksi §-vastalause)

Hyväksyttiin

Perjantai 25.11.2005

Hallituksen esitys laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

HE 118/2005 vp, VaVM 23/2005 vp

(mietintöön sisältyy yksi §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi rataverolain 5 §:n muuttamisesta

HE 122/2005 vp, VaVM 24/2005 vp

(mietintöön sisältyy yksi hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

HE 95/2005 vp, StVM 24/2005 vp, LA 88/2005 vp

(mietintöön sisältyy yksi §-vastalause)

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

VaVM 28/2005 vp - K 11/2005 vp Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2004

Valtiovarainvaliokunta ehdotti että eduskunta lähettää mietinnön hallitukselle niihin toimenpiteisiin ryhtymistä varten, joihin tehdyt muistutukset ja ehdotukset antavat aihetta. (Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja, 432 2056, valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko, 432 2100, valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055, valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

VaVM 29/2005 vp - K 13/2005 vp Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus toiminnastaan sekä tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2004

Valtiovarainvaliokunta ehdotti että mietintö lähetetään sekä Valtiontalouden tarkastusvirastolle että hallitukselle tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten. (Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja, 432 2056, valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko, 432 2100, valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055, valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

VaVM 30/2005 vp - HE 172/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain 136 §:n sekä perintö- ja lahjaverolain 24 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia sekä perintö- ja lahjaverolakia. Tuloverolakia muutettaisiin siten, että ulkomailta saatujen muiden ansiotulojen kuin eläkkeiden progressiovaikutusta lievennettäisiin rajoittamalla Suomessa ja ulkomailla maksettavien verojen yhteismäärä siihen määrään, joka olisi ollut maksettava, jos koko tulo olisi saatu Suomesta.

Perintö- ja lahjaverolain muutoksella kansainvälisten perintö- ja lahjaveroasioiden käsittely keskitettäisiin Uudenmaan verovirastoon.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VaVM 31/2005 vp - HE 195/2005 vp Hallituksen esitys laiksi tullilain 9 a §:n kumoamisesta

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi tullilain säännös, jolla rajoitetaan oluen tullitonta tuontia kolmansista maista Suomeen. Euroopan yhteisön tullittomuusasetuksen mukaan Suomen oikeus rajoittaa oluen tullitonta tuontia päättyy vuoden 2005 lopussa.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VaVM 32/2005 vp - HE 161/2005 vp, HE 171/2005 vp, HE 185/2005 vp Hallituksen esitys vuoden 2005 toiseksi lisätalousarvioksi Hallituksen esitys vuoden 2005 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 161/2005 vp) täydentämisestä Hallituksen esitys vuoden 2005 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 161/2005 vp) toisesta täydentämisestä

Valtiovarainvaliokunta ehdotti että ehdotus vuoden 2005 toiseksi lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävien esitysten mukaisena, ja että hyväksytään edellä ehdotettu lausuma, ja että lisätalousarvioaloitteet LTA 39-67/2005 vp hylätään ja että lisätalousarviota sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2005 alkaen.

Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja, 432 2056, Valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko, 432 2100, Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055, Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081

Mietintöön sisältyy edustajien Bjarne Kallis/kd, Jari Koskinen/kok, Irja Tulonen/kok, Jyri Häkämies/kok, Pekka Kuosmanen/kok, Mikko Kuoppa /vas, Mikko Immonen /vas, Iivo Polvi/vas, Kari Uotila/vas vastalauseet

HaVM 19/2005 vp - HE 75/2005 vp Hallituksen esitys eräiksi kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuutta parantaviksi säännöksiksi

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutoksia lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annettuun lakiin, väestötietolakiin sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettuun lakiin.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

HaVM 20/2005 vp - HE 173/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi kirkkolain 22 luvun 8 §:n, verontilityslain 13 §:n ja kirkon keskusrahastosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kirkkolakia, verontilityslakia ja kirkon keskusrahastosta annettua lakia. Esityksessä ehdotetaan, että verontilityslain mukaista seurakuntien yhteisövero-osuuden jakoperustetta muutettaisiin siten, että puolet yhteisöverosta jaettaisiin nykyisten jako-osuusperusteiden mukaisesti ja puolet jaettaisiin seurakuntaa tai seurakuntayhtymää vastaavan kunnan tai kuntien asukaslukujen suhteessa.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

HaVM 21/2005 vp - HE 78/2005 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan ulkomaalaislakiin lisättäviksi säännökset, joilla pyritään edistämään ulkomaalaisten opiskelijoiden hakeutumista ja sijoittumista suomalaiseen työelämään.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

HaVM 22/2005 vp - HE 170/2005 vp Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003-2005 annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan jatkettavaksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003-2005 annetun lain voimassaoloa vuoteen 2009. Lisäksi lain soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi siten, että maksuvapautuksen piiriin tulisivat kunnat ja näissä kunnissa sijaitsevat kuntayhtymät sekä evankelis-luterilainen kirkko, sen seurakunta ja seurakuntayhtymä sekä ortodoksinen kirkkokunta ja sen seurakunta.

Ehdotettu laki olisi voimassa määräaikaisena vuoden 2009 loppuun siten, että viimeisen kerran vapautuksen sosiaaliturvamaksusta saisi tammikuussa 2010 joulukuussa 2009 maksettavien palkkojen perusteella.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

LaVM 14/2005 vp - HE 16/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi rikesakkomenettelystä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta ajoneuvon haltijan vastuun toteuttamiseksi automaattisessa liikennevalvonnassa

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikesakkomenettelystä annettua lakia. Lakiin otettaisiin uudet menettelysäännökset, jotka mahdollistaisivat sen, että automaattisessa liikennevalvonnassa havaitusta ylinopeusrikkomuksesta tai liikennemerkkien vastaisesta ajosta linja-auto- tai raitiovaunukaistalla annettu rikesakkomääräys voitaisiin lähettää rikkomukseen käytetyn ajoneuvon kuljettajaa selvittämättä ajoneuvon rekisteriin merkitylle omistajalle tai haltijalle. Rikesakkomääräys voitaisiin lähettää tavallisella kirjeellä.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Risto Eerola, 432 2079)

Mietintöön sisältyy edustajien Petri Salo/kok, Marja Tiura/kok, Leena Harkimo/kok, Minna Sirnö/vas Timo Soini/ps vastalause

LiVM 23/2005 vp - HE 149/2005 vp Hallituksen esitys laiksi alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta

Lailla alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta säädetään alusten kuulumisesta jääluokkiin, tarkemmista jääluokkamääräyksistä ja vastaavuusluettelosta, jääluokan hyväksymisestä vaihtoehtoisella menetelmällä sekä EU-maiden, Turkin ja ETA-maiden sääntöjen hyväksymisestä aluksen jääluokkaa määriteltäessä. Aluksen jääluokka määräytyy pääsääntöisesti hyväksytyn luokituslaitoksen alukselle antaman luokitusmerkinnän perusteella.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

LiVM 24/2005 vp - HE 150/2005 vp Hallituksen esitys väylämaksulaiksi

Väylämaksulailla uudistetaan säännöksiä, jotka koskevat aluksesta suoritettavan väylämaksun määräytymistä. Lisäksi väylämaksulaki saatetaan vastaamaan verolaille asetettavia vaatimuksia. Aluksen jääluokan määräytymistä koskevat säännökset poistetaan väylämaksulaista ja siirretään alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta annettavaan lakiin.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

MmVM 6/2005 vp - HE 147/2005 vp Hallituksen esitys laiksi Metsähallituksen erävalvonnasta ja laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 14 ja 19 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Metsähallituksen erävalvonnasta. Laki koskisi Metsähallituksen suorittamaa erävalvontaa sen hallinnassa olevilla valtion alueilla.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

SiVM 11/2005 vp - HE 40/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan ammatillisesta aikuiskoulutuksesta sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuja lakeja muutettavaksi. Tavoitteena on, että ammatillista aikuiskoulutusta tarjotaan laadukkaasti maan eri alueilla ja eri koulutusaloilla.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081, Valiokuntaneuvos Risto Eerola, 432 2079)

Mietintöön sisältyy edustaja Kaarina Dromberg/kok, Hanna-Leena Hemming/kok, Marja Tiura/kok, Raija Vahasalo/kok vastalause

SiVM 12/2005 vp - K 14/2005 vp Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2004

Sivistysvaliokunta ehdotti että mietintö lähetetään Eduskunnan kirjaston hallitukselle. (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081, Valiokuntaneuvos Risto Eerola, 432 2079)

SiVM 13/2005 vp - HE 121/2005 vp Hallituksen esitys laiksi raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annettua lakia 2 §:n osalta.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Heikki Savola, 432 2060)

StVM 27/2005 vp - HE 130/2005 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Esityksessä ehdotetaan, ettei puolison saamaa lasten kotihoidon tukea vähennettäisi toisen puolison työttömyysetuudesta, jos puoliso itse hoitaa lasta ja saa samanaikaisesti äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

Mietintöön sisältyy edustajien Erkki Virtanen/vas, Leena Rauhala/kd, Sirpa Asko-Seljavaara/kok, Paula Risikko/kok, Osmo Soininvaara/vihr vastalause

StVM 28/2005 vp - HE 182/2005 vp Hallituksen esitys laiksi merimieseläkelain 38 §:n muuttamisesta

Hallituksen esityksessä ehdotetaan merimieseläkelain 38 §:n muuttamista siten, että radiosähköttäjiä edustavalla henkilöllä ei enää olisi läsnäolo- ja puheoikeutta Merimieseläkekassan hallituksen kokouksissa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067, Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

StVM 29/2005 vp - HE 191/2005 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 10 ja 18 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia muutettavaksi siten, että laissa määriteltäisiin vuoden 2006 maksut työttömyysvakuutusmaksujen uusiksi lähtötasoiksi. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2006 olisi 0,58 prosenttia palkasta ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,75 prosenttia palkasta palkkasumman 840 940 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,95 prosenttia palkasta.

Palkansaajan maksu nousisi vuodesta 2005 0,08 prosenttiyksikköä ja työnantajan keskimääräisen maksu 0,12 prosenttiyksikköä. Työnantajan maksun korotuksesta 0,04 prosenttiyksikköä aiheutuu muutosturvaan liittyvien työllistymisohjelmalisien rahoittamisesta.

Maksujen määrittelyn periaatteisiin ei esityksellä puututa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

StVM 30/2005 vp HE 162/2005 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 12 luvun 3 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että työttömyysturvalautakunnan toimikausi pidennetään kolmesta vuodesta viideksi vuodeksi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

StVM 31/2005 vp - HE 128/2005 vp Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

Mietintöön sisältyy edustajien Erkki Virtanen/vas, Leena Rauhala/kd vastalause

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 22.11.2005

Hallituksen esitys korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi rikoslain 30 luvun 12 §:n muuttamisesta

HE 197/2005 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

HE 198/2005 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

HE 199/2005 vp

Puolustusvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 200/2005 vp

Puolustusvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys vuoden 2006 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 119/2005 vp) täydentämisestä

HE 201/2005 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 202/2005 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Elintarviketurvallisuusviraston perustamisen edellyttämistä muutoksista eräisiin lakeihin

HE 203/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

HE 204/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Keskiviikko 23.11.2005

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan kanslian ohjesäännön 32 §:n muuttamisesta

PNE 2/2005 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Torstai 24.11.2005

Laki autoverolain 6 §:n muuttamisesta

LA 139/2005 vp (Merikukka Forsius/ vihr ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki eräiden energiayhtiöitten verotuksesta

LA 147/2005 vp (Oras Tynkkynen/ vihr)

Valtiovarainvaliokuntaan

MUUTA

Fortum Oyj:n kannustinohjelmien kohtuullisuus

VK 5/2005 vp

Vastaus ja keskustelu

Hyväksyttiin

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.