Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 46/2005

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 15.11.2005

Hallituksen esitys Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Suomen välillä Kansainvälisen rikostuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultavaksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 84/2005 vp, UaVM 9/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi pelastuslain 69 §:n muuttamisesta

HE 160/2005 vp, HaVM 16/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välisen väestön rekisteröintiä koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi kotikuntalain ja väestötietolain muuttamisesta

HE 159/2005 vp, HaVM 17/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi rikosasioiden sovittelusta

HE 93/2005 vp, LaVM 13/2005 vp (mietintöön sisältyy yksi §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

HE 154/2005 vp, StVM 19/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi perhehoitajalain 2 §:n muuttamisesta

HE 133/2005 vp, StVM 20/2005 vp (mietintöön sisältyy yksi §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi omaishoidon tuesta, laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

HE 131/2005 vp, StVM 21/2005 vp, LA 13/2003 vp, 5/2005 vp (mietintöön sisältyy yksi §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain sekä julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

HE 123/2005 vp, TaVM 16/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi asumistukilain 15 §:n muuttamisesta

HE 135/2005 vp, YmVM 12/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 136/2005 vp, YmVM 13/2005 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 18.11.2005

Hallituksen esitys laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräistä naapuruussuhteista annetun lain muuttamisesta

HE 65/2005 vp, MmVM 4/2005 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

VaVM 25/2005 vp - HE 146/2005 vp Hallituksen esitys laiksi väliaikaisesta työnantajan matalapalkkatuesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki väliaikaisesta työnantajan matalapalkkatuesta. Työnantaja olisi oikeutettu matalapalkkatukeen, jos hänellä on palveluksessaan 54 vuotta täyttänyt työntekijä, jolle kokoaikaisesta työstä maksettava palkka on 900-2 000 euroa kuukaudessa.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)
Mietintöön sisältyy edustajien Janina Andersson/vihr, Jyri Häkämies/kok, Jari Koskinen/kok, Pekka Kuosmanen/kok, Irja Tulonen/kok, Sari Sarkomaa/kok, Iivo Polvi/vas, Mikko Immonen/vas, Mikko Kuoppa/vas ja Bjarne Kallis/kd vastalauseet

VaVM 27/2005 vp - LA 94/2005 vp, LA 136/2005 vp Lakialoite vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta (Maija Perho /kok ym.)

Lakialoite vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta (Olavi Ala-Nissilä /kesk ym.)

Lakialoitteissa ehdotetaan, että vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annettua erityislakia jatkettaisiin vielä vuodella.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi lakialoitteisiin sisältyvän lakiehdotuksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

HaVM 18/2005 vp - HE 89/2005 vp Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämislain muuttamisesta

Alueiden kehittämislakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset, joilla vahvistetaan maakunnan liittojen asemaa aluekehittämisviranomaisina ja lisätään yhteistyötä alueilla, alueiden ja keskushallinnon välillä sekä keskushallinnossa.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

LiVM 22/2005 vp - HE 148/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi Rautatievirastosta ja Ratahallintokeskuksesta

Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaan jäsenvaltioiden on perustettava rautatieturvallisuudesta vastaavat riippumattomat toimielimet, joiden on oltava itsenäisiä suhteessa rataverkon haltijaan ja rautatieliikenteen harjoittajiin. Esityksessä ehdotetaan, että rautatieturvallisuudesta vastaavaksi viranomaiseksi perustetaan Rautatievirasto-niminen virasto. Viraston tehtävänä olisi rautatieturvallisuuden valvonta ja kehittäminen, rautatiejärjestelmän osajärjestelmien käyttöönottolupien myöntäminen sekä osajärjestelmien käytön ja ylläpidon vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

MmVM 5/2005 vp - HE 174/2005 vp Hallituksen esitys laiksi luopumiseläkelain 13 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luopumiseläkelakia siten, että luopumiseläkkeelle jäänyt maatalousyrittäjä, joka eläkkeen saamiseksi on aikanaan antanut pellon viljelemättömyys- ja myyntirajoitussitoumuksen, voisi luovuttaa sitoumuksen alaisia peltomaitaan ilman, että luovutuksella on vaikutusta eläkkeen maksamiseen.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

StVM 24/2005 vp - HE 95/2005 vp Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaalihuoltolakia siten, että siihen sisällytetään säännökset kuntien velvollisuudesta järjestää palvelutarpeen arviointi. Kiireellisissä tilanteissa palvelujen tarve olisi arvioitava viipymättä. Ei-kiireellisissä tilanteissa kunnan on järjestettävä pääsy palvelutarpeen arviointiin 80 vuotta täyttäneille ja kansaneläkelain mukaista erityishoitotukea saaville viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Esitys ei muuta kunnan velvollisuutta järjestää sosiaalihuollon palveluja, mutta se täsmentää niitä menettelytapoja, joiden avulla palvelujen piiriin tullaan.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)
Mietintöön sisältyy edustajien Eero Akaan-Penttilä/kok, Raija Vahasalo/ kok, Sirpa Asko-Seljavaara/kok Leena Rauhala/kd, Erkki Virtanen/vas vastalause.

StVM 25/2005 vp - HE 157/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi vakuutuskassalain muuttamisesta ja Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 2 §:n 17 kohdan kumoamisesta

Esityksessä ehdotetaan vakuutuskassalakia muutettavaksi siten, että vakuutuskassojen lakisääteisen yhteistyöelimen, vakuutuskassojen yhdistyksen, toiminta lopetetaan ja yhdistys puretaan. Samalla vakuutuskassojen yhdistyksen yhteydessä toimiva vakuutuskassalautakunta lakkautettaisiin.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

StVM 26/2005 vp - HE 189/2005 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

Mietintöön sisältyy edustajien Erkki Virtanen /vas, Leena Rauhala /kd vastalause

TaVM 17/2005 vp - HE 141/2005 vp Hallituksen esitys laiksi talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain muuttamisesta

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset, joiden mukaan taloustietämyksen kehittämistä ja eri toimijoiden yhteistyön edistämistä varten kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydessä voi toimia valtioneuvoston asettama neuvottelukunta.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

TaVM 18/2005 vp - HE 153/2005 vp Hallituksen esitys laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta

Lain erityisriskinottovaltuutta koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että erityisriskinottovaltuuden nojalla vientitakuita voidaan erityisistä syistä myöntää laissa mainituilla perusteilla kaikkiin korkean riskin maihin ja että erityisriskinottovaltuuden käyttömahdollisuuksia laajennetaan vientitakuukantaan muodostuvissa maa-, ostaja-, takaaja- tai toimialakohtaisissa riskikeskittymissä.

Lisäksi erityisriskinottoon tarkoitettujen vientitakuiden takuuvastuu ehdotetaan korotettavaksi 700 miljoonasta eurosta 1 000 miljoonaan euroon.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

TaVM 19/2005 vp - HE 177/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi valtion erityisrahoitusyhtiötä koskevien lakien muuttamisesta

Valtion vastuuta Finnvera Oyj:n antamista vientitakuista ja erityistakauksista koskevaa valtiontakuurahastosta annetun lain 4 §:ää sekä pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyjä takauksia koskevaa valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 4 §:n 4 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että niissä todetaan yksiselitteisesti valtion vastaavan Finnvera Oyj:n sitoumuksista.

Valtion erityisrahoitusyhtiöstä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että valtion myöntämät takaukset Finnvera Oyj:n toiminnan rahoittamiseen voivat koskea kotimaan rahoituksen lisäksi myös Finnvera Oyj:n tytäryhtiön Suomen Vientiluotto Oy:n mahdollisia rahoitustarpeita.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

YmVM 14/2005 vp - HE 134/2005 vp Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista, joka koskee jo nykyisinkin korjauskustannuksiin myönnettäviä asuntojen korjaus- ja energia-avustuksia.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos, 432 2089)
Mietintöön sisältyy edustajien Heikki A. Ollila /kok, Jouko Laxell /kok, Ahti Vielma /kok, Kari Kärkkäinen /kd vastalause.

YmVM 15/2005 vp - HE 77/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annettua lakia. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 a luku öljypäästömaksusta, joka on hallinnollinen seuraamus öljyn tai öljypitoisen seoksen päästökiellon rikkomisesta sisäisillä aluevesillä, aluemerellä tai Suomen talousvyöhykkeellä. Päästöstä on ehdotuksen mukaan oltava objektiivista näyttöä, mutta muuten maksu määrätään tahallisuudesta tai tuottamuksesta riippumatta.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos, 432 2089)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 15.11.2005

Hallituksen esitys rikosvahinkolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 192/2005 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

HE 193/2005 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

HE 194/2005 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tullilain 9 a §:n kumoamisesta

HE 195/2005 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi painelaitelain 27 §:n muuttamisesta

HE 196/2005 vp

Talousvaliokuntaan

Torstai 17.11.2005

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

PNE 1/2005 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki sotilasvammalain 17 §:n muuttamisesta

LA 142/2005 vp (Raimo Vistbacka/ps ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista annetun lain muuttamisesta

LA 143/2005 vp (Matti Kangas/vas ym.)

Ympäristövaliokuntaan

Laki työterveyshuoltolain 12 §:n muuttamisesta

LA 144/2005 vp (Matti Kangas/vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta

LA 145/2005 vp (Matti Kangas/vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.