Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 45/2005

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 8.11.2005

Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Kiviniemi)

VN 8/2005 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 8.11.2005

Hallituksen esitys tuottoon liittyvän rahanpesun soveltamisalasta tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyssä yleissopimuksessa ja kuljetusvälineen rekisterinumeron sisällyttämisestä yleissopimuksessa lueteltuihin tietoihin tehdyn pöytäkirjan ja sen suomenkielisen oikaisupöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi tullilain 23 b §:n muuttamisesta

HE 70/2005 vp, HaVM 15/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta ja laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta

HE 140/2005 vp, TaVM 15/2005 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

UaVM 9/2005 vp - HE 84/2005 vp Hallituksen esitys Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Suomen välillä Kansainvälisen rikostuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultavaksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Haagissa kesäkuussa 2005 Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Suomen hallituksen välillä kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen Kansainvälisen rikostuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultavaksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy Haagissa 8 päivänä kesäkuuta 2005 Kansainvälisen tuomioistuimen ja Suomen välillä Kansainvälisen rikostuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultavaksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi, 432 2057)

UaVM 10/2005 vp - K 4/2005 vp Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2004

Ulkoasiainvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy kertomuksen ja että mietintö lähetetään tiedoksi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnalle ja hallitukselle. (Valiokuntaneuvos Jukka Salovaara, 432 2105)

UaVM 11/2005 vp - K 10/2005 vp Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2004

Ulkoasiainvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy kertomuksen ja että mietintö lähetetään tiedoksi Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnalle ja hallitukselle. (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi, 432 2057)

VaVM 22/2005 vp - HE 91/2005 vp Hallituksen esitys eräiden verotusmenettelyyn liittyvien säännösten muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verotusmenettelystä annettua lakia, veronlisäyksestä ja viivekorosta annettua lakia, ennakkoperintälakia, arvonlisäverolakia, perintö- ja lahjaverolakia, varainsiirtoverolakia, verontilityslakia sekä kiinteistöverolakia.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

Mietintöön sisältyy edustajien Jyri Häkämies/kok, Pekka Kuosmanen/ kok, Kimmo Sasi/kok, Maija Perho/ kok, Sari Sarkomaa/kok, Iivo Polvi/ vas, Kari Uotila/vas, Mikko Kuoppa/ vas vastalauseet.

VaVM 23/2005 vp - HE 118/2005 vp Hallituksen esitys laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annettua lakia sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

Mietintöön sisältyy edustajien Iivo Polvi/vas, Kari Uotila/vas, Janina Andersson/vihr, Bjarne Kallis/kd, Mikko Kuoppa/vas vastalause.

VaVM 24/2005 vp - HE 122/2005 vp Hallituksen esitys laiksi rataverolain 5 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että rataverolakia muutetaan siten, että lakiin sisällytetään säännökset Kerava-Lahti -oikoradan käytöstä perittävästä investointiverosta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2006.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

Mietintöön sisältyy edustajien Iivo Polvi/vas, Kari Uotila/vas, Janina Andersson /vihr vastalause.

HaVM 17/2005 vp - HE 159/2005 vp Hallituksen esitys Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välisen väestön rekisteröintiä koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi kotikuntalain ja väestötietolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Tukholmassa 1 päivänä marraskuuta 2004 Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn väestön rekisteröintiä koskevan sopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Lisäksi esityksessä ehdotetaan kotikuntalakia ja väestötietolakia muutettaviksi.

Hallintovaliokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Tukholmassa 1 päivänä marraskuuta 2004 tehdyn Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välisen väestön rekisteröintiä koskevan sopimuksen ja että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.( Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

LaVM 13/2005 vp - HE 93/2005 vp Hallituksen esitys laiksi rikosasioiden sovittelusta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki rikosasioiden sovittelusta. Laissa säädettäisiin sovittelutoiminnan hallinnollisesta organisoinnista, valtion varoista suoritettavasta korvauksesta toiminnan kustannuksiin sekä menettelystä sovittelua toteutettaessa.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Risto Eerola, 432 2079)

Mietintöön sisältyy edustaja Minna Sirnön/vas vastalause

MmVM 4/2005 vp - HE 65/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräistä naapuruussuhteista annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistönmuodostamislakia ja eräistä naapuruussuhteista annettua lakia.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

StVM 19/2005 vp - HE 154/2005 vp Hallituksen esitys Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Esityksessä ehdotetaan laajennettavaksi Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tehtäviä terveyspalvelujärjestelmän ohjauksen ja valvonnan koordinoimiseksi ja yhdenmukaistamiseksi sekä väestön perusoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi. Terveydenhuollon palvelujärjestelmän hajanaisuus ja perusoikeuksien toteutumisen varmistaminen on lisännyt paineita pääosin lääninhallitusten toteuttaman terveyspalvelujen ohjauksen ja valvonnan tehostamiseksi. Tavoitteena on, että palvelut tuotetaan laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti. Tämä edellyttää valvontaa koskevan lainsäädännön osittaista uudistamista ja täsmentämistä sekä valtakunnallisesti yhdenmukaista ohjausta. Ohjauksen ja valvonnan voimavaroja on myös tarpeen lisätä.

Terveyspalvelujen valvonnan pääpaino on jatkossakin lääninhallituksissa, jotka toimivat alueellisesti hajautuneina lähellä palvelujen tuottajia.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2006. Esitys liittyy valtion vuoden 2006 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

StVM 20/2005 vp - HE 133/2005 vp Hallituksen esitys laiksi perhehoitajalain 2 §:n muuttamisesta

Perhehoitajalakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että perhehoitajalle maksettavan palkkion määrää tarkistettaisiin vuosittain vahvistettavalla, työntekijäin eläkelain 7 b §:ssä tarkoitetulla indeksillä korotettuna. Lisäksi muutkin hoitopalkkion perusteita ja määrää koskevat säännökset siirrettäisiin asetuksesta lain tasolle.

Esitys liittyy valtion vuoden 2006 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2006 alusta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

Mietintöön sisältyy edustajien Erkki Virtanen/vas, Leena Rauhala/kd ja Sirpa Asko-Seljavaara/kok vastalause

StVM 21/2005 vp - HE 131/2005 vp Hallituksen esitys laiksi omaishoidon tuesta, laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki omaishoidon tuesta. Laki korvaisi voimassa olevat sosiaalihuoltolain säännökset, jotka koskevat omaishoidon tukea sekä asetuksen omaishoidon tuesta. Esityksen mukaan omaishoitajalle maksettavan palkkion vähimmäismäärä korotettaisiin 300 euroon. Mahdollisuutta poiketa vähimmäismäärästä täsmennettäisiin. Jos hoitaja olisi hoidon takia lyhytaikaisesti estynyt tekemästä työtä, palkkio olisi vähintään 600 euroa. Hoitopalkkion määrää tarkistettaisiin vuosittain vahvistettavalla, työntekijäin eläkelaissa tarkoitetulla palkkakertoimella.

Omaishoitosopimuksen sisältöä ja kestoa koskevia säännöksiä tarkennettaisiin. Lisäksi hoito- ja palvelusuunnitelman sisältöä ja hoitajalle järjestettävää vapaata koskevat säännökset sekä muut hoidettavan ja hoitajan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat säännökset siirrettäisiin asetuksesta lain tasolle.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

Mietintöön sisältyy edustajien Leena Rauhala/kd, Paula Risikko/kok, Raija Vahasalo/kok, Eero Akaan-Penttilä/ kok, Erkki Virtanen/vas ja Osmo Soininvaara /vihr vastalause

StVM 22/2005 vp - HE 68/2005 vp, HE 129/2005 vp Hallituksen esitys sairausvakuutuksen rahoitusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Hallituksen esitys sairausvakuutuksen rahoitusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi annetun hallituksen esityksen HE 68/ 2005 vp täydentämisestä

Hallituksen esitys HE 68/2005 vp

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia siten, että sairausvakuutuksen rahoitus jaettaisiin kahteen osaan, sairaanhoitovakuutuksen ja työtulovakuutuksen rahoitukseen.

Hallituksen esitys HE 129/2005 vp

Hallitus on antanut kevätistuntokaudella eduskunnalle hallituksen esityksen sairausvakuutuksen rahoitusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Eduskunnalle annettua hallituksen esitystä ehdotetaan täydennettäväksi yrittäjien omavastuuajan korvaamista ja korvaamisen rahoitusta koskevilla säännöksillä, yrittäjien työterveyshuollon laajentamista kattamaan myös sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon ja laajennuksen rahoitusta koskevilla säännöksillä sekä ehkäisevän työterveyshuollon korvausprosentin korottamista koskevilla säännöksillä.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esitykset muutoksen jälkeen ja hyväksytään uusi 7. ja 8. lakiehdotus sekä hyväksytään yksi lausuma (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

Mietintöön sisältyy edustajien Eero Akaan-Penttilä/kok, Sirpa AskoSeljavaara/kok, Paula Risikko/kok, Raija Vahasalo/kok, Leena Rauhala/ kd ja Erkki Virtanen/vas vastalause

StVM 23/2005 vp - HE 125/2005 vp Hallituksen esitys laiksi työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta vuonna 2006 ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi laki työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta vuonna 2006 sekä muutettaviksi kansaneläkelakia ja valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä annettua lakia.

Esitys liittyy valtion vuoden 2006 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2006 alusta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

TaVM 16/2005 vp - HE 123/2005 vp Hallituksen esitys laiksi julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain sekä julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että vienti- ja alusluottoja koskevien korontasaussopimusten ja -tarjousten myöntämisaikaa jatketaan viidellä vuodella vuodesta 2005 vuoteen 2010. Lisäksi ehdotetaan, että lain nojalla annettavassa kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksessa säädetään julkisesti tuettujen alusluottojen yleisten ehtojen ohella myös julkisesti tuettujen vientiluottojen yleisistä ehdoista.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

YmVM 12/2005 vp - HE 135/2005 vp Hallituksen esitys laiksi asumistukilain 15 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan asumistukilakia muutettavaksi. Tarkoituksena on parantaa asumistukea saavan pitkäaikaistyöttömän asemaa työllistymistilanteessa sekä tehostaa tukijärjestelmän hallinnollista toimivuutta vähentämällä työllistymisen johdosta tehtävien tarkistusten yhteydessä syntyviä liikamaksuja ja tukien takaisinperintöjä.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos, 432 2089)

YmVM 13/2005 vp - HE 136/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi aravarajoituslakia ja kahta siihen liittyvää lakia.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos, 432 2089)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 8.11.2005

Hallituksen esitys vuoden 2005 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 161/2005 vp) toisesta täydentämisestä

HE 185/2005 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kaupparekisterilain 31 a §:n muuttamisesta sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 7 §:n kumoamisesta

HE 186/2005 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n ja maatilatalouden tuloverolain 7 §:n muuttamisesta

HE 187/2005 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan IV liitteeseen tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 188/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta

HE 189/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta annetun lain 30 §:n muuttamisesta

HE 190/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 10 ja 18 §:n muuttamisesta

HE 191/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Keskiviikko 9.11.2005

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

LA 130/2005 vp (Kari Uotila/vas ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki työsopimuslain 7 luvun 10 §:n ja 12 luvun 2 §:n muuttamisesta

LA 134/2005 vp (Mikko Kuoppa/vas ym.)

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

LA 137/2005 vp (Paula Risikko /kok ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

LA 138/2005 vp (Paula Risikko/kok ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki sukusolujen ja alkioiden käytöstä hedelmöityshoidossa

LA 140/2005 vp (Päivi Räsänen/kd ym.)

Lakivaliokuntaan

Torstai 9.11.2005

Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

LA 136/2005 vp (Olavi Ala-Nissilä/ kesk ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki sosiaalihuoltolain 27 b §:n muuttamisesta

LA 141/2005 vp (Virpa Puisto/sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

U 34/2005 vp eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi paikallista rajaliikennettä koskevien järjestelyiden käyttöönotosta jäsenvaltioiden maaulkorajoilla sekä Schengenin yleissopimuksen ja yleisen konsuliohjeiston muuttamisesta (paikallista rajaliikennettä koskeva asetus) (Aiemmin käsitelty tunnuksella E 65/2005 vp)

Hallintovaliokuntaan

U 35/2005 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (broileridirektiivi)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.