Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 43/2005

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Torstai 27.10.2005

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2004

K 12/2005 vp, UaVM 8/2005 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 25.10.2005

Hallituksen esitys laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain, verotusmenettelystä annetun lain sekä tuloverolain muuttamisesta

HE 104/2005 vp, VaVM 20/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 45 §:n muuttamisesta

HE 85/2004 vp, VaVM 21/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kansanterveyslain muuttamisesta

HE 96/2005 vp

StVM 15/2005 vp, LA 66, 153/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi lääkelain muuttamisesta

HE 108/2005 vp, StVM 17/2005 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 26.10.2005

Hallituksen esitys sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

HE 132/2005 vp, StVM 13/2005 vp (mietintöön sisältyy lausumavastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi

HE 124/2005 vp, StVM 14/2005 vp (mietintöön sisältyy kolme §-vastalausetta)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

HE 97/2005 vp, StVM 18/2005 vp (mietintöön sisältyy kolme §-vastalausetta)

Hyväksyttiin

Perjantai 28.10.2005

Hallituksen esitys sakon muuntorangaistusta koskevien säännösten muuttamiseksi

HE 76/2005 vp, LaVM 12/2005 vp (mietintöön sisältyy yksi hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

HE 127/2005 vp, StVM 16/2005 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

HaVM 15/2005 vp - HE 70/2005 vp Hallituksen esitys tuottoon liittyvän rahanpesun soveltamisalasta tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyssä yleissopimuksessa ja kuljetusvälineen rekisterinumeron sisällyttämisestä yleissopimuksessa lueteltuihin tietoihin tehdyn pöytäkirjan ja sen suomenkielisen oikaisupöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi tullilain 23 b §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 1999 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tehdyn pöytäkirjan, joka koskee tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen muuttamista. Pöytäkirjalla laajennetaan yleissopimuksen soveltamisalaa rahanpesurikosten osalta sekä määritellään kulkuneuvon rekisterinumero sellaiseksi henkilötiedoksi, joka saadaan tallettaa tullitietojärjestelmään. Pöytäkirjan suomenkielisessä versiossa olleen kirjoitusvirheen vuoksi hyväksyttäväksi tulisi myös oikaisupöytäkirja.

Hallintovaliokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 1999 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan (nykyisin 31 artikla) perusteella tuottoon liittyvän rahanpesun soveltamisalasta tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyssä yleissopimuksessa ja kuljetusvälineen rekisterinumeron sisällyttämisestä yleissopimuksessa lueteltuihin tietoihin tehdyn pöytäkirjan, sellaisena kuin sen suomenkielinen versio on oikaistuna ja että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

HaVM 16/2005 vp - HE 160/2005 vp Hallituksen esitys laiksi pelastuslain 69 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia siten, että pelastustoimen toimenpiderekisterin tekninen ylläpito voidaan siirtää sisäasiainministeriöltä Pelastusopistolle ja että Pelastusopisto voisi käyttää toimenpiderekisterissä olevia tietoja pelastustoimen valtakunnallisten tilastojen laatimista varten. Sisäasiainministeriön tarkoituksena on Pelastusopiston kanssa käytävien tulosneuvottelujen perusteella antaa tehtävät Pelastusopiston hoidettaviksi vuoden 2006 alusta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

TaVM 15/2005 vp - HE 140/2005 vp Hallituksen esitys laiksi vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta ja laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta

Ehdotetussa uudessa laissa säädetään kansallisesta akkreditointijärjestelmästä, jonka tarkoituksena on vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen luotettavuuden ja kansainvälisen hyväksyttävyyden varmistaminen.

Akkreditoinnilla tarkoitetaan yhdenmukaisiin kansainvälisiin ja eurooppalaisiin standardeihin ja muihin arviointiperusteisiin perustuvaa laboratorioiden, sertifiointielinten ja tarkastuslaitosten pätevyyden toteamista.

Laissa säädetään tarkemmin akkreditoinnin hakemisesta, sen edellytyksistä, akkreditointipäätöksestä sekä arviointielimen pätevyyden seurannasta.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 25.10.2005

Hallituksen esitys laiksi joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain, rikoslain 17 luvun 6 §:n ja järjestyksenvalvojista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 167/2005 vp

Lakivaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan ja Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi pysäköintivirhemaksusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

HE 168/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 169/2005 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003-2005 annetun lain muuttamisesta

HE 170/2005 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys vuoden 2005 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 161/2005 vp) täydentämisestä

HE 171/2005 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain 136 §:n sekä perintö- ja lahjaverolain 24 §:n muuttamisesta

HE 172/2005 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kirkkolain 22 luvun 8 §:n, verontilityslain 13 §:n ja kirkon keskusrahastosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

HE 173/2005 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi luopumiseläkelain 13 §:n muuttamisesta

HE 174/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

HE 175/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

HE 176/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi valtion erityisrahoitusyhtiötä koskevien lakien muuttamisesta

HE 177/2005 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys liikennevakuutuslainsäädännön, potilasvakuutuslainsäädännön ja ympäristövahinkovakuutuslainsäädännön indeksijärjestelmän muuttamisesta

HE 178/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi terveydensuojelulain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain ja kemikaalilain muuttamisesta

HE 179/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi säteilylain muuttamisesta

HE 180/2005 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

HE 181/2005 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi merimieseläkelain 38 §:n muuttamisesta

HE 182/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys merimiespalvelulaiksi

HE 183/2005 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kemikaalilain, ympäristönsuojelulain ja rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

HE 184/2005 vp

Ympäristövaliokuntaan

Lisätalousarvioaloitteet

LTA 39-67/2005 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Torstai 27.10.2005

Laki tieliikennelain 74 §:n muuttamisesta

LA 74/2005 vp (Pertti Hemmilä /kok ym.)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Laki tieliikennelain muuttamisesta

LA 75/2005 vp (Pertti Hemmilä/kok ym.)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

LA 94/2005 vp (Maija Perho/kok ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki työttömyysturvalain 4 luvun 6 §:n 1 ja 2 momentin kumoamisesta

LA 96/2005 vp (Anne Huotari /vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

LA 133/2005 vp (Valto Koski /sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan täydennys vaalissa jäseneksi valittiin edustaja Arto Satonen ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle edustaja Paula Risikko.

Keskiviikko 26.10.2005

Valtioneuvoston selonteko maatalouspolitiikasta selonteko VNS 4/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan, Valtiovarainvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.