Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 42/2005

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Perjantai 21.10.2005

Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Haatainen)

VN 7/2005 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Perjantai 21.10.2005

Hallituksen esitys Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön ja Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston sihteeeristön oikeudellista asemaa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 74/2005 vp, UaVM 7/2005 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

VaVM 20/2005 vp - HE 104/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain, verotusmenettelystä annetun lain sekä tuloverolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annettua lakia. Rajoitetusti verovelvollisen Suomesta saamaa eläkettä verotettaisiin verotusmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä tuloverolakia soveltaen. Ansiotulona verotettavasta eläkkeestä vero määrättäisiin progressiivisen tuloveroasteikon mukaisesti. Kansaneläke ja perhe-eläkelain mukainen eläke olisi myös ulkomaille maksettaessa veronalaista tuloa. Rajoitetusti verovelvollisen 35 prosentin suuruisen lähdeveron alaisesta tulosta ehdotetaan myönnettäväksi 510 euron kuukausikohtainen tai 17 euron päiväkohtainen vähennys. Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa asuva rajoitetusti verovelvollinen voisi lähdeverotuksen sijasta valita, että häntä verotetaan ansiotulostaan verotusmenettelyssä progressiivisen tuloveroasteikon mukaan, jos hän verovuonna saa vähintään 75 prosenttia ansiotuloistaan Suomesta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2006 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VaVM 21/2005 vp - HE 85/2004 vp Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 45 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakiin tehtäviksi tekijänoikeuslain muutoksista johtuvat muutokset. Sopimuslisenssin käyttöalan laajentuessa sopimuslisensseihin perustuvien korvausten verottomuutta laajennettaisiin.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan sen jälkeen, kun tekijänoikeuslakia koskevat muutokset on hyväksytty ja vahvistettu.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

StVM 17/2005 vp - HE 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi lääkelain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lääkelakia. Ehdotetuilla muutoksilla pantaisiin täytäntöön Euroopan yhteisön uudet lääkkeiden myyntilupia ja lääketurvatoimintaa koskevat säännökset, jotka koskevat sekä ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä että eläinlääkkeitä. Lisäksi lääkelakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä kansallisista tarpeista aiheutuvia muutoksia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 30 päivänä lokakuuta 2005. Voimaantulon ajankohta määräytyy Euroopan yhteisön lääkesäännösten toimeenpanolle säädetyn määräajan perusteella.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

StVM 18/2005 vp - HE 97/2005 vp Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslakia muutettavaksi siten, että lääkekorvausjärjestelmää ja valmisteen korvattavuuden hyväksymistä koskevia menettelysäännöksiä uudistetaan.

Ehdotuksen mukaan korvausluokkia olisi edelleen kolme ja uutena ryhmänä luokiteltaisiin lääkkeet, jotka eivät kuulu korvausjärjestelmään.

Esityksessä ehdotetaan myös toteutettavaksi kolmivuotinen kokeilu lääkkeiden annosjakelun korvaamisesta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2006 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

Mietintöön sisältyy edustajien Eero Akaan-Penttilä/kok, Sirpa Asko-Seljavaara/kok, Paula Risikko/kok, Raija Vahasalo/kok, Leena Rauhala/kd, Erkki Virtanen /vas, Marjaana Koskinen/sd, Leena Rauhala/kd ja Osmo Soininvaara /vihr vastalauseet.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 18.10.2005

Hallituksen esitys Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välisen väestön rekisteröintiä koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi kotikuntalain ja väestötietolain muuttamisesta

HE 159/2005 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi pelastuslain 69 §:n muuttamisesta

HE 160/2005 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 12 luvun 3 §:n muuttamisesta

HE 162/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

HE 163/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 10 §:n muuttamisesta

LA 95/2005 vp (Christina Gestrin/r ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Torstai 20.10.2005

Hallituksen esitys vuoden 2005 toiseksi lisätalousarvioksi

HE 161/2005 vp

Valtiovarainvaliokuntaan, Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan ja Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys 92. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän inhimillisten voimavarojen kehittämistä koskevan suosituksen johdosta

HE 165/2005 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

HE 166/2005 vp

Hallintovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan ja Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Talousarvioaloitteet

TAA 1-1269/2005 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Perjantai 21.10.2005

Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 164/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan ja Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

MUUTA

Torstai 20.10.2005

Joukkoliikenteen kehittäminen

VK 4/2005 vp

Hyväksyttiin

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten edustaja Paula Risikko pyysi vapautusta työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä.

Erikoisvaliokuntien täydennysvaaleissa on liikenne- ja viestintävaliokunnan jäseneksi valittu edustaja Reijo Paajanen ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle edustaja Marjukka Karttunen.

Sivistysvaliokunnan varajäseneksi valittiin edustaja Paula Risikko ja tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi edustaja Suvi Lindén.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.