Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 41/2005

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 11.10.2005

Hallituksen esitys laiksi riitauttamattomia vaatimuksia koskevasta eurooppalaisesta täytäntöönpanoperusteesta
HE 137/2005 vp, LaVM 11/2005 vp
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys postipalvelulain muuttamisesta
HE 67/2005 vp, LiVM 20/2005 vp
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi museolain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
HE 79/2005 vp, SiVM 10/2005 vp
Hyväksyttiin

Perjantai 14.10.2005

Hallituksen esitys laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 102/2003 vp, PeVM 5/2005 vp
Hyväksyttiin lepäämään

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta ja eduskunnan vaalisäännön 1 §:n muuttamisesta
PNE 3/2003 vp, PeVM 6/2005 vp
Hylättiin

Hallituksen esitys Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan ja patenttilakisopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä patenttilain muuttamisesta
HE 92/2005 vp, TaVM 14/2005 vp
Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

UaVM 8/2005 vp - K 12/2005 vp
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2004

Ulkoasiainvaliokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy kertomuksen ja että mietintö lähetetään tiedoksi Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnalle ja hallitukselle. (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi, 432 2057)

LaVM 12/2005 vp - HE 76/2005 vp
Hallituksen esitys sakon muuntorangaistusta koskevien säännösten muuttamiseksi

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi rikoslakia sekä rangaistusten täytäntöönpanosta ja sakon täytäntöönpanosta annettuja lakeja.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Risto Eerola, 432 2079)

Mietintöön sisältyy edustaja Timo Soinin /ps vastalause.

StVM 16/2005 vp - HE 127/2005 vp
Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Ehdotuksen tarkoituksena on kannustaa erityisesti päihdeongelmaisten pitkäaikaistyöttömien kuntoutumista työelämään sekä parantaa heidän toimeentuloaan maksamalla heille päihdekuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 11.10.2005

Hallituksen esitys laiksi Metsähallituksen erävalvonnasta ja laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 14 ja 19 §:n muuttamisesta
HE 147/2005 vp
Maa- ja metsätalousvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi Rautatievirastosta ja Ratahallintokeskuksesta
HE 148/2005 vp
Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta
HE 149/2005 vp
Liikenne- ja viestintävaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys väylämaksulaiksi
HE 150/2005 vp
Liikenne- ja viestintävaliokuntaa, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta
HE 151/2005 vp
Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta
HE 152/2005 vp
Liikenne- ja viestintävaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta
HE 153/2005 vp
Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi
HE 154/2005 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
HE 155/2005 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi eläkesäätiölain, vakuutuskassalain ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
HE 156/2005 vp
Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi vakuutuskassalain muuttamisesta ja Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 2 §:n 17 kohdan kumoamisesta
HE 157/2005 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 29 e §:n, eläkesäätiölain 88 ja 100 a §:n ja vakuutuskassalain 132 ja 134 §:n muuttamisesta
HE 158/2005 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Keskiviikko 12.10.2005

Laki sotilasvammalain 17 §:n muuttamisesta
LA 97/2005 vp (Tuija Nurmi/kok ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki toimeentulotuesta annetun lain 7 ja 14 §:n muuttamisesta
LA 131/2005 vp (Marjaana Koskinen/ sd ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Torstai 13.10.2005

Hallituksen esitys laiksi varallisuusverolain kumoamisesta ja laiksi varojen arvostamisesta verotuksessa sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
HE 144/2005 vp
Valtiovarainvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta
HE 145/2005 vp
Valtiovarainvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi väliaikaisesta työnantajan matalapalkkatuesta
HE 146/2005 vp
Valtiovarainvaliokuntaan, Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Laki sotilasvammalain 10 §:n muuttamisesta
LA 90/2005 vp (Eero Akaan-Penttilä/ kok ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 9 §:n muuttamisesta
LA 92/2005 vp (Eero Akaan-Penttilä/ kok ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki väliaikaisesta työnantajan matalapalkkatuesta
LA 132/2005 vp (Ben Zyskowicz/kok ym.)
Valtiovarainvaliokuntaan

MUUTA

Keskiviikko 12.10.2005

Ulkopuolella päiväjärjestyksen

Valtioneuvoston selonteko tielaitosuudistuksesta
VNS 3/2005 vp, LiVM 21/2005 vp
Palautekeskustelu
Asia on loppuun käsitelty

Perjantai 14.10.2005

Edustaja Marjukka Karttunen/kok pyysi vapautusta liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenyydestä, sivistysvaliokunnan varajäsenyydestä ja tulevaisuusvaliokunnan jäsenyydestä.

SUURI VALIOKUNTA

U 28/2005 vp ehdotuksista neuvoston direktiiveiksi ja asetukseksi (arvonlisäverovelvollisten velvoitteiden yksinkertaistaminen)
Valtiovarainvaliokuntaan

U 29/2005 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (henkilöautojen verotus)
Valtiovarainvaliokuntaan, Liikenne- ja viestintävaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.