Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 40/2005

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Heinäluoma ja ministeri Huovinen)
VN 6/2005 vp
Asia on loppuun käsitelty.

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 4.10.2005

Hallituksen esitys WIPOn tekijänoikeussopimuksen ja WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 29/2004 vp, SiVM 7/2005 vp
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta
HE 103/2005 vp, PeVM 4/2005 vp
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta
HE 105/2005 vp, VaVM 19/2005 vp
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi evankelisluterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 101/2005 vp, HaVM 14/2005 vp
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi ympäristönsuojelulain ja jätelain muuttamisesta
HE 69/2005 vp, YmVM 10/2005 vp
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 73/2005 vp, YmVM 11/2005 vp
Hyväksyttiin

Keskiviikko 5.10.2005

Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta
HE 28/2004 vp, SuVM 1/2005 vp, SiVM 6/2005 vp
Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

UaVM 7/2005 vp - HE 74/2005 vp
Hallituksen esitys Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön ja Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston sihteeristön oikeudellista asemaa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Sopimuksen mukaan edellä mainituille pohjoismaisille sihteeristöille ja niiden henkilökunnalle myönnetyt erioikeudet ja vapaudet tulevat koskemaan myös Pohjoismaista kulttuurirahastoa ja sen henkilökuntaa. Pohjoismainen kulttuurirahasto on sitä koskevan sopimuksen vuonna 2003 tehdyllä muutoksella todettu itsenäiseksi oikeushenkilöksi. Pohjoismaisia sihteeristöjä koskevalla sopimusmuutoksella myös muutetaan Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston sihteeristön nimi nimeksi Pohjoismaiden neuvoston sihteeristö ja korvataan nimike puheenjohtajiston sihteeri sanalla neuvoston johtaja.

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi lakiehdotuksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi, 432 2057)

LaVM 11/2005 vp - HE 137/2005 vp
Hallituksen esitys laiksi riitauttamattomia vaatimuksia koskevasta eurooppalaisesta täytäntöönpanoperusteesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki riitauttamattomia vaatimuksia koskevasta eurooppalaisesta täytäntöönpanoperusteesta. Lailla annettaisiin eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta täydentävät kansalliset säännökset, jotka koskevat muun muassa eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen oikaisua ja peruuttamista sekä toimivaltaa ristiriitaisia tuomioita ja täytäntöönpanon lykkäämistä tai rajoittamista koskevissa asioissa.

Lakivaliokunta hyväksyi lakiehdotuksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Kirsi Pimiä 432 2103)

LiVM 21/2005 vp - VNS 3/2005 vp
Valtioneuvoston selonteko tielaitosuudistuksesta

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy selonteon ja että eduskunta saattaa mietinnön valtioneuvoston tietoon. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

StVM 13/2005 vp - HE 132/2005 vp
Hallituksen esitys sotilasvammalain 6 ':n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan sotilasvammalakia muutettavaksi siten, että sotainvalidille, jonka sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on 25 prosenttia, voidaan korvata laitoshuoltoa enintään kymmenen viikkoa vuodessa, vaikka hoidon tarve ei johtuisikaan korvattavasta vammasta tai sairaudesta. Laitoshuolto on tarkoitus jakaa hoitojaksoiksi pitkin vuotta, ja se on tarkoitettu tukemaan niiden sotainvalidien kotona asumista, joiden toimintakyky on heikentynyt, mutta jotka eivät ole pitkäaikaisen laitoshuollon tarpeessa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi lakiehdotuksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

Mietintöön sisältyy kansanedustaja Eero Akaan-Penttilän /kok vastalause.

StVM 14/2005 vp - HE 124/2005 vp
Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen tehtäisiin viiden euron suuruinen tasokorotus. Saman suuruinen tasokorotus tehtäisiin myös leskeneläkkeen täydennysmäärään, maahanmuuttajan erityistukeen, pitkäaikaistyöttömien eläketuen kansaneläkeosuuteen, luopumistuen täydennysosaan ja sukupolvenvaihdoseläkkeen täydennysosaan. Kansaneläkkeen tasokorotuksen johdosta sotilasavustuksen perusavustuksen määrä nousisi viisi euroa ja ylimääräisen rintamalisän enimmäismäärä 2,25 euroa kuukaudessa. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansaneläkelakia, perhe-eläkelakia, maahanmuuttajan erityistuesta annettua lakia, eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annettua lakia, maatalousyrittäjien luopumistuesta annettua lakia ja maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annettua lakia.

Lakialoitteessa LA 109/2005 vp ehdotetaan, että kansaneläkkeen tasoa nostetaan 20 eurolla kuukaudessa 1 päivästä tammikuuta 2006 alkaen. Lisäksi lakialoitteessa ehdotetaan korotusta myös muihin etuuksiin, joiden taso perustuu kansaneläkkeeseen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana ja hylkäsi lakialoitteen LA 109/2005 vp. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

Mietintöön sisältyy Eero Akaan-Penttilän/kok, Sirpa Asko-Seljavaaran/ kok, Paula Risikon/kok, Raija Vahasalon /kok, Erkki Virtasen /vas ja Leena Rauhalan /kd vastalauseet.

StVM 15/2005 vp - HE 96/2005 vp
Hallituksen esitys laiksi kansanterveyslain muuttamisesta

Hallituksen esityksessä kansanterveyslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kansanterveystyön määritelmää täsmennetään. Käsite "terveydenhoito" korvattaisiin nykykielenkäytön mukaisella ilmaisulla "terveyden edistäminen, sairauksien ja tapaturmien ehkäisy mukaan lukien". Laissa määriteltäisiin laaja-alaisesti terveyden edistämiseen liittyvät kunnan tehtävät. Esitykseen sisältyy myös kansanterveystyöhön liittyviä hallinnollisten säännösten tarkistuksia, jotka on muuttuneiden olosuhteiden johdosta tarpeen korjata joustavammiksi. Ympäristöterveydenhuollon paikallisvalvonnan alueellisesta yhteistoiminnasta ja ympäristöterveydenhuollon toiminnasta vastaavan johtajan pätevyysvaatimuksista otettaisiin säännökset lakiin. Terveyskeskusten työterveyshuoltoa kehitettäisiin alueellisena kunnallisena yhteistyönä.

Lakialoitteessa LA 66/2003 vp ehdotetaan, että kansanterveyslakiin lisätään kunnan uudeksi velvoitteeksi vanhuuseläkeiän täyttäneille 65-vuotiaille miespuolisille henkilöille eturauhassyövän seulontakokeiden järjestäminen viiden vuoden välein. Lakialoitteessa LA 153/2003 vp ehdotetaan kansanterveyslain 14 §:ää täsmennettäväksi siten, että seniorineuvolatoiminta luetaan kunnan ylläpitämään terveysneuvontaan.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana ja hylkäsi lakialoitteet LA 66/2003 vp ja LA 153/2003 vp. (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

TaVM 14/2005 vp - HE 92/2005 vp
Hallituksen esitys Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan ja patenttilakisopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä patenttilain muuttamisesta

Hallituksen esityksessä on kaksi lakiehdotusta, joilla saatetaan voimaan uudistamiskirjan ja patenttilakisopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset. Lisäksi patenttilakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä yksittäisiä kansainvälisistä sopimuksista riippumattomia muutoksia.

Talousvaliokunta hyväksyi lakiehdotukset muuttamattomina. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 4.10.2005

Laki kansaneläkelain 24 ja 42 b §:n sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
LA 109/2005 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Keskiviikko 5.10.2005

Laki työntekijän oikeudesta saada palkkaa äitiysloman alun osalta sekä tästä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta työnantajalle
LA 115/2005 vp (Ben Zyskowicz/kok ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki kuntien valtionosuuslain 30 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 45 b §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
LA 116/2005 vp (Ben Zyskowicz/kok ym.)
Hallintovaliokuntaan

Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta
LA 117/2005 vp (Ben Zyskowicz/kok ym.)
Valtiovarainvaliokuntaan

Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 55 §:n muuttamisesta
LA 118/2005 vp (Ben Zyskowicz/kok ym.)
Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta
LA 119/2005 vp (Ben Zyskowicz/kok ym.)
Valtiovarainvaliokuntaan

Laki lapsilisälain 7 ja 21 §:n muuttamisesta
LA 120/2005 vp (Ben Zyskowicz/kok ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki opintotukilain 17 §:n muuttamisesta
LA 121/2005 vp (Ben Zyskowicz/kok ym.)
Sivistysvaliokuntaan

Laki tuloverolain 93 §:n muuttamisesta
LA 122/2005 vp (Ben Zyskowicz/kok ym.)
Valtiovarainvaliokuntaan

Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun maakunnassa vuosina 2005-2009 annetun lain muuttamisesta
LA 93/2005 vp (Jari Vilén /kok ym.)
Hallintovaliokuntaan

Laki kuntien valtionosuuslain, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä eräiden muiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta
LA 98/2005 vp (Osmo Soininvaara/ vihr ym.)
Hallintovaliokuntaan

Torstai 6.10.2005

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta
LA 113/2005 vp (Ulla Anttila/vihr ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta
LA 123/2005 vp (Anni Sinnemäki/ vihr ym.)
Valtiovarainvaliokuntaan

Laki jäteverolain muuttamisesta
LA 124/2005 vp (Ulla Anttila/vihr ym.)
Valtiovarainvaliokuntaan

Laki opintotukilain 11 §:n muuttamisesta
LA 125/2005 vp (Rosa Meriläinen/ vihr ym.)
Sivistysvaliokuntaan

Laki elatusturvalain 7 §:n muuttamisesta
LA 126/2005 vp (Anni Sinnemäki/ vihr ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 7 §:n muuttamisesta
LA 127/2005 vp (Osmo Soininvaara/ vihr ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta
LA 128/2005 vp (Rosa Meriläinen/ vihr ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki siviilipalveluslain 23 a §:n muuttamisesta
LA 129/2005 vp (Janina Andersson/ vihr ym.)
Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta
LA 100/2005 vp (Päivi Räsänen/kd ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
LA 101/2005 vp (Päivi Räsänen/kd ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta
LA 102/2005 vp (Päivi Räsänen/kd ym.)
Valtiovarainvaliokuntaan

Laki rikoslain 23 luvun 3 §:n muuttamisesta
LA 103/2005 vp (Päivi Räsänen/kd ym.)
Lakivaliokuntaan

Laki vuoden 2006 tuloveroasteikkolaiksi
LA 104/2005 vp (Sari Essayah/kd ym.)
Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tuloverolain 105 a §:n muuttamisesta
LA 105/2005 vp (Sari Essayah/kd ym.)
Valtiovarainvaliokuntaan

Laki arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta
LA 106/2005 vp (Bjarne Kallis/kd ym.)
Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta
LA 107/2005 vp (Bjarne Kallis/kd ym.)
Valtiovarainvaliokuntaan

Laki opintotukilain 11 ja 19 §:n muuttamisesta
LA 108/2005 vp (Toimi Kankaanniemi/kd ym.)
Sivistysvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 7 §:n muuttamisesta
LA 110/2005 vp (Leena Rauhala/kd ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki opintotukilain 14 §:n muuttamisesta
LA 111/2005 vp (Leena Rauhala/kd ym.)
Sivistysvaliokuntaan

Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
LA 112/2005 vp (Leena Rauhala/kd ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun muuttamisesta
LA 114/2005 vp (Sari Essayah/kd ym.)
Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Laki kuntajakolain 4 §:n muuttamisesta
LA 85/2005 vp (Ahti Vielma/kok)
Hallintovaliokuntaan

Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta
LA 86/2005 vp (Mikko Kuoppa/vas ym.)
Sivistysvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 12 §:n muuttamisesta
LA 99/2005 vp (Sari Sarkomaa/kok ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 4.10.2005

Erikoisvaliokuntien täydennysvaaleissa valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti perustuslakivaliokunnan jäseneksi kansanedustaja Sinikka Hurskainen ja ympäristövaliokunnan jäseneksi kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri.

SUURI VALIOKUNTA

U 27/2005 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi ja päätökseksi (Euroopan unionin perusoikeusvirasto)
Perustuslakivaliokuntaan, Lakivaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.