Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 39/2005

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 27.9.2005

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2002

K 12/2003 vp, PeVM 3/2005 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Perjantai 30.9.2005

Hallituksen esitys Ukrainan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 100/2005 vp, UaVM 6/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

HE 80/2005 vp, LiVM 18/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi vastikemaan luovuttamisesta yleistä tietä varten toimitettavan tilusjärjestelyn yhteydessä annetun lain kumoamisesta

HE 106/2005 vp, LiVM 19/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

HE 113/2005 vp, StVM 12/2005 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

PeVM 5/2005 vp - HE 102/2003 vp Hallituksen esitys laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lailla voidaan perustuslakiin lisättäväksi ehdotetun säännöksen nojalla säätää Suomen kansalaisen luovuttamisesta ja siirtämisestä vastoin tahtoaan sellaiseen toiseen maahan, jossa hänen ihmisoikeutensa ja oikeusturvansa on taattu. Edellytyksenä on, että luovuttaminen tai siirtäminen tapahtuu rikoksen johdosta tai oikeudenkäyntiä varten taikka lapsen huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanemiseksi. Eduskunnan oikeusasiamiehestä annettua perustuslakisääntelyä ehdotetaan täydennettäväksi säännöksillä apulaisoikeusasiamiehen sijaisesta. Ehdotuksen mukaan eduskunta valitsee eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle sijaisen neljän vuoden toimikaudeksi. Valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä samoin kuin eduskunnan oikeusasiamiehestä annettuihin lakeihin ehdotetaan tehtäviksi tästä johtuvat muutokset. Perustuslakiin ehdotetaan lisättäväksi myös säännös valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan läsnäolo- ja puheoikeudesta eduskunnan täysistunnossa.

Perustuslakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Sami Manninen, 432 2077)

PeVM 6/2005 vp - PNE 3/2003 vp Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta ja eduskunnan vaalisäännön 1 §:n muuttamisesta

Puhemiesneuvosto ehdottaa eduskunnan työjärjestystä ja eduskunnan vaalisääntöä täydennettäviksi maininnoilla kyseisten säädösten soveltamisesta myös eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen sijaisen tehtävän avoinna olemisesta ilmoittamiseen samoin kuin sijaiseen vaaliin. Lisäksi työjärjestyksen säännöstä puheenvuoroista ehdotetaan täydennettäväksi säännöksellä puheenvuoron myöntämisestä valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajalle. Ehdotus liittyy näiltä osin hallituksen esitykseen Suomen perustuslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 102/2003 vp ). Lisäksi puhemiesneuvosto ehdottaa tehtäväksi vähäisen teknisluonteisen tarkistuksen eduskunnan työjärjestyksen säännöksiin täysistuntoon ilmoittautumisesta.

Perustuslakivaliokunta hylkäsi päätösehdotukset. (Valiokuntaneuvos Sami Manninen, 432 2077)

LiVM 20/2005 vp - HE 67/2005 vp Hallituksen esitys postipalvelulain muuttamisesta

Lailla kumotaan Viestintäviraston maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen postitoiminnan valvontamaksua koskevat säännökset. Tavoitteena on postitoiminnan valvontamaksun uudistaminen siten, että eduskunnan perustuslakivaliokunnan tekemät linjaukset tietynlaisten maksujen valtiosääntöoikeudellisesta veroluonteisuudesta otetaan huomioon.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

SiVM 10/2005 vp - HE 79/2005 vp Hallituksen esitys laiksi museolain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Museolaissa tarkistettaisiin museon valtionosuuden saamisen edellytyksiä sekä säädettäisiin nykyistä täsmällisemmin museoiden tehtävistä. Lisäksi lakiin lisättäisiin valtuus antaa säännöksiä valtioneuvoston asetuksella eräistä museon valtionosuuden saamisen edellytyksistä.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

YmVM 11/2005 vp - HE 73/2005 vp Hallituksen esitys Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyy Firenzessä, Italiassa lokakuussa vuonna 2000 allekirjoitetun Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen, joka on valmisteltu Euroopan neuvostossa. Yleissopimuksen tavoitteena ovat maiseman suojelun, hoidon ja suunnittelun edistäminen sekä eurooppalaisen yhteistyön järjestäminen maisemaa koskevissa asioissa.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos, 432 2089)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 27.9.2005

Hallituksen esitys Armenian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 114/2005 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Algerian demokraattisen kansantasavallan kanssa sijoitusten vastavuoroisesta edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 115/2005 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi riitauttamattomia vaatimuksia koskevasta eurooppalaisesta täytäntöönpanoperusteesta

HE 137/2005 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi Ilmailulaitoksesta, Ilmailuhallinnosta ja lentoliikenteen valvontamaksusta sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

HE 138/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys ilmailulaiksi

HE 139/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta ja laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta

HE 140/2005 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain muuttamisesta

HE 141/2005 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

HE 142/2005 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta

HE 143/2005 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Laki opintotukilain 11 ja 19 §:n muuttamisesta

LA 84/2005 vp (Aila Paloniemi /kesk)

Sivistysvaliokuntaan

Laki kuntien valtionosuuslain, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä eräiden muiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

LA 91/2005 vp (Virpa Puisto /sd ym.)

Hallintovaliokuntaan

Keskiviikko 28.9.2005

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2004

K 15/2005 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

LA 77/2005 vp (Leena Rauhala /kd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tuloverolain muuttamisesta

LA 80/2005 vp (Leena Rauhala /kd)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki toimeentulotuesta annetun lain 7 ja 9 §:n muuttamisesta

LA 89/2005 vp (Leena Rauhala /kd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Torstai 29.9.2005

Laki sairausvakuutuslain 1 luvun 4 §:n ja 3 luvun 3 §:n muuttamisesta

LA 83/2005 vp (Satu Taiveaho /sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 27.9.2005

Valiokuntien täydennysvaaleissa ovat valituiksi tulleet ehdokaslistojen mukaisesti: suuren valiokunnan jäseneksi kansanedustaja Johannes Koskinen ja varajäseneksi kansanedustaja Marjaana Koskinen, ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi kansanedustaja Johannes Koskinen ja varajäseneksi kansanedustaja Jouni Backman, valtiovarainvaliokunnan varajäseneksi kansanedustaja Sinikka Mönkäre, puolustusvaliokunnan jäseneksi kansanedustaja Sinikka Mönkäre ja tulevaisuusvaliokunnan varajäseneksi kansanedustaja Saara Karhu.

Eduskunnan pankkivaltuutettujen täydennysvaalissa pankkivaltuutettujen jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti kansanedustaja Jouni Backman.

Suomen Pankin tilintarkastajien täydennysvaalissa Suomen Pankin tilintarkastajien varajäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti kansanedustaja Sinikka Mönkäre.

SUURI VALIOKUNTA

U 26/2005 vp eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (palvelujen suorituspaikka)

Valtiovarainvaliokuntaan, Talousvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.