Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 38/2005

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

SuVM 1/2005 vp -HE 28/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi tekijänoikeuslakia ja rikoslakia. Tekijänoikeuslakiin ehdotetaan tehtäviksi tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa vuonna 2001 annetussa direktiivissä edellytetyt muutokset. Tekijänoikeuslakiin ehdotetaan lisäksi eräitä muita direktiivistä johtumattomia muutoksia sekä teknisiä tarkistuksia.

Suuri valiokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Pekka Nurminen, 432 2065)

Valiokunnan lausumaehdotus

Eduskunta edellyttää, että tekijänoikeuslain salliman yksityisen kopioinnin mahdollisuuden varmistamiseksi hallitus seuraa tekijänoikeuslain teknisiä suojauksia koskevien säännösten vaikutuksia ja soveltamista. Hallituksen on edistettävä vapaaehtoisia toimenpiteitä yksityiseen käyttöön tapahtuvan kappaleen valmistamisen mahdollistamiseksi EU:n tekijänoikeus-direktiivin tavoitteiden ja ehtojen mukaisesti. Hallituksen on annettava eduskunnan sivistysvaliokunnalle asiasta selvitys vuoden 2006 loppuun mennessä. Jos tarvittavia vapaaehtoisia toimenpiteitä ei ole toteutettu, hallituksen on ryhdyttävä toimiin lainsäädännön muuttamiseksi siten, että käyttäjät voivat tehokkaasti hyödyntää yksityistä kopiointia koskevia lain säännöksiä.

Mietintöön sisältyy Jan Vapaavuoren/ kok, Marjo Matikainen-Kallströmin/ kok, Tuija Nurmen /kok, Pertti Hemmilän/kok, Eero Akaan-Penttilän/ kok, Pentti Tiusasen /vas, Jari Vilénin/ kok, Heidi Hautalan /vihr, Kari Uotilan/vas, Toimi Kankaanniemen/kd, Kimmo Kiljusen /sd, Jukka Gustafssonin/sd ja Rosa Meriläisen /vihr vastalauseet.

PeVM 4/2005 vp - HE 103/2005 vp Hallituksen esitys laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

Vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatetaan vastaamaan ensi vuoden alusta voimaan tulevaa kuntajaon muutosta, jossa Rovaniemen kaupunki ja Rovaniemen maalaiskunta yhdistyvät. Kuntajaon muutoksella ei ole vaikutusta vaalipiirien välisiin rajoihin.

Perustuslakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Kalevi Laaksonen, 432 2044)

UaVM 6/2005 vp - HE 100/2005 vp Hallituksen esitys Ukrainan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Ukrainan kanssa 7 päivänä lokakuuta 2004 allekirjoitetun sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja voimaansaattamislakiehdotuksen. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä.

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi, 432 2057)

VaVM 19/2005 vp - HE 105/2005 vp Hallituksen esitys laiksi maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan maatilatalouden tuloverolakia muutettavaksi siten, että pinta-alaperusteisessa metsäverotuksessa myönnettävän uudistamisvähennyksen ja taimikkovähennyksen määriä tarkistetaan vähennysten perusteena olevien menojen nousun johdosta. Uudistamisvähennyksen määrä kylvöalueilla nousisi 340 eurosta 360 euroon ja istutusalueilla 650 eurosta 690 euroon hehtaarilta. Taimikkovähennys nousisi 170 eurosta 180 euroon hehtaarilta.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

HaVM 14/2005 vp - HE 101/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi laki evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta. Lailla kumottaisiin evankelis-luterilaisen kirkon sopimusvaltuuskunnasta annettu laki. Kumottavaksi ehdotetaan myös evankelis-luterilaisen kirkon työehtosopimuksista annettu laki, jonka tilalle ehdotetaan säädettäväksi uusi saman niminen laki. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kirkkolakia sekä evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annettua lakia.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

YmVM 10/2005 vp - HE 69/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi ympäristönsuojelulain ja jätelain muuttamisesta

Ympäristönsuojelulakiin ehdotetaan lisättäviksi säännökset toimivaltaisesta viranomaisesta ja tämän tehtävistä, joita orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta ja direktiivin 1999/13/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin täytäntöönpano edellyttää.

Direktiivin mukaisten poikkeushakemusten käsittely ja vastuu annettavien säännösten valvonnasta ehdotetaan Suomen ympäristökeskuksen tehtäväksi.

Ympäristönsuojelulakia ja jätelakia ehdotetaan lisäksi täydennettäväksi säännöksillä, jotka koskevat yleisön osallistumista eräiden ympäristöä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien valmisteluun. Muutokset ovat tarpeen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/35/EY täytäntöön panemiseksi.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos, 432 2089)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Torstai 22.9.2005

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2006

HE 119/2005 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys vuoden 2006 tuloveroasteikkolaiksi

HE 116/2005 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys eräiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi

HE 117/2005 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

HE 118/2005 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

HE 120/2005 vp

Hallintovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 121/2005 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi rataverolain 5 §:n muuttamisesta

HE 122/2005 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain sekä julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

HE 123/2005 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi

HE 124/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta vuonna 2006 ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 125/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 §:n muuttamisesta

HE 126/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

HE 127/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

HE 128/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys sairausvakuutuksen rahoitusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi annetun hallituksen esityksen HE 68/2005 vp täydentämisestä

HE 129/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

HE 130/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi omaishoidon tuesta, laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

HE 131/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

HE 132/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi perhehoitajalain 2 §:n muuttamisesta

HE 133/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista

HE 134/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi asumistukilain 15 §:n muuttamisesta

HE 135/2005 vp

Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 136/2005 vp

Ympäristövaliokuntaan

Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2004

K 11/2005 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus toiminnastaan sekä tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2004

K 13/2005 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

MUUTA

Torstai 22.9.2005

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaalissa neljän vuoden toimikaudeksi 1.10.2005-30.9.2009 valituksi tuli tutkimusjohtaja, oikeustieteen tohtori Jukka Lindstedt.

SUURI VALIOKUNTA

U 42/2004 vp ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (yleisesti saatavilla olevien sähköisen viestinnän palvelujen tarjoamiseen liittyvien ja sen yhteydessä käsiteltyjen ja tallennettujen tietojen ja julkisia viestintäverkkoja koskevien tietojen säilyttämisestä rikosten ja rikollisten tekojen, terrorismi mukaan lukien, torjumiseksi, tutkimiseksi ja selvittämiseksi ja niistä syytteeseen asettamiseksi)

Perustuslakivaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan, Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.