Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 24/2005

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 15.6.2005

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2004

K 5/2005 vp, VaVM 13/2005 vp

Asia on loppuun käsitelty

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2004

K 6/2005 vp, VaVM 14/2005 vp

Asia on loppuun käsitelty

Torstai 16.6.2005

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2004

K 7/2005 vp, StVM 9/2005 vp

Asia on loppuun käsitelty

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 14.6.2005

Hallituksen esitys laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

HE 37/2005 vp, VaVM 12/2005 vp

(mietintöön sisältyy yksi §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi käräjäoikeuslain muuttamisesta

HE 230/2004 vp, LaVM 5/2005 vp

(mietintöön sisältyy yksi hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi korkeimmasta oikeudesta

Hallituksen esitys eräiden muutoksenhakua korkeimpaan oikeuteen koskevien säännösten muuttamisesta

HE 7, 9/2005 vp, LaVM 6/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta sekä valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 5 luvun kumoamisesta

HE 43/2005 vp, LiVM 16/2005 vp

(mietintöön sisältyy yksi §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys työllistymisen ja muutosturvan toimintamalliin liittyväksi lainsäädännöksi

HE 48/2005 vp, TyVM 6/2005 vp

(mietintöön sisältyy kaksi §-vastalausetta)

Hyväksyttiin

Keskiviikko 15.6.2005

Hallituksen esitys laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta

HE 58/2005 vp, LiVM 14/2005 vp

(mietintöön sisältyy tekstivastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

HE 66/2005 vp, LiVM 15/2005 vp

(mietintöön sisältyy yksi hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta

HE 281/2004 vp, YmVM 8/2005 vp

(mietintöön sisältyyy kaksi vastalausetta, joissa kaksi §-muutosehdotusta ja yksi lausumaehdotus)

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

VaVM 15/2005 vp - HE 62/2005 vp Hallituksen esitys vuoden 2005 lisätalousarvioksi

Valtiovarainvaliokunta ehdotti että ehdotus vuoden 2005 lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen mukaisena, että lisätalousarvioaloitteet LTA 1-38/2005 vp hylätään, että hyväksytään yksi lausuma ja että lisätalousarviota sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2005 alkaen.

(Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja, 432 2056, Valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko, 432 2100, Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055, Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

Mietintöön sisältyy edustajien Bjarne Kallis/kd, Anni Sinnemäki/vihr, Janina Andersson/vihr, Jari Koskinen /kok, Jyri Häkämies/kok Pekka Kuosmanen /kok, Irja Tulonen /kok, Maija Perho /kok, Kari Uotila /vas, Mikko Immonen /vas, Mikko Kuoppa /vas, Anni Sinnemäki /vihr vastalauseet

VaVM 16/2005 vp - HE 63/2005 vp Hallituksen esitys veronkantolaiksi sekä laeiksi valmisteverotuslain 36 §:n ja ajoneuvoverolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi nykyisen veronkantolain korvaava uusi veronkantolaki. Se sisältäisi veron kantoa ja perintää koskevat säännökset.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VaVM 17/2005 vp - HE 64/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain 9 §:n ja rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia ja rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annettua lakia.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VaVM 18/2005 vp - HE 57/2005 vp Hallituksen esitys laiksi Euroopan talousalueelta saadusta osingosta suoritetun veron palauttamisesta eräissä tapauksissa

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Euroopan talousalueelta saadusta osingosta suoritetun veron palauttamisesta eräissä tapauksissa.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

Mietintöön sisältyy edustaja Jyri Häkämies /kok, Jari Koskinen /kok, Pekka Kuosmanen /kok, Kimmo Sasi /kok, Olli Nepponen /kok ja Anni Sinnemäki /vihr, Kari Uotila /vas, Mikko Kuoppa /vas vastalauseet.

HaVM 11/2005 vp - HE 187/2004 vp Hallituksen esitys laiksi puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi puolustusvoimien virka-avusta poliisille annettua lakia siten, että terrorismirikosten estämiseksi tai keskeyttämiseksi poliisilla olisi oikeus saada puolustusvoimilta välttämätöntä sotilaallisten voimakeinojen käyttöä edellyttävää virka-apua.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

Mietintöön sisältyy edustajien Veijo Puhjo/vas, Rosa Meriläinen/vihr vastalause

HaVM 12/2005 vp - HE 6/2005 vp Hallituksen esitys rajavartiolaitosta ja rajavyöhykettä koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Esityksellä uudistettaisiin rajavartiolaitosta koskeva lainsäädäntö.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

HaVM 13/2005 vp - HE 112/2004 vp, HE 5/2005 vp Hallituksen esitys eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi Hallituksen esitys eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi annetun hallituksen esityksen (HE 112/2004 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitys HE 112/2004 vp

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hallintolainkäyttölakia, hallinto-oikeuslakia, korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettua lakia sekä 32 muuta lakia. Hallituksen esitys HE 5/2005 vp

Esityksessä ehdotetaan eduskunnalle annettua hallituksen esitystä eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi täydennettäväksi siten, että korkeimmasta hallintooikeudesta annetun lain säännöksiä ympäristöasiantuntijaneuvosten käyttämisestä korkeimman hallintooikeuden ratkaisukokoonpanossa laajennetaan koskemaan vesienhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisia asioita.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne, 432 2062)

LaVM 7/2005 vp - HE 56/2005 vp Hallituksen esitys laiksi omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan, että säädettäisiin laki omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa. Lailla pantaisiin täytäntöön Euroopan unionin jäsenvaltioiden 22 päivänä heinäkuuta 2003 hyväksymä puitepäätös omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Kirsi Pimiä 432 2103)

LaVM 8/2005 vp - HE 261/2004 vp Hallituksen esitys laiksi rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Vankeinhoitolaitoksen organisaatiota ehdotetaan uudistettavaksi siten, että se muodostuisi nykyisten 21 itsenäisen vankilan ja Vankimielisairaalan sijasta viidestä aluevankilasta sekä valtakunnallisesta terveydenhuoltoyksiköstä. Keskusvirastona toimisi Rikosseuraamusvirasto. Aluevankilaan kuuluisi sijoittajayksikkö sekä rangaistuksen täytäntöönpanosta ja tutkintavankeuden toimeenpanosta vastaavia vankiloita.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Risto Eerola, 432 2079)

LaVM 9/2005 vp - HE 262/2004 vp Hallituksen esitys vankeutta ja ehdonalaista vapauttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys on osa vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa koskevaa kokonaisuudistusta. Ehdotuksen mukaan vankien ehdonalaisen vapauttamisen nykyiset pääsäännöt säilytettäisiin. Pääsääntöisesti vangit pääsisivät ehdonalaiseen vapauteen suoritettuaan kaksi kolmasosaa tai puolet rangaistuksestaan.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Risto Eerola, 432 2079)

LaVM 10/2005 vp - HE 263/2004 vp Hallituksen esitys vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa ja tutkintavankeuden toimeenpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi vankeusrangaistusten täytäntöönpanoa ja tutkintavankeuden toimeenpanoa koskeva lainsäädäntö.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Risto Eerola, 432 2079)

LiVM 17/2005 vp - HE 72/2005 vp Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 103 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakiin sisältyvää rangaistussäännöstä muutettavaksi rikoslain muutoksen vuoksi.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

MmVM 3/2005 vp - HE 17/2005 vp Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen täytäntöönpanosta.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

Mietintöön sisältyy edustajien Matti Kauppila /vas, Pertti Hemmilä /kok, Matti Kauppila /vas, Reijo Paajanen /kok, Lasse Virén /kok vastalauseet

SiVM 6/2005 vp - HE 28/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi tekijänoikeuslakia ja rikoslakia.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

Mietintöön sisältyy edustajien Seppo Särkiniemi /kesk, Sinikka Hurskainen /sd, Marja Tiura /kok, Ilkka Taipale /sd, Tatja Karvonen /kesk, Esko Ahonen /kesk, Tuomo Hänninen /kesk, Rauno Kettunen /kesk, Unto Valpas /vas, Kirsi Ojansuu /vihr, ja Kirsi Ojansuu /vihr vastalauseet

SiVM 7/2005 vp - HE 29/2004 vp Hallituksen esitys WIPOn tekijänoikeussopimuksen ja WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi 20 päivänä joulukuuta 1996 tehdyn WIPOn tekijänoikeussopimuksen sekä 20 päivänä joulukuuta 1996 tehdyn WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen sekä lait sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Sivistysvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy Genevessä 20 päivänä joulukuuta 1996 tehdyn WIPOn tekijänoikeussopimuksen ja Genevessä 20 päivänä joulukuuta 1996 tehdyn WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen siltä osin kuin niiden määräykset kuuluvat Suomen toimivaltaan, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

SiVM 8/2005 vp - HE 41/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutoksia ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain opiskelijan arviointia koskeviin säännöksiin.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

SiVM 9/2005 vp - HE 31/2005 vp Hallituksen esitys laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä

Ylioppilastutkintoa koskevan lainsäädännön saattamiseksi perustuslain mukaiseksi ehdotetaan säädettäväksi laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä. Uusi laki sisältäisi perusluontoiset säännökset tutkinnon järjestämisestä sekä tutkintoon ja kokeisiin osallistuvien oikeusasemasta ja oikeusturvasta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

StVM 10/2005 vp - LA 69/2005 vp Lakialoite laiksi eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (Valto Koski /sd ym.)

Lakialoitteessa ehdotetaan eräiden pitkäaikaisesti työttömänä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain (39/2005) 1 §:n muuttamista tuen myöntämisedellytysten tulkinnasta lain toimeenpanossa aiheutuneiden ongelmatilanteiden korjaamiseksi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

StVM 11/2005 vp - HE 155/2003 vp, HE 47/2005 vp Hallituksen esitys eduskunnalle toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi. Hallituksen esitys toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi annetun hallituksen esityksen (HE 155/2003 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitys HE 155/2003 vp

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työntekijäin eläkelakia, merimieseläkelakia, tapaturmavakuutuslakia, työttömyysturvalakia ja sairausvakuutuslakia. Muutoksilla jatketaan toimeentuloturvan muutoksenhakukomitean ehdottamia muutoksia toimeentuloturvaa koskevan lainsäädännön osalta.

Hallituksen esitys HE 47/2005 vp

Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi hallituksen esitystä toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi (HE 155/2003 vp).

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

TaVM 13/2005 vp - HE 21/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi asuntokauppalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Merkittävin muutosehdotus koskee uuden asuntoyhteisön perustajaosakkaan, käytännössä asunnot rakentavan rakennusliikkeen, velvollisuutta asettaa vakuus rakennusvirheiden varalta myös silloin, kun asunnot myydään vasta niiden valmistuttua. Muutosta pidetään tarpeellisena asunnon ostajien oikeusturvan yhdenmukaistamiseksi.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052, Valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi, 432 2104)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 14.6.2005

Hallituksen esitys Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön ja Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston sihteeristön oikeudellista asemaa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 74/2005 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys eräiksi kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuutta parantaviksi säännöksiksi

HE 75/2005 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys sakon muuntorangaistusta koskevien säännösten muuttamiseksi

HE 76/2005 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 77/2005 vp

Ympäristövaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

HE 78/2005 vp

Hallintovaliokuntaan, Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi museolain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

HE 79/2005 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

HE 80/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta ja viestintämarkkinalain 70 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 81/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta

HE 82/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Keskiviikko 15.6.2005

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2004

K 10/2005 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

LA 53/2005 vp (Heidi Hautala /vihr ym.)

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi rajavartiolaitoksen tehtävien turvaamisesta 10 päivän heinäkuuta ja 14 päivän elokuuta 2005 välisenä aikana

HE 83/2005 vp

Hallintovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Torstai 16.6.2005

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2004

K 12/2005 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

U 23/2005 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (kuudennen arvonlisäverodirektiivin uudelleen laatiminen)

Valtiovarainvaliokuntaan

U 24/2005 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (arvonlisäveron kantamisen yksinkertaistamista sekä veropetosten ja veron kiertämisen estämistä koskevat toimenpiteet)

Valtiovarainvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.