Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 23/2005T

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 7.6.2005

Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston kertomus yhtiön toiminnasta vuodelta 2004
K 2/2005 vp, LiVM 12/2005 vp
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Suomen ja Puolan välisen energiansäästöä ja ympäristönsuojelua koskevan yhteistyösopimuksen irtisanomisen hyväksymisestä
HE 60/2005 vp, YmVM 9/2005 vp
Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 7.6.2005

Hallituksen esitys laiksi eräistä oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
HE 39/2005 vp, HaVM 8/2005 vp
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi
HE 114/2004 vp, LaVM 4/2005 vp
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi eräiden vuokratalolainojen lainaehtojen ilmoitusperusteisesta muuttamisesta
HE 49/2005 vp, YmVM 7/2005 vp
Hyväksyttiin

Keskiviikko 8.6.2005

Hallituksen esitys Mosambikin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 51/2005 vp, 5/2005 vp
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 §:n muuttamisesta
HE 20/2005 vp, HaVM 9/2005 vp
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista
HE 3/2005 vp, StVM 8/2005 vp, LA 24/2003 vp
(mietintöön sisältyy kaksi §-vastalausetta)
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta
HE 46/2005 vp, TyVM 5/2005 vp
Hyväksyttiin

Perjantai 10.6.2005

Hallituksen esitys laeiksi eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista sekä vesiliikennelain muuttamisesta
HE 42/2005 vp, LiVM 13/2005 vp
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
HE 38/2005 vp, TaVM 9/2005 vp
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Teollisen yhteistyön rahasto Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
HE 61/2005 vp, TaVM 10/2005 vp
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta
HE 44/2005 vp, TaVM 11/2005 vp
Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

VaVM 13/2005 vp - K 5/2005 vp
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2004

Valtiovarainvaliokunta ehdotti että eduskunta lähettäisi eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen eduskunnan tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2004 sekä sen johdosta annetun mietinnön kansliatoimikunnalle tiedoksi ja niihin toimenpiteisiin ryhtymistä varten, joihin ne antavat aihetta. (Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja, 432 2056)

VaVM 14/2005 vp - K 6/2005 vp
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2004

Valtiovarainvaliokunta ehdotti että eduskunta lähettäisi eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2004 sekä sen johdosta annetun mietinnön kansliatoimikunnalle tiedoksi ja niihin toimenpiteisiin ryhtymistä varten, joihin ne antavat aihetta. (Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja, 432 2056)

HaVM 10/2005 vp - HE 266/2004 vp
Hallituksen esitys laiksi poliisilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan lukuisia muutoksia poliisilakiin sekä vähäisempiä muutoksia oikeudenkäynnin julkisuudesta annettuun lakiin, tieliikennelakiin, tuloverolakiin, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettuun lakiin sekä keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta annettuun lakiin.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

Mietintöön sisältyy edustajien Rosa Meriläisen /vihr ja Veijo Puhjon /vas vastalause.

LaVM 6/2005 vp - HE 7/2005 vp, HE 9/2005 vp
Hallituksen esitys laiksi korkeimmasta oikeudesta Hallituksen esitys eräiden muutoksenhakua korkeimpaan oikeuteen koskevien säännösten muuttamiseksi

Hallituksen esitys HE 7/2005 vp
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki korkeimmasta oikeudesta. Lakiin otettaisiin keskeiset säännökset korkeimman oikeuden tehtävistä, asioiden ratkaisemisesta, korkeimman oikeuden presidentistä ja jäsenistä sekä esittelijöistä ja muusta henkilöstöstä.

Hallituksen esitys HE 9/2005 vp
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi muutoksenhakua hovioikeudesta korkeimpaan oikeuteen sekä ylimääräistä muutoksenhakua koskevia oikeudenkäymiskaaren säännöksiä. Lisäksi ehdotetaan muutettaviksi viittä muuta lakia.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esitykset muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Risto Eerola, 432 2079)

LiVM 16/2005 vp - HE 43/2005 vp
Hallituksen esitys laeiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta sekä valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 5 luvun kumoamisesta

Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävään ehdotetaan tarkennuksia, jotka koskevat esimerkiksi lapsille suunnatun ohjelman ja viihteen tarjontaa sekä suvaitsevaisuuden ja monikulttuurisuuden tukemista. Yleisradio Oy:n hallituksen ja hallintoneuvoston välistä työnjakoa tarkennetaan. Yleisradio Oy:n toimitusjohtajan valinta siirretään hallituksen tehtäväksi. Hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu edelleen Yleisradio Oy:n toiminnan laajuudesta ja suuntaviivoista päättäminen sekä julkisen palvelun tehtävän toteutumisen valvonta. Hallintoneuvosto valitsee yhtiölle hallituksen, jonka jäsenet edustavat monipuolista yhtiön keskeisten tehtävien ja toiminnan kannalta tärkeää asiantuntemusta.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

Mietintöön sisältyy edustajien Erkki Pulliaisen /vihr ja Raimo Vistbackan /ps vastalause.

StVM 9/2005 vp - K 7/2005 vp
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2004

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyisi kertomuksen ja että mietintö lähetetään tiedoksi Kansaneläkelaitoksen valtuutetuille. (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

TaVM 12/2005 vp - HE 220/2004 vp
Hallituksen esitys laeiksi vakuutusedustuksesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vakuutusedustuksesta, jolla saatetaan kansallisesti voimaan vakuutusedustuksesta annettu direktiivi. Samalla ehdotetaan kumottavaksi voimassa oleva laki vakuutuksenvälittäjistä.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

Mietintöön sisältyy edustajien Martin Saarikangas/kok, Juhani Sjöblom/ kok, Pekka Kuosmanen/kok, Sari Essayah /kd vastalause

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Keskiviikko 8.6.2004

Hallituksen esitys tuottoon liittyvän rahanpesun soveltamisalasta tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyssä yleissopimuksessa ja kuljetusvälineen rekisterinumeron sisällyttämisestä yleissopimuksessa lueteltuihin tietoihin tehdyn pöytäkirjan ja sen suomenkielisen oikaisupöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi tullilain 23 b §:n muuttamisesta
HE 70/2005 vp
Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys lannoitevalmistelaiksi
HE 71/2005 vp
Maa- ja metsätalousvaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 103 §:n muuttamisesta
HE 72/2005 vp
Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 73/2005 vp
Ympäristövaliokuntaan

Torstai 9.6.2005

Laki asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
LA 57/2005 vp (Toimi Kankaanniemi /kd)
Ympäristövaliokuntaan

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
LA 61/2005 vp (Pekka Nousiainen /kesk ym.)
Valtiovarainvaliokuntaan

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 2 ja 8 §:n muuttamisesta
LA 62/2005 vp (Paula Risikko /kok ym.)
Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Laki lasten päivähoidosta annetun lain 2 ja 11 a §:n muuttamisesta
LA 63/2005 vp (Minna Sirnö /vas ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tuloverolain muuttamisesta
LA 65/2005 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)
Valtiovarainvaliokuntaan

Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
LA 69/2005 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 7.6.2005

Perusopetuksen laadun turvaaminen
VK 3/2005 vp
Vastaus ja keskustelu
Asia on loppuun käsitelty

Keskiviikko 8.6.2004

Pääministerin ilmoitus pohjoisesta ulottuvuudesta ja ajankohtaisista EU-asioista
PI 3/2005 vp
Asia on loppuun käsitelty

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.