Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 22/2005

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 31.5.2005

Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Lehtomäki)
VN 2/2005 vp
Asia on loppuun käsitelty

Perjantai 3.6.2005

Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston kertomus yhtiön toiminnasta vuodelta 2004
K 2/2005 vp, LiVM 12/2005 vp

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 31.5.2005

Hallituksen esitys alusliikennepalvelulaiksi
HE 33/2005 vp, LiVM 11/2005 vp
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
HE 59/2005 vp, StVM 7/2005 vp, LA 165/2003 vp
(mietintöön sisältyy yksi §-vastalause)
Hyväksyttiin

Keskiviikko 1.6.2005

Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta
HE 12/2005 vp, SiVM 4/2005 vp
(mietintöön sisältyy yksi hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta ja opintolainavähennyksen edellyttämiksi muutoksiksi verolainsäädäntöön
HE 11/2005 vp, SiVM 5/2005 vp, LA 8, 9/2005 vp
(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia, hylkäysehdotus ja lausumaehdotus)
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys ammattikorkeakoulujen tutkintojärjestelmän kehittämiseksi
HE 14/2005 vp, SiVM 3/2005 vp
(mietintöön sisältyy yksi lausumavastalause)
Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

UaVM 5/2005 vp - HE 51/2005 vp
Hallituksen esitys Mosambikin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Mosambikin tasavallan kanssa 3 päivänä syyskuuta 2004 allekirjoitetun sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen ja voimaansaattamislakiehdotuksen. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä.

Ulkoasiainvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy Maputossa 3 päivänä syyskuuta 2004 tehdyn Suomen tasavallan hallituksen ja Mosambikin tasavallan hallituksen välisen sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi, 432 2057)

LaVM 5/2005 vp - HE 230/2004 vp
Hallituksen esitys laiksi käräjäoikeuslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi käräjäoikeuslakia. Lakia ehdotetaan täydennettäväksi säännöksillä siitä, että käräjäoikeudessa voi olla toimintayksikköinä osastoja. Osastoja voitaisiin perustaa lainkäyttöasioissa tarvittavan asiantuntemuksen edellyttämän erikoistumisen turvaamiseksi. Osasto voitaisiin myös perustaa, jotta suomen- ja ruotsinkielinen väestö saisi oikeuspalveluja omalla kielellään samanlaisten perusteiden mukaan.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Risto Eerola, 432 2079)

Mietintöön sisältyy edustaja Timo Soinin /ps vastalause

LiVM 13/2005 vp - HE 42/2005 vp
Hallituksen esitys laeiksi eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista sekä vesiliikennelain muuttamisesta

Esityksellä pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/44/EY huviveneitä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin muuttamisesta. Esitys sisältää myös huviveneiden ja muiden edellä mainittujen tuotteiden markkinavalvontaa koskevat säännökset.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

LiVM 14/2005 vp - HE 58/2005 vp
Hallituksen esitys laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta

Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annettua lakia muutetaan siten, että kauppa-alustukea voidaan jatkossa maksaa myös sellaiselle varustamotoimintaa harjoittavalle suomalaiselle työnantajalle, joka ei ole Suomeen rekisteröidyn aluksen omistaja.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

Mietintöön sisältyy edustajien Erkki Pulliainen /vihr, Raimo Vistbacka /ps. vastalause

LiVM 15/2005 vp - HE 66/2005 vp
Hallituksen esitys laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annettua lakia muutetaan siten, että toimivalta myöntää läänin rajan ylittävän pikavuoroliikenteen liikenneluvat siirretään liikenne- ja viestintäministeriöltä Etelä-Suomen lääninhallitukselle.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

Mietintöön sisältyy edustajien Matti Kangas /vas, Erkki Pulliainen /vihr, Raimo Vistbacka /ps. vastalause

StVM 8/2005 vp - HE 3/2005 vp
Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista. Kansaneläkelaitoksen järjestämää kuntoutusta sekä kuntoutusrahaa koskeva lainsäädäntö uudistettaisiin kokonaisuudessaan. Kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annettu laki ja kuntoutusrahalaki kumottaisiin.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067, Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051) Mietintöön sisältyy edustajien Erkki Virtanen /vas, Eero Akaan-Penttilä /kok vastalause

TaVM 9/2005 vp - HE 38/2005 vp
Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan arvopaperimarkkinalakia ja Rahoitustarkastuksesta annettua lakia muutettavaksi.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi, 432 2104)

TaVM 10/2005 vp - HE 61/2005 vp
Hallituksen esitys laiksi Teollisen yhteistyön rahasto Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että valtioneuvoston oikeutta antaa yhtiölle korkotukisitoumuksia jatketaan vuosille 2005-2009. Samalla ehdotetaan jatkettavaksi valtioneuvoston oikeutta antaa yhtiön ottamien lainojen maksamisen ja muiden sovittujen ehtojen täyttämisen vakuudeksi valtion omavelkaisia takauksia 100 miljoonan euron lainojen määrälle vuoden 2009 loppuun. Lisäksi ehdotetaan tehtäväksi euron käyttöönotosta aiheutuvia teknisluonteisia muutoksia.

Esitys liittyy vuoden 2005 lisätalousarvioesitykseen.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

TaVM 11/2005 vp - HE 44/2005 vp
Hallituksen esitys laiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Huoltovarmuuden käsitettä ehdotetaan laajennettavaksi sisältämään poikkeusolojen ohella myös ne vakavat häiriötilanteet, joissa markkinamekanismi ei tuota riittävää huoltovarmuutta.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

TyVM 5/2005 vp - HE 46/2005 vp
Hallituksen esitys laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä muutetaan siten, että 30 vuoden alaikäraja poistetaan ja ammattitutkintostipendi voidaan myöntää henkilölle, joka ei ole täyttänyt 64 vuotta.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

TyVM 6/2005 vp - HE 48/2005 vp
Hallituksen esitys työllistymisen ja muutosturvan toimintamalliin liittyväksi lainsäädännöksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla irtisanottujen sekä määräaikaisten työntekijöiden uudelleen työllistymisen ja muutosturvan parantamiseksi muutoksia työsopimuslakiin, yhteistoiminnasta yrityksissä annettuun lakiin, julkisesta työvoimapalvelusta annettuun lakiin, työttömyysturvalakiin, työttömyysetuuksien rahoituksesta annettuun lakiin sekä sairausvakuutuslakiin.

Esitys liittyy valtion vuoden 2005 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

Mietintöön sisältyy edustajien Markus Mustajärvi /vas, Tarja Cronberg /vihr, Sari Essayah /kd, Leena Rauhala /kd vastalauseet

YmVM 8/2005 vp - HE 281/2004 vp
Hallituksen esitys laiksi kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annettua lakia.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos, 432 2089)

Mietintöön sisältyy edustajien Heikki A. Ollila /kok, Jouko Laxell /kok, Ahti Vielma /kok, Kari Kärkkäinen /kd, Unto Valpas /vas ja Esa Lahtela /sd vastalauseet.

YmVM 9/2005 vp - HE 60/2005 vp
Hallituksen esitys Suomen ja Puolan välisen energiansäästöä ja ympäristönsuojelua koskevan yhteistyösopimuksen irtisanomisen hyväksymisestä

Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyy sen, että Suomi irtisanoo Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1990 Suomen tasavallan hallituksen ja Puolan tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen yhteistyöstä energiansäästön ja ympäristönsuojelun alalla.

Sopimuksen mukaiset viimeiset hankkeet on toteutettu eikä uusia hankkeita enää esitetty yhteistyön piiriin. Tämän vuoksi ja koska Puola on liittynyt Euroopan unionin jäseneksi, sopimus on käynyt tarpeettomaksi. Näin ollen esitetään, että sopimus irtisanotaan.

Irtisanominen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä kun toinen osapuoli on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen.

Ympäristövaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy 8 päivänä maaliskuuta 1990 Suomen tasavallan hallituksen ja Puolan tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen yhteistyöstä energiansäästön ja ympäristönsuojelun alalla (SopS 55/90) irtisanomisen. (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos, 432 2089)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 31.5.2005

Hallituksen esitys postipalvelulain muuttamisesta
HE 67/2005 vp
Liikenne- ja viestintävaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys sairausvakuutuksen rahoitusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
HE 68/2005 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan ja Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi ympäristönsuojelulain ja jätelain muuttamisesta
HE 69/2005 vp
Ympäristövaliokuntaan

Lisätalousarvioaloite
LTA 1-38/2005 vp
Valtiovarainvaliokuntaan

Torstai 2.6.2005

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2004
K 5/2005 vp
Valtiovarainvaliokuntaan

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2004
K 6/2005 vp
Valtiovarainvaliokuntaan

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2004
K 7/2005 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2004
K 8/2005 vp
Talousvaliokuntaan

Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun maakunnassa vuosina 2005-2009 annetun lain muuttamisesta
LA 54/2005 vp (Lauri Kähkönen /sd ym.)
Hallintovaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 3 luvun 3 ja 5 §:n muuttamisesta
LA 60/2005 vp (Lauri Kähkönen /sd ym.)
Talousvaliokuntaan

MUUTA

Keskiviikko 1.6.2005

Valtioneuvoston selonteko väestökehityksestä, väestöpolitiikasta ja ikärakenteen muutokseen varautumisesta - Hyvä yhteiskunta kaikenikäisille VNS 8/2004 vp, TuVM 1/2005 vp

Palautekeskustelu

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.