Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 21/2005

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 25.5.2005

Hallituksen esitys Euroopan unionin sotilasesikunnan ja unionin käyttöön mahdollisesti asetettujen esikuntien ja joukkojen sotilas- ja siviilihenkilöiden asemasta tehdyn sopimuksen, korvausvaatimuksista luopumisesta Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioiden yhteydessä tehdyn sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen toisen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laeiksi sopimusten ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 268/2004 vp, UaVM 4/2005 vp
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta
HE 35/2005 vp, VaVM 11/2005 vp
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys tieliikennettä koskevan yleissopimuksen muutosten, liikennemerkkejä ja -opasteita koskevan yleissopimuksen muutosten sekä tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laeiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 55/2005 vp, LiVM 10/2005 vp
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta
HE 24/2004 vp, SiVM 2/2005 vp
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain sekä yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain muuttamisesta
HE 34/2005 vp, StVM 6/2005 vp
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi etuostolain muuttamisesta
HE 24/2005 vp, YmVM 6/2005 vp
Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

VaVM 12/2005 vp - HE 37/2005 vp
Hallituksen esitys laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan turpeesta kannettavan veron sekä turpeelle sähköntuotannossa myönnettävän verotuen poistamista. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

Mietintöön sisältyy edustaja Anni Sinnemäen /vihr vastalause

HaVM 8/2005 vp - HE 39/2005 vp
Hallituksen esitys laiksi eräistä oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eräistä oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain soveltamisalaa laajennetaan.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

HaVM 9/2005 vp - HE 20/2005 vp
Hallituksen esitys laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia ja kuntalakia. Julkisuuslakiin otettaisiin nykyistä tarkemmat säännökset asiakirjakopioista perittävien maksujen määräytymisestä kustannusvastaavuusperiaatteen mukaisesti ja kuntalakiin lisättäisiin viittaus näihin säännöksiin.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen (Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne, 432 2062)

LaVM 4/2005 vp - HE 114/2004 vp
Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa. Sovittelu merkitsisi vaihtoehtoa oikeudenkäynnille. Menettely perustuisi osapuolten tahtoon ja käytäisiin verraten vapaamuotoisesti. Sovittelijana toimisi asianomaisen tuomioistuimen tuomari.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Risto Eerola, 432 2079)

LiVM 11/2005 vp - HE 33/2005 vp
Hallituksen esitys alusliikennepalvelulaiksi

Alusliikennepalvelulailla kumotaan vesiliikenteen ohjaamista koskeva vesiliikennelain säännös. Lailla säädetään alusliikenteen valvontaa ja ohjausta koskevan alusliikennepalvelun perustamisesta.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

LiVM 12/2005 vp - K 2/2005 vp
Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston kertomus yhtiön toiminnasta vuodelta 2004

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy kertomuksen ja että mietintö lähetetään tiedoksi Yleisradio Oy:lle. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

TuVM 1/2005 vp - VNS 8/2004 vp
Valtioneuvoston selonteko väestökehityksestä, väestöpolitiikasta ja ikärakenteen muutokseen varautumisesta - Hyvä yhteiskunta kaikenikäisille

Valtioneuvoston väestöpoliittinen tulevaisuusselonteko luo kaikille hallinnonaloille yhteisen näkökulman ikärakenteen muutokseen varautumiselle. Tulevaisuusselonteolla vahvistetaan eri politiikanlohkojen keskinäistä koordinaatiota.

Tulevaisuusvaliokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy selonteon ja saattaa tämän mietinnön valtioneuvoston tietoon. (Valiokuntaneuvos Paula Tiihonen, 432 2084, Tutkija Ulrica Gabrielsson, 432 2183)

YmVM 7/2005 vp - HE 49/2005 vp
Hallituksen esitys laiksi eräiden vuokratalolainojen lainaehtojen ilmoitusperusteisesta muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki eräiden vuokratalolainojen lainaehtojen ilmoitusperusteisesta muuttamisesta.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos, 432 2089)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 24.5.2005

Hallituksen esitys vuoden 2005 lisätalousarvioksi
HE 62/2005 vp
Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Teollisen yhteistyön rahasto Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
HE 61/2005 vp
Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys veronkantolaiksi sekä laeiksi valmisteverotuslain 36 §:n ja ajoneuvoverolain muuttamisesta
HE 63/2005 vp
Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain 9 §:n ja rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta
HE 64/2005 vp
Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräistä naapuruussuhteista annetun lain muuttamisesta
HE 65/2005 vp
Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
HE 66/2005 vp
Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Torstai 26.5.2005

Laki metsästyslain 87 §:n muuttamisesta
LA 49/2005 vp (Pentti Tiusanen /vas ym.)
Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Laki tuloverolain 72 §:n muuttamisesta
LA 56/2005 vp (Martin Saarikangas /kok ym.)
Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
LA 58/2005 vp (Esko Kurvinen /kok ym.)
Hallintovaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

U 19/2005 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (eurooppalainen vähäisten vaatimusten menettely)
Lakivaliokuntaan

U 20/2005 vp Euroopan yhteisöjen komission suosituksista neuvoston päätöksiksi (Bryssel I-asetuksen ja tiedoksiantoasetuksen ulottaminen Tanskaan)
Lakivaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.