Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 20/2005

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 17.5.2005

Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

HE 280/2004 vp, HaVM 7/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi rikoslain 30 luvun 13 §:n muuttamisesta

HE 8/2005 vp, LaVM 3/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys maantielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 17/2004 vp, LiVM 9/2005 vp, LA 15/2004 vp

hyväksyttiin>

Hallituksen esitys laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 19/2005 vp, TaVM 7/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eräiden ydinvastuualalla tehtyjen kansainvälisten pöytäkirjojen hyväksymisestä sekä laeiksi näiden pöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja ydinvastuulain muuttamisesta

HE 2/2005 vp, TaVM 8/2005 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

UaVM 4/2005 vp - HE 268/2004 vp Hallituksen esitys Euroopan unionin sotilasesikunnan ja unionin käyttöön mahdollisesti asetettujen esikuntien ja joukkojen sotilas- ja siviilihenkilöiden asemasta tehdyn sopimuksen, korvausvaatimuksista luopumisesta Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioiden yhteydessä tehdyn sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen toisen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laeiksi sopimusten ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Brysselissä marraskuussa 2003 Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn sopimuksen Euroopan unionin sotilasesikunnan ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tehtävien, myös harjoitusten, valmistelemiseksi ja toteuttamiseksi Euroopan unionin toimielinten käyttöön mahdollisesti asetettujen esikuntien ja joukkojen palvelukseen siirrettyjen sotilas- ja siviilihenkilöiden sekä jäsenvaltioiden tätä varten Euroopan unionin käyttöön asettamien sotilas- ja siviilihenkilöiden asemasta sekä Brysselissä huhtikuussa 2004 Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn sopimuksen jäsenvaltion toiselle jäsenvaltiolle esittämistä korvausvaatimuksista, jotka koskevat sellaiselle omaisuudelle, jonka jäsenvaltio omistaa, jota se käyttää tai jolla se toimii, Euroopan unionin kriisinhallintaoperaation yhteydessä aiheutunutta vahinkoa tai tällaisen operaation yhteydessä sattunutta jäsenvaltion sotilas- ja siviilihenkilöiden loukkaantumista tai kuolemaa, ja että eduskunta hyväksyisi joulukuussa 1997 tehdyn Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen toisen lisäpöytäkirjan sekä lait sopimusten ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainvaliokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Brysselissä 27 päivänä marraskuuta 2003 Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä Euroopan unionin sotilasesikunnan ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tehtävien, myös harjoitusten, valmistelemiseksi ja toteuttamiseksi Euroopan unionin toimielinten käyttöön mahdollisesti asetettujen esikuntien ja joukkojen palvelukseen siirrettyjen sotilas- ja siviilihenkilöiden sekä jäsenvaltioiden tätä varten Euroopan unionin käyttöön asettamien sotilas- ja siviilihenkilöiden asemasta tehdyn sopimuksen,

että Suomi antaa sopimuksen hyväksymisen yhteydessä selityksen, jonka mukaan Suomi katsoo, että Euroopan unionin joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen 17 artikla ei anna lähettäjävaltion tuomioistuimille oikeutta käyttää tuomiovaltaa Suomen alueella,

että eduskunta hyväksyy Brysselissä 28 päivänä huhtikuuta 2004 Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä jäsenvaltion toiselle jäsenvaltiolle esittämistä korvausvaatimuksista, jotka koskevat sellaiselle omaisuudelle, jonka jäsenvaltio omistaa, jota se käyttää tai jolla se toimii, Euroopan unionin kriisinhallintaoperaation yhteydessä aiheutunutta vahinkoa tai tällaisen operaation yhteydessä sattunutta jäsenvaltion sotilas- ja siviilihenkilöiden loukkaantumista tai kuolemaa, tehdyn sopimuksen,

että eduskunta hyväksyy Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 1997 tehdyn Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen toisen lisäpöytäkirjan siltä osin kuin sen määräykset kuuluvat Suomen toimivaltaan,

että Suomi viittaa pöytäkirjan hyväksymisen yhteydessä Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen ratifioimisen yhteydessä antamaansa selitykseen, jonka mukaan Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimuspuolten niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen VII artiklan mukaisen lähettäjävaltion sotilasviranomaisten toimivallan hyväksyminen Suomen toimesta ei koske lähettäjävaltion tuomioistuinten tuomiovallan harjoittamista Suomen alueella ja että hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana.

VaVM 11/2005 vp - HE 35/2005 vp Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakiin sisältyviä yritysjärjestelyjä koskevia säännöksiä.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

LiVM 10/2005 vp - HE 55/2005 vp Hallituksen esitys tieliikennettä koskevan yleissopimuksen muutosten, liikennemerkkejä ja -opasteita koskevan yleissopimuksen muutosten sekä tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laeiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Sopimusten tarkoituksena on lisätä tieliikenteen sääntöjen ja liikenteen ohjauksen yhtenäisyyttä sopimusvaltioissa. Muutoksilla täydennetään ja tarkennetaan aikaisempia sopimusmääräyksiä. Muutokset koskevat kevyen liikenteen asemaa, tietunneleitten turvallisuutta, ajoneuvojen rekisteritunnuksia, ajokorttien yhtenäisyyttä ja eräitä muita yksittäisiä sopimuskohtia. Suomessa ovat jo pääosin voimassa sopimusmuutoksia vastaavat säännökset.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission alaisen liikenneturvallisuustyöryhmän 43. istunnossa hyväksytyt muutokset tieliikennettä koskevaan yleissopimukseen ja liikennemerkkejä ja -opasteita koskevaan yleissopimukseen, siltä osin kuin niiden määräykset kuuluvat Suomen toimivaltaan, sekä tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävään eurooppalaiseen sopimukseen hyväksytyt muutokset ja että hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

SiVM 3/2005 vp - HE 14/2005 vp Hallituksen esitys ammattikorkeakoulujen tutkintojärjestelmän kehittämiseksi

Esityksessä ehdotetaan ammattikorkeakoulujen tutkintojärjestelmää kehitettäväksi siten, että osalla ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista on mahdollisuus työelämässä saavutetun kokemuksen jälkeen syventää omaa ammatillista osaamistaan jatkamalla opintoja ja suorittamalla tutkinto ammattikorkeakoulussa. Ammattikorkeakoulussa suoritettavia tutkintoja olisivat ammattikorkeakoulututkinnot ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot olisivat mahdollisia kaikilla koulutusaloilla ja kaikissa ammattikorkeakouluissa tarpeen mukaan verkostoitumalla.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2005.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

Mietintöön sisältyy edustajien Kaarina Dromberg /kok, Hanna-Leena Hemming /kok, Marja Tiura /kok Raija Vahasalo /kok, Unto Valpas /vas, vastalause.

SiVM 4/2005 vp - HE 12/2005 vp Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yliopistolakia. Ehdotuksen mukaan yliopistolakiin otettaisiin säännökset korkeakoulututkintoon johtavia opintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeudesta.

Lisäksi ehdotetaan tarkennettavaksi yliopistojen tiedekuntien ja muiden yksiköiden monijäsenisten hallintoelinten yliopiston ulkopuolisten jäsenten valintaa koskevaa säännöstä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2005. Lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran lukuvuonna 2005-2006 opintonsa aloittaviin opiskelijoihin.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

Mietintöön sisältyy edustajien Kaarina Dromberg /kok, Hanna-Leena Hemming /kok, Kirsi Ojansuu /vihr, Marja Tiura /kok Raija Vahasalo /kok, Unto Valpas /vas, vastalause.

SiVM 5/2005 vp - HE 11/2005 vp Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta ja opintolainavähennyksen edellyttämiksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia, tuloverolakia, verotusmenettelystä annettua lakia sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia.

Lisäksi korkeakouluopintoihin oikeuttavaa opintotukiaikaa koskevat säännökset ehdotetaan yhtenäistettäviksi. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2005.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

Mietintöön sisältyy edustajien Kaarina Dromberg /kok, Hanna-Leena Hemming /kok, Marja Tiura /kok Raija Vahasalo /kok, Unto Valpas /vas, Kirsi Ojansuu /vihr, vastalauseet.

StVM 7/2005 vp - HE 59/2005 vp Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa mainittu hammashuoltajan nimike suuhygienistiksi. Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan syksyllä 2005.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

Mietintöön sisältyy edustajien Leena Rauhala /kd, Eero Akaan-Penttilä /kok, Sirpa Asko-Seljavaara /kok, Paula Risikko /kok, Raija Vahasalo /kok vastalause.

YmVM 6/2005 vp - HE 24/2005 vp Hallituksen esitys laiksi etuostolain muuttamisesta

Etuostolakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että kunnalla on eräin poikkeuksin etuosto-oikeus myös valtion tai sen laitoksen ollessa kiinteistön myyjänä, koska kunnan etuoikeus näiden luovuttamiin alueisiin on 1 päivänä tammikuuta 2003 poistettu valtion kiinteistövarallisuuden luovuttamista koskevan lainsäädännön uudistamisen yhteydessä.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos, 432 2089)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 17.5.2005

Hallituksen esitys laiksi omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 56/2005 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Euroopan talousalueelta saadusta osingosta suoritetun veron palauttamisesta eräissä tapauksissa

HE 57/2005 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta

HE 58/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

HE 59/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys Suomen ja Puolan välisen energiansäästöä ja ympäristönsuojelua koskevan yhteistyösopimuksen irtisanomisen hyväksymisestä

HE 60/2005 vp

Ympäristövaliokuntaan

Keskiviikko 18.5.2005

Laki tuloverolain 31 §:n muuttamisesta

LA 48/2005 vp (Martti Korhonen /vas ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 4 luvun 7 §:n muuttamisesta

LA 50/2005 vp (Anne Huotari /vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Torstai 19.5.2005

Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

LA 43/2005 vp (Jouko Laxell /kok)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki asevelvollisuuslain 39 §:n ja siviilipalveluslain 26 ja 28 §:n muuttamisesta

LA 51/2005 vp (Rosa Meriläinen /vihr)

Lakivaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 12 §:n muuttamisesta

LA 52/2005 vp (Päivi Räsänen /kd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki koe-eläintoiminnasta

LA 55/2005 vp (Anni Sinnemäki /vihr ym.)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.