Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 19/2005

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Torstai 12.5.2005

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2004

K 1/2005 vp, TaVM 6/2005 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 10.5.2005

Hallituksen esitys laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 26/2005 vp, VaVM 7/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi maatilatalouden tuloverolain 11 a §:n muuttamisesta

HE 30/2005 vp, VaVM 9/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eräiden säästötulojen verottamisesta tehtyjen sopimusten hyväksymisestä ja laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 36/2005 vp, VaVM 10/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi maa-aineslain muuttamisesta

HE 110/2004 vp, YmVM 5/2005 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 11.5.2005

Hallituksen esitys laiksi verohallintolain 11 §:n muuttamisesta

HE 27/2005 vp, VaVM 8/2005 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

LaVM 3/2005 vp - HE 8/2005 vp Hallituksen esitys laiksi rikoslain 30 luvun 13 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan rikoslakia muutettavaksi siten, että rangaistusvastuu lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa ulotettaisiin koskemaan oikeushenkilöitä. Ehdotetulla lailla pantaisiin Suomessa täytäntöön Euroopan unionin puitepäätös lahjonnan torjumisesta yksityisellä sektorilla.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Kirsi Pimiä 432 2103)

LiVM 9/2005 vp - HE 17/2004 vp Hallituksen esitys maantielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi yleisiä teitä koskeva laki, maantielaki. Se korvaisi vuodelta 1954 olevat yleisistä teistä annetun lain sekä oikeudesta entiseen tiealueeseen annetun lain. Samalla tehtäisiin vähäisiä muutoksia maankäyttö- ja rakennuslakiin, kiinteistörekisterilakiin ja luonnonsuojelulakiin.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

SiVM 2/2005 vp - HE 24/2004 vp Hallituksen esitys laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan ammattikorkeakoululakiin lisättäviksi säännökset ammattikorkeakoulun opiskelijakunnasta.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

StVM 6/2005 vp - HE 34/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain sekä yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi yksityisestä terveydenhuollosta annettua lakia, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettua lakia ja yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annettua lakia.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 3341)

TaVM 8/2005 vp - HE 2/2005 vp Hallituksen esitys eräiden ydinvastuualalla tehtyjen kansainvälisten pöytäkirjojen hyväksymisestä sekä laeiksi näiden pöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja ydinvastuulain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla tehdyn Pariisin yleissopimukseen ja Brysselin lisäyleissopimukseen tehdyt muutokset. Ydinvastuulakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Suomessa sijaitsevan ydinlaitoksen haltijan vastuu samasta ydintapahtumasta johtuneista, Suomessa syntyneistä vahingoista on rajoittamaton. Vastuun varalta ydinlaitoksen haltijalla tulee olla vähintään 700 miljoonan euron määräinen vakuutus.

Talousvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyisi vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla Pariisissa 29. päivänä heinäkuuta 1960 tehtyä, 28. päivänä tammikuuta 1964 tehdyllä lisäpöytäkirjalla ja 16. päivänä marraskuuta 1982 tehdyllä pöytäkirjalla muutettua yleissopimusta muuttavan Pariisissa 12. päivänä helmikuuta 2004 tehdyn pöytäkirjan, siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan, sekä vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla 29. päivänä heinäkuuta 1960 tehtyä yleissopimusta täydentävää, 31. päivänä tammikuuta 1963 tehtyä, 28. päivänä tammikuuta 1964 tehdyllä lisäpöytäkirjalla ja 16. päivänä marraskuuta 1982 tehdyllä pöytäkirjalla muutettua lisäyleissopimusta muuttavan Pariisissa 12. päivänä helmikuuta 2004 tehdyn pöytäkirjan, ja että hallituksen esitys hyväksytään muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

TyVM 4/2005 vp - VNS 4/2004 vp Valtioneuvoston selonteko työelämästä

Selonteko perustuu eduskunnan työsopimuslain käsittelyn yhteydessä hyväksymään ponteen, jossa valtioneuvoston edellytettiin selvittävän elinkeino- ja työelämän kehitystä sekä yritysten toimintatapojen ja -ympäristön muutoksia ja toisaalta sitä, vastaako työlainsäädäntö toimintaympäristön muutoksista aiheutuviin haasteisiin.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy selonteon johdosta mietinnön mukaisen lausunnon ja lähettää sen valtioneuvostolle tiedoksi ja tarpeellisia toimenpiteitä varten ja että hyväksytään seitsemän lausumaa. (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 10.5.2005

Laki maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n muuttamisesta

LA 39/2005 vp (Lauri Oinonen /kesk ym.)

Ympäristövaliokuntaan

Laki ulosottolain 4 luvun 6 §:n muuttamisesta

LA 41/2005 vp (Lauri Oinonen /kesk ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki tuloverolain 88 §:n muuttamisesta

LA 44/2005 vp (Ben Zyskowicz /kok ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki perintö- ja lahjaverolain 11 ja 14 §:n muuttamisesta

LA 47/2005 vp (Lauri Oinonen /kesk

Valtiovarainvaliokuntaan

Torstai 12.5.2005

Laki toimeentulotuesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

LA 28/2005 vp (Raimo Vistbacka /ps ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki polttoainemaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

LA 42/2005 vp (Pekka Vilkuna /kesk ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Perjantai 13.5.2005

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2004

K 4/2005 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

MUUTA

Keskiviikko 11.5.2005

Valtioneuvoston selonteko työelämästä

VNS 4/2004 vp, TyVM 4/2005 vp

Palautekeskustelu

Hyväksyttiin

SUURI VALIOKUNTA

U 17/2005 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (liikuntarajoitteisten lentomatkustajien oikeudet)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

U 18/2005 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (yleisen verokannan vähimmäistaso)

Valtiovarainvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.