Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 18/2005

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 4.5.2005

Hallituksen esitys laeiksi tieliikennelain, ajoneuvolain ja ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

HE 267/2004 vp, LiVM 8/2005 vp (mietintöön sisältyy yksi §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

HE 22/2005 vp, VaVM 5/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 85 §:n muuttamisesta

HE 23/2005 vp, VaVM 6/2005 vp

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

HaVM 7/2005 vp - HE 280/2004 vp Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annettua lakia. Esityksen keskeisenä tavoitteena on saattaa turvapaikanhakijoiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vähimmäisvaatimuksista annettu neuvoston direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne, 432 2062)

TaVM 6/2005 vp - K 1/2005 vp Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2004

Sitran toiminta on kertomusvuonna painottunut uuden strategian laadintaan ja painopisteiden uudistamiseen. Vuosille 2005-2007 laaditun strategian päätavoitteeksi on asetettu Sitran toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tehostaminen.

Talousvaliokunta ehdotti että tämä mietintö lähetetään tiedoksi Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran hallintoneuvostolle. (Valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi, 432 2104)

TaVM 7/2005 vp - HE 19/2005 vp Hallituksen esitys laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusyhtiölakia, vakuutusyhdistyslakia, eläkesäätiölakia, vakuutuskassalakia, maatalousyrittäjien eläkelakia ja merimieseläkelakia.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi, 432 2104)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 3.5.2005

Hallituksen esitys laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista

HE 50/2005 vp

Hallintovaliokuntaan, Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Mosambikin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 51/2005 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Euroopan unionin ympäristörikospuitepäätöksen täytäntöönpanemiseksi, ympäristön suojelua rikosoikeudellisin keinoin koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi, laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muuttamiseksi

HE 52/2005 vp

Lakivaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys elintarvikelaiksi sekä laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

HE 53/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Elintarviketurvallisuusvirastosta

HE 54/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys tieliikennettä koskevan yleissopimuksen muutosten, liikennemerkkejä ja -opasteita koskevan yleissopimuksen muutosten sekä tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laeiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 55/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Keskiviikko 4.5.2005

Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta

LA 36/2005 vp (Lauri Oinonen /kesk ym.)

Ympäristövaliokuntaan

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

LA 37/2005 vp (Antti Kaikkonen /kesk)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tuloverolain muuttamisesta

LA 38/2005 vp (Lauri Oinonen /kesk ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

LA 45/2005 vp (Leena Rauhala /kd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki eläinsuojelulain 22 §:n muuttamisesta

LA 46/2005 vp (Rosa Meriläinen /vihr ym.)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 3.5.2005

Ulkopuolella päiväjärjestyksen

Valtioneuvoston selonteko tielaitosuudistuksesta

VNS 3/2005 vp

Keskustelu

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.