Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 17/2005

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 26.4.2005

Hallituksen esitys laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain muuttamisesta

HE 10/2005 vp, VaVM 3/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys terrorismin vastustamista koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 254/2004 vp, LaVM 2/2005 vp

Hyväksyttiin Hallituksen esitys laiksi ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta

HE 18/2005 vp, LiVM 7/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 17 §:n muuttamisesta

HE 29/2005 vp, StVM 5/2005 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

VaVM 7/2005 vp - HE 26/2005 vp Hallituksen esitys laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annettua lakia.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VaVM 8/2005 vp - HE 27/2005 vp Hallituksen esitys laiksi verohallintolain 11 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan sanonnallista tarkennusta verohallintolaissa määriteltyyn verotuskustannuksen käsitteeseen.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VaVM 9/2005 vp - HE 30/2005 vp Hallituksen esitys laiksi maatilatalouden tuloverolain 11 a §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatilatalouden tuloverolakia siten, että metsätalouden tuottoperusteina oleviin metsäverolukuihin ja verokuutiometrin rakenteeseen sovellettaisiin vuonna 2005 nykyisiä eli valtakunnan metsien kahdeksannessa inventoinnissa saatuja tietoja.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VaVM 10/2005 vp - HE 36/2005 vp Hallituksen esitys eräiden säästötulojen verottamisesta tehtyjen sopimusten hyväksymisestä ja laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Jerseyn, Guernseyn, Mansaaren, Anguillan, Brittiläisten Neitsytsaarten, Caymansaarten, Montserratin, Turks- ja Caicossaarten kanssa sekä Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Antillien ja Aruban osalta (jäljempänä liitännäisalueet) tehdyt säästötulojen verottamista koskevat sopimukset. Sopimukset sisältävät määräyksiä säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa Euroopan unionin neuvoston niin sanotussa säästödirektiivissä säädettyjen toimenpiteiden mukaisista toimenpiteistä.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

YmVM 5/2005 vp - HE 110/2004 vp Hallituksen esitys laiksi maa-aineslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi maa-aineslakiin uudesta perustuslaista johtuvia valtuussäännöksiä koskevia muutoksia.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Marja Ekroos, 432 2089)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 26.4.2005

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

HE 35/2005 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys eräiden säästötulojen verottamisesta tehtyjen sopimusten hyväksymisestä ja laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 36/2005 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

HE 37/2005 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 38/2005 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi eräistä oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 39/2005 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista sekä vesiliikennelain muuttamisesta

HE 42/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta sekä valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 5 luvun kumoamisesta

HE 43/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta

HE 44/2005 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys työntekijän eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 45/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Lakivaliokuntaan, Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 46/2005 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi annetun hallituksen esityksen (HE 155/2003 vp) täydentämisestä

HE 47/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys työllistymisen ja muutosturvan toimintamalliin liittyväksi lainsäädännöksi

HE 48/2005 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi eräiden vuokratalolainojen lainaehtojen ilmoitusperusteisesta muuttamisesta

HE 49/2005 vp

Ympäristövaliokuntaan

Torstai 28.4.2005

Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

HE 40/2005 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

HE 41/2005 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista sekä vesiliikennelain muuttamisesta

HE 42/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 26.4.2005

Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaalissa jäseneksi valittiin kansanedustaja Kalevi Lamminen.

Eduskunnan pankkivaltuutettujen täydennysvaalissa jäseneksi valittiin kansanedustaja Jyrki Katainen.

Torstai 28.4.2005

Ajankohtaiskeskustelu

Suomen liikenneturvallisuuden parantaminen

KA 3/2005 vp (Petri Salo /kok ym.)

Keskustelu on päättynyt

Perjantai 29.4.2005

Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2006-2009

VNS 1/2005 vp, VaVM 4/2005 vp (mietintöön sisältyy neljä vastalausetta)

Hyväksyttiin

Hallitusohjelman kehitysapusitoumuksen toteutuminen

VK 2/2005 vp

Vastaus ja keskustelu

Hyväksyttiin

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.